Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERNATIONAL TAX PLANNING IDEAS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERNATIONAL TAX PLANNING IDEAS"— Zapis prezentacji:

1 INTERNATIONAL TAX PLANNING IDEAS
KONCEPCJA MIĘDZYNARODOWEGO PLANOWANIA PODATKOWEGO DINOS ANTONIOU C.E.O DYREKTOR GENERALNY GLOBALSERVE GROUP

2 CYPRUS TRADING COMPANY CYPRYJSKA SPÓŁKA HANDLOWA
CYPRUS COMPANY AS A TRADING COMPANY SPÓŁKA CYPRYJSKA JAKO SPÓŁKA HANDLOWA goods EXPORT COMPANY SPÓŁKA EKSPORTOWA IMPORT COMPANY SPÓŁKA IMPORTOWA invoice invoice PROFIT IS TRANSFERRED TO CYPRUS AND TAXED AT 10% SUBSTANCE IS IMPORTANT ZYSK JEST PRZENOSZONY NA CYPR I OPODATKOWANY WEDŁUG STAWKI 10% BRANE SĄ POD UWAGĘ OKOLICZNOŚCI CZYNNOŚCI CYPRUS TRADING COMPANY CYPRYJSKA SPÓŁKA HANDLOWA

3 SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA
CYPRUS COMPANY AS INVESTOR IN ESTATE CO SPÓŁKA CYPRYJSKA JAKO SPÓŁKA INWESTUJĄCA W NIERUCHOMOŚCI PROPERTY OWNED BY ESTATE CO ABROAD IS SOLD BY SELLING THE SHARES OF THE CYPRUS CO WHICH IS THE SOLE SHAREHOLDER OF THE ESTATE CO 0% TAX ON PROFIT FROM SALE OF SHARES WŁASNOŚĆ NALEŻĄCA DO SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ ZA GRANICĄ JEST SPRZEDAWANA POPRZEZ SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW SPÓŁKI CYPRYJSKIEJ, KTÓRA JEST WYŁĄCZNYM UDZIAŁOWCEM SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWEJ ZA GRANICĄ, PRZY PODATKU OD ZYSKÓW ZE SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW NA POZIOMIE 0% OFFSHORE COMPANY SPÓŁKA OFFSHORE HOLDING CYPRUS CO SPÓŁKA CYPRYJSKA ESTATE CO ABROAD SPÓŁKA NIERUCHOMOŚCIOWA ZA GRANICĄ

4 INWESTUJĄCA W PAPIERY WARTOŚCIOWE
CYPRUS COMPANY AS AN INVESTMENT COMPANY TRADING IN SECURITIES SPÓŁKA CYPRYJSKA JAKO SPÓŁKA INWESTUJĄCA W PAPIERY WARTOŚCIOWE PROFIT IS TAX EXEMPT USE OF DOUBLE TAX TREATIES NO WITHHOLDING TAX ON DIVIDENDS OUT OF CYPRUS ZYSK JEST ZWOLNIONY Z OPODATKOWANIA. WYKORZYSTANIE UMÓW O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA. BRAK PODATKU OD DYWIDEND POZA CYPREM. CYPRUS CO TRADING IN SECURITIES SPÓŁKA CYPRYJSKA INWESTUJĄCA W PAPIERY WARTOŚCIOWE BUY SECURITIES KUPUJE PAPIERY WARTOŚCIOWE SELL SECURITIES SPRZEDAJE PAPIERY WARTOŚCIOWE

