Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM W RESKU 27 MARCA 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM W RESKU 27 MARCA 2012"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM W RESKU 27 MARCA 2012
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 GIMNAZJUM W RESKU 27 MARCA 2012

2 Plan szkolenia I. Procedury egzaminacyjne. 1. Organizacja egzaminu gimnazjalnego. 2. Przebieg egzaminu gimnazjalnego. 3. Dokumentacja egzaminu gimnazjalnego. 4. Wyniki i ich komunikowanie. II. Komunikaty.

3 Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Deklaracje – do 20. września Konsekwencją wyboru języka przez uczniów jest wskazanie przez dyrektora szkoły obowiązkowego poziomu / poziomów zdawania egzaminu w trzecim dniu.

4 Organizacja egzaminu gimnazjalnego
Przewodniczący SZE: 1.Powołuje członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego i wyznacza przewodniczących tych zespołów. 2.Przeprowadza szkolenie członków zespołu egzaminacyjnego (również rezerwowych).

5 Przygotowanie miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu
1.Przewodniczący SZE (jego zastępca) nadzorują przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony egzamin, zgodnie z przepisami bhp oraz warunkami opisanymi w procedurach OKE i załącznikach szkolnej instrukcji. 2. Przewodniczący ZN odpowiada za właściwe przygotowanie sal oraz urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu.

6 Przygotowanie miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu
3. Właściwe przygotowanie sal: - przygotowanie oddzielnego stolika dla każdego ucznia, - ustawienie stolików w jednym kierunku, - zaplanowanie miejsc dla ZN i obserwatorów, - zegar i tablica w każdej sali, - brak pomocy dydaktycznych, - zapewnienie dostępu do toalety w warunkach uniemożliwiających kontakt z innymi osobami.

7 Przygotowanie miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu
4.Wydruk list zdających w każdej sali z serwisu elektronicznego OKE. - Listy obecności można wydrukować najwcześniej 10 dni przed egzaminem. 5.Przygotowanie pakietów dokumentów, dla przewodniczących ZN, zawierających: a)listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE, b)informacje o uczniach mających zaświadczenia lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub/i posiłków,

8 Przygotowanie miejsca i warunków przeprowadzenia egzaminu
c)informacje o uczniach uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu d)druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali, e)druk decyzji o przerwaniu i unieważnieniu pracy, f)naklejki z kodem kreskowym, g)kartki z imieniem, nazwiskiem, kodem ucznia i jego numerem PESEL, h)zapasowe przybory do pisania – kilka sztuk.

9 Tydzień przed egzaminem
Uczniowie klas trzecich zostają poinformowani przez wychowawców o zasadach, terminach,wymaganiach, przebiegu egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie po przypomnieniu zasad egzaminu, podpisują się pod tekstem instrukcji.

10 W dniu egzaminu… PSZE przed egzaminem z każdego zakresu:
1.Odpowiednio wcześnie (08.00): -sprawdza, czy składy ZN są kompletne, -przekazuje PZN odpowiednie pakiety dokumentów, -przypomina członkom ZN o zakazie wnoszenia i korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych.

11 W dniu egzaminu… PSZE przed egzaminem z każdego zakresu:
2. Około pół godziny przed rozpoczęciem pracy z danym zestawem w obecności PZN i przedstawicieli zdających: -sprawdza, czy pakiety z materiałami egzaminacyjnymi nie zostały naruszone, -otwiera je i przelicza liczbę oraz rodzaj zestawów, -przekazuje PZN odpowiednią liczbę oraz rodzaj zestawów (w przypadku egzaminu z języka obcego również płyty CD) i bezpieczne koperty.

12 Przebieg egzaminu gimnazjalnego
1. PZN w każdym dniu egzaminu, sprawdza przygotowanie: - sal do danej części egzaminu, - materiałów i dokumentacji, - urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu, - obecność członków ZN – od w każdym dniu egzaminu.

13 Przebieg egzaminu gimnazjalnego
2. PZN około 08.30, przed rozpoczęciem pracy z danym zestawem, w obecności przedstawicieli zdających: - odbiera od PSZE odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów; * w przypadku egzaminu z języka obcego również płyty CD, - sprawdza, czy rodzaj wydanych zestawów odpowiada danemu zakresowi, a w przypadku zakresu z języka - zgodność nadruku na płycie CD i jej kopercie z rodzajem arkusza, - przenosi materiały egzaminacyjne do odpowiedniej sali.

