Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy bank rozwoju Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych Stanisław Wolnik, Dyrektor Oddziału BGK w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy bank rozwoju Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych Stanisław Wolnik, Dyrektor Oddziału BGK w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Państwowy bank rozwoju Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych Stanisław Wolnik, Dyrektor Oddziału BGK w Krakowie

2 Państwowy bank rozwoju Podstawowe cele i zadania strategiczne Bank pierwszego wyboru dla Państwa przy realizacji zadań zleconych (państwowe fundusze i programy rozwoju społeczno- gospodarczego ) Organizator środków i systemu wsparcia eksportu Bank wiodący w obszarze finansowania i obsługi jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i instytucji ochrony zdrowia Bank wspierający absorpcję funduszy Unii Europejskiej Bank zarządzający programami i funduszami rządowymi w zakresie rozwoju i modernizacji infrastruktury (transportowej, komunalnej, mieszkaniowej, związanej z ochroną środowiska) Instytucja wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych Organizator efektywnego modelu działalności w obszarze gwarancji i poręczeń dla przedsiębiorców (PLG de minimis) Organizator finansowania w zakresie realizacji programu Inwestycje Polskie 2

3 Państwowy bank rozwoju 3 System przepływu środków europejskich w tym w ramach RPO woj. małopolskiego ponad 3,8 mld PLN do 17 stycznia 2014 r. wypłaciliśmy ponad 171 mld PLN Od stycznia 2010 r. BGK odpowiada za wypłaty większości przyznanych Polsce środków europejskich, pełniąc rolę tzw. Płatnika

4 Państwowy bank rozwoju 4 Obligacje komunalne 148 dla miast i gmin 26 dla powiatów 7 dla województw 181 emisji obligacji na kwotę 2 mld PLN

5 Państwowy bank rozwoju 5 Obligacje przychodowe Spłacane i zabezpieczone przychodami generowanymi przez istniejącą, modernizowaną lub nowo wybudowaną infrastrukturę w długim okresie czasu. Pozwalają na realizowanie inwestycji w oparciu o przychody generowane przez działalność w sektorach użyteczności publicznej – bez udziału środków budżetów JST lub z bardzo ograniczonym udziałem.

6 Państwowy bank rozwoju 6 Kredyt ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego Rodzaje przedsięwzięć dopuszczone do finansowania służące rozwojowi regionalnemu w sektorach: środowisko, infrastruktura, edukacja, zdrowie, rozwój Gospodarki Opartej na Wiedzy, Energia, poprawa spójności społeczno-gospodarczej. w szczególności koszty inwestycyjne związane z: zakupem aktywów materialnych i środków trwałych; zakupem aktywów niematerialnych; zakupem, remontem lub rozbudową środków trwałych inwestycje w wartości niematerialne i prawne, w tym: –rozwój, planowanie i koszty finansowania w fazie budowy, –wydatki na badania i rozwój.

7 Państwowy bank rozwoju 7 Podstawowe cechy kredytu EBI Poziom finansowania do 50 % łącznych kosztów przedsięwzięcia; do 90% łącznych kosztów przedsięwzięcia - w przypadku przedsięwzięć objętych dotacją UE (kredyt EBI + środki z dotacji UE + środki z grantu MIF/MFF); Maksymalna wartość przedsięwzięcia do równowartości 25 mln EUR; Maksymalna wartość finansowania EBI równowartość 12,5 mln EUR Okres finansowania Minimalny okres kredytowania: 4 lata, Maksymalny okres kredytowania: 15 lat, Karencja w spłacie kapitału do 5 lat; Czas realizacji przedsięwzięcia do 5 lat Kredyt udzielany jest wyłącznie w polskich złotych Dodatkowo projekt może zostać zakwalifikowany do objęcia jednym z poniższych grantów: MIF - Municipal Infrastructure Facility - Instrument Infrastruktury Komunalnej, którego beneficjentami są BGK i jego klienci - wyłącznie przedsięwzięcia realizowane na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, MFF - Municipal Finance Facility - Instrument Finansowania Inwestycji Komunalnych, którego beneficjentem jest BGK - przedsięwzięcia realizowane na terenie wszystkich województw.

8 Państwowy bank rozwoju Charakter: docelowo – zasięg ogólnokrajowy, w 2013 r. pilotaż wdrażany w 3 województwach (małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie) Cel: rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia Wsparcie: preferencyjne pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, wybranych przez BGK stanowiące pomoc de minimis Finansowanie: ze środków krajowych 8 Wsparcie w starcie - o programie

9 Państwowy bank rozwoju O pożyczkę mogą ubiegać się pozostający bez pracy: absolwenci szkół wyższych tj. I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu; studenci ostatniego roku studiów wyższych tj. ostatniego roku studiów licencjackich lub magisterskich. Przeznaczenie: pożyczka podstawowa na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczka uzupełniająca na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy (jako dodatkowa pożyczka dla osób, które uzyskały pożyczkę podstawową). Zabezpieczenie: Weksel in blanco Poręczenie 2 osób fizycznych (możliwe również inne zabezpieczenie spłaty – do akceptacji pośrednika finansowego) Przy ubieganiu się o pożyczkę w danym województwie bierze się pod uwagę miejsce zarejestrowania i prowadzenia działalności. 9 Warunki programu [1/2]

10 Państwowy bank rozwoju 10 Warunki programu [2/2] Wartość: do 60 tys. zł (możliwość wzięcia pożyczki przez kilka osób planujących wspólnie prowadzić działalność), Oprocentowanie: aktualnie 0,69% w skali roku (na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP), Okres spłaty: do 7 lat (84 miesiące), Możliwa karencja w spłacie kapitału do 1 roku, Wypłata środków: po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Wartość: do 20 tys. zł, Oprocentowanie: aktualnie 0,69% w skali roku, Okres spłaty: w terminach wynikających z harmonogramu spłaty pożyczki podstawowej, Udzielana po 3 miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych pożyczki podstawowej, Wypłata środków: na podstawie opłaconych faktur dotyczących wydatków na utworzenie stanowiska pracy, Możliwość umorzenia kapitału (jeśli utworzone stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej utrzymane zostało przez minimum 1 rok, a spłaty pożyczki realizowane są zgodnie z harmonogramem). Pożyczka podstawowa Pożyczka uzupełniająca

11 Państwowy bank rozwoju Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej (MFES) MFES wywodzi się i blisko współpracuje ze środowiskiem akademickim, dlatego pomoc dla absolwentów jest dla MFES niezwykle istotna. W ramach Programu, MFES w Małopolsce oferuje system pożyczek na rozpoczynanie działalności gospodarczej przez absolwentów i studentów szkół wyższych. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 ul. Rakowicka 10b/10 (III piętro) 31-511 Kraków tel.: 12 423 76 05 mail: biuro@mfes.plbiuro@mfes.pl www.mfes.pl 11 Pośrednik na Małopolsce

12 Państwowy bank rozwoju 12 Pożyczka PROW – podstawowe zasady Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących operacje z udziałem środków z EFRROW przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Spłata pożyczki tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę - środki z EFRROW - dokonywana jest ze środków przekazywanych przez Agencję Płatniczą (ARiMR) na rachunek Pożyczkobiorcy otwarty w BGK. Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.; art. 10 d, ust. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1420) Podstawa prawna:

13 Państwowy bank rozwoju 13 Pożyczka PROW – warunki Waluta pożyczki – PLN. Oprocentowanie – dla każdej transzy ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym wynosi 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał (np. dla pożyczek uruchamianych I kwartale 2014 r. – 1,12%). Prowizja – 0,1% kwoty udzielonej pożyczki, płatna przy uruchomieniu pierwszej transzy pożyczki. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco (JST i LGD) wraz z deklaracją wekslową oraz (dodatkowo w przypadku LGD) oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bez przetargu. Zawarcie umowy pożyczki – w terminie miesiąca od daty złożenia w BGK kompletnego wniosku.

14 Państwowy bank rozwoju 14 Stan realizacji pożyczek PROW na dzień 17.01.2014 r. Liczba zawartych umów Wartość zawartych umów pożyczki Wartość uruchomionych środków pożyczki Wartość spłat środków pożyczki % spłaconych środków pożyczki 4.203 2.619,65 mln PLN 85,00 % 3.204,76 mln PLN 2.227,89 mln PLN

15 Państwowy bank rozwoju 15 Pożyczka PROW w woj. małopolskim – stan na dzień 17.01.2014 r. Ogółem: 308 umów pożyczki na kwotę ponad 243,10 mln zł

16 Państwowy bank rozwoju 16 Dziękuję za uwagę Bank Gospodarstwa Krajowego www.bgk.com.pl Oddział w Krakowie ul. Pilotów 2 tel. 12 29 52 400 fax 12 29 52 410 e-mail: krakow@bgk.com.pl


Pobierz ppt "Państwowy bank rozwoju Rola BGK w finansowaniu inwestycji samorządowych Stanisław Wolnik, Dyrektor Oddziału BGK w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google