5 CYPRYJSKA SPÓŁKA HOLDINGOWA POZAUNIJNA SPÓŁKA ZALEŻNA
CYPRUS COMPANY AS A HOLDING COMPANY SPÓŁKA CYPRYJSKA JAKO SPÓŁKA HOLDINGOWA NO WITHHOLDING TAX FROM DIVIDEND PAID FROM POLISH ( OR OTHER EU) SUBSIDIARIES AS PER PARENT SUBSIDIARY DIRECTIVE ZERO OR LOWER WITHHOLDING TAX FROM NON EU TREATY SUBSIDIARY (BASED ON DTT) ZERO TAX IN CYPRUS ON DIVIDEND NO WITHHOLDING TAX ON DIVIDEND PAID TO NON RESIDENT BY CYPRUS CO INCLUDING OFFSHORE COMPANIES BRAK PODATKU OD DYWIDEND Z POLSKICH (LUB INNYCH NALEŻĄCYCH DO UE) SPÓŁEK ZALEŻNYCH, ZGODNIE Z DYREKTYWĄ O OPODATKOWANIU SPÓŁEK DOMINUJĄCYCH I ZALEŻNYCH ZEROWY LUB POMNIEJSZONY PODATEK OD SPÓŁEK ZALEŻNYCH SPOZA UNII (BAZUJĄCY NA DTT) ZEROWY PODATEK OD DYWIDEND NA CYPRZE BRAK PODATKU OD DYWIDEND WYPŁACONYCH NIEREZYDENTOM PODATKOWYM PRZEZ CYPRYJSKIE SPÓŁKI, W TYM SPÓŁKI TYPU OFFSHORE ULTIMATE HOLDING CO SPÓŁKA DOMINUJĄCA WHT 0% CYPRUS HOLDING CO CYPRYJSKA SPÓŁKA HOLDINGOWA WHT 0% NON EU TREATY SUBSIDIARY POZAUNIJNA SPÓŁKA ZALEŻNA POLISH SUBSIDIARY (EU CO) POLSKA SPÓŁKA ZALEŻA (SPÓŁKA UNIJNA)

6 CYPRUS COMPANY AS A FINANCE COMPANY SPÓŁKA CYPRYJSKA JAKO SPÓŁKA FINANSUJĄCA
PROFITS REDUCED IN OPERATING COUNTRY DUE TO THE INTEREST PAID TO CY CO SMALL INTEREST MARGIN TAXABLE AT 10% IN CYPRUS NO WITHHOLDING TAX ON INTEREST ZYSKI OGRANICZONE W KRAJU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, DZIĘKI WYPŁATOM ZYSKÓW SPÓŁKOM CYPRYJSKIM NISKIE OPODATKOWANIE ZYSKÓW NA CYPRZE, NA POZIOMIE 10% BRAK PODATKU OD ZYSKÓW U ŹRÓDŁA OFFSHORE COMPANY SPÓŁKA OFFSHORE CYPRUS FINANCING CO CYPRYJSKA SPÓŁKA FINANSUJĄCA OPERATING CO SPÓŁKA OPERACYJNA

7 CYPRUS CO AS A ROYALTY COMPANY CYPRYJSKA SPÓŁKA JAKO WŁAŚCICIEL PRAW
Plan: Parent co establishes Cyprus royalty co to collect royalties from Polish co Benefits: No WHT on royalty from Polish to Cy co Tax on profit 10% in Cyprus on the net amount of the royalty income Royalty is deducted from taxable profit in paying company No WHT on royalty from Cyprus to the parent co or another franchisor Spółka macierzysta tworzy cypryjską spółkę posiadającą określone prawo, w celu pobierania wynagrodzenia za korzystanie z niego praw od polskich spółek Korzyści: Brak podatku u źródła przy pobieraniu wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw; 10 % podatku od zysku na Cyprze netto z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z praw; Wynagrodzenie za korzystanie z praw jest potrącane od opodatkowanego zysku spółki płacącej; Brak podatku od wynagrodzeń z tytułu korzystania z praw dla macierzystej spółki lub udzielającego franczyzy. Parent Co or Franchisor Spółka macierzysta lub Franczyzodawca 0 WHT 0 PUŹ Cyprus royalty Co Cypryjska spółka posiadająca prawa 10% Operating Polish co Polska spółka operacyjna 0 WHT 0 PUŹ