14 Przebieg egzaminu gimnazjalnego - początek
1.Członkowie ZN, o wyznaczonej przez PSZE godzinie: -organizują wchodzenie uczniów do sali egzaminacyjnej, wg. kolejności na liście, * uczniowie o czekają przy hali, - dopilnowują, aby zdający zajmowali wyznaczone miejsca, -sprawdzają (w razie potrzeby) dokument tożsamości zdającego,

15 Przebieg egzaminu gimnazjalnego - początek
-przekazują zdającym kartki z imieniem i nazwiskiem, kodem oraz numerem PESEL, -dopilnowują, aby zdający wnieśli do sali tylko pióro lub długopis z czarnym tuszem. 2. PZN po wejściu wszystkich zdających przypomina o zasadach pracy z arkuszem.

16 Instrukcja rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym
1. PZN punktualnie o godzinie 09.00, ROZPOCZYNA egzamin. PZN ROZDAJE naklejki z kodem kreskowym szkoły. 2. PZN POLECA zdającym: zapoznanie się z instrukcją z arkusza, sprawdzenie kompletności zestawu egzaminacyjnego, zapisanie trzyznakowych kodów i numerów PESEL.

17 Instrukcja rozpoczęcia pracy z zestawem egzaminacyjnym
3. PZN POLECA zdającym: umieszczenie naklejek z kodem na arkuszu i karcie odpowiedzi, wypełnienie matrycy znaków na karcie odpowiedzi. 4. Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania, zaznaczają dysleksję. 5. PZN ZAPISUJE w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.

18 Zamalowuje ZN podczas czynności organizacyjnych

19 Przypomnienie!!! 1.Członkowie ZN udzielają odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem i rozumieniem instrukcji przez zdającego. 1a. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

20 Przypomnienie!!! 2.Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie, którzy się spóźnili, nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 3.W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali ucznia, który się spóźnił, podejmuje PSZE, ale zdający kończy pracę z zestawem egzaminacyjnym o czasie zapisanym na tablicy.

21 Przypomnienie!!! 4.PZN, w szczególnych przypadkach, może zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami; - nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej.

22 Unieważnienie 1. W przypadku: - stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, - wniesienia przez ucznia do sali urządzenia telekomunikacyjnego, - zakłócania przez ucznia przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, - wystąpienia szczególnych sytuacji losowych bądź zdrowotnych PZN, po konsultacji z pozostałymi członkami ZN, prosi do sali PSZE i powiadamia go o zaistniałej sytuacji.

23 Unieważnienie 2. PSZE podejmuje decyzję o: - przerwaniu pracy z zestawem egzaminacyjnym z zakresu, - unieważnieniu całej części egzaminu, - opuszczeniu przez zdającego sali egzaminacyjnej.

24 Usterka płyty W przypadku wystąpienia usterki płyty CD lub gdy płyta nie odpowiada rodzajowi egzaminu PZN, w porozumieniu z PSZE: - przerywa pracę z arkuszem, - zdającym poleca zamknięcie arkuszy, - ZN poleca dopilnowanie, aby zdający nie pracowali, - podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej.

25 Usterka płyty Konieczność wymiany płyty należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. * Oprócz w/w kontakt z OKE Poznań.

26 Obserwatorzy Delegowani: -pracownicy MEN,
-przedstawiciele CKE i OKE w Poznaniu. Upoważnieni przez Dyrektora Komisji Okręgowej przedstawiciele: -organu sprawującego nadzór pedagogiczny, -organu prowadzącego szkołę, -szkół wyższych, -placówek doskonalenia nauczycieli.

27 Instrukcja zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym
UKOŃCZENIE PRACY WIĘCEJ NIŻ 10 MINUT PRZED CZASEM: Zdający: podnosi rękę, zamyka i odkłada arkusz na brzeg stolika, pozostaje na swoim miejscu.

28 Instrukcja zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym
UKOŃCZENIE PRACY WIĘCEJ NIŻ 10 MINUT PRZED CZASEM: PZN lub wyznaczony członek ZN, w obecności zdającego: - sprawdza zaznaczenie odpowiedzi na karcie odpowiedzi, - sprawdza kompletność materiałów (arkusz + karta), - odbiera materiały, - odnotowuje oddanie zestawów na listach obecności, - zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

29 Instrukcja zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym
10 MINUT PRZED ZAKOŃCZENIEM PZN PRZYPOMINA zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi, PO UPŁYWIE CZASU przeznaczonego na egzamin PZN: - informuje o zakończeniu pracy, - poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika, - nakazuje zdającym pozostanie na miejscach.

