Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiesława Stelmaszczuk-Taracha. Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiesława Stelmaszczuk-Taracha. Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha."— Zapis prezentacji:

1 Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

2 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887)

15 1 2

16 3 4

17

18 umieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnegoumieszczenie dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego umieszczenie w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnegoumieszczenie w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ORZECZENIE SĄDU z wyjątkami przewidzianymi w art. 58 ust. 1 i art. 103 ust. 2 o zawartej umowie starosta zawiadamia sądo zawartej umowie starosta zawiadamia sąd zawiadomienie sądu przez starostę o zawarciu umowy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania opiekuńczegozawiadomienie sądu przez starostę o zawarciu umowy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania opiekuńczego umowa wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania – art. 35 ust.4 ustawy.umowa wygasa z chwilą zakończenia przez sąd postępowania – art. 35 ust.4 ustawy. UMOWA zawarta (na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka) między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą

19 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

20

21 małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka

22 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

23 art. 42 ust. 4 ustawy - rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę nad dzieckiem, mogą czasowo, za zgodą starosty, sprawować pieczę zastępczą nad tym dzieckiem poza terytorium RP art. 42 ust. 5 ustawy - sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone, za zgodą starosty, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium RP, w przypadku, gdy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka art. 42 ust. 6 ustawy - udzielając zgody starosta określa czas, na jaki zgoda jest wydawana, a także sposób realizacji planu pomocy dziecku

24 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

25 ART. 56 UMIESZCZENIE DZIECKA POZA RODZINĄ W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM

26 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha 1.Jeżeli sąd mający jurysdykcję zgodnie z art. 8-15 rozważa umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej i jeżeli dziecko ma być umieszczone w innym państwie członkowskim, sąd konsultuje się uprzednio z organem centralnym lub z innym właściwym organem w tym innym państwie członkowskim, o ile interwencja organu publicznego wymagana jest w tym państwie członkowskim w sprawach krajowych dotyczących umieszczenia dziecka poza rodziną 2.Orzeczenie w sprawie umieszczeniu dziecka poza rodziną, o którym mowa w ust. 1, może być wydane we wzywającym państwie członkowskim tylko wtedy, gdy właściwy organ państwa wezwanego zgodził się na takie umieszczenie.

27 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha 3. Do procedur konsultacji lub zgody, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy prawa krajowego państwa wezwanego 4. Jeżeli organ właściwy zgodnie z art. 8-15 postanawia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej i jeżeli dziecko ma być umieszczone w innym państwie członkowskim, a interwencja organu publicznego nie jest wymagana w tym państwie członkowskim w sprawach krajowych dotyczących umieszczenia dziecka poza rodziną, organ właściwy powiadamia o tym organ centralny lub inny właściwy organ tego państwa członkowskiego

28 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha

29

30

31 od XIX wieku w przypadku rozpadu małżeństwa władzę rodzicielską zatrzymuje tylko jedna osoba, zazwyczaj matka japoński wymiar sprawiedliwości opiera się na regułach funkcjonowania rodziny wywodzących się z okresu Meiji (1868 -1912), które nie uznają podziału władzy rodzicielskiej i nie uważają uprowadzenia dziecka przez jedno z rodziców za przestępstwo w świetle prawa japońskiego rodzic, któremu uda się szybciej zabrać dzieci ze sobą, otrzymuje prawo do opieki nad nimi odebrania dziecka siłą nie uważa się za uprowadzenie

32 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha prawo nie interweniuje w sprawy ściśle rodzinne – ma ono na celu uszanowanie niezależności rodziny kwestia opieki nad dzieckiem powinna być przedmiotem negocjacji między rodzicami, dopiero w braku porozumienia spór rozstrzyga sąd najnowsze orzecznictwo japońskie uwzględnia prawo do widzenia dziecka Amerykański Departament Stanu: nie są znane przypadki, w których japoński sąd zasądziłby powrót do Stanów Zjednoczonych dziecka uprowadzonego do Japonii przez jednego z rodziców

33 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha dziecko musi by ć wychowywane przez wyznawców islamu lub przynajmniej w ś rodowisku muzu ł ma ń skim dziecko musi by ć wychowywane przez wyznawców islamu lub przynajmniej w ś rodowisku muzu ł ma ń skim ojciec mo ż e wywie źć dziecko z kraju matki pomimo przyznania jej prawa do opieki nad dzieckiem ojciec mo ż e wywie źć dziecko z kraju matki pomimo przyznania jej prawa do opieki nad dzieckiem dziecko muzu ł ma ń skiego ojca staje si ę automatycznie muzu ł maninem dziecko muzu ł ma ń skiego ojca staje si ę automatycznie muzu ł maninem

34 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha w razie rozwodu, w braku porozumienia rodziców o opiece nad dzie ć mi decyduje s ą d, kieruj ą c si ę wy łą cznie dobrem dziecka, zwykle opieka jest przyznana matce w razie rozwodu, w braku porozumienia rodziców o opiece nad dzie ć mi decyduje s ą d, kieruj ą c si ę wy łą cznie dobrem dziecka, zwykle opieka jest przyznana matce art. 58 kodeksu cywilnego – w opiece nad dzieckiem ojciec musi by ć wspomagany przez któr ąś z krewnych art. 58 kodeksu cywilnego – w opiece nad dzieckiem ojciec musi by ć wspomagany przez któr ąś z krewnych prawo tunezyjskie nakazuje matce, aby zamieszka ł a wraz z dzieckiem w miejscu oddalonym od domu ojca dziecka w odleg ł o ś ci nie wi ę kszej ni ż 30 kilometrów, niezale ż nie od jej narodowo ś ci i wyznania prawo tunezyjskie nakazuje matce, aby zamieszka ł a wraz z dzieckiem w miejscu oddalonym od domu ojca dziecka w odleg ł o ś ci nie wi ę kszej ni ż 30 kilometrów, niezale ż nie od jej narodowo ś ci i wyznania

35 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha dziecko nie mo ż e wyjecha ć poza granice Tunezji bez pisemnej zgody ojca dziecko nie mo ż e wyjecha ć poza granice Tunezji bez pisemnej zgody ojca cudzoziemka, która chce mie ć prawo do opieki na dzieckiem musi spe ł ni ć szereg wymogów – musi mie ć dom i dochody cudzoziemka, która chce mie ć prawo do opieki na dzieckiem musi spe ł ni ć szereg wymogów – musi mie ć dom i dochody je ż eli nie przyznano matce prawa do opieki, mo ż e ona otrzyma ć prawo do widzenia z dzie ć mi je ż eli nie przyznano matce prawa do opieki, mo ż e ona otrzyma ć prawo do widzenia z dzie ć mi

36 Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha w razie ś mierci ojca dziecka prawo do opieki przechodzi na matk ę w razie ś mierci ojca dziecka prawo do opieki przechodzi na matk ę decyzje polskich s ą dów nie s ą wa ż ne w Tunezji decyzje polskich s ą dów nie s ą wa ż ne w Tunezji Tunezja nie uznaje wa ż no ś ci umów mi ę dzynarodowych niezgodnych z prawem tunezyjskim Tunezja nie uznaje wa ż no ś ci umów mi ę dzynarodowych niezgodnych z prawem tunezyjskim


Pobierz ppt "Wiesława Stelmaszczuk-Taracha. Ingerencja Sądu we władzę rodzicielską. Prawne aspekty umieszczenia dziecka poza rodziną. Wiesława Stelmaszczuk-Taracha."

Podobne prezentacje


Reklamy Google