8 UNITED KINGDOM COMPANIES - Cyprus tax residents SPÓŁKI W WIELKIEJ BRYTANII- Cypryjscy rezydenci podatkowi Most of our clients use UK Companies as non-UK residents because of the high tax rate in UK and elect to be Cyprus tax residents Management and control is in Cyprus As Cyprus tax resident, tax is paid in Cyprus and can enjoy all benefits of the extensive double tax treaties network of Cyprus but not of UK double tax treaties If VAT is needed then we a Cyprus branch incorporate a Cyprus branch at the Cyprus Registrar of Companies VAT registration is obtained same day • Ze względu na wysokie stopy podatkowe w Wielkiej Brytanii, większość naszych klientów korzysta z tamtejszych spółek jako nierezydentów w Wielkiej Brytanii, poprzez zostanie rezydentami podatkowymi na Cyprze. • Organ zarządzający oraz nadzór są zlokalizowane na Cyprze. • Jako cypryjski rezydent podatkowy, podatek jest płacony na Cyprze, co pozwala czerpać korzyści wynikające z rozległej sieci cypryjskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z wyjątkiem umowy brytyjskiej. • Jeśli konieczny jest VAT, my jako cypryjski oddział rejestrujemy go w Cypryjskim Rejestrze Firm. • Uzyskanie rejestracji VAT następuje tego samego dnia.

9 ADVANTAGES VS DISADVANTAGES OF UK CO
ADVANTAGES VS DISADVANTAGES OF UK CO. RESIDENT IN CYPRUS ZALETY I WADY SPÓŁEK Z WIELKIEJ BRYTANII REZYDUJĄCYCH NA CYPRZE ADVANTAGES Taxed at a lower tax rate (the lowest in Europe) Easier VAT registration procedure and requirements Tax Authorities in Cyprus much less strict Lower tax penalties UK image can be used Double Tax Treaty between Cyprus and Poland apply DISADVANTAGES Cyprus network of DTT less extensive than UK UK tax residence certificate cannot be obtained ZALETY Opodatkowanie niższą stawką (najniższą w Europie). łatwiejsze procedury oraz wymogi co do rejestracji na potrzeby VAT cypryjskie organy podatkowe są dużo mniej restrykcyjne można posługiwać się oznaczeniem Wielkiej Brytanii ma zastosowanie umowa DTT pomiędzy Cyprem a Polską WADY cypryjska sieć umów DTT jest mniej rozbudowana od Wielkiej Brytanii nie można uzyskać certyfikatu rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii

10 Agency structure Struktura Agencji
Offshore Principal Dyrektor Offshore Principal-Agent Agreement Umowa Dyrektor-Pośrednik UK / CY Company Spółka angielska / CY PurchaseZakup Sale Sprzedaż Goods Towary Polish Company Polska Spółka Buyer Nabywca

11 LEGAL ASPECTS OF A CYPRUS INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY ASPEKTY PRAWNE MIĘDZYNARODOWYCH SPÓŁEK CYPRYJSKICH LIMITED COMPANIES • SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PARTNERSHIPS • SPÓŁKI OSOBOWE BRANCHES • ODDZIAŁY COMPANY INFORMATION FILED • REJESTRACJA SPÓŁKI BY REGISTRAR PRZEPROWADZANA PRZEZ REJESTRUJĄCEGO EASY REGISTRATION PROCEDURE • ŁATWA PROCEDURA REJESTRACYJNA TO SERVE OUR CLIENTS BETTER • DLA WYGODY KLIENTÓW AND QUICKER WE HAVE READY I POSZANOWANIA ICH CZASU MADE ‘OFF THE SHELF MAMY GOTOWE SPÓŁKI TYPU „OFF THE SHELF” COMPANIES’

12 REGISTRATION REQUIREMENTS WYMOGI REJESTRACYJNE
APPROVAL OF NAME • POTWIERDZENIE NAZWISKA SHARE CAPITAL: MIN € • KAPITAŁ ZAKŁADOWY: MIN €100 SHAREHOLDER: AT LEAST ONE INDIVIDUAL OR • UDZIAŁOWIEC: PRZYNAJMNIEJ JEDNA OSOBA COMPANY-NOMINEE SHAREHOLDER SERVICE FIZYCZNA LUB WYKORZYSTANIE USŁUGI NOMINOWANEGO UDZIAŁOWCA DIRECTOR: AT LEAST ONE CYPRIOT OR • DYREKTOR: PRZYNAJMNIEJ JEDEN CYPRYJCZYK ALIEN- NOMINEE DIRECTOR SERVICE LUB WYKORZYSTANIE PODMIOTU NOMINOWANEGO SECRETARY: INDIVIDUAL OR COMPANY • SEKRETARIAT: OSOBA FIZYCZNA LUB SPÓŁKA REGISTERED OFFICE • BIURO ZAREJESTROWANE NA CYPRZE IN CYPRUS AUDITED FINANCIAL • SPRAWOZDANIA FINANSOWE PODDAWANE STATEMENTS AUDYTOM

