Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego."— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego

2 Ustawa sześciolatkowa
W dniu 14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa sześciolatkowa. Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje września 2014 r. Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014 r. - klasy pierwsze, we wrześniu 2015 r. - klasy pierwsze i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III) Przepis wchodzi w życie 1 września 2014 r. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/ w szkołach podstawowych, w których utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.

3

4 Od 1 września 2014 r.: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie rocznik 2007 oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie stycznia - 30 czerwca 2008 r.; spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców (wniosek rodziców) Od 1 września 2015 r.: obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego, oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).

5 Podręcznik dla uczniów I klas
Szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom klas I-III podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą. Podręczniki będą własnością szkoły . Przygotowany podręcznik służyć będzie trzem kolejnym rocznikom uczniów.

6 GOTOWOŚĆ (DOJRZAŁOŚĆ) SZKOLNA
oznacza osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym.

7 Gotowość szkolna zależy od:
czynników biologicznych np. stanu zdrowia, rozwoju dziecka, w tym dojrzałości jego układu nerwowego własnej aktywności dziecka, w tym osobistych doświadczeń życiowych zbieranych od najwcześniejszych okresów życia czynników społecznych (wpływ rodziny, przedszkola, innych instytucji)

8 Obszary gotowości szkolnej:
• umiejętności społeczne • samodzielność • umiejętności szkolne (przygotowanie do nauki czytania, pisania i matematyki) • kompetencje poznawcze • sprawność ruchowa

9 Umiejętności społeczne
Dziecko potrafi: sprzątać zabawki i pomoce, dbać o swoje rzeczy, zapamiętać i stosować zasady bezpiecznego zachowania w grupie, uwzględniać prawa innych – np. czekać na swoją kolej, • unikać sytuacji konfliktowych, • radzić sobie w pokojowy sposób, nie reagować agresją, • w sytuacji konfliktu wykazywać dojrzałość - nie obwinia innych, nie skarży bez powodu, nie obraża się, nie odwraca, nie odchodzi

10 Umiejętności społeczne
kontrolować emocje – rzadko wybucha płaczem, złością, • wykonywać polecenia skierowane do całej grupy, nie sprzeciwiać się, • wypowiadać się z sposób zrozumiały dla innych – dzieci i dorosłych, zapraszać rówieśników do rozmów i zabaw, pomagać innym dzieciom, pocieszać je w razie potrzeby, współodczuwać - rozpoznawać i nazywać uczucia innych ludzi, • stawać w obronie innych dzieci, • mówić o ważnych dla siebie sprawach, • okazywać radość z osiągniętego sukcesu, zadawać pytania, prosić o dodatkowe wyjaśnienia i informacje,

11 Samodzielność Dziecko potrafi:
sprawnie się ubrać – zapinać guziki, suwaki, wiązać sznurowadła, zapamiętać i wykonać polecenie, podejmować próby poradzenia sobie z trudnością, nie zrażać się niepowodzeniami, • przejawiać inicjatywę, wypróbowywać różne sposoby działania kończyć swoją pracę – jest zainteresowane wynikiem,

12 Samodzielność • dążyć do jak najlepszego wykonania pracy, poprawiać ją
• samodzielnie wykonać zadania odpowiednio do swoich możliwości – nie prosi stale dorosłych o pomoc w drobnych sprawach • być twórcze – nie ograniczać się tylko do naśladowania zachowań i prac innych dzieci • radzić sobie w sytuacjach zadaniowych i społecznych bez pomocy dorosłych – nie stara się wciąż przebywać blisko rodziców i nauczycieli • nie unikać sytuacji i zadań wymagających samodzielności

13 Kompetencje poznawcze
Dziecko potrafi: • wyjaśniać obserwowane zjawiska, • przewidywać konsekwencje zdarzeń, • definiować nazwy przez odniesienie do ogólniejszej kategorii, • rozwiązywać zagadki matematyczne, grać w gry wymagające liczenia, • umieścić nowy obiekt w ułożonym szeregu, • ułożyć i opowiedzieć historyjkę obrazkową, • trafnie opowiedzieć, co wie i umie, • wykazać się wiedzą wykraczającą poza bezpośrednie doświadczenie.

14 Umiejętności szkolne Dziecko potrafi:
• odróżniać kierunki lewo – prawo • wskazywać kierunki na kartce np. prawo – lewo, góra – dół • rozumieć pojęcia związane z przestrzenią np. nad, pod, za, obok • w opowiadaniu ujmować związki przyczynowo – skutkowe • słuchać uważnie, skupiać uwagę na wykonywanej czynności

15 Umiejętności szkolne powiedzieć, jaki jest dzień
tygodnia i jaki będzie następny • wymienić pory roku i związane z nimi zjawiska • porównać obrazki różniące się kilkoma szczegółami • układać układanki według wzoru, puzzle • odwzorować szlaczki i proste figury geometryczne

16 Umiejętności szkolne • odliczać na konkretach, dodawać i odejmować w zakresie 10 • wymienić i stosować liczebniki porządkowe • dzielić zdanie na wyrazy • dzielić wyrazy na sylaby i łączyć sylaby w wyraz • dokonywać analizy i syntezy fonemowej

17 Sprawność motoryczna Dziecko potrafi:
• wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i ruchowe – lubi aktywność sportową • wykonywać prace manualne – wycinać, lepić z plasteliny, wyklejać, itp. • łapać i rzucać piłkę • jeździć na rowerze, wspinać się na drabinki • przechodzić po równoważni • budować z drobnych klocków • prawidłowo trzymać ołówek

18 Przyczyny braku gotowości szkolnej:
• choroby, wady narządów zmysłów (wzroku, słuchu), zaburzenia i deficyty rozwojowe (opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, zaburzenia funkcji intelektualnych i percepcyjnych), zaburzenia emocjonalne • brak stymulacji w środowisku rodzinnym • nadopiekuńczość rodziców

19 Jak sprawdzić gotowość szkolną?
Ocena dokonywana przez nauczyciela. Diagnoza w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

20 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
Wykonać przesiewowe badania wzroku , słuchu, mowy lub korygować istniejące wady. 2. Wspierać naturalną w tym wieku u dziecka ciekawość do poznawania nowych wiadomości oraz uczenia się nowych umiejętności.

21 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
3. Wzmacniać dojrzałość emocjonalno – społeczną dziecka: • uczyć radzenia sobie z porażkami, • zachęcać do wytrwałego dążenia do celu pomimo trudności, a także do kończenia rozpoczętej czynności • wzmacniać wiarę we własne możliwości • uczyć wyrażania emocji • zachęcać do inicjatywy i samodzielności; ale i do współdziałania

22 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
4. Kształtować umiejętność słuchania osoby dorosłej, rozumienia i zapamiętywania poleceń (także skierowanych do całej grupy) i wykonywania ich pomimo trudności

23 Jak wspierać dziecko w osiąganiu gotowości szkolnej?
5. Wzmacniać kompetencje poznawcze oraz kształtować gotowość do nauki czytania, pisania i matematyki poprzez: • wspomaganie rozwoju mowy • kształtowanie pojęcia liczby i operowania liczbami • rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej • ćwiczenie sprawności manualnej, w tym grafomotorycznej

24 Skutki niewłaściwej oceny gotowości szkolnej dziecka
• niewykorzystanie potencjału dziecka, zbyt niski poziom wymagań w stosunku do możliwości, brak wyzwań, nuda – w efekcie spadek motywacji do nauki • zbyt wysokie wymagania w stosunku do możliwości dziecka – skutkujące trudnościami w nauce, zaburzeniami motywacji lub zaburzeniami emocjonalnymi

25 SZEŚCIOLATEK W SZKOLE 1. Odpowiednia przestrzeń – dostosowanie sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych do potrzeb młodszych dzieci. 2. Nowe rozwiązania organizacyjne – pomoc nauczyciela, opieka świetlicowa. 3. Nauka poprzez zabawę, z wykorzystaniem wielozmysłowej stymulacji, ocenianie opisowe.

26 Szkoła Podstawowa

27 Świetlica

28 Kuchnia

29 Gabinet Dyrektora

30 Biblioteka

31 Pracownia komputerowa

32 Pracownia komputerowa

33 Pracownia językowa

34 Pracownia językowa

35 Pracownia językowa

36 Sala Gimnastyczna

37 Korytarze

38 Korytarze

39 Sala Lekcyjna klas I

40 Sala lekcyjna

41 Sala lekcyjna

42 Sala lekcyjna

43 Sala lekcyjna

44 Sala lekcyjna

45 Sala lekcyjna

46 Zespól Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku
Dziękuję za uwagę. Zespól Szkolno-Gimnazjalny w Jazowsku mgr Danuta Czajka Bibliografia:


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google