Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Od czerwca 2012r. do września 2013r w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce realizowany był projekt w ramach Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Od czerwca 2012r. do września 2013r w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce realizowany był projekt w ramach Programu."— Zapis prezentacji:

1 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Od czerwca 2012r. do września 2013r w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce realizowany był projekt w ramach Programu Operacyjnego funduszu Inicjatyw Obywatelskich pt.: „Popołudnia bez nudy”. Działania projektowe mały na celu wzrost wiedzy i rozwój umiejętności kluczowych, podwyższenie samooceny i chęci angażowania się w obowiązki szkolne, a ponadto przyczyniały się do rozwijania umiejętności aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego. W projekcie brało udział 57 uczniów klas I-VI ze Szkoły Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce. W ramach projektu odbywały się zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, matematyki, zajęcia teatralne, artystyczne, wokalno-taneczne

2 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” W ramach projektu uczniowie korzystali nieodpłatnie z materiałów biurowych i dydaktycznych m.in.: z zakupionych na cele projektu książek do ćwiczeń zgodnych z nową podstawą programową, programów multimedialnych do nauki ortografii i matematyki. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych nauczycieli stosujących różnorodne aktywne metody pracy.

3 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” materiały do zajęć

4 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” materiały do zajęć

5 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. V-VI Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-II „Polubić matematykę” to program pracy z uczniem mającym trudności z nauką matematyki. Program adresowany jest też do uczniów, którzy pracują w wolniejszym tempie niż ich rówieśnicy. Głównym celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki. W procesie pomocy dzieciom z trudnościami w nauce bardzo ważną rolę odgrywają aktywność i chęć dziecka do pracy. Zajęcia te dawały możliwości dobierania odpowiednich technik , metod i zasad pracy aby cele zostały osiągnięte. Matematyka jest przedmiotem trudnym do uczenia się i trudnym do nauczenia. Dlatego też na wszystkich szczeblach edukacji nauczanie matematyki powinno dawać okazję do wkładu i wyjaśnień ze strony nauczyciela, powtarzania i ćwiczenia umiejętności podstawowych i rutynowych algorytmów oraz rozwiązywania problemów, włączając w to stosowanie matematyki w życiu codziennym. Program ten napisany został z myślą o uczniach klas szóstych mających wolniejsze tempo pracy, którzy nie nadążają z opanowaniem prezentowanego na lekcjach materiału. To im potrzebny jest program wyrównujący ich szansę na pomyślne przejście pierwszego ważnego egzaminu w ich życiu jakim jest sprawdzian po szóstej klasie.

6 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. V-VI
Jako uzupełnienie programu na zajęciach zastosowano własne autorskie pomysły na pracę z dziećmi dyslektycznymi, dzięki czemu zajęcia stały się dla nich interesujące. Zastosowano różnorodne metody wspierające terapię, co zapobiegało znużeniu dzieci zmęczonych po południu całodzienną nauką w szkole. Jedna z metod stosowanych na zajęciach były gry planszowe i edukacyjne np. quizy, warcaby, gry w kości. Uczniowie poprawili pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Osiągnęły postępy w zakresie obliczania działań matematycznych, poprawności obliczania zadań tekstowych, biegle opanowali tabliczkę mnożenia i dzielenia.

7 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. V-VI

8 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-II
Zajęcia projektowe stwarzały szansę nadrobienia braków poprzez indywidualizację pracy z uczniem, jak również wydłużenie czasu potrzebnego do opanowania zagadnień sprawiających im największe problemy. Z obserwacji i przeprowadzonych rozmów z uczniami wynika, że udział w zajęciach projektowych zwiększył ich wiarę we własne siły i możliwości oraz przełamanie strachu przed matematyką. Niektórzy uczniowie przejawiają większą aktywność na lekcjach matematyki, co pomaga im osiągnąć lepsze wyniki nauczania. W ramach projektu szkoła pozyskała wiele pomocy dydaktycznych, które wykorzystywane były nie tylko na zajęciach projektowych, ale także w lekcyjnym procesie dydaktycznym. Realizacja programu przyniosła następujące korzyści dla ucznia: wyższy odsetek poprawnie wykonywanych zadań na sprawdzianach i testach, uzyskiwanie wyższych ocen, wzrost zainteresowania matematyką, wykształcenie u dzieci pozytywnego nastawienie do nauki i podejmowanych zadań, wiara we własne możliwości, wyrabianie dobrych cech charakteru, jak: cierpliwość i zaangażowanie w pracy. wzrost aktywności w czasie zajęć matematycznych wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych poprawa wyników w liczeniu, rozwiązywaniu zadań tekstowych, w umiejętnościach praktycznych

9 Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. I-II

10 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V-VI Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. I-II Program zajęć dydaktyczno- wyrównawczych adresowany jest w szczególności do uczniów o potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej. Celem programu jest rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się, głównie umiejętności czytania, pisania, wypowiadania się poprzez uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami. Zajęcia te uwzględniają indywidualne potrzeby dziecka, umacniają wiarę we własne siły i umożliwiają osiąganie sukcesu. Zajęcia są okazją do stwarzania warunków rozwijania samodzielności, kreatywności i zainteresowań. Pomagają w kształtowaniu pozytywnego obrazu samego siebie. Celem zajęć wyrównawczych było podnoszenie sprawności językowej uczniów, czyli zdobycie przez ucznia praktycznej umiejętności swobodnego i skutecznego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Głównie zajęcia rozwijają sprawności komunikowania się otoczeniem, gdzie należy zadbać o właściwe stosowanie słownictwa, związków frazeologicznych, synonimów oraz o poprawne budowanie zdań, przemyślane komponowanie całego tekstu, poprawną ortografię i interpunkcję, o umiejętność odpowiedniego formułowania myśli w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Zajęcia te wyrównywały braki w wiedzy i umiejętnościach logicznego myślenia, czytania tekstu ze zrozumieniem.

11 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V-VI

12 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V-VI
Realizacja programu zapewniła poprawę umiejętności uczniów w następujących obszarach: czytanie ze zrozumieniem tekstów kultury na poziomie dosłownym i przenośnym; tworzenie własnego tekstu ; wykorzystanie zintegrowanej wiedzy humanistycznej w celu lepszego rozumienia poznawanych tekstów kultury; wykorzystanie wiedzy z nauki o języku w praktyce; Urozmaiceniem zajęć były często stosowane zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną wyobraźnię, koncentrację uwagi, których celem oddziaływanie na uczucia i emocje uczestników zajęć, co przyczyniło się do stymulacji procesu uczenia się Na zajęciach wykorzystywano różnorodne pomoce: słowniki, gry edukacyjne, karty z zestawami ćwiczeń i plansze, zeszyty ćwiczeń" Ortograffiti". Przeprowadzone testy sprawdzające umiejętności uczniów klas V- VI na końcu pracy umożliwiły prowadzącemu sprawdzić czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Cele założone w programie zostały osiągnięte. Dzieci uzupełniły i utrwaliły wiadomości zdobyte na lekcjach języka polskiego, wzbogaciły słownictwo, wykształciły umiejętności posługiwania się różnymi źródłami wiedzy, wyrobiły nawyki samokształceniowe. Rozbudzona w nich została wiara w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim. Podniesiona została samoocena uczestników zajęć j ich poczucie własnej wartości.

13 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V-VI

14 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. V-VI

15 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. I-II

16 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. I-II

17 Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów kl. I-II

18 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia artystyczne Zajęcia wokalno-taneczne
Program kółka wokalno-tanecznego był przeznaczony dla uczniów klas III-IV, którzy lubią śpiew, zabawę przy muzyce oraz taniec. Dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci oraz szkoły. Poprzez taniec i śpiew dziecko wyrabia w sobie swobodę i płynność ruchów oraz poczucie rytmu i słuchu . Zajęcia taneczne znoszą napięcie mięśniowe, emocjonalne, dają odprężenie, wyzwalają ekspresję, poczucie własnej wartości i pewności siebie, ułatwiają synchronizację ruchów. Mogą wpływać na samoocenę uczniów. Ruch przy muzyce rozwija postawę twórczą, twórcze poszukiwania. Podczas tańca dziecko wyraża swoje uczucia, odzyskuje poczucie swobody, tworzy własne kompozycje ruchowe. Celem zajęć artystycznych zgodnie z programem jest rozwijanie u dzieci zainteresowań i uzdolnień plastycznych, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia, zdobywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, nabywania umiejętności pracy zespołowej, podnoszenie własnej wartości i dostrzegania jej u innych, integracja dzieci z różnych grup wiekowych. Program koła ma na celu zaktywizować dzieci do samodzielnego myślenia w zakresie problemów wizualnych, rozwoju twórczości, wiedzy o sztuce oraz ogólnych zdolności i umiejętności intelektualnych.

19 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia wokalno-taneczne

20 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia wokalno-taneczne

21 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia wokalno-taneczne

22 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia artystyczne

23 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia artystyczne

24 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia artystyczne

25 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia teatralne Zajęcia teatralne
Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój osobowości, aktywności i twórczości. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia, rozwijają zainteresowania, umacniają wiarę w siebie. Koło teatralne jest alternatywą do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom tak, aby po zakończeniu lekcji nie siadywały zbyt długo przed telewizorem lub komputerem. W trakcie spotkań uczestnicy sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne miedzy członkami zespołu.

26 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia teatralne

27 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia teatralne

28 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia teatralne

29 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Zajęcia teatralne

30 Konkurs ozdób świątecznych
W grudniu w naszej szkole zrobiło się bardzo świątecznie. We wszystkich klasach pojawiły się dekoracje bożonarodzeniowe. Klasy młodsze i starsze wzięły udział w konkursie ozdób i kartek świątecznych, którego celem było kształtowanie wśród dzieci umiejętności plastycznych, wyrażanie uczuć, przeżyć, emocji towarzyszących świętom Bożego Narodzenia oraz przypomnienie /w formie zabawy/ idei związanych z oszczędzaniem. Konkurs został zorganizowany 17grudnia i wzięło w nim udział 32 uczniów z klas I- VI . Uczestnicy konkursu przygotowali bardzo ciekawe prace, wykonane różnymi technikami. Były to choinki z makaronu, anioły z masy solnej, wiele ozdób choinkowych oraz kartki świąteczne. Uczniowie, których prace nie zajęły punktowanych miejsc otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

31 Konkurs ozdób świątecznych

32 Konkurs ozdób świątecznych rozdanie nagród

33 Konkurs kolęd w ramach projektu
Komisja konkursowa przyznała po trzy miejsca w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria: klasy I – III II kategoria klasy IV - VI Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy. W dniu roku odbył się szkolny konkurs kolęd. Brało w nim udział 35 uczniów z klas I- IV. Celem konkursu było kultywowanie bożonarodzeniowych tradycji, wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami Bożego Narodzenia, promowanie talentów muzycznych i ocalenie od zapomnienia dawnych kolęd i pastorałek. W konkursie uczestniczyli soliści, duety i zespoły wokalne, którzy zaprezentowali jedną kolędę lub pastorałkę.

34 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” konkurs kolęd

35 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” konkurs kolęd

36 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” konkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Maćkówce wraz ze Szkołą Podstawową ogłosiło Konkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół powiatu przeworskiego w następujących grupach wiekowych: klasy I – III klasy IV – VI gimnazjum. Na konkurs nadesłano 52 prace literackie. Komisja oceniła prace według ustalonych kryteriów, czyli: ciekawość ujęcia tematu, poprawność ortograficzna i stylistyczno – gramatyczna oraz pomysłowość i estetyka pracy. Laureatami konkursu w I kategorii zostali: I miejsce – Dawid Głód II miejsce – Wiktoria Słupik, Arleta Kuras III miejsce – Patryk Szular IV miejsce – Natalia Gołębiowska, Angelika Pieniążek Laureatami konkursu w II kategorii zostali: I miejsce – Aleksandra Szymańska, Marzena Hajczewska II miejsce – Aleksandra Rygiel III miejsce – Monika Marek W kategorii gimnazjum I miejsce – Karolina Płoskoń Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci dostali nagrody książkowe. Efektem konkursu było: - kultywowanie bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej, - wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze świętami Bożego Narodzenia w formie literackiej, - promowanie talentów literackich.

37 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” konkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”

38 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” konkurs literacki „Moje Boże Narodzenie”

39 Szkolenia i warsztaty dla uczniów i rodziców
11grudnia 2012r. w Szkole Podstawowej im. św, Królowej Jadwigi w Maćkówce zostały przeprowadzone przez panią psycholog warsztaty nt. ,, Jak radzić sobie z emocjami, lękiem i odrzuceniem”, w których uczestniczyło 35 uczniów klas IV-VI. Celem tego spotkania było nabywanie umiejętności społecznych, poprawa samooceny, wzmacnianie pewności siebie w kontaktach z innymi, rozwijanie umiejętności społecznych i budowanie pozytywnych relacji z innymi oraz nabycie umiejętności odpowiedniego reagowania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak „zaczepki”, dokuczanie i inne zachowania z użyciem przemocy. Rodzice uczniów w liczbie 30 osób uczestniczyli w warsztatach nt,, Jak mądrze kochać i wychowywać swoje dzieci.” Na spotkaniu z rodzicami omawiane były najważniejsze wskazania i praktyczne podpowiedzi zachowań np.: Jak określać dziecku granice? Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami? Jak zachęcać dziecko do współpracy? Czy powinno się karać dzieci? Jak mądrze chwalić dzieci? Na podstawie obserwacji i rozmów z rodzicami i uczniami można było zauważyć wielkie zainteresowanie tematem. Wszystkim bardzo się podobało i uznali , że zdobyli cenne wskazówki, które są bardzo potrzebne w życiu codziennym, a przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się problem, z którym do tej pory nie potrafili sobie poradzić.

40 Warsztaty dla uczniów ,, Jak radzić sobie z emocjami, lękiem i odrzuceniem”,

41 Warsztaty dla uczniów ,, Jak radzić sobie z emocjami, lękiem i odrzuceniem”,

42 „Jak mądrze kochać i wychowywać swoje dzieci.”

43 „Jak mądrze kochać i wychowywać swoje dzieci.”

44 „Jak mądrze kochać i wychowywać swoje dzieci.”

45 Warsztaty dla uczniów pt. „Światełko w tunelu”
Dnia r. ci sami aktorzy przedstawili  uczniom spektakl pt.: „Blaski i cienie”. To widowisko pokazywało uczniom, gdzie należy szukać pomocy u dorosłych, gdy dzieją się rzeczy trudne, wydawałoby się młodemu człowiekowi ? nierozwiązywalne. Młody bohater pomimo paraliżującego go lęku i wstydu porozmawiał z wychowawczynią (dzięki koleżance)  o swojej trudnej sytuacji i wydaje się, że znalazł światełko w tunelu?   Po tym spektaklu odbyła się dyskusja z uczniami na tematy poruszane w spektaklu mające odbicie w życiu codziennym. Uczniowie bardzo chętnie prowadzili z nią dialog na temat trudnych sytuacji i sposobów wyjścia z nich.

46 Szkolenia i warsztaty dla uczniów „Światełko w tunelu”

47 Szkolenia i warsztaty dla uczniów i rodziców

48 Warsztaty dla Rodziców pt. „Blaski i ciernie”
Dnia  r.  w naszej szkole odbyło się spotkanie dla rodziców. I nic w tym niezwykłego, gdyby nie fakt, że na zebraniu ogólnym aktorzy z krakowskiego teatru ?Kurtyna? przedstawili spektakl pt: „Blaski i ciernie”. Była to opowieść o trudnościach jakie mają rodzice w porozumiewaniu się ze swoimi dziećmi. Warsztaty składały się z dwóch części: I to spektakl a II dyskusja na temat często popełnianych błędów rodzicielskich. Jej głównym zadaniem było zwrócenie uwagi rodzicom na możliwość zatrzymania się w pędzie życia i zastanowienia się nad swoimi relacjami z dziećmi, póki te jeszcze chcą z nimi rozmawiać, póki nie jest za późno.

49 Warsztaty dla uczniów i rodziców
„Blaski i ciernie” ,, Blaski i ciernie”

50 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd
Powitanie gości Rodzice , goście i mieszkańcy

51 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd
Publiczność Rodzice

52 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd

53 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd

54 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd

55 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd

56 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” wieczór kolęd

57 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” jasełka

58 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” jasełka

59 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” jasełka

60 Całym sercem was kochamy... Dzień Babci i Dziadka
Tegoroczny Dzień Seniora uroczyście obchodzono w sobotę w remizie OSP w Maćkówce. Po krótkim powitaniu przez prezesa Stowarzyszenia głos zabrali: Sekretarz Gminy Tadeusz Kiełbowicz, przedstawiciele samorządu oraz zaproszeni goście. Następnie rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas I- VI Szkoły Podstawowej w Maćkówce. .

61 Całym sercem was kochamy... Dzień Babci i Dziadka

62 Całym sercem was kochamy... Dzień Babci i Dziadka

63 Całym sercem was kochamy... Dzień Babci i Dziadka
Po części artystycznej odbył się poczęstunek. Uroczystość zakończyła się wspólnym śpiewaniem, i wręczeniem pamiątek wykonanych przez członków stowarzyszenia oraz uczniów szkoły

64 Całym sercem was kochamy... Dzień Babci i Dziadka

65 Całym sercem was kochamy... Dzień Babci i Dziadka

66 Poranek Wielkanocny podsumowanie konkursu

67 Prace artystyczne uczniów

68 Festyn Rodzinny Zawody sportowe Nagrody pocieszenia

69 Festyn Rodzinny zawody sportowe

70 Festyn Rodzinny zawody sportowe

71 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” parafiada

72 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” parafiada

73 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” parafiada

74 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” parafiada

75 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” zakończenie projektu

76 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” zakończenie projektu

77 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” zakończenie projektu

78 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” zakończenie projektu

79 „POPOŁUDNIA BEZ NUDY” zakończenie projektu


Pobierz ppt "„POPOŁUDNIA BEZ NUDY” Od czerwca 2012r. do września 2013r w Szkole Podstawowej im. św. Królowej Jadwigi w Maćkówce realizowany był projekt w ramach Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google