Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Partnera Czeskiego - VSB Uniwersytet Techniczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Partnera Czeskiego - VSB Uniwersytet Techniczny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Partnera Czeskiego - VSB Uniwersytet Techniczny w Ostravie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

2 2 Analiza tematyczna rynku pracy Badanie sondażowe dotyczące optymalizacji kształcenia zawodowego przyszłych inżynierów na pograniczu polsko- czeskim, w tym: - rozpoznanie faktycznego zapotrzebowania firm z pogranicza na zatrudnienie specjalistów w zakresie wdrażania innowacji i nowoczesnych technologii, - dostosowanie programów kształcenia i programów praktyk zawodowych do realnych potrzeb przedsiębiorstw polskich i czeskich, deklarujących chęć zatrudnienia absolwentów obu uczelni, - zbadanie oczekiwań polskich i czeskich studentów kierunków technicznych względem przyszłego pracodawcy, kryteria wyboru miejsca zatrudnienia, ścieżka rozwoju kariery zawodowej.

3 3 Badanie jakościowe w ramach projektu: Program przygotowania zawodowego specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim m miało na celu dokonanie analizy jakościowej transgranicznego rynku zatrudnienia na pograniczu polsko- czeskim – z punktu widzenia polskich i czeskich studentów oraz przedsiębiorców.

4 4 Badanie zostało wykonane w miesiącach: styczeń – marzec 2011 roku. Było to badanie kwestionariuszowe, realizowane przez ankieterów, przeprowadzających wywiady osobiste z respondentami tj. - 30 studentami polskimi (AHT) oraz 30 studentami czeskimi (VSB Ostrava), - 30 przedsiębiorcami z polskiej części pogranicza oraz 30 przedsiębiorcami z czeskiej części pogranicza.

5 5 Raporty obejmujące analizę statystyczną zebranego materiału badawczego opracowały: - po stronie Partnera Wiodącego – dr Aneta Bąk - po stronie Partnera Czeskiego – PhDr. Mgr. Hilda Havlikova. Raport końcowy opracowała dr Joanna Kurowska-Pysz, Asystent Koordynatora Projektu ze strony Partnera Wiodącego.

6 6 Raport zawiera dane jakościowe, nie reprezentatywne w aspekcie ilościowym dla badanej populacji (nie losowy dobór próby). Uzyskane wyniki stanowią jednocześnie właściwy punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych analiz dotyczących trendów na rynku pracy pogranicza oraz do zdefiniowania wniosków i rekomendacji służących poprawie warunków kształcenia na obu uczelniach inżynierów, przyszłych specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu.

7 7 Opracowanie będzie pomocne Partnerom projektu w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1.W jakim kierunku kształcić studentów, zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorców z pogranicza polsko-czeskiego? 2. Jakiej oferty edukacyjnej oczekują studenci z pogranicza polsko- czeskiego? 3. Jak studenci widzą swoją przyszłość na rynku pracy pogranicza? 4. Czego od przyszłych absolwentów VSB Ostrava i ATH oczekują pracodawcy z pogranicza polsko-czeskiego?

8 8 Wartość dodana badania: - ukierunkowanie zmian w programach kształcenia na obu uczelniach na konkretne potrzeby firm z pogranicza polsko-czeskiego planujących zatrudnić u siebie absolwentów jednej bądź obu uczestniczących w projekcie uczelni, - weryfikacja zmian w programach kształcenia, jakich oczekują od obu uczelni studenci, którzy chcą być konkurencyjni na rynku pracy pogranicza polsko-czeskiego.

9 9 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród studentów ATH B-B i VSB Ostrava.

10 Prezentacja wyników badań studentów ATH B-B i VSB TU Ostrava. 10 Profil respondentów – polska część pogranicza: 30 studentów ATH w B-B, z czego 12 studiowało na studiach stacjonarnych a 18 – na niestacjonarnych. Wszyscy ankietowani byli studentami Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunek: Mechanika i budowa maszyn (3 rok). Wśród badanych studentów 14 respondentów zadeklarowało, że są absolwentami technikum. Status respondentów: 11 – studiuje i nie pracuje 17 – studiuje i pracuje 2 – brak odpowiedzi

11 Prezentacja wyników badań studentów ATH B-B i VSB TU Ostrava. 11 Profil respondentów – czeska część pogranicza: 30 studentów VSB Ostrava – studia dzienne, licencjackie na Wydziale Maszyn (2 i 3 rok); wszyscy respondenci posiadali wykształcenie średnie techniczne. Status respondentów: 23 – studiuje i nie pracuje 7 – studiuje i pracuje

12 12 Pytanie : Proszę określić swój stopień zadowolenia ze studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Zadowolony17 os.24 os. Raczej zadowolony11 os.4 os. Niezadowolony1 os.- Bardzo niezadowolony1 os.2 os. Razem:30 os.