13 SHAREHOLDING UDZIAŁOWCY
BENEFICIAL SHAREHOLDERS CAN EITHER HAVE THE SHARES REGISTERED IN THEIR NAME AT THE REGISTRAR OF COMPANIES OR CAN USE NOMINEE SERVICES I.E THE SHARES WILL BE HELD BY OUR NOMINEE COMPANIES IN TRUST FOR BENEFICIAL OWNERS TO ENSURE CONFIDENTIALITY UDZIAŁOWCY MOGĄ REJESTROWAĆ UDZIAŁY NA SWOJE NAZWISKO W REJESTRZE SPÓŁEK, LUB KORZYSTAĆ Z USŁUG UDZIAŁOWCA NOMINOWANEGO NP. WÓWCZAS UDZIAŁY BĘDĄ W POSIADANIU NASZYCH NOMINOWANYCH SPÓŁEK, ABY ZAPEWNIĆ ZACHOWANIE POUFNOŚCI FAKTYCZNYM WŁAŚCICIELOM.

14 PROTECTION IN CASE OF NOMINEE SHAREHOLDERS BEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z USŁUG AKCJONARIUSZY NOMINOWANYCH REPUTABLE NOMINEES DECLARATION OF TRUST IS ISSUED BY THE NOMINEES SIGNED INSTRUMENT OF SHARE TRANFER IS GIVEN BY THE NOMINEE TO THE BENEFICIAL OWNER CONFIDENTIALITY IS SAFEGUARDED AS : COPY OF THE PASSPORT IS HELD WITH US AND THE BANK ONLY THE BANK DOES NOT DISCLOSE THE INFORMATION UNLESS IN CRIMINAL CASE • OSOBY CIESZĄCE SIĘ DOBRĄ REPUTACJĄ • DEKLARACJA USTANOWIENIA POWIERNICTWA JEST WYSTAWIANA PRZEZ NOMINOWANE OSOBY • AKCJONARIUSZ MIANOWANY PRZEKAZUJE WŁAŚCICICIELOWI MIANUJĄCEMU POTWIERDZENIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW • POUFNOŚĆ JEST ZAPEWNIONA DZIĘKI: DOSTĘPNOŚCI KOPII PASZPORTU JEDYNIE DLA NAS I DLA BANKU, BANK UJAWNIA INFORMACJE JEDYNIE W PRZYPADKU SPRAW KARNYCH.

15 SUMMARY OF CYPRUS COMPANIES BENEFITS
ZESTAWIENIE KORZYŚCI PŁYNĄCYCH ZE SPÓŁEK CYPRYJSKICH LOWEST CORPORATE TAX RATE IN EUROPE – 10% LOWEST VAT STANDARD RATE IN EUROPE – 15% EASY VAT & TAX REGISTRATION PROCEDURES EASY AND FAST OBTAINANCE OF TAX CERTIFICATES THE BEST DTT WITH RUSSIA LOW INCORPORATION & MAINTENACE COSTS TRANSACTIONS WITH OFFSHORE JURISDICTIONS ARE FULLY ACCEPTED SAME DAY OPENING OF BANK ACCOUNT HIGHLY EFFICIENT BANKING OPERATIONS PROFESSIONAL SERVICES OF HIGH STANDARDS !!! BEAUTIFUL WEATHER !!! • NAJNIŻSZY PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH W EUROPIE – 10% • NAJNIŻSZA STANDARDOWA STOPA PODATKU VAT W EUROPIE – 15% • ŁATWE ROZLICZENIA ORAZ PROCEDURA REJESTRACJI NA POTRZEBY VAT • ŁATWOŚĆ I SZYBKOŚĆ UZYSKIWANIA ZAŚWIADCZEŃ PODATKOWYCH • NAJLEPSZE UMOWY DTT Z ROSJĄ • NISKIE KOSZTY ZAŁOŻENIA I UTRZYMANIA • W PEŁNI UZNAWANE TRANSAKCJE Z JURYSDYKCJAMI OFFSHORE • OTWARCIE KONTA BANKOWEGO NASTĘPUJE W CIĄGU JEDNEGO DNIA • WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ OPERACJI BANKOWYCH PROFESJONALNE USŁUGI, SPEŁNIAJĄCE WYSOKIE STANDARDY USŁUGI !!! PIĘKNA POGODA !!!

