Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim."— Zapis prezentacji:

1 i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim.
Program przygotowania zawodowego specjalistów-liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim. Projekt realizowany przez Partnera Wiodącego – Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej oraz Partnera Czeskiego - VSB Uniwersytet Techniczny w Ostravie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

2 Jeden z kroków milowych w projekcie
Analiza tematyczna rynku pracy Badanie sondażowe dotyczące optymalizacji kształcenia zawodowego przyszłych inżynierów na pograniczu polsko- czeskim, w tym: - rozpoznanie faktycznego zapotrzebowania firm z pogranicza na zatrudnienie specjalistów w zakresie wdrażania innowacji i nowoczesnych technologii, - dostosowanie programów kształcenia i programów praktyk zawodowych do realnych potrzeb przedsiębiorstw polskich i czeskich, deklarujących chęć zatrudnienia absolwentów obu uczelni, - zbadanie oczekiwań polskich i czeskich studentów kierunków technicznych względem przyszłego pracodawcy, kryteria wyboru miejsca zatrudnienia, ścieżka rozwoju kariery zawodowej.

3 Założenia badawcze Badanie jakościowe w ramach projektu: Program przygotowania zawodowego specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim m miało na celu dokonanie analizy jakościowej transgranicznego rynku zatrudnienia na pograniczu polsko- czeskim – z punktu widzenia polskich i czeskich studentów oraz przedsiębiorców.

4 Założenia badawcze Badanie zostało wykonane w miesiącach: styczeń – marzec 2011 roku. Było to badanie kwestionariuszowe, realizowane przez ankieterów, przeprowadzających wywiady osobiste z respondentami tj. - 30 studentami polskimi (AHT) oraz 30 studentami czeskimi (VSB Ostrava), - 30 przedsiębiorcami z polskiej części pogranicza oraz przedsiębiorcami z czeskiej części pogranicza .

5 - po stronie Partnera Wiodącego – dr Aneta Bąk
Założenia badawcze Raporty obejmujące analizę statystyczną zebranego materiału badawczego opracowały: - po stronie Partnera Wiodącego – dr Aneta Bąk - po stronie Partnera Czeskiego – PhDr. Mgr. Hilda Havlikova. Raport końcowy opracowała dr Joanna Kurowska-Pysz, Asystent Koordynatora Projektu ze strony Partnera Wiodącego.

6 Założenia badawcze Raport zawiera dane jakościowe, nie reprezentatywne w aspekcie ilościowym dla badanej populacji (nie losowy dobór próby). Uzyskane wyniki stanowią jednocześnie właściwy punkt wyjścia do dalszych, pogłębionych analiz dotyczących trendów na rynku pracy pogranicza oraz do zdefiniowania wniosków i rekomendacji służących poprawie warunków kształcenia na obu uczelniach inżynierów, przyszłych specjalistów – liderów transferu innowacji i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu.

7 3. Jak studenci widzą swoją przyszłość na rynku pracy pogranicza?
Założenia badawcze Opracowanie będzie pomocne Partnerom projektu w uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1.W jakim kierunku kształcić studentów, zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorców z pogranicza polsko-czeskiego? 2. Jakiej oferty edukacyjnej oczekują studenci z pogranicza polsko- czeskiego? 3. Jak studenci widzą swoją przyszłość na rynku pracy pogranicza? 4. Czego od przyszłych absolwentów VSB Ostrava i ATH oczekują pracodawcy z pogranicza polsko-czeskiego?

8 Wartość dodana badania:
Założenia badawcze Wartość dodana badania: - ukierunkowanie zmian w programach kształcenia na obu uczelniach na konkretne potrzeby firm z pogranicza polsko-czeskiego planujących zatrudnić u siebie absolwentów jednej bądź obu uczestniczących w projekcie uczelni, - weryfikacja zmian w programach kształcenia, jakich oczekują od obu uczelni studenci, którzy chcą być konkurencyjni na rynku pracy pogranicza polsko-czeskiego.

9 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród studentów ATH B-B i VSB Ostrava.