13 13 Pytanie: Jakie były główne powody wyboru studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Powód najważniejszyZainteresowania (14 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (10 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (3 os. ) Ograniczone możliwości studiowania w innym mieście (3 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (13 os.) Zainteresowania (9 os.) Treść programów studiów (5 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (3 os. ) Ukierunkowanie zawodowe ze szkoły średniej (2 os.)

14 14 Pytanie: Jakie były główne powody wyboru studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Powód ważnySzansa znalezienia dobrej pracy (14 os.) Zainteresowania (14 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (2 os. ) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (2 os.) Popularność kierunku (2 os.) Treść programów studiów (2 os.) Nie dostałem / am się na inny kierunek (1 os.) Ograniczone możliwości studiowania w innym mieście (1 os.) Brak odpowiedzi (1 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (11 os.) Zainteresowania (5 os.) Ukierunkowanie zawodowe ze szkoły średniej (4 os.) Popularność kierunku (3 os.) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (2 os.) Opinie znajomych (2 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (2 os. ) Treść programów studiów (2 os.) Nie dostałem / am się na inny kierunek (1 os.)

15 15 Pytanie: Jakie były główne powody wyboru studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Powód najmniej ważnyChęć poszerzenia wiedzy (9 os. ) Treść programów studiów (4 os.) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (4 os.) Ograniczone możliwości studiowania w innym mieście (2 os.) Opinie znajomych (2 os.) Tradycje rodzinne (1 os.) Popularność kierunku (1 os.) Zainteresowania (1 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (1 os.) Renoma uczelni wśród pracodawców (1 os.) Popularność kierunku (4 os.) Ukierunkowanie zawodowe ze szkoły średniej (4 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (3 os.) Zainteresowania (3 os.) Opinie znajomych (3 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (3 os. ) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (2 os.) Tradycje rodzinne (2 os.) Nie dostałem / am się na inny kierunek (1 os.) Renoma uczelni wśród pracodawców (1 os.)

16 16

17 17 Pytanie: Czy jest Pan/Pani przekonany/a, że wiedzę zdobytą w ramach studiowanego kierunku wykorzysta Pan/Pani po ukończeniu studiów w przyszłej pracy zawodowej? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Tak11 os.6 os. Raczej tak14 os.18 os. Raczej nie1 os.- Nie-- Trudno powiedzieć4 os.6 os. Razem:30 os.30.s.

18 18 Pytanie: Jak Pan/Pani ocenia swój poziom wiedzy, który Uczelnia Panu/Pani oferuje na wybranym kierunku? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Wysoki4 os. Powyżej przeciętnej16 os.20 os. Przeciętny10 os.6 os. Poniżej przeciętnej-- Słaby-- Razem:30 os.30.s.

19 19 Pytanie: Jak ważna jest dla Pana/Pani kariera zawodowa? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Najważniejsza w życiu1 os.4 os. Ważna, ale nie najważniejsza28 os.26 os. Jest mi obojętna1 os.- Nieważna-- Nie mam zdania-- Razem:30 os.

20 20 Pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że Uczelnia dobrze Pana/Panią przygotowała do wkroczenia na rynek pracy? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Tak23 os.26 os. Nie7 os.4 os. Razem:30 os.

21 21 Ze strony polskich respondentów uzasadnienia wypowiedzi twierdzących były m.in. następujące: - duża liczba zróżnicowanych zajęć, w tym praktycznych, korzystnie wpływająca na poziom ich wiedzy, - wysoki poziom kształcenia, umożliwiający późniejsze konkurowanie na rynku pracy, - wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jeszcze w trakcie studiów (studenci niestacjonarni). Ze strony polskich respondentów uzasadnienia wypowiedzi twierdzących były m.in. następujące: - zdobycie ogólnej wiedzy z dziedziny przemysłu maszynowego, - duży nacisk na zajęcia praktyczne, które można wykorzystać znacznie lepiej niż teorię, - powiązanie teorii z praktyką, - lepsza orientacja w przyszłości.

22 22

23 23

24 24 Pytanie: Czy chciałby Pan/ Pani pracować w międzynarodowym zespole pracowników pochodzących z Polski i Czech ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Tak14 os.5 os. Nie3 os.7 os. Nie mam zdania13 os.18 os. Razem:30 os.

25 25 Pytanie: Co Pani / Pan będzie zawodowo robić za 10 lat ? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Będę nadal pracować, ale na wyższym stanowisku niż na początku mojej kariery 17 os.13 os. Będę nadal pracować, ale na tym samym lub podobnym stanowisku 4 os. Będę prowadzić własną firmę4 os.9 os. Nie wiem, trudno powiedzieć5 os.4 os. Razem30 os.30 s.

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31 Pytanie: Czy zamierza Pan/ Pani poszerzyć swoje kwalifikacje? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Tak 25 os.15 os. Nie02 os. Trudno powiedzieć5 os.13 os. Razem:30 os.30 s.

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38 Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Czynnik nieistotnyMożliwość pracy zagranicą 5 os. Międzynarodowy zespół pracowników 4 os. Poziom doskonałości 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1os. Międzynarodowy zespół pracowników 6 os. Możliwość pracy zagranicą 6 os. Pomocni współpracownicy 2 os. Umowa o pracę 2 os. Rozwój osobisty 1 os. Równe szanse 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1os. Zadania w pracy 1 os. Lokalizacja 4 os. Poziom doskonałości 1 os.

39 39 Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Czynnik mało istotny Międzynarodowy zespół pracowników 10 os. Możliwość pracy zagranicą 10 os. Lokalizacja 4 os. Sukces rynkowy 3 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 2os. Zadania w pracy 2 os. Równe szanse 2 os. Poziom doskonałości 1 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 1 os. Pewna ścieżka kariery 1 os. Międzynarodowy zespół pracowników 7 os. Możliwość pracy zagranicą 3 os. Pewna ścieżka kariery 2 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 2 os. Pomocni współpracownicy 1 os. Sukces rynkowy 1 os. Umowa o pracę 1 os. Rozwój zawodowy 1 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 1 os. Równe szanse 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1os. Zadania w pracy 1 os. Lokalizacja 1 os. Innowacyjność 1 os. Poziom doskonałości 1 os.

40 40 Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Czynnik ważnyRównowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 20os. Sposób kierowania firmą 16 os. Równe szanse 16 os. Możliwość kształcenia rozwoju 16 os Rozwój osobisty 15 os. Sukces rynkowy 14 os. Zadania w pracy 14os. Pewna ścieżka kariery 13 os. Lokalizacja 10 os. Poziom doskonałości 9 os. Międzynarodowy zespół pracowników 4 os. Możliwość pracy zagranicą 3 os. Pomocni współpracownicy 3 os. Uznanie dla pracowników 2 os. Pewna ścieżka kariery 2 os. Umowa o pracę 2 os. Rozwój osobisty 2 os. Wysokość pensji początkowej 2 os. Sposób kierowania firmą 2 os. Równe szanse 2 os. Innowacyjność 1 os. Sukces rynkowy 1 os. Poziom doskonałości 1 os Możliwość pracy zagranicą 1 os. Rozwój zawodowy 1 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 1 os. Zadania w pracy 1 os. Lokalizacja 1 os. Zakres odpowiedzialności własnej 1 os.

41 41 Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-BiałejVSB TU Ostrava Czynnik bardzo ważny Rozwój osobisty 14 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 9 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 8 os. Lokalizacja 7 os. Sposób kierowania firmą 6 os. Pewna ścieżka kariery 6 os. Sukces rynkowy 6 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 4os. Równe szanse 4 os. Zadania w pracy 3os. Możliwość pracy zagranicą 3 os. Poziom doskonałości 2 os. Umowa o pracę 3 os. Innowacyjność 1 os. Uznanie dla pracowników 2 os. Pewna ścieżka kariery 2 os. Sukces rynkowy 2 os. Rozwój osobisty 2 os. Rozwój zawodowy 2 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 2 os. Wysokość pensji początkowej 2 os. Sposób kierowania firmą 2 os. Zakres odpowiedzialności własnej 1 os. Możliwość pracy zagranicą 1 os. Równe szanse 1 os. Zadania w pracy 1 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1 os. Lokalizacja 1 os. Poziom doskonałości 1 os.

