Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozw ó j obszar ó w wiejskich 2004-2006 (SPO-ROL) Województwo Dolnośląskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozw ó j obszar ó w wiejskich 2004-2006 (SPO-ROL) Województwo Dolnośląskie."— Zapis prezentacji:

1 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozw ó j obszar ó w wiejskich 2004-2006 (SPO-ROL) Województwo Dolnośląskie Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Wydział Gospodarki Wodnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Wojew ó dztwa Dolnośląskiego

2 Priorytet II SPO-ROL –Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Cele działania: –ochrona użytków rolnych przed powodziami, –stabilność i jakość plonów, –poprawa skuteczności i efektywności zabiegów agrotechnicznych. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

3 SYSTEM INSTYTUCJONALNY –Instytucja Zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, –Instytucja Wdrażająca – Urząd Marszałkowski – Wydział Gospodarki Wodnej, –Beneficjent (projektodawca) – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, –Beneficjent końcowy – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, –Beneficjenci ostateczni – Rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

4 ZAKRES INTERWENCJI 1.Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, 2.Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, 3.Budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, POD WARUNKIEM, że projekty te służyć będą regulacji stosunków wodnych w glebie, ułatwieniu jej uprawy oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

5 Urządzenia melioracji wodnych podstawowych: –budowle piętrzące, budowle upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wody, –stopnie wodne, zbiorniki wodne, –kanały, wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, –rurociągi o średnicy co najmniej 0,6m, –budowle przeciwpowodziowe wraz z drogami dojazdowymi do tych budowli, –budowle regulacyjne, –stacje pomp z wyjątkiem stacji wykorzystywanych do nawodnień ciśnieniowych, –budowle wstrzymujące erozję wodną, –drogi dojazdowe, niezbędne do właściwego użytkowania obszarów zmeliorowanych Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

6 Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych: –rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, –rurociągi o średnicy poniżej 0,6m, –drenowania, –groble na obszarach nawadnianych, –systemy nawodnień grawitacyjnych, –fitomelioracje i agromelioracje, –systemy przeciwerozyjne, –pierwsze zagospodarowanie zmeliorowanych trwałych łąk i pastwisk. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

7 Projekty realizowane będą zgodnie z polskim prawem, w szczególności: –z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne –z ustawą z dnia 27 lipca 1994 r. Prawo budowlane –z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

8 KRYTERIA DOSTĘPU Projekty dotyczące budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego, mogą być realizowane jeżeli: –projekt otrzyma wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, –opracowano plan i źródła finansowania, –koszt projektu wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie min. 120 tys. zł. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

9 KRYTERIA DOSTĘPU Projekty dotyczące budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, mogą być realizowane jeżeli: –właściciele min 75% gruntów objętych projektem wystąpią do Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych z wnioskiem o przeprowadzenie melioracji, –projekt otrzyma wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, –opracowano plan i źródła finansowania, –koszt projektu wg kosztorysu inwestorskiego wyniesie minimum 120 tys. zł. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

10 FINANSOWANIE – POZIOM POMOCY Projekty z zakresu melioracji podstawowych –do 80% całkowitego kwalifikowalnego kosztu przez fundusz strukturalny (EFOiGR), –co najmniej 20% przez budżet państwa. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

11 FINANSOWANIE – POZIOM POMOCY Projekty z zakresu melioracji szczegółowych –do 50% całkowitego kwalifikowalnego kosztu przez fundusz strukturalny (EFOiGR), –pozostałe 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych na etapie realizacji inwestycji - budżet państwa, –Po zakończeniu inwestycji część stanowiąca 20% kosztów kwalifikowalnych projektu będzie spłacana przez właścicieli gruntów w 3 lub w 15 rocznych ratach. Wysokość opłat wnoszonych przez rolników ustalona będzie proporcjonalnie do kosztów poniesionych na zmeliorowanie gruntów należących do danego właściciela (zł/ha). Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

12 SYSTEM WDRAŻANIA Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o pomoc finansową. Do wniosku dołącza wszystkie wymagane załączniki. Wydział Gospodarki Wodnej UM poddaje wniosek: –weryfikacji formalnej pod kątem terminowości, poprawności jego wypełnienia, kompletności załączników –weryfikacji merytorycznej pod względem zgodności z celami i zasadami programu. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

13 Sporządzane są 3 LISTY RANKINGOWE dla projektów z zakresu: –Budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego – kolejność na liście wynika z kolejności złożenia wniosku, –Modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – kolejność na liście wynika z kolejności złożenia wniosku, –Budowy nowych urządzeń melioracji szczegółowych – kolejność na liście wynika z analizy ekonomicznej Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

14 Zamknięcie list rankingowych projektów następuje z chwilą wyczerpania środków przewidzianych na finansowanie projektów zawartych na listach rankingowych. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

15 Realizacja projektu może być rozpoczęta z chwilą podjęcia przez Marszałka Województwa (w uzgodnieniu z Wojewodą) decyzji o której mowa w art. 72 ust. 3 oraz art. 74b ust. 1 ustawy Prawo wodne – o wykonaniu urządzeń melioracji wodnych (realizacji inwestycji). Decyzja określi obowiązki beneficjenta dotyczące m.in.: –zrealizowania projektu w określonym zakresie i terminie, –udokumentowania realizacji projektu, –umożliwienia dokonywania przez instytucję wdrażającą kontroli dokumentów i kontroli realizacji projektu. Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

16 STOPIEŃ REALIZACJI DZIAŁANIA 2.5 Dnia 7 stycznia 2005 r. została zawarta Umowa trójstronna pomiędzy Ministrem Rolnictwa Rozwoju Wsi, Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określająca uprawnienia i obowiązki stron oraz zasady i warunki realizacji działań w ramach SPO-ROL 2004–2006. W miesiącach: luty – maj 2005 r. trwały intensywne prace nad opracowaniem Podręcznika Procedur Wdrażania Działania 2.5. Książka ta została zatwierdzona Uchwałą nr 2491/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego dnia 17 maja 2005 r. Ustalenie I terminu naboru wniosków Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

17 I termin naboru wniosków 1.06.2005 – 31.08. 2005 Wpłynęło 10 wniosków z czego: –8 wniosków dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego cieku naturalnego (regulacja rzek), wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód, –2 wnioski dotyczące budowa lub modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, –0 wniosków dotyczących budowy lub modernizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,

18 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 1.Odbudowa potoku Bród w m. Henryków Lubański, gm. Lubań 2.Odbudowa potoku Bielawka w m. Dłużyna Górna, Strzelno, Bielawa Górna gm. Pieńsk 3.Odbudowa potoku Studzianka w m. Studniska Górne i Studniska Dolne gm. Sulików oraz w m. Kunów gm. Zgorzelec 4.Miła – Mościsko obręb Mościsko, gm. Dzierżoniów 5.Regulacja rzeki Ślęzy w km 72+170 – 73+063, Podlesie gm. Niemcza 6.Regulacja potoku Lubiechowska Woda w miejscowości Świebodzice, gm. Świebodzice 7.Wojszyn - Wietszyce III – regulacja koryt: Kanał Bielnik km 0+000 – 5+000, Kanał Środkowy km 0+000 – 10+000, gm. Pęcław 8.Modernizacja koryta potoku Dębniak w km 10+483 – 17+000, gm. Lubin

19 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 1.Wał Strzegomki – Granica, gm. Strzegom 2.Lubów – modernizacja przepompowni, gm. Jemielno

20 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi POTOK BRÓD gm. Lubań odbudowa 4,4 km potoku przepływającego przez tereny zabudowane wsi Henryków. Planuje się ukształtowanie koryta w sposób zapewniający swobodny odpływ wód normalnych i przepływów wezbraniowych Q10% na terenach zabudowanych oraz zapewnienie optymalnego poziomu wód gruntowych przyległych terenów rolnych.

21 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi STUDZIANKA gm. Sulików odbudowa 4,3 km cieku przepływającego przez tereny zabudowane wsi Studniska Dolne i Studniska Górne oraz odcinek ujściowy na terenie wsi Kunów gm. Zgorzelec. Zabezpieczenie przed dewastacją i skutkami przepływu wielkich wód.

22 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi BIELAWKA gm. Sulików Odbudowa i modernizacja koryta potoku na dług.5,0 km. Zabezpieczenie użytków rolnych, budynków mieszkalnych oraz gospodarczych przed skutkami przepływu wielkich wód.

23 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi MIŁA - MOŚCISKO gm. Dzierżoniów Odbudowa koryta potoku na długości 2,1 km. Ochrona przeciwpowodziowa gruntów rolnych i zabudowanych wsi.

24 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ŚLĘZA - PODLESIE gm. Niemcza Odbudowa rzeki Ślęzy w obrębie wsi Podlesie na długości 0,9 km. Ochrona terenów zabudowanych i użytków rolnych przed powodzią.

25 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi LUBIECHOWSKA WODA gm. Świebodzice, Świdnica Odbudowa koryta potoku w obrębie Świebodzic oraz w Mokrzeszowie celem zabezpieczenia przed powodzią terenów rolnych i infrastruktury technicznej.

26 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi WOJSZYN - WIETRZYCE gm. Pęcław Modernizacja koryt kanałów: Bielnik i Środkowy wraz z budową przepustów, odbudową odcinków ujściowych rowów szczegółowych, co umożliwi odprowadzenie do pompowni wód infiltracyjnych rzeki Odry z terenu zawala

27 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi DĘBNIAK gm. Lubin Odbudowa 6,5 km koryta potoku Dębniak wraz z wykonaniem nowych budowli komunikacyjnych, przepustów, budowli piętrzących, upustowych. Zapewni ochronę przed powodzią zabudowań gospodarczych wsi, terenów użytkowanych rolniczo oraz odpływ z urządzeń melioracji szczegółowych.

28 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi LUBÓW gm. Jemielno Modernizacja pompowni odwadniającej obszar 327 ha gruntów ornych, użytków zielonych i lasów położonych wzdłuż rzeki Odry w rejonie wsi: Lubów, Bieliszów i Smolne. Poprawa stosunków powietrzno- wodnych gruntów wysokiej klasy bonitacyjnej poprzez odwodnienie.

29 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Wszystkie złożone wnioski przeszły pomyślnie weryfikację pod kątem –formalnym –merytorycznym –zgodności z celami i założeniami dz. 2.5 Wszystkie wnioski spełniły ustalone dla działania 2.5 kryteria dostępu m.in. – posiadały wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia

30 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Złożone w I naborze wnioski opiewały na kwotę ogółem 28.434.352 zł, z czego koszty kwalifikowane – 27.546.907 zł Limit środków dla woj. dolnośląskiego wynosił wtedy 59.228.456 zł, Limit jest uzależniony od obowiązującego w danym miesiącu kursu wymiany euro na złoty, Po I naborze wykorzystano zaledwie 46,5% przyznanego limitu.

31 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu 8 grudnia 2005 r. podjął Uchwałę Nr 68/SPO/05 w której zaakceptował i zarekomendował Marszałkowi Województwa listę rankingową 10 projektów zgłoszonych w I naborze.

32 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Marszałek Województwa po uzgodnieniu z Wojewodą Dolnośląskim w ostatnim dniu lutego 2006r. podjął decyzje umożliwiające beneficjentowi rozpoczęcie procedur przetargowych. Aktualnie beneficjent (DZMiUW we Wrocławiu) jest na etapie oceny złożonych ofert i wyboru wykonawców projektów Realizacja zadań powinna się rozpocząć w miesiącach lipiec – sierpień 2006r.

33 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Termin II naboru: 16.01.2006 r. – do czasu wyczerpania limitu środków dla województwa Do dnia dzisiejszego beneficjent złożył dalsze trzy wnioski mieszczące się w grupie zadań obejmujących budowę lub modernizację urządzeń melioracji podstawowych (1) oraz kształtowania przekroju koryta cieków (2) W przygotowaniu są kolejne wnioski

34 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Dobra Dolina – zad.II, obr. Januszkowice i Jaksonowice – gm. Długołęka i gm. Dobroszyce. Modernizacja Kanału Burzowego – Jaksonowice, gm. Długołęka Dobra Dolina – zad.II,, obr. Januszkowice i Jaksonowice – gm. Długołęka i gm. Dobroszyce, obiekt II - Regulacja Potoku Jagodna – Januszkowice, Jaksonowice, Skała i Węgrów – gm. Długołęka oraz Dobrzeń – gm. Dobroszyce Dobra Dolina – zad.II, obr. Januszkowice i Jaksonowice – gm. Długołęka i gm. Dobroszyce, obiekt I – Regulacja rzeki Dobra – Januszkowice, gm. Długołęka

35 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

36 Ponieważ złożone wnioski: przeszły pomyślnie weryfikację spełniły ustalone dla działania 2.5 kryteria dostępu Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu 31 maja 2006 r. podjął Uchwałę Nr 88/SPO/06 w której zaakceptował i zarekomendował Marszałkowi Województwa listę rankingową 3 projektów zgłoszonych w II naborze.

37 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Złożone do tej pory w II naborze wnioski opiewają na kwotę ogółem 8.511.700 zł, (36.946.052 zł) z czego koszty kwalifikowane 8.425.551 zł (35.972.458) Limit środków dla woj. dolnośląskiego wynosi aktualnie (czerwiec 2006) 58.314.726 zł Aktualne (po I i częściowo II naborze) wykorzystanie przyznanego limitu wynosi 65,14%. Pozostaje do wykorzystania 22.342.268 zł.

38 Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Przygotowane decyzje Marszałka Województwa o realizacji projektów w pierwszych dniach czerwca 2006 r. zostały przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu do uzgodnienia. Natychmiast po otrzymaniu postanowienia Wojewody w powyższej sprawie decyzje zostaną wydane i beneficjent będzie mógł przystąpić do rozpoczęcia procedur przetargowych.

39 KONTAKT Wydział Gospodarki Wodnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego –Tel. 071 776 49 03, Tel./fax. 071 776 93 65 –anna.zajaczkowska@dolnyslask.pl Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi


Pobierz ppt "Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozw ó j obszar ó w wiejskich 2004-2006 (SPO-ROL) Województwo Dolnośląskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google