30 Instrukcja zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym
Członkowie ZN - w obecności zdających!!!: sprawdzają kompletność materiałów (arkusz + karta), odbierają materiały, odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych na listach obecności. PZN zezwala zdającym na opuszczenie sali, z wyjątkiem zdających, którzy mają być obecni podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych.

31 Zakończenie egzaminu Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN
a) w obecności uczniów - przeliczają, - porządkują, - kompletują, - pakują materiały egzaminacyjne do bezpiecznych kopert, - opisują bezpieczne koperty, - koperty zakleja PZN (!)

32 Zakończenie egzaminu Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN b) weryfikują i podpisują listę zdających, c) sporządzają protokół przebiegu egzaminu w danej sali. Tak przygotowane materiały PZN przekazuje PSZE

33 Zakończenie egzaminu Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu następuje przerwa. Punktualnie o godzinie rozpoczyna się drugi zakres egzaminu gimnazjalnego. * Uczniowie gromadzą się o przy hali

34 Dokumentacja egzaminu
Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych z każdej sali 1. Protokół przebiegu egzaminu z sali przekazuje się po każdym zakresie. 2. Prace zdających zapakowane są w bezpieczne koperty - max 30 szt. 3. Zweryfikowana lista zdających podpisana jest przez członków ZN i obserwatora.

35 Dokumentacja egzaminu
Instrukcja pakowania materiałów egzaminacyjnych z każdej sali Prace pakujemy w obecności przedstawicieli zdających - uczniów. Nie otwieramy arkuszy przeznaczonych dla uczniów nieobecnych i zwolnionych. Nie otwieramy arkuszy rezerwowych.

36 Każdy zakres wymaga odrębnego protokołu z sali
PROTOKÓŁ Z SALI Każdy zakres wymaga odrębnego protokołu z sali Czas liczony po zakończeniu czynności organizacyjnych Nazwisko i imię uczniów obecnych podczas zaklejania koperty

37 Dokumentacja egzaminu
Opis bezpiecznej koperty Numer sali EGZAMIN GIMNAZJALNY 1 Część egzaminu Zakres/Typ arkusza Kod sesji Liczba arkuszy Symbol arkusza G M P 1,4,5 1 2 2 30 x x

38 Pierwsza litera – typ egzaminu G Druga litera – część egzaminu
ZAKRES : H – historia i WOS P – język polski P – przyroda M – matematyka POZIOM: P – podstawowy R - rozszerzony GH–H1–122 Pierwsza litera – typ egzaminu G Druga litera – część egzaminu Litera i cyfra Cyfra – określa odbiorcę (1,4,5,6,7,8) Litera – ZAKRES/POZIOM Cyfry Dwie pierwsze – rok egzaminu Trzecia – numer sesji

39 Poprawki kolorem czerwonym, pieczęć szkoły i podpis PSZE
lp Kod Pesel Nazwisko Imiona Data urodzenia Miejsce Dys leksja Obecność Uwagi Arkusz Oddany arkusz 1 A01 Bąk Klaudia Poznań Nie v ---- GH–H7 2 A02 Ćma Adrian Przerwał GH–H1 Praca z protokołem 3 A03 Drozd Kornel Tomasz N nieobecny --- 4 B12 Gil Natalia Elżbieta tak L Laureat Czytelne podpisy: Członków ZN …………… Obserwatora …………………………. V - potwierdzenie obecności i oddania wypełnionego zestawu egzaminacyjnego N – nieobecność, Z – zwolniony, L - laureat/finalista olimpiady lub konkursu przedmiotowego

40 Protokół zbiorczy PZN są obecni w trakcie pisania protokołu zbiorczego przez PSZE i po wypełnieniu podpisują protokół. Protokół zbiorczy - jeden na całą część egzaminu (na cały dzień), - dwa komplety list obecności (z każdego zakresu), - posiada pięć stron, - zawiera podpisy PZN.