42 42 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców z polskiej i czeskiej części pogranicza.

43 43 Profil respondentów: – polska część pogranicza: 30 firm, w tym: 4 - mikro, 9 – małych, 8 – średnich i 9 – dużych przedsiębiorstw; – czeska część pogranicza: 30 firm, w tym: 2 - mikro, 3 – małych, 13 – średnich i 12 – dużych przedsiębiorstw.

44 44 Pytanie: Czy przedsiębiorstwo wprowadziło już innowację technologiczną np. wprowadziło nowe produkty, wdrożyło nowe procesy produkcji m.in. nowe technologie? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak25 firm29 firm Nie1 firma0 Nie, ale jest zainteresowane wprowadzeniem takiej innowacji 4 firmy1 firma Razem:30 firm

45 45 Pytanie: Czy przedsiębiorstwo wprowadziło już innowację organizacyjną np. nowy sposób sprzedaży, magazynowania, zaopatrzenia, produkcji, zbytu itp.? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak18 firm13 firm Nie6 firm10 firm Nie, ale jest zainteresowane wprowadzeniem takiej innowacji 6 firm7 firm Razem:30 firm

46 46 Pytanie: Czy przedsiębiorstwo wprowadziło innowację marketingową np. wprowadziło istotne zmiany w wyglądzie produktu lub jego opakowania, w zakresie pozycjonowania produktu, sposobów jego promocji itp.? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak12 firm9 firm Nie15 firm20 firm Nie, ale jest zainteresowane wprowadzeniem takiej innowacji 3 firmy1 firma Razem:30 firm

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59 Pytanie Czy nawiązała Pani/ nawiązał Pan dotychczas współpracę z uczelnią wyższą w zakresie działań zmierzających do poprawy innowacyjności swojej firmy? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak20 firm18 firm Nie4 firmy9 firm nie, ale jestem tym zainteresowana / zainteresowany. 6 firm3 firmy Razem:30 firm

60 60 Lp. Rodzaj bariery Skala bariery (1-najsłabsza, 5-najsilniejsza) 12345brak danych N 1.Brak tradycji współpracy firmy z jednostkami badawczo- rozwojowymi w uczelniach wyższych 93327630 2.Brak kapitału na sfinansowanie takiej współpracy82438530 3.Brak odpowiedniej oferty, satysfakcjonującej przedsiębiorcę32857530 4.Długotrwały proces decyzyjny uruchomiający badanie i biurokracja akademicka 41558730 5.Niska wiedza o ofercie jednostek badawczo-rozwojowych szkół wyższych 42765630 6. Brak wzajemnego zrozumienia i zachęt do nawiązania współpracy 64834530 7.Względnie wysokie koszty współpracy z jednostkami badawczo- rozwojowymi na uczelniach wyższych 23934930 8.Niski dopływ młodej kadry naukowej do jednostek badawczo- rozwojowych na uczelniach wyższych 825231030 9.Zły stan wyposażenia jednostek badawczo-rozwojowych na uczelniach wyższych 46724730 10. Słabe przygotowanie komercyjne oferty badawczo-rozwojowej dla firm 13856730 11. Niewystarczające możliwości komercyjnego wykorzystania zrealizowanych badań 85632630 12 Niski poziom wiedzy pracowników jednostek badawczo- rozwojowych na uczelniach wyższych na temat zagadnień praktycznych dotyczących procesów produkcji / świadczenia usług 73652730 13Obiegowa opinia o niskiej przydatności tej oferty dla przedsiębiorstw13622-730 14Niskie zaufanie do wartości badań zrealizowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe na uczelniach wyższych 15422-730 15Rozproszenie pracowników uczelni pomiędzy dydaktykę i badania naukowe 639-21030 16Konieczność dzielenia się wiedzą z innymi przedsiębiorcami63753630 17Ryzyko współpracy1333-2630

61 Zapraszamy do współpracy! Biuro projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 Tel. fax + 48 33 82 79 318 więcej informacji na stronie projektu: www.interdiago.eu


Pobierz ppt "Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Partnera Czeskiego - VSB Uniwersytet Techniczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google