Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa
Nr 1/VII/INN/10 Nr 1/VIII/INN/10 Szczecin, 31 maja 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień r.

3 Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Konkurs nr 1/VII/INN/10

5 Konkurs nr 1/VII/INN/10 jest konkursem zamkniętym Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od 24 maja 2010 r. do dnia 15 września 2010 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

6 Alokacja ,00 zł W tym: wsparcie finansowe EFS:   ,45 zł wsparcie finansowe krajowe: ,55 zł

7 W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w tematy: 1. Poszukiwanie metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. 2. Zwiększenie oferty istniejących, wykreowanie nowych instytucji działających na rzecz integracji społecznej grup zmarginalizowanych, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Innowacyjność produktu wypracowanego w ramach projektu powinna przejawiać się w co najmniej jednym z następujących wymiarów: grupy docelowej projektu; problemu; formy wsparcia.

8 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Grupę docelową w projektach innowacyjnych stanowią osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść, dzielą się na: - grupę zwaną użytkownikami - osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia, np. pracownicy urzędów pracy, instruktorzy z instytucji szkolącej, nauczyciele w szkołach, itp.; - grupę zwaną odbiorcami – osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie.

9 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do grup odbiorców, wpisujących się w zakres i cele Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, w ramach którego są wdrażane. Weryfikacji podlegać będzie fakt, czy objęcie danej grupy docelowej przyczynia się do realizacji Priorytetu VII.

10 Etapy realizacji projektu innowacyjnego testującego
I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania 3 – 8 miesięcy): diagnoza i analiza problemu; tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane); opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, warunkują przejście do II ETAPU realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu. II ETAP WDROŻENIA: testowanie opracowanego produktu; analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu; opracowanie produktu finalnego; upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.

11 Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2013 r. Minimalna wartość projektu wynosi 400 tysięcy złotych. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji.

12 Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne) c.d.:
4. Odbiorców w projekcie stanowią osoby mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub instytucje działające na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak spełnić? Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie 3.5 oraz 3.2 wniosku od dofinansowanie projektu. W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacji projektu (również po jego zakończeniu) oraz gdzie będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium. Ponadto w części 3.2 wniosku należy wyraźnie zapisać, że osoby uzyskujące wsparcie w ramach projektu będą mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego/ powiatu z terenu województwa/ gminy z terenu województwa.

13 Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1. Projekt z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. Waga punktowa : 30 Stosuje się do Tematu nr Odbiorców w projekcie stanowią osoby w wieku lat, opuszczające rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i społeczną. Waga punktowa : 10 Jak spełnić? Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w punkcie 1.12 , 3.3, 3.4 i 3.5 (w zakresie kryterium strategicznego nr 1) oraz 3.1 i 3.2 (w zakresie kryterium strategicznego nr 2) wniosku od dofinansowanie projektu. Kryteria strategiczne są weryfikowane na podstawie treści wniosku i nie jest możliwe ich przyznanie w przypadku braku odpowiedniej informacji.

14 Pomoc publiczna Projekty złożone w odpowiedzi na konkurs 1/VII/INN/10 co do zasady nie powinny zakładać pomocy publicznej. W przypadku jej wystąpienia zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

15 Konkurs nr 1/VIII/INN/10

16 Konkurs nr 1/VII/INN/10 jest konkursem zamkniętym Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od 25 maja 2010 r. do dnia 15 września 2010 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

17 Alokacja ,00 zł W tym: wsparcie finansowe EFS:   ,80 zł wsparcie finansowe krajowe: ,20 zł

18 W ramach konkursu przewiduje się możliwość realizacji projektów innowacyjnych testujących, które wpisują się w tematy: Tworzenie i wdrażanie systemowych rozwiązań podwyższających innowacyjność i adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw na poziomie regionalnym. Wsparcie świadczenia w jednym miejscu kompleksowych usług – informacyjnych doradczych i finansowych – dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity. Innowacyjność produktu wypracowanego w ramach projektu powinna przejawiać się w co najmniej jednym z następujących wymiarów: grupy docelowej projektu; problemu; formy wsparcia.

19 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Grupę docelową w projektach innowacyjnych stanowią osoby, grupy, środowiska, które wymagają wypracowania nowych rozwiązań czy podejść, dzielą się na: - grupę zwaną użytkownikami - osoby, które otrzymają do rąk nowe metody działania, nowe technologie, nowe narzędzia, np. pracownicy urzędów pracy, instruktorzy z instytucji szkolącej, nauczyciele w szkołach, itp.; - grupę zwaną odbiorcami – osoby, których problemy będą mogły być skutecznie rozwiązane dzięki nowej metodzie.