16 GLOBALSERVE CONSULTANTS KONSULTANCI GLOBALSERVE
GLOBALSERVE CONSULTANTS IS THE FIDUCIARY/SERVICE PROVIDING COMPANY OF THE GROUP DINOS ANTONIOU & CO LTD (AUDITORS AND ACCOUNTANTS) GLOBALSERVE CONSULTANTS JEST SPÓŁKĄ POWIERNICZĄ/USŁUGOWĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD GRUPY DINOS ANTONIOU & CO LTD (AUDITORS AND ACCOUNTANTS). WHY US ??? BECAUSE… DLACZEGO MY??? PONIEWAŻ… GLOBALSERVE PROVIDES FULL RANGE OF SERVICES INHOUSE THROUGH OUR EXPERIENCE TEAM OF ACCOUNTANTS, AUDITORS, TAX CONSULTANTS, LAWYERS AND CORPORATE OFFICERS, AS FOLLOWS : GLOBALSERVE SAMODZIELNIE ŚWIADCZY PEŁEN ZAKRES USŁUG, DZIĘKI DOŚWIADCZONEMU ZESPOŁOWI KSIĘGOWYCH, AUDYTORÓW, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I URZĘDNIKÓW, W ZAKRESIE:

17 GLOBALSERVE CONSULTANTS KONSULTANCI GLOBALSERVE
TAX&FINANACIAL CONSULTANCY FORMATION OF INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES (IBC) FROM 25 JURISDICTIONS MANAGEMENT OF IBCs OPENING AND OPERATING BANK ACCOUNTS IN CYPRUS & ABROAD LEGAL&CORPORATE SERVICES, INCLUDING DUE DILIGENCE AND ESCROW SERVICES ACCOUNTING&VAT SERVICES FIDUCIARY/NOMINEE SERVICES TRUSTS&TRUSTEES SERVICES VIRTUAL OFFICE/ REAL OFFICES FOR RENT WITHIN THE GLOBALSERVE BUSINESS CENTRE OFFICES PROVIDE SUBSTANCE TO THE CLIENTS’ COMPANIES WEALTH ASSET MANAGEMENT VEHICLES E.G. FUNDS AUDIT THROUGH OUR AUDITING FIRM DINOS ANTONIOU & CO LTD DORADZTWA PODATKOWEGO I FINANSOWEGO ZAKŁADANIA MIĘDZYNARODOWYCH SPÓŁEK (IBC) Z 25 JURYSDYKCJI ZARZĄDZANIA SPÓŁKAMI IBC OTWIERANIA I ZARZĄDZANIA KONTAMI BANKOWYMI NA CYPRZE I ZA GRANICĄ USŁUG PRAWNYCH I KORPORACYJNYCH, WŁĄCZYWSZY USŁUGI DUE DILIGENCE I ESCROW USŁUG KSIĘGOWYCH W TYM OBSŁUGI PODATKU VAT USŁUG POWIERNICZYCH I USŁUG PRACOWNIKÓW MIANOWANYCH USŁUG TRUSTOWYCH WIRTUALNE / RZECZYWISTE BIURA DO WYNAJĘCIA POPRZEZ CENTRUM BIZNESOWE GLOBALSERVE • BIURA DODAJĄ WARTOŚCI SPÓŁKOM KLIENTÓW USŁUG WEALTH ASSET MANAGEMENT NP. FUNDUSZE AUDYTÓW DOKONYWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ - DINOS ANTONIOU & CO LTD.

18 GLOBALSERVE CONSULTANTS KONSULTANCI GLOBALSERVE
LARGE NUMBER OF JURISDICTIONS OFFERED CYPRUS COMPANIES OTHER EUROPEAN JURISDICTIONS UK, Dutch, Swiss, Malta, Denmark, Luxembourg, Liechtenstein etc NON EUROPEAN JURISDICTIONS Hong Kong, UAE, Singapore, etc. OFFSHORE JURISDICTIONS BVI, Belize, Delaware, Isle of Man, Seychelles, Panama, Marshall Islands, Mauritius Islands, etc. OFERUJEMY DUŻĄ LICZBĘ JURYSDYKCJI SPÓŁKI CYPRYJSKIE. INNE JURYSDYKCJE EUROPEJSKIE • Wielka Brytania, Holandia, Szwajcaria, Malta, Dania, Luksemburg, Lichtenstein, itd. JURYSDYKCJE POZA EUROPĄ • Hong Kong, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur, itd. JURYSDYKCJE TYPU OFFSHORE • Wyspy Dziewicze, Belize, Delaware, Wyspa Man, Seszele, Panama, Wyspy Marshalla, Mauritius.

19 GLOBALSERVE CONSULTANTS KONSULTANCI GLOBALSERVE
SHELF COMPANIES FROM 10 JURISDICTIONS with apostil documents at our office for immediate use, including list of aged companies. DIFFERENT NOMINEES OFFERED IN CYPRUS AND IN OTHER JURISDCTIONS: Physical or legal entities nominee directors/ shareholders/ secretary and registered office addresses to cater the needs of big groups BANK ACCOUNT OPENING in one day in Cyprus and in many other countries in a short period of time through the network of banks for which we are approved introducers EXPERIENCED IN THE MARKETS OF RUSSIA, UKRAINE AND THE CIS COUNTRIES SINCE 1994 WE ARE A REGULATED COMPANY YOU CAN TRUST!!! GOTOWE SPÓŁKI Z 10 JURYSDYKCJI wraz z dokumentami z apostille, dostępne w naszym biurze, do natychmiastowego wykorzystania, w tym z historią działalności. WYBÓR PRACOWNIKÓW MIANOWANYCH NA CYPRZE I W INNYCH JURYSDYKCJACH: osoby fizyczne lub prawne, nominowani dyrektorowie, akcjonariusze, sekretarze oraz zarejestrowane biura, wychodząc naprzeciw potrzebom także dużych grup. OTWARCIE KONTA BANKOWEGO jednego dnia na Cyprze i w wielu innych krajach w krótkim czasie, dzięki sieci banków, w których posiadamy autoryzowanych przedstawicieli. DOŚWIADCZENIE NA RYNKU ROSYJSKIM, UKRAIŃSKIM I W KRAJACH BYŁEGO ZWIĄZKU RADZIECKIEGO OD 1994 ROKU. JESTEŚMY WIARYGODNYM PODMIOTEM, KTÓREMU MOŻNAZAUFAĆ!!!

20 CONTACT US SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI GLOBALSERVE CONSULTANTS LTD
9 VASSILI MICHAELIDES 3026, LIMASSOL-CYPRUS P.O BOX 57048, 3311, LIMASSOL, CYPRUS 3026, LIMASSOL-CYPR SKRYTKA POCZTWOA 57048, 3311, LIMASSOL, CYPR TEL , FAX WEB SITE: CONTACT PERSONS: DINOS ANTONIOU, C.E.O PHANI SCHIZA ANTONIOU, MANAGING DIRECTOR OSOBY KONTAKTOWE: DINOS ANTONIOU, C.E.O PHANI SCHIZA ANTONIOU, DYREKTOR ZARZADZAJĄCY

21 THANK YOU DZIĘKUJEMY

22 Disclaimer - Zastrzeżenie
Whilst every effort was made to ensure that the information contained in this booklet is correct and error-free, no responsibility or liability can be accepted by Globalserve Consultants Ltd for any loss or damage incurred as a result of relying on information contