Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór, jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu. Nie może być przypadkiem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór, jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu. Nie może być przypadkiem."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla rodziców dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zasad rekrutacji

2 „W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór, jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu. Nie może być przypadkiem. Pewnie drugi tak ważny wybór to małżeństwo. Okazuje się, że poczucie zadowolenia z życia, na które m.in. składa się satysfakcja zawodowa, jest jednym z czynników decydujących o długości życia To jest decyzja o własnym życiu.” dr hab. B. Zawadzki

3 MOJE DIECKO WYBIERA SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ
1.       Twoja postawa ma wpływ na wybory Twojego dziecka - bądź razem z nim w momencie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. 2.       Twoje doświadczenia z czasów wyboru szkoły – Twoje kłopoty i rozterki mogą być cenne dla Twojego dziecka, opowiedz o nich podczas szczerej rozmowy. 3.       Pomagaj swojemu dziecku w przygotowaniach do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum, którego wynik otwiera drzwi do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej. Zwróć uwagę to, czy przygotowuje się do niego systematycznie. Skonsultuj się z nauczycielami. Pozwól dziecku korzystać z własnych doświadczeń. 4.       Doradca zawodowy pomoże określić predyspozycje Twojego dziecka do wykonywania zawodu, Twoje ambicje i marzenia nie muszą być zgodne z możliwościami i zainteresowaniami dziecka. 5.       Świat zawodów jest bardzo obszerny . Pomóż dziecku odnaleźć się w nim – opowiedz o swoim doświadczeniu zawodowym , o różnych stanowiskach pracy. 6.       Wizja dziecka na temat zawodu bardzo często jest odmienna od rzeczywistego obrazu danego zawodu – postaraj się uświadomić dziecku zarówno wady jak i zalety zawodu, jakim jest zainteresowane aby zaoszczędzić dziecku rozczarowań. 7.       Pomóż dziecku zebrać informacje o sieci szkół w Twoim regionie – ich typy oraz kierunki kształcenia. 8.       Poszukajcie wspólnie informacji o wymogach rekrutacyjnych w wybranych typach szkół. Realne określenie wymarzonej możliwości dostania się do danej szkoły będzie bardzo pomocne. 9.       Spróbuj wspólnie z dzieckiem opracować „plan awaryjny” – pamiętaj realizacja celów edukacyjnych i zawodowych nie zawsze bywa prosta. 10.   Przekonaj dziecko, że zawsze może liczyć na Ciebie i Twoje wsparcie.

4 TERMINY REKRUTACJI Od 12 maja do 25 czerwca 2014 r. do godz Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru. Od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz – termin dostarczania do wybranych szkół potwierdzonych kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 4 lipca 2014 r. do godz - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały Do 8 lipca 2014 do godz termin potwierdzenia przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego 9 lipca 2014 r. do godz. 9.00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do końca sierpnia 2014 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo w przyjęciu mają: Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, Kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5 Punktacja szczegółowa
Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 punktów Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

6 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * maksymalnie 20 punktów  maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów *Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

7 Jak będą przyznawana punkty za osiągnięcia dodatkowe oraz wolontariat?
Zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/ 2014 przydział punktów dodatkowych za "szczególne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub inne konkursy co najmniej na szczeblu powiatowym, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum" odbywał się będzie automatycznie po wybraniu danego osiągnięcia". Jak należy to rozumieć? - punkty dodatkowe system elektronicznej rekrutacji będzie przyznawał TYLKO za osiągnięcia i/lub wolontariat, które są WPISANE na świadectwie ukończenia gimnazjum. Nie należy załączać ani przynosić dyplomów, zaświadczeń itp. osiągnieć, które nie są wpisane na świadectwie. Zgodnie z regulaminem, nie można przyznać za nie punktów dodatkowych (jeśli nie są wpisane na świadectwie). "W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia - sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za JEDNO NAJWYŻEJ PUNKTOWANE osiągnięcie." W czym złożyć dokumenty? - W teczce. Najlepiej białej, sznurowanej. Czy trzeba pisać podanie o przyjęcie do szkoły? Podanie, to wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji. Po założeniu konta i dokonaniu wyboru klas oraz szkół, system automatycznie przygotowuje podanie. Należy je wydrukować, podpisać (przez ucznia i rodzica/opiekuna) i wraz z dodatkową dokumentacją wymaganą przez szkołę dostarczyć w teczce do szkoły.

8 Do ilu szkół złożyć dokumenty?
Do szkoły pierwszego wyboru. Szkoły, które zostały wybrane jako II i III, będą wiedziały o tym automatycznie z systemu elektronicznej rekrutacji. Czy szkoły wybierać po kolei? Nie. Można wybierać klasy w dowolnej kolejności w obrębie trzech szkół. Nie mniej kolejność dokonanych wyborów jest bardzo ważna (bo wg niej system będzie szukał ucznia miejsca) Poniżej 2 przykłady, jak można wybierać klasy. Przykład Nr 1 – wybór klasy ze względu na na określony kierunk kształcenia (w tym przypadku - klasa humanistyczna) 1 wybór - klasa humanistyczna w szkole I 2 wybór - klasa humanistyczna w szkole II 3 wybór - klasa humanistyczna w szkole III 4 wybór - klasa językowa w szkole I 5 wybór - klasa językowa w szkole II 6 wybór - klasa językowa w szkole III itd... Przykład Nr 2 – wybór klasy ze względu na dostanie się do określonej szkoły (w tym przypadku - szkole I) 2 wybór - klasa językowa w szkole I 3 wybór - klasa humanistyczna w szkole II 4 wybór - klasa językowa w szkole II 5 wybór - klasa humanistyczna w szkole III Oczywiście, w każdej szkole można wybrać wszystkie klasy. Strona rekrutacji: slaskie.edu.com.pl ale zanim to nastąpi warto: „zwiedzić” strony internetowe szkół średnich, sprawdzić w zakładkach „rekrutacja” zasady składania podań, sprawdzić limity punktowe z ubiegłych lat, odwiedzić stronę internetową naszej szkoły na której jest umieszczona powyższa prezentacja oraz zakładkę doradztwo edukacyjno- zawodowe, w której są zamieszczone inne wskazówki i testy predyspozycji zawodowych.

9 Pod tym adresem dostępne są tabele limitów punktowych do szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie

10 Liceum ogólnokształcące
Kształcenie w trzyletnim liceum ogólnokształcącym ma zapewnić absolwentowi gimnazjum uzyskanie wykształcenia ogólnego na poziomie średnim Szkołę tego typu powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy planują po 3 latach nauki podjąć studia wyższe. Mogą w niej również znaleźć miejsce osoby nie mające jeszcze sprecyzowanych planów dotyczących swojej drogi edukacyjnej i zawodowej. Absolwenci liceum ogólnokształcącego będą mogli: po otrzymaniu świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego – podjąć dalszą naukę w szkole policealnej. Ukończenie szkoły policealnej i zdanie zewnętrznego egzaminu umożliwi im otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, lub po zdaniu egzaminu maturalnego otrzymać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe, lub uzyskać kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych, bądź w trakcie pracy zawodowej.

11 Absolwenci technikum będą mogli:
Czteroletnie technika powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy chcą uzyskać konkretne wykształcenie zawodowe oraz średnie wykształcenie ogólne. Absolwenci technikum będą mogli: po zdaniu egzaminu zewnętrznego i uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, lub kształcić się dalej w szkole policealnej, lub po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskać świadectwo dojrzałości i podjąć studia wyższe. Absolwenci techników będą tak samo przygotowani do egzaminu maturalnego jak absolwenci liceów ogólnokształcących.

12 Zasadnicza szkoła zawodowa
Zasadniczą szkołę zawodową, o okresie nauczania trzy lata, powinni wybierać ci absolwenci gimnazjów, którzy chcą się szybko usamodzielnić i rozpocząć pracę zawodową. Po zdanym egzaminie (egzaminach) zewnętrznym mogą uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje w zawodzie (na poziomie robotniczym). Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli: po zdanym egzaminie uzyskać dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe, lub po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły kontynuować naukę w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących lub trzyletnich technikach uzupełniających. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskają świadectwo dojrzałości zaś po zdaniu egzaminu zewnętrznego, po ukończeniu technikum, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Pobierz ppt "„W wyborze zawodu najważniejsza jest świadomość, że wybór, jakiego młody człowiek dokonuje, jest jednym z najważniejszych w życiu. Nie może być przypadkiem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google