Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

we władzę rodzicielską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "we władzę rodzicielską"— Zapis prezentacji:

1 we władzę rodzicielską
ingerencja sądu we władzę rodzicielską prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

2 współdziałanie z rodzicami sądu opiekuńczego
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha współdziałanie z rodzicami sądu opiekuńczego i innych organów państwa oraz organizacji społecznych i obywateli zasada autonomii rodziny art. 100 kro – obowiązek udzielenia pomocy przez sąd opiekuńczy w wykonywaniu władzy rodzicielskiej zgoda sądu w przypadku braku porozumienia między rodzicami obowiązek powiadamiana sądu opiekuńczego o potrzebie ingerencji we władzę rodzicielską – możliwość ingerencji sądu we władzę rodzicielską

3 we władzę rodzicielską MOŻLIWOŚCI INGERENCJI:
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencja sądu we władzę rodzicielską MOŻLIWOŚCI INGERENCJI: OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ZAKAZ STYCZNOŚCI

4 OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (art. 107 kro) PODSTAWY: życie rodziców w rozłączeniu zagrożenie życia dziecka

5 ŻYCIE RODZICÓW W ROZŁĄCZENIU
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (art. 107 kro) ŻYCIE RODZICÓW W ROZŁĄCZENIU powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu z rodziców

6 ZAGROŻENIE DOBRA DZIECKA
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (art. 109 kro) ZAGROŻENIE DOBRA DZIECKA zobowiązanie do określonego postępowania ograniczenie w wykonywaniu władzy rodzicielskiej stały nadzór kuratora sądowego skierowanie dziecka do organizacji, instytucji umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej powierzenie zarządu majątkiem dziecka ustanowionemu w tym celu kuratorowi

7 ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską ZAWIESZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (art. 110 kro) PODSTAWA: przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej

8 POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (art. 111 kro) PODSTAWY: trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nadużywanie władzy rodzicielskiej rażące zaniedbanie obowiązków względem dziecka trwały brak zainteresowania dzieckiem

9 PRZYWRÓCENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską PRZYWRÓCENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (art. 111 kro) PODSTAWY: ustanie przyczyny pozbawienia i zawieszenia władzy rodzicielskiej

10 ingerencJa sądu we władzę rodzicielską
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską ZAKAZ STYCZNOŚCI (art kro) MOŻLIWOŚCI: zakaz styczności w razie zagrożenia dobra dziecka możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej

11 ingerencJa sądu we władzę rodzicielską ROZWÓD A WŁADZA RODZICIELSKA
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską ROZWÓD A WŁADZA RODZICIELSKA (art. 58 kro) NIEDOPUSZCZALNOŚĆ ROZWODU: ze względu na dobro wspólnych małoletnich dzieci ze względu na zasady współżycia społecznego

12 ingerencJa sądu we władzę rodzicielską ROZWÓD A WŁADZA RODZICIELSKA
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską ROZWÓD A WŁADZA RODZICIELSKA (art. 58 kro) WŁADZA RODZICIELSKA powierzenie władzy jednemu z rodziców i ograniczenie władzy drugiego pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom na zgodny wniosek obojga rodziców (porozumienie) istnieje zasadne oczekiwanie współdziałania w sprawach dziecka

13 ingerencJa sądu we władzę rodzicielską UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha ingerencJa sądu we władzę rodzicielską UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA A WŁADZA RODZICIELSKA (art. 21 kro) W ZAKRESIE STOSUNKU MAŁŻONKÓW DO WSPÓLNYCH DZIECI STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO PRZEPISY O ROZWODZIE

14 wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887)

15 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY: osoby posiadające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1 2 osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium RP obywateli państw członkowskich UE i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin, posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

16 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ZAKRES PODMIOTOWY USTAWY: cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium RP na podstawie innych ustaw 3 4 przepisy o pieczy zastępczej stosuje się także do małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium RP

17 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej PIECZA ZASTĘPCZA RODZINNA INSTYTUCJONALNA

18 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej PODSTAWY UMIESZCZENIA DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ: umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego ORZECZENIE SĄDU z wyjątkami przewidzianymi w art. 58 ust. 1 i art. 103 ust. 2 o zawartej umowie starosta zawiadamia sąd zawiadomienie sądu przez starostę o zawarciu umowy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania opiekuńczego umowa wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania – art. 35 ust.4 ustawy. UMOWA zawarta (na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka) między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą

19 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej WARUNKI UMIESZCZENIA DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ: UMIESZCZENIE POWINNO NASTĄPIĆ PO WYCZERPANIU WSZYSTKICH FORM POMOCY RODZICOM DZIECKA DZIECKO UMIESZCZA SIĘ W PIECZY ZASTĘPCZEJ DO CZASU ZAISTNIENIA WARUNKÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH JEGO POWRÓT DO RODZINY ALBO UMIESZCZENIA W RODZINIE PRZYSPOSABIAJĄCEJ

20 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA NIEZAWODOWA ZAWODOWA pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego specjalistyczna

21 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ TWORZĄ: rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka (art. 41 ust. 1): małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim spokrewnioną rodzinę zastępczą (art. 41 ust. 2): małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka rodzinę zastępczą zawodową lub niezawodową (art. 41 ust. 3): małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka

22 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej WYJĄTEK – art kro: sąd może tymczasowo, nie dłużej niż na 6 miesięcy, powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom albo osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy nie są wstępnymi albo rodzeństwem dziecka, niespełniającym warunku niezbędnych szkoleń dotyczących rodzin zastępczych

23 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej POWIERZENIE I SPRAWOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ POZA TERYTORIUM RP: art. 42 ust. 4 ustawy - rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę nad dzieckiem, mogą czasowo, za zgodą starosty, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium RP art. 42 ust. 5 ustawy - sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone, za zgodą starosty, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium RP, w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka art. 42 ust. 6 ustawy - udzielając zgody starosta określa czas, na jaki zgoda jest wydawana, a także sposób realizacji planu pomocy dziecku

24 ustawy o wspieraniu rodziny art. 56 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE)
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej UMIESZCZENIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB PLACÓWCE W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM art. 56 ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

25 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ART. 56 UMIESZCZENIE DZIECKA POZA RODZINĄ W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

26 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 1. Jeżeli sąd mający jurysdykcję zgodnie z art rozważa umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej i jeżeli dziecko ma być umieszczone w innym państwie członkowskim, sąd konsultuje się uprzednio z organem centralnym lub z innym właściwym organem w tym innym państwie członkowskim, o ile interwencja organu publicznego wymagana jest w tym państwie członkowskim w sprawach krajowych dotyczących umieszczenia dziecka poza rodziną 2. Orzeczenie w sprawie umieszczeniu dziecka poza rodziną, o którym mowa w ust. 1, może być wydane we wzywającym państwie członkowskim tylko wtedy, gdy właściwy organ państwa wezwanego zgodził się na takie umieszczenie.

27 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej 3. Do procedur konsultacji lub zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy prawa krajowego państwa wezwanego 4. Jeżeli organ właściwy zgodnie z art postanawia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej i jeżeli dziecko ma być umieszczone w innym państwie członkowskim, a interwencja organu publicznego nie jest wymagana w tym państwie członkowskim w sprawach krajowych dotyczących umieszczenia dziecka poza rodziną, organ właściwy powiadamia o tym organ centralny lub inny właściwy organ tego państwa członkowskiego

28 ustawy o wspieraniu rodziny
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE SOCJALIZACYJNE INTERWENCYJNE SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNE RODZINNE REGIONALNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY

29 wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha wybrane aspekty ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej UMIESZCZENIE DZIECKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720) * tryb i sposób kierowania i przyjmowania dziecka do instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opuszczania placówek * organizację placówek i ośrodków * standardy usług świadczonych w placówkach

30 modelu władzy rodzicielskiej
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha inne przykłady modelu władzy rodzicielskiej JAPONIA TUNEZJA

31 odebrania dziecka siłą nie uważa się za uprowadzenie
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha JAPONIA od XIX wieku w przypadku rozpadu małżeństwa władzę rodzicielską zatrzymuje tylko jedna osoba, zazwyczaj matka japoński wymiar sprawiedliwości opiera się na regułach funkcjonowania rodziny wywodzących się z okresu Meiji ( ), które nie uznają podziału władzy rodzicielskiej i nie uważają uprowadzenia dziecka przez jedno z rodziców za przestępstwo w świetle prawa japońskiego rodzic, któremu uda się szybciej zabrać dzieci ze sobą, otrzymuje prawo do opieki nad nimi odebrania dziecka siłą nie uważa się za uprowadzenie

32 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha JAPONIA prawo nie interweniuje w sprawy ściśle rodzinne – ma ono na celu uszanowanie niezależności rodziny kwestia opieki nad dzieckiem powinna być przedmiotem negocjacji między rodzicami, dopiero w braku porozumienia spór rozstrzyga sąd najnowsze orzecznictwo japońskie uwzględnia prawo do widzenia dziecka Amerykański Departament Stanu: „nie są znane przypadki, w których japoński sąd zasądziłby powrót do Stanów Zjednoczonych dziecka uprowadzonego do Japonii przez jednego z rodziców”

33 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha tunezja  dziecko musi być wychowywane przez wyznawców islamu lub przynajmniej w środowisku muzułmańskim  ojciec może wywieźć dziecko z kraju matki pomimo przyznania jej prawa do opieki nad dzieckiem  dziecko muzułmańskiego ojca staje się automatycznie muzułmaninem

34 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha tunezja  w razie rozwodu, w braku porozumienia rodziców o opiece nad dziećmi decyduje sąd, kierując się wyłącznie dobrem dziecka, zwykle opieka jest przyznana matce  art. 58 kodeksu cywilnego – w opiece nad dzieckiem ojciec musi być wspomagany przez którąś z krewnych  prawo tunezyjskie nakazuje matce, aby zamieszkała wraz z dzieckiem w miejscu oddalonym od domu ojca dziecka w odległości nie większej niż 30 kilometrów, niezależnie od jej narodowości i wyznania

35 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha tunezja  dziecko nie może wyjechać poza granice Tunezji bez pisemnej zgody ojca  cudzoziemka, która chce mieć prawo do opieki na dzieckiem musi spełnić szereg wymogów – musi mieć dom i dochody  jeżeli nie przyznano matce prawa do opieki, może ona otrzymać prawo do widzenia z dziećmi

36 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską
Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha tunezja  w razie śmierci ojca dziecka prawo do opieki przechodzi na matkę  decyzje polskich sądów nie są ważne w Tunezji  Tunezja nie uznaje ważności umów międzynarodowych niezgodnych z prawem tunezyjskim


Pobierz ppt "we władzę rodzicielską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google