41 Protokół zbiorczy Załącznik nr 9a – część humanistyczna Załącznik nr 9b – część matematyczno-przyrodnicza Załącznik nr 9c – część językowa

42 Dokumentacja dla OKE Protokół zbiorczy przebiegu a) części egzaminu - jeden protokół zbiorczy na cały dzień (Załączniki 9.a - c) + dwie listy obecności. Protokoły zbiorcze wypełnione przez PSZE w obecności przewodniczących ZN i po wypełnieniu - przez nich podpisane.

43 Dokumentacja dla OKE 1. Uwierzytelniona kopia specyfikacji. 2. Zweryfikowane listy zdających. 3. Opisane i zaklejone bezpieczne koperty z pracami uczniów. 4. Nienaruszone zestawy, niewykorzystane zestawy z usterkami technicznymi. 5. Rozliczenie niewykorzystanych i uszkodzonych kopert.

44 Dokumentacja dla OKE 6. Upoważnienie na każdy dzień, gdy oddający nie jest PSZE. 7. Decyzja o przerwaniu wraz z pracą ucznia. 8. Potwierdzone kopie zaświadczeń laureatów i finalistów olimpiad itd Tabela reklamacyjna w przypadku wadliwych arkuszy.

45 Dokumentacja pozostająca w szkole
W dokumentacji szkolnej pozostają:  oświadczenia pracowników szkoły w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych (Załącznik 7. – G),  deklaracje przystąpienia do części egzaminu z języka (Zał. 1a, ew. 1b),  protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal (Zał. 8.- G),  oryginały specyfikacji,  upoważnienie dla obserwatora,  kopie dokumentów przekazanych do OKE.

46 Zwolnienia uczniów 1.Zwolnienia uczniów z upośledzeniem umysłowym.
2.Zwolnienia w szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych. 3.Uprawnienia laureatów konkursów.

47 Zwolnienia uczniów upośledzonych
Dyrektor szkoły stwierdza prawo do zwolnienia: - ze zdawania egzaminu z języka na poziomie rozszerzonym (mimo kontynuacji) przez uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (dopisano § 38.5 oraz § 38.6).

48 Zwolnienia w szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych
Dyrektor OKE może zwolnić z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu, jeżeli zaistniał szczególny przypadek losowy lub zdrowotny, uniemożliwiający przystąpienie w terminie do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, składa udokumentowany wniosek. Załącznik 2. - G (§ 49.4)

49 Składa dyrektor szkoły
w porozumieniu z rodzicami, po dodatkowym terminie egzaminu.

50 Wyniki i ich komunikowanie
1. Ogłoszenie wyników nastąpi r. 2. Wyniki podane będą w skalach: -procentowej za rozwiązanie zadań - ustala OKE i procentowej (centylowej) określającej pozycję indywidualnego wyniku ucznia w populacji krajowej, ustala CKE w gimnazjum.

51 Wyniki i ich komunikowanie
3. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny. 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

52 Wyniki i ich komunikowanie
5. Procedura udostępniania prac egzaminacyjnych do wglądu - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia r. § 50. Wniosek o wgląd dostępny jest na stronie internetowej OKE w Poznaniu.

53 Komunikaty 1. Jeśli uczeń nie przystąpi do jednego z zakresu danej części egzaminu, to musi ponownie przystąpić do całej części egzaminu gimnazjalnego. 2. Jeśli uczeń nie przystąpi (w kwietniu) do egzaminu z języka obcego nowożytnego: -obowiązkowego na poziomie rozszerzonym, to musi ponownie przystąpić do egzaminu z obu poziomów, -zadeklarowanego na poziomie rozszerzonym, to nie ma wpisanego wyniku na zaświadczeniu.

54 Komunikaty 3. Jeśli uczeń nie przystąpi ponownie do części egzaminu, to nie uzyska świadectwa ukończenia gimnazjum. 4. Uczniowie, którzy powtarzają naukę w klasie III, zdają egzamin gimnazjalny na nowych zasadach.

55 Egzamin w terminie dodatkowym
1.Do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym przystępują uczniowie, którzy w 1-szym terminie:  nie przystąpili z powodów losowych,  przerwali lub którym przerwano egzamin,  byli nieobecni bez usprawiedliwienia. 2.Egzamin w terminie dodatkowym odbywa się w szkołach macierzystych. 3.Wyniki uzyskane przez uczniów, przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym, przekazane zostaną najpóźniej w dniu wydania świadectw.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM W RESKU 27 MARCA 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google