Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych"— Zapis prezentacji:

1 Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych
Stanisław Wolnik, Dyrektor Oddziału BGK w Krakowie

2 Podstawowe cele i zadania strategiczne
Bank pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych (państwowe fundusze i programy rozwoju społeczno-gospodarczego) Organizator finansowania w zakresie realizacji programu Inwestycje Polskie Bank wiodący w obszarze finansowania i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i instytucji ochrony zdrowia Organizator efektywnego modelu działalności w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców (PLG de minimis) Organizator środków i systemu wsparcia eksportu Bank zarządzający programami i funduszami rządowymi w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury (transportowej, komunalnej, mieszkaniowej, związanej z ochroną środowiska) Bank wspierający absorpcję funduszy Unii Europejskiej Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych

3 System przepływu środków europejskich
w tym w ramach RPO woj. małopolskiego ponad 3,8 mld PLN do 17 stycznia 2014 r. wypłaciliśmy ponad 171 mld PLN Od stycznia 2010 r. BGK odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, pełniąc rolę tzw. Płatnika

4 181 emisji obligacji na kwotę 2 mld PLN
Obligacje komunalne 148 dla miast i gmin 26 dla powiatów 7 dla województw 181 emisji obligacji na kwotę 2 mld PLN

5 Obligacje przychodowe
Spłacane i zabezpieczone przychodami generowanymi przez istniejącą, modernizowaną lub nowo wybudowaną infrastrukturę w długim okresie czasu. Pozwalają na realizowanie inwestycji w oparciu o przychody generowane przez działalność w sektorach użyteczności publicznej – bez udziału środków budżetów JST lub z bardzo ograniczonym udziałem.

6 Rodzaje przedsięwzięć dopuszczone do finansowania
Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Rodzaje przedsięwzięć dopuszczone do finansowania służące rozwojowi regionalnemu w sektorach: środowisko, infrastruktura, edukacja, zdrowie, rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy, Energia, poprawa spójności społeczno-gospodarczej. w szczególności koszty inwestycyjne związane z: zakupem aktywów materialnych i środków trwałych; zakupem aktywów niematerialnych; zakupem, remontem lub rozbudową środków trwałych inwestycje w wartości niematerialne i prawne, w tym: rozwój, planowanie i koszty finansowania w fazie budowy, wydatki na badania i rozwój.

7 Podstawowe cechy kredytu EBI
Kredyt udzielany jest wyłącznie w polskich złotych Dodatkowo projekt może zostać zakwalifikowany do objęcia jednym z poniższych grantów: MIF - Municipal Infrastructure Facility - Instrument Infrastruktury Komunalnej, którego beneficjentami są BGK i jego klienci - wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, MFF - Municipal Finance Facility - Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych, którego beneficjentem jest BGK - przedsięwzięcia realizowane na terenie wszystkich województw. Poziom finansowania do 50 % łącznych kosztów przedsięwzięcia; do 90% łącznych kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć objętych dotacją UE (kredyt EBI + środki z dotacji UE + środki z grantu MIF/MFF); Maksymalna wartość przedsięwzięcia do równowartości 25 mln EUR; Maksymalna wartość finansowania EBI równowartość 12,5 mln EUR Okres finansowania Minimalny okres kredytowania: 4 lata, Maksymalny okres kredytowania: 15 lat, Karencja w spłacie kapitału do 5 lat; Czas realizacji przedsięwzięcia do 5 lat

8 Wsparcie: preferencyjne pożyczki
Wsparcie w starcie - o programie Charakter: docelowo – zasięg ogólnokrajowy, w 2013 r. pilotaż wdrażany w 3 województwach (małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie) Cel: rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia Wsparcie: preferencyjne pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, wybranych przez BGK stanowiące pomoc de minimis Finansowanie: ze środków krajowych

9 Warunki programu [1/2] O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy: absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich. Przeznaczenie: pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową). Zabezpieczenie: Weksel in blanco Poręczenie 2 osób fizycznych (możliwe również inne zabezpieczenie spłaty – do akceptacji pośrednika finansowego) Przy ubieganiu się o pożyczkę w danym województwie bierze się pod uwagę miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności.

10 Pożyczka uzupełniająca
Warunki programu [2/2] Wartość: do 60 tys. zł (możliwość wzięcia pożyczki przez kilka osób planujących wspólnie prowadzić działalność), Oprocentowanie: aktualnie 0,69% w skali roku (na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP), Okres spłaty: do 7 lat (84 miesiące), Możliwa karencja w spłacie kapitału do 1 roku, Wypłata środków: po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Pożyczka podstawowa Wartość: do 20 tys. zł, Oprocentowanie: aktualnie 0,69% w skali roku, Okres spłaty: w terminach wynikających z harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej, Udzielana po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki podstawowej, Wypłata środków: na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy, Możliwość umorzenia kapitału (jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem). Pożyczka uzupełniająca

11 Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES)
Pośrednik na Małopolsce Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES) MFES wywodzi się i blisko współpracuje ze środowiskiem akademickim, dlatego pomoc dla absolwentów jest dla MFES niezwykle istotna. W ramach Programu, MFES w Małopolsce oferuje system pożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej przez absolwentów i studentów szkół wyższych. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz ul. Rakowicka 10b/10 (III piętro) Kraków tel.: mail:

12 Pożyczka PROW – podstawowe zasady
Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących operacje z udziałem środków z EFRROW przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Spłata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR) na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.; art. 10 d, ust. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420) Podstawa prawna:

13 Pożyczka PROW – warunki
Waluta pożyczki – PLN. Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla pożyczek uruchamianych I kwartale 2014 r. – 1,12%). Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco (JST i LGD) wraz z deklaracją wekslową oraz (dodatkowo w przypadku LGD) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bez przetargu. Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty złożenia w BGK kompletnego wniosku.

14 Stan realizacji pożyczek PROW na dzień 17.01.2014 r.
Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów pożyczki Wartość uruchomionych środków pożyczki Wartość spłat środków pożyczki % spłaconych środków pożyczki 4.203 2.619,65 mln PLN 85,00 % 3.204,76 mln PLN 2.227,89 mln PLN

15 Pożyczka PROW w woj. małopolskim – stan na dzień 17.01.2014 r.
Ogółem: 308 umów pożyczki na kwotę ponad 243,10 mln zł

16 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl
Oddział w Krakowie ul. Pilotów 2 tel fax


Pobierz ppt "Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google