20 Wymagania odnośnie grupy docelowej
Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno – prawnej); pracujące osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia oraz z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczące w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy; pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu; partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe; doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci.

21 Etapy realizacji projektu innowacyjnego testującego
I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania 3 – 8 miesięcy): diagnoza i analiza problemu; tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane); opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Przygotowanie strategii przez Beneficjenta i jej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, warunkują przejście do II ETAPU realizacji i tym samym możliwość kontynuacji projektu. II ETAP WDROŻENIA: testowanie opracowanego produktu; analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu; opracowanie produktu finalnego; upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki.

22 Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2013 r. Minimalna wartość projektu wynosi 1 milion złotych. Projektodawca złożył maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić? Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu.

23 Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne):
W zależności od wyboru grupy odbiorców projektu innowacyjnego, w przypadku kierowania wsparcia do osób należy wskazać na fakt ich zamieszkania w województwie zachodniopomorskim (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku podmiotów – na prowadzenie działalności na terenie woj. Zachodniopomorskiego. Jak spełnić? Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca w przeciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku uzyskał przychód w wysokości minimum 50% wnioskowanego dofinansowania (kryterium nie stosuje się do jednostek sektora publicznego). Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu.

24 Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1. Projekt z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie projektu. Waga punktowa : 30 Stosuje się do Tematu nr: 1,2,3. Jak spełnić? Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu. 2. Odbiorców w projekcie stanowią osoby w wieku 45 + lub wypracowane instrumenty pozwolą na stosowanie rozwiązań skutkujących zwiększeniem odsetka aktywności zawodowej osób po 45 r.ż. Waga punktowa : 10 Stosuje się do Tematu nr: 1, 3. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w punkcie 3.1 wniosku o dofinansowanie projektu.

25 Pomoc publiczna W projektach złożonych w odpowiedzi na konkurs 1/VIII/INN/10 może wystąpić pomoc publiczna, w przypadku: szkoleń (ogólnych i specjalistycznych); zakupu usług doradczych; pomocy de minimis. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji nr 800/2008, jednym z warunków przyznania pomocy publicznej w ramach wyłączeń blokowych jest wystąpienie efektu zachęty, który gwarantuje, że bez udzielonej pomocy publicznej dany projekt nie zostałby zrealizowany w przewidzianej formie lub zakresie.

26 Przygotowanie wniosków:
Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: oraz w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnych Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

27 Przygotowanie załącznika finansowego c.d.:
Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy, a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

28 Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

29 Przygotowanie załącznika finansowego c.d.:
jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr ).

30 c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: List intencyjny: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym od początku realizacji projektu, Wnioskodawcę i jego potencjalnego partnera/ów zagranicznych musi wiązać list intencyjny, przygotowany zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL. Wzór listu intencyjnego stanowi załącznik nr do dokumentacji konkursowej.

31 c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: List intencyjny: Do wniosku o dofinansowanie projektu z komponentem ponadnarodowym należy dołączyć kopię listu intencyjnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy: w przypadku gdy list intencyjny składany jest jednocześnie w ramach PO KL i innych programów operacyjnych współfinansowanych przez EFS (lub w ramach innych europejskich źródeł finansowania) w krajach pochodzenia partnerów ponadnarodowych, Projektodawcy przysługuje prawo modyfikowania wzoru listu intencyjnego z zastrzeżeniem zapisów wskazujących na wolę podpisania umowy o współpracy ponadnarodowej; list intencyjny jest składany w języku roboczym partnerstwa współpracy ponadnarodowej (angielski, francuski, niemiecki lub polski). Wersja dokumentu podpisana w języku roboczym ma charakter obowiązujący, przy czym - wraz z kopią listu sformułowanego w języku innym niż język polski, Wnioskodawca składa tłumaczenie listu intencyjnego na język polski. Nie ma obowiązku składania jego wersji przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego;

32 c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: List intencyjny: w przypadku, gdy z poszczególnymi partnerami ponadnarodowymi planowana jest wzajemna współpraca – formułuje się jeden list intencyjny podpisany przez wszystkich partnerów ponadnarodowych. W przypadku gdy projektodawca nawiązuje współpracę z każdym partnerem z osobna (pomiędzy poszczególnymi partnerami zagranicznymi nie dochodzi do współpracy) – podpisuje listy intencyjne z każdym z nich oddzielnie; polski projektodawca może złożyć maksymalnie trzy kopie listów intencyjnych w ramach jednego wniosku o dofinansowanie wniosku; jeśli projektodawca przedkłada projekt w partnerstwie krajowym, wówczas jako lider w imieniu partnerstwa krajowego, składa podpis pod listem intencyjnym.

33 Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

34 WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 7.6.1)

35 W ramach konkursów 1/VII/INN/10 oraz 1/VIII/INN/10 przewiduje się możliwości realizacji projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie.

36 Zarządzanie Projektem
W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

37 c.d.: zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

38 Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

39 Ogólne kryteria horyzontalne:
Pomocne raporty: Pomocne strony internetowe: Ogólne kryteria horyzontalne: Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym.

40 Ogólne kryteria horyzontalne c.d.:
Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony. Wykaz stron internetowych, na których dostępne są przykłady projektów innowacyjnych:

41 Ogólne kryteria horyzontalne c.d.:
3. Brak możliwości finansowania projektu w ramach innych typów operacji PO KL.

42 Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA Ile jest K i M w danym obszarze? Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy? Jak te dane zmieniają się w czasie? Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas? Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego? Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością? Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia? Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu? Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

43 cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
KROK III: PRZYCZYNY Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M? Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje? Jakie są bariery równości w danym obszarze? Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją? Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące? Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe? Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

44 Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem
W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej. W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

45 Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego
Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn. W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

46 Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

47 Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

48 Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

49 Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn
Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

50 Standard minimum Działania projektu
4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

51 Standard minimum Działania projektu
Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

52 Standard minimum Rezultaty projektu
Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

53 Standard minimum Rezultaty projektu
Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

54 Zarządzanie projektem
Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

55 Zarządzanie projektem
Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

56 Wyjątki 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja.

57 Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.

58 Źródła danych: oraz ; Raport GUS „Kobiety w Polsce” – 2008; Raport UNDP „Polityka równości płci – Polska 2007” ; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej. Pomocne raporty: Pomocne strony internetowe:

59 Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” jest dostępny m. in
Poradnik „Zasada równości szans kobiet i mężczyzn” jest dostępny m.in. na stronach: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/ html

60 Błędy formalne

61 Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

62 braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku;
braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

63 Ponadto, w przypadku realizacji projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym, dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego następujące błędy formalne : brak kopii listu/ów intencyjnego/ych; brak tłumaczenia listu/ów intencyjnego/ych – w przypadku, gdy list intencyjny sporządzono w języku innym niż język polski; złożenie niewłaściwie potwierdzonego za zgodność z oryginałem listu/ów intencyjnego/ych; złożenie niewłaściwie potwierdzonego za zgodność z oryginałem tłumaczenia listu/ów intencyjnego/ych.

64 Błędy formalne popełnione w zeszłorocznych konkursach innowacyjnych:
projekt został złożony w postaci wydruku z GWA-Edytor wersja off-line; błędnie wskazany numer i nazwa działania w polu 1.2 (nie wskazano „wirtualnego” Działania 6.4 (przez co cały wzór wniosku był inny); brak podania w polu 2.8 danych partnera ponadnarodowego w przypadku zaznaczenia w polu 1.12 „Projekt z komponentem ponadnarodowym” opcji TAK; brak walidacji wniosku (złożony wydruk próbny wniosku); brak podania nazw podzadań oraz jednostek miary i ilości w Szczegółowym budżecie projektu niewypełnienie pola liczba uczestników  w harmonogramie realizacji projektu; niezłożenie listu intencyjnego (wymaganego w przypadku projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym, projektodawcę i partnera zagranicznego musi wiązać list intencyjny); niewskazanie partnera w punkcie 2.8 wniosku; brak paraf na załączniku finansowym.

65 Działanie/Poddziałanie
Termin Forma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartał (zakończony) Zamknięty ,00 6.2 ,00 7.2.1 Otwarty ,00 7.2.2 I kwartał ,00 7.3 ,00 8.1.1 (3) ,00 8.1.3 ,00 8.2.1 ,00 9.1.2 ,00 6.3 II kwartał ,00 8.1.1 (1,2) ,00 8.1.2 ,00 9.1.1 ,00 9.2 ,00 9.3 ,00 VII innowacyjne ,00 VIII innowacyjne ,00 9.4 III kwartał ,00 9.5

66 Dodatkowych informacji udzielają:
Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel /164 oraz Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel /26 SKYPE: WUP_SZCZECIN Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: – od poniedziałku do piątku

67 Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt:
Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 Szczecin tel oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 Koszalin tel

68 Dziękujemy za uwagę! Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 68


Pobierz ppt "Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google