10 Prezentacja wyników badań studentów ATH B-B i VSB TU Ostrava.
Profil respondentów – polska część pogranicza: 30 studentów ATH w B-B, z czego 12 studiowało na studiach stacjonarnych a 18 – na niestacjonarnych. Wszyscy ankietowani byli studentami Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki, kierunek: Mechanika i budowa maszyn (3 rok). Wśród badanych studentów 14 respondentów zadeklarowało, że są absolwentami technikum. Status respondentów: 11 – studiuje i nie pracuje 17 – studiuje i pracuje 2 – brak odpowiedzi

11 Prezentacja wyników badań studentów ATH B-B i VSB TU Ostrava.
Profil respondentów – czeska część pogranicza: 30 studentów VSB Ostrava – studia dzienne, licencjackie na Wydziale Maszyn (2 i 3 rok); wszyscy respondenci posiadali wykształcenie średnie techniczne. Status respondentów: – studiuje i nie pracuje 7 – studiuje i pracuje

12 Zadowolenie ze studiowanego kierunku
Pytanie: Proszę określić swój stopień zadowolenia ze studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Zadowolony 17 os. 24 os. Raczej zadowolony 11 os. 4 os. Niezadowolony 1 os. - Bardzo niezadowolony 2 os. Razem: 30 os.

13 Czynniki wpływające na wybór studiowanego kierunku – cz. 1
Pytanie: Jakie były główne powody wyboru studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Powód najważniejszy Zainteresowania (14 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (10 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (3 os. ) Ograniczone możliwości studiowania w innym mieście (3 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (13 os.) Zainteresowania (9 os.) Treść programów studiów (5 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (3 os. ) Ukierunkowanie zawodowe ze szkoły średniej (2 os.)

14 Czynniki wpływające na wybór studiowanego kierunku – cz. 2
Pytanie: Jakie były główne powody wyboru studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Powód ważny Szansa znalezienia dobrej pracy (14 os.) Zainteresowania (14 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (2 os. ) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (2 os.) Popularność kierunku (2 os.) Treść programów studiów (2 os.) Nie dostałem / am się na inny kierunek (1 os.) Ograniczone możliwości studiowania w innym mieście (1 os.) Brak odpowiedzi (1 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (11 os.) Zainteresowania (5 os.) Ukierunkowanie zawodowe ze szkoły średniej (4 os.) Popularność kierunku (3 os.) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (2 os.) Opinie znajomych (2 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (2 os. ) Treść programów studiów (2 os.) Nie dostałem / am się na inny kierunek (1 os.)

15 Czynniki wpływające na wybór studiowanego kierunku – 3 cz.
Pytanie: Jakie były główne powody wyboru studiowanego kierunku? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Powód najmniej ważny Chęć poszerzenia wiedzy (9 os. ) Treść programów studiów (4 os.) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (4 os.) Ograniczone możliwości studiowania w innym mieście (2 os.) Opinie znajomych (2 os.) Tradycje rodzinne (1 os.) Popularność kierunku (1 os.) Zainteresowania (1 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (1 os.) Renoma uczelni wśród pracodawców (1 os.) Popularność kierunku (4 os.) Ukierunkowanie zawodowe ze szkoły średniej (4 os.) Szansa znalezienia dobrej pracy (3 os.) Zainteresowania (3 os.) Opinie znajomych (3 os.) Chęć poszerzenia wiedzy (3 os. ) Ktoś inny mi pomógł podjąć decyzję (2 os.) Tradycje rodzinne (2 os.) Nie dostałem / am się na inny kierunek (1 os.) Renoma uczelni wśród pracodawców (1 os.)

16 Wybór studiowanej specjalizacji

17 Wykorzystanie zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej
Pytanie: Czy jest Pan/Pani przekonany/a, że wiedzę zdobytą w ramach studiowanego kierunku wykorzysta Pan/Pani po ukończeniu studiów w przyszłej pracy zawodowej? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Tak 11 os. 6 os. Raczej tak 14 os. 18 os. Raczej nie 1 os. - Nie Trudno powiedzieć 4 os. Razem: 30 os. s.

18 Ocena poziomu wiedzy respondentów zdobytej podczas studiów
Pytanie: Jak Pan/Pani ocenia swój poziom wiedzy, który Uczelnia Panu/Pani oferuje na wybranym kierunku? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Wysoki 4 os. Powyżej przeciętnej 16 os. 20 os. Przeciętny 10 os. 6 os. Poniżej przeciętnej - Słaby Razem: 30 os. s.

19 Znaczenie kariery zawodowej
Pytanie: Jak ważna jest dla Pana/Pani kariera zawodowa? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Najważniejsza w życiu 1 os. 4 os. Ważna, ale nie najważniejsza 28 os. 26 os. Jest mi obojętna - Nieważna Nie mam zdania Razem: 30 os.

20 Przygotowanie do wejścia na rynek pracy
Pytanie: Czy uważa Pan/Pani, że Uczelnia dobrze Pana/Panią przygotowała do wkroczenia na rynek pracy? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Tak 23 os. 26 os. Nie 7 os. 4 os. Razem: 30 os.

21 Przygotowanie do wejścia na rynek pracy - komentarz
Ze strony polskich respondentów uzasadnienia wypowiedzi twierdzących były m.in. następujące: - duża liczba zróżnicowanych zajęć, w tym praktycznych, korzystnie wpływająca na poziom ich wiedzy, - wysoki poziom kształcenia, umożliwiający późniejsze konkurowanie na rynku pracy, - wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej jeszcze w trakcie studiów (studenci niestacjonarni). - zdobycie ogólnej wiedzy z dziedziny przemysłu maszynowego, - duży nacisk na zajęcia praktyczne, które można wykorzystać znacznie lepiej niż teorię, - powiązanie teorii z praktyką, - lepsza orientacja w przyszłości.

22 Obszar poszukiwań pracy po ukończeniu studiów

23 Pożądany obszar zatrudnienia po ukończeniu studiów

24 Praca w międzynarodowym zespole polsko-czeskim
Pytanie: Czy chciałby Pan/ Pani pracować w międzynarodowym zespole pracowników pochodzących z Polski i Czech ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Tak 14 os. 5 os. Nie 3 os. 7 os. Nie mam zdania 13 os. 18 os. Razem: 30 os.

25 Długookresowa wizja rozwoju kariery zawodowej
Pytanie: Co Pani / Pan będzie zawodowo robić za 10 lat ? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Będę nadal pracować, ale na wyższym stanowisku niż na początku mojej kariery 17 os. 13 os. Będę nadal pracować, ale na tym samym lub podobnym stanowisku 4 os. Będę prowadzić własną firmę 9 os. Nie wiem, trudno powiedzieć 5 os. Razem 30 os. 30 s.

26 Czynniki sukcesu zawodowego w opinii respondentów – 1 cz.

27 Czynniki sukcesu zawodowego w opinii respondentów – 2 cz.

28 Czynniki sukcesu zawodowego w opinii respondentów – 3 cz.

29 Preferowane formy zdobywania doświadczenia zawodowego w opinii respondentów – 1 cz.

30 Preferowane formy zdobywania doświadczenia zawodowego w opinii respondentów – 2 cz.

31 Skłonność do poszerzania kwalifikacji zawodowych
Pytanie: Czy zamierza Pan/ Pani poszerzyć swoje kwalifikacje? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Tak 25 os. 15 os. Nie 2 os. Trudno powiedzieć 5 os. 13 os. Razem: 30 os. 30 s.

32 Preferowane sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 1 cz.

33 Preferowane sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych – 2 cz.

34 Preferowane kierunki działania uczelni w celu lepszego przygotowania studentów do wkroczenia na rynek pracy - 1 cz.

35 Preferowane kierunki działania uczelni w celu lepszego przygotowania studentów do wkroczenia na rynek pracy- 2. cz.

36 Preferowana tematyka szkoleń dokształcających dostępnych dla studentów w trakcie nauki – 1 cz.

37 Preferowana tematyka szkoleń dokształcających dostępnych dla studentów w trakcie nauki – 2. cz.

38 Czynniki istotne przy wyborze przyszłego pracodawcy
Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Czynnik nieistotny Możliwość pracy zagranicą 5 os. Międzynarodowy zespół pracowników 4 os. Poziom doskonałości 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1os. Międzynarodowy zespół pracowników 6 os. Możliwość pracy zagranicą 6 os. Pomocni współpracownicy 2 os. Umowa o pracę 2 os. Rozwój osobisty 1 os. Równe szanse 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1os. Zadania w pracy 1 os. Lokalizacja 4 os. Poziom doskonałości 1 os.

39 Czynniki istotne przy wyborze przyszłego pracodawcy
Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Czynnik mało istotny Międzynarodowy zespół pracowników 10 os. Możliwość pracy zagranicą 10 os. Lokalizacja 4 os. Sukces rynkowy 3 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 2os. Zadania w pracy 2 os. Równe szanse 2 os. Poziom doskonałości 1 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 1 os. Pewna ścieżka kariery 1 os. Międzynarodowy zespół pracowników 7 os. Możliwość pracy zagranicą 3 os. Pewna ścieżka kariery 2 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 2 os. Pomocni współpracownicy 1 os. Sukces rynkowy 1 os. Umowa o pracę 1 os. Rozwój zawodowy 1 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 1 os. Równe szanse 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1os. Zadania w pracy 1 os. Lokalizacja 1 os. Innowacyjność 1 os. Poziom doskonałości 1 os.

40 Czynniki istotne przy wyborze przyszłego pracodawcy
Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Czynnik ważny Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 20os. Sposób kierowania firmą 16 os. Równe szanse 16 os. Możliwość kształcenia rozwoju 16 os Rozwój osobisty 15 os. Sukces rynkowy 14 os. Zadania w pracy 14os. Pewna ścieżka kariery 13 os. Lokalizacja 10 os. Poziom doskonałości 9 os. Międzynarodowy zespół pracowników 4 os. Możliwość pracy zagranicą 3 os. Pomocni współpracownicy 3 os. Uznanie dla pracowników 2 os. Pewna ścieżka kariery 2 os. Umowa o pracę 2 os. Rozwój osobisty 2 os. Wysokość pensji początkowej 2 os. Sposób kierowania firmą 2 os. Równe szanse 2 os. Innowacyjność 1 os. Sukces rynkowy 1 os. Poziom doskonałości 1 os Możliwość pracy zagranicą 1 os. Rozwój zawodowy 1 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 1 os. Zadania w pracy 1 os. Lokalizacja 1 os. Zakres odpowiedzialności własnej 1 os.

41 Czynniki istotne przy wyborze przyszłego pracodawcy
Pytanie: W jakim stopniu według Pana/Pani poniższe czynniki są istotne przy wyborze potencjalnego pracodawcy? ATH w Bielsku-Białej VSB TU Ostrava Czynnik bardzo ważny Rozwój osobisty 14 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 9 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 8 os. Lokalizacja 7 os. Sposób kierowania firmą 6 os. Pewna ścieżka kariery 6 os. Sukces rynkowy 6 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 4os. Równe szanse 4 os. Zadania w pracy 3os. Możliwość pracy zagranicą 3 os. Poziom doskonałości 2 os. Umowa o pracę 3 os. Innowacyjność 1 os. Uznanie dla pracowników 2 os. Pewna ścieżka kariery 2 os. Sukces rynkowy 2 os. Rozwój osobisty 2 os. Rozwój zawodowy 2 os. Możliwość kształcenia i rozwoju 2 os. Wysokość pensji początkowej 2 os. Sposób kierowania firmą 2 os. Zakres odpowiedzialności własnej 1 os. Możliwość pracy zagranicą 1 os. Równe szanse 1 os. Zadania w pracy 1 os. Równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym 1 os. Odpowiedzialność społeczna firmy 1 os. Lokalizacja 1 os. Poziom doskonałości 1 os.

42 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród
przedsiębiorców z polskiej i czeskiej części pogranicza.

43 Prezentacja wyników badań firm z pogranicza polsko-czeskiego
Profil respondentów: – polska część pogranicza: 30 firm, w tym: mikro, 9 – małych, 8 – średnich i 9 – dużych przedsiębiorstw; – czeska część pogranicza: 30 firm, w tym: mikro, 3 – małych, 13 – średnich i 12 – dużych przedsiębiorstw.

44 Innowacje technologiczne na pograniczu polsko-czeskim
Pytanie: Czy przedsiębiorstwo wprowadziło już innowację technologiczną np. wprowadziło nowe produkty, wdrożyło nowe procesy produkcji m.in. nowe technologie? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak 25 firm 29 firm Nie 1 firma Nie, ale jest zainteresowane wprowadzeniem takiej innowacji 4 firmy Razem: 30 firm

45 Innowacje organizacyjne na pograniczu polsko-czeskim
Pytanie: Czy przedsiębiorstwo wprowadziło już innowację organizacyjną np. nowy sposób sprzedaży, magazynowania, zaopatrzenia, produkcji, zbytu itp.? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak 18 firm 13 firm Nie 6 firm 10 firm Nie, ale jest zainteresowane wprowadzeniem takiej innowacji 7 firm Razem: 30 firm

46 Innowacje marketingowe na pograniczu polsko-czeskim
Pytanie: Czy przedsiębiorstwo wprowadziło innowację marketingową np. wprowadziło istotne zmiany w wyglądzie produktu lub jego opakowania, w zakresie pozycjonowania produktu, sposobów jego promocji itp.? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak 12 firm 9 firm Nie 15 firm 20 firm Nie, ale jest zainteresowane wprowadzeniem takiej innowacji 3 firmy 1 firma Razem: 30 firm

47 Optymalne sposoby wdrażania innowacji w firmach na pograniczu polsko-czeskim – 1 cz.

48 Optymalne sposoby wdrażania innowacji w firmach na pograniczu polsko-czeskim – 2 cz.

49 Optymalne sposoby wdrażania innowacji w firmach na pograniczu polsko-czeskim – 3 cz.

50 Optymalne sposoby wdrażania innowacji w firmach na pograniczu polsko-czeskim – 4 cz.

51 Optymalne sposoby wdrażania innowacji w firmach na pograniczu polsko-czeskim – 5 cz.

52 Optymalne sposoby wdrażania innowacji w firmach na pograniczu polsko-czeskim – 6 cz.

53 Preferowane umiejętności i kwalifikacje kandydatów na specjalistów - innowatorów w firmach na pograniczu – 1 cz.

54 Preferowane umiejętności i kwalifikacje kandydatów na specjalistów - innowatorów w firmach na pograniczu – 1 cz.

55 Preferowane umiejętności i kwalifikacje kandydatów na specjalistów - innowatorów w firmach na pograniczu – 2 cz.

56 Preferowane umiejętności i kwalifikacje kandydatów na specjalistów - innowatorów w firmach na pograniczu – 3 cz.

57 Preferowane umiejętności i kwalifikacje kandydatów na specjalistów - innowatorów w firmach na pograniczu – 4 cz.

58 Preferowane umiejętności i kwalifikacje kandydatów na specjalistów - innowatorów w firmach na pograniczu – 5 cz.

59 Poprawa innowacyjności firm we współpracy ze szkołami wyższymi
Pytanie Czy nawiązała Pani/ nawiązał Pan dotychczas współpracę z uczelnią wyższą w zakresie działań zmierzających do poprawy innowacyjności swojej firmy? Przedsiębiorcy z polskiej części pogranicza Przedsiębiorcy z czeskiej części pogranicza Tak 20 firm 18 firm Nie 4 firmy 9 firm nie, ale jestem tym zainteresowana / zainteresowany. 6 firm 3 firmy Razem: 30 firm

60 Skala bariery (1-najsłabsza, 5-najsilniejsza)
Bariery we współpracy firm z uczelnią wyższą w zakresie korzystania z wyników prac B+R – firmy z polskiej części pogranicza Lp. Rodzaj bariery Skala bariery (1-najsłabsza, 5-najsilniejsza) 1 2 3 4 5 brak danych N 1. Brak tradycji współpracy firmy z jednostkami badawczo-rozwojowymi w uczelniach wyższych 9 7 6 30 2. Brak kapitału na sfinansowanie takiej współpracy 8 3. Brak odpowiedniej oferty, satysfakcjonującej przedsiębiorcę 4. Długotrwały proces decyzyjny uruchomiający badanie i biurokracja akademicka 5. Niska wiedza o ofercie jednostek badawczo-rozwojowych szkół wyższych 6. Brak wzajemnego zrozumienia i zachęt do nawiązania współpracy 7. Względnie wysokie koszty współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi na uczelniach wyższych 8. Niski dopływ młodej kadry naukowej do jednostek badawczo-rozwojowych na uczelniach wyższych 10 9. Zły stan wyposażenia jednostek badawczo-rozwojowych na uczelniach wyższych 10. Słabe przygotowanie komercyjne oferty badawczo-rozwojowej dla firm 11. Niewystarczające możliwości komercyjnego wykorzystania zrealizowanych badań 12 Niski poziom wiedzy pracowników jednostek badawczo-rozwojowych na uczelniach wyższych na temat zagadnień praktycznych dotyczących procesów produkcji / świadczenia usług 13 Obiegowa opinia o niskiej przydatności tej oferty dla przedsiębiorstw - 14 Niskie zaufanie do wartości badań zrealizowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe na uczelniach wyższych 15 Rozproszenie pracowników uczelni pomiędzy dydaktykę i badania naukowe 16 Konieczność dzielenia się wiedzą z innymi przedsiębiorcami 17 Ryzyko współpracy

61 Zapraszamy do współpracy!
Biuro projektu: Centrum Innowacji i Transferu Technologii Akademia Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, ul. Willowa 2 Tel. fax więcej informacji na stronie projektu:


Pobierz ppt "i nowoczesnych technologii do firm na pograniczu polsko-czeskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google