Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wykład 7 sortowanie BitButton format tekstu rysunki typ rekordowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wykład 7 sortowanie BitButton format tekstu rysunki typ rekordowy."— Zapis prezentacji:

1 1 Wykład 7 sortowanie BitButton format tekstu rysunki typ rekordowy

2 2 Algorytm polega porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących i zamianie miejscami w przypadku niewłaściwej kolejności Sortowanie bąbelkowe Sortowanie 1234.....N N-1 porównań Wykonujemy N przebiegów

3 3 1 przebieg 12 511 4 7 2zamiana 1 51211 4 7 2zamiana 2 51112 4 7 2zamiana 3 511 412 7 2zamiana 4 511 4 712 2zamiana 5 511 4 7 212efekt ostatniej zamiany – największy na końcu 2 przebieg 511 4 7 212 511 4 7 212zmiana 6 5 411 7 212zmiana 7 5 4 711 212zmiana 8 5 4 7 21112 3 przebieg 5 4 7 21112zamiana 9 4 5 7 21112 4 5 7 21112zamiana 10 4 5 2 71112 4 przebieg 4 5 2 71112 4 5 2 71112zamiana 11 4 2 5 71112 N=6

4 4 5 przebieg 4 2 5 71112zmiana 12 2 4 5 71112 6 przebieg 2 4 5 71112 30 operacji= (N-1)*N=6*5

5 5 Algorytm polega na porównywaniu kolejnych par elementów sąsiadujących, z tym, że w każdym kolejnym przebiegu liczba analizowanych par jest zmniejszana o 1 Przebiegów wykonujemy N-1 Sortowanie bąbelkowe skrócone

6 6 1 przebieg 12 511 4 72zamiana 1 51211 4 7 2zamiana 2 51112 4 7 2zamiana 3 511 412 7 2zamiana 4 511 4 712 2zamiana 5 511 4 7212efekt 2 przebieg 511 4 7 212 511 4 7 212zamiana 6 5 411 7 212zamiana 7 5 4 711 212zamiana 8 5 4 7 21112efekt 3 przebieg 5 4 7 21112zamiana 9 4 5 7 21112 4 5 7 21112zamiana 10 4 5 2 71112efekt 4 przebieg 4 5 2 71112 4 5 2 71112zamiana 11 4 2 5 71112efekt 5 przebieg 4 2 5 71112zamiana 12 2 4 5 71112efekt 15 operacji 5 4 3 2 1

7 7 Algorytm polega na porównywaniu: pierwszego elementu z kolejnymi i dokonanie zamiany jeśli trzeba, drugiego elementu z kolejnymi itd., aż do porównania dwóch ostatnich elementów. N 2 (N-1) operacji Można też tak (rodzaj bąbelkowego):

8 8 1 przebieg 12 511 4 7 2 zamiana 1 51211 4 7 2 51211 4 7 2 zamiana 2 41211 5 7 2 41211 5 7 2 zamiana 3 21211 5 7 4 najmniejszy na początku 2 przebieg 21211 5 7 4 zamiana 4.. więc zaczynamy od 2-go 21112 5 7 4 zamiana 5 2 51211 7 4 2 51211 7 4 zamiana 6 2 41211 7 5 3 przebieg 2 41211 7 5 zamiana 7 2 41112 7 5 zamiana 8 2 4 71211 5 zamiana 9 2 4 51211 7 4 przebieg 2 4 51211 7 zamiana 10 2 4 51112 7 zamiana 11 2 4 5 71211 5 przebieg 2 4 5 71211 zamiana 12 2 4 5 71112 15 operacji

9 9 var k:1..N; begin Randomize; for k:=1 to N do begin tab[k]:=random(100); Stringgrid1.cells[1,k]:=IntToStr(tab[k]) end; implementation const N=10; var tab:array [1..N] of integer ; deklaracje globalne (dla wszystkich podprogramów modułu) wypełnienie losowe tablicy i StringGrida

10 10 var k,m:1..10; pom:integer; begin for k:=1 to N-1 do for m:=1 to N-k do if tab[m]>tab[m+1] then begin pom:=tab[m]; tab[m]:=tab[m+1]; tab[m+1]:=pom; end; for k:=1 to N do Stringgrid1.cells[2,k]:=IntToStr(tab[k]) Sortowanie bąbelkowe skrócone

11 11 właściwości kind - rodzaj przycisku jak Button + rysunek do wykonywania prostych, typowych poleceń dialogu obsługi aplikacji Przycisk prostego polecenia (z bitmapą) – BitBtn glyph - obrazek

12 12 caption: string - tytuł przycisku (z & - dla znaku skrótu) glyph - plik z rysunkiem (bmp) symbolu default: boolean - True – Enter oznacza kliknięcie cancel: boolean - True – Esc oznacza kliknięcie modalResult - rezultat przyciśnięcia: mrNonemrOkmrCancel mrAbortmrRetrymrIgnore mrYesmrNomrAll dostępny np. po zamknięciu okna lub grupy obiektów zdarzenia onClick - procedura obsługi kliknięcia uwaga wygodnie używać w GroupBox procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); begin case Form2.ModalResult of mrAbort: Edit1.Text:='Abort';....... end; Przykłady:sortowanie, bitbtn

13 13 f. strToIntDef( s: string; default: integer ): integer; - wynik konwersji lub wartość domyślna (gdy string niepoprawny) p: val( s: string; var value; var code: integer) - s value (int lub real) code 0- OK, >0 nr niepoprawnego znaku f. floatToStrF( value: extended; format: TFloatFormat; precision, digits: integer ): string; - real string + format: TFloatFormat - ffGeneral najkrótsza - ffExponent d,ddd...E dddd - ffFixed ddd,ddd... - ffNumber ddd ddd,dddd - ffCurrency ddd ddd,dd zł Funkcje konwersji tekstowo-numerycznej Znamy.... f. intToStr( value: integer ): string; - integer string f. strToInt( s: string ): integer; - string integer f. floatToStr( value: extended ): string; - real string f. strToFloat( s: string ): extended; - string real Inne…

14 14 RYSUNKI właściwości transparent: boolean - przeźroczystość picture - określenie pliku pochodzenia rysunku metody - dla picture - p. loadFromFile( const fileName: string ); - wpisanie z pliku - p. saveToFile( const fileName: string); - zapisanie do pliku - p. loadFromClipboardFormat - p. saveToClipboardFormat Image - mogą być umieszczane na formatkach jako osobne obiekty typu Timage - z plików typu bmp Shape – komponent rysujący prymitywny kształt Shape – typ obiektu - stRectangle, stCircle itp.. Pen - złożona właściwość opisująca kontur Brush – złożona właściwość opisująca wypełnienie

15 15 Typ rekordowy (record) Pojęcie i opis opis: record lista_nazw_pól: typ;... end pojęcie: - skończony zbiór elementów dowolnego typu składowego - pola - ułożonych jednowymiarowo, niejednorodnie - o położeniu (selekcji) określanym przez nazwę składowej (pola) tzw. dostęp kwalifikowany wektor nazwanych pól dowolnego typu (różnego rozmiaru) typ dowolny: prosty strukturalny (bez plików) pole tablica, napis, rekord deklaracja_jednakowych_pól;

16 16 przykłady: type data = record rok: 1900.. 2100; mies: 1..12; dzien: 1..31 end; fizycznie: w PaO kolejne wartości pól określonego typu var student: record nazw: string[ 20 ]; imie: array[1..2] of string[ 15 ]; data_ur: data; stypend: real end; St. Wołek - Podst. Progr. Komput.

17 17 jednakowe składowe selektor typu indeks dostęp bezpośredni statyczny rozmiar różne składowe selektor typu nazwa pola dostęp bezpośredni statyczny rozmiar St. Wołek - Podst. Progr. Komput. Porównanie: Uwaga: Rekord to jeden zestaw danych, jeśli więcej to tworzymy tablicę rekordów

18 18 Zmienne rekordowe zmienne całościowe - tylko przypisanie - typów tożsamych całościowedesygnator pola (składowa) brak:+ - * / porównania wej/wyj np: var r1, r2: record.. definicja... end ; begin r1 := r2;

19 19 desygnator pola (składowa) - dostęp do pola Z. p Przykłady: nazwa pola Z typu składowego użycie - w wyrażeniach lub instrukcjach, jak zmienne typu składowego var student: record nazw: string[ 20 ]; imie: array[1..2] of string[ 15 ]; data_ur: data; //wcześniej zdef. typ rekordowy stypend: real end; student.nazw student.imie student.imie[1] student.data_ur.rok student.nazw[1] student.imie[2][1] student.stypend student[1].imie student.rok nazwa zmiennej rekordowej kropka oddziela nazwę zmiennej rekordowej od nazwy pola

20 20 type osoba = record nazw: string[ 20 ]; imie: array[1..2] of string[ 15 ]; data_ur: data; end; var grupa: array[1..100] of osoba; //tablica rekordów !!!! grupa – typ tablicowy grupa[k] – typ rekordowy grupa[1].nazw- typ string grupa[2].imie – typ tablicowy grupa[k].imie[1] - typ string grupa[k].data_ur - typ rekordowy grupa[k].data_ur.rok – typ integer grupa[2].imie[2][5] – typ char Użycie zależne od typu: memo1.lines.add( grupa[3].nazw); osoba.nazw := 'Nowak'; edit1.text := grupa[k]. imie; if grupa[k].data_ur.rok>1970 then… type data = record rok: 1900.. 2100; mies: 1..12; dzien: 1..31 end;..bo osoba to nazwa typu


Pobierz ppt "1 Wykład 7 sortowanie BitButton format tekstu rysunki typ rekordowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google