Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje dla Powiatu Zielonogórskiego wynikające z połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem 6 grudnia 2013 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje dla Powiatu Zielonogórskiego wynikające z połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem 6 grudnia 2013 rok."— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje dla Powiatu Zielonogórskiego wynikające z połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem 6 grudnia 2013 rok

2 Powiat Zielonogórski jest największym powiatem na terenie województwa lubuskiego pod względem powierzchni, drugim w województwie pod względem liczby ludności i trzecim pod względem wielkości budżetu (biorąc pod uwagę wykonane dochody ogółem na dzień 31.12.2012 roku). Na terenie powiatu znajduje się 10 gmin. Bardzo bogatą, jak nie najbogatszą gminą Powiatu jest Gmina Zielona Góra. Na terenie gminy Zielona Góra mieszka 18.138 osób, co stanowi 20% mieszkańców całego Powiatu Zielonogórskiego.

3 Podstawowe źródła dochodów bieżących, które Powiat straci w wyniku połączenia Gminy z Miastem: 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - w wyniku połączenia Gminy z Miastem Powiat straci 4.647.558 zł, 2) dochody z tytułu sprzedaży usług o charakterze geodezyjnym i kartograficznym - w wyniku połączenia Gminy z Miastem Powiat straci 297.946 zł,

4 3) wpływy z opłaty komunikacyjnej - w wyniku połączenia Gminy z Miastem Powiat straci 500.000 zł, 4) dochody z tytułu administrowania nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, - w wyniku połączenia Gminy z Miastem Powiat straci 81.165 zł,

5 5) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego -w wyniku połączenia Gminy z Miastem Powiat straci 41.820 zł, 6) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - w wyniku połączenia Gminy z Miastem Powiat straci 19.196 zł,

6 W sytuacji połączenia Gminy z Miastem Powiat straci z ww. tytułów kwotę 5.587.685 zł, co stanowi aż 8,6 % wykonanych przez Powiat w 2012 roku dochodów bieżących (65.162.013,78 zł).

7 Jeżeli doszłoby do połączenia Gminy z Miastem wówczas w budżecie Powiatu ulegną zmniejszeniu wydatki bieżące w łącznej kwocie 415.000,00 zł, co stanowi 0,66% wykonanych wydatków bieżących Powiatu Zielonogórskiego za 2012 roku (63.589.108 zł), będą to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zielona Góra. Na terenie Gminy Zielona Góra znajduje się 46,069 km dróg powiatowych, co stanowi 11,4% ogółem km dróg na terenie powiatu.

8 Reasumując Powiat rocznie zaoszczędzi na wydatkach bieżących kwotę 415.000,00 zł a aż 5.587.685 rocznie straci dochodów bieżących. Utrata dochodów bieżących w każdym roku o kwotę 5.587.685 zł może poważnie zagrozić funkcjonowaniu Powiatu Zielonogórskiego. Powiat Zielonogórski jak każdy samorząd posiada konkretne, wieloletnie zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów długoterminowych i emisji obligacji komunalnych.

9 Z inwestycji zrealizowanych na terenie Powiatu korzystają mieszkańcy całego Powiatu, najbliższe dla każdego mieszkańca są oczywiście te, które wykonane zostały na drogach powiatowych. Najważniejsze inwestycje drogowe, które zostały zrealizowane w ostatnich latach tylko na terenie gminy Zielona Góra to: - modernizacja drogi powiatowej w m. Jeleniów na łączna kwotę 680.220 zł, w tym środki z kredytu 623.340,00 zł, - modernizacja drogi powiatowej Jeleniów-Niwiska na łączną kwotę 2.971.931 zł, w tym środki z kredytu 862.042,00 zł,

10 - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Drzonków-Sucha (razem z ul. Słoneczną) na łączną kwotę 3.467.489,00 zł, w tym środki z kredytu 1.824.045,00 zł. Powiat na powyższe inwestycje wydatkował z budżetu kwotę 7.119.640,00 zł, w tym 3.309.427,00 pochodziło z kredytu, 723.326,00 stanowiły środki własne Powiatu, pozostała kwota pochodziła ze środków zewnętrznych. Powiat na dzień 31.12.2012 r. posiadał zadłużenie w kwocie 26.717.787 zł, co stanowi 40,30% wykonanych dochodów ogółem za 2012 rok.

11 Taki poziom zadłużenia przy posiadanym kształcie dochodów i wydatków bieżących spowoduje, że Powiat może mieć trudności z osiągnięciem indywidualnego wskaźnika zadłużenia o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, który po raz pierwszy będzie miał zastosowanie od 01.01.2014 rok i którego nie osiągnięcie powoduje to, że samorząd nie może uchwalić budżetu na kolejny rok, co w konsekwencji oznacza, że nie będzie mógł funkcjonować.

12 Rada Powiatu Zielonogórskiego w celu poprawy wskaźnika podjęła w dniu 28.02.2013 roku uchwałę o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, w której przewidziana została restrukturyzacja długu Powiatu i odpowiednio zweryfikowana została struktura dochodów i wydatków, co spowodowało w konsekwencji osiągnięcie relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

13 Wszystkie przeprowadzone działania poprzedzone zostały szczegółowymi analizami, które przeprowadzone zostały w oparciu o strukturę dochodów, którą Powiat posiadał na dzień 31.12.2012 roku, a więc bez uwzględnienia utraty dochodów bieżących rzędu 5.587.685 zł rocznie. Powiat chce wywiązać się tylko z zobowiązań wynikających z dotychczas zawartych umów, w tym przede wszystkim na emisję obligacji. Przy tak znaczącej utracie dochodów będzie to trudne do zrealizowania.

14 Roczne uszczuplenie dochodów Powiatu w kwocie 5.587.685 zł spowoduje również znaczne utrudnienia w obsłudze petentów, ponieważ władze Powiatu zmuszone będą wprowadzić duże oszczędności, które w konsekwencji przyczynią się do zmiany organizacji pracy i sposobu funkcjonowania Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych.

15 Dziękuję za uwagę Edyta Dwojak – Skarbnik Powiatu


Pobierz ppt "Konsekwencje dla Powiatu Zielonogórskiego wynikające z połączenia Gminy Zielona Góra z Miastem 6 grudnia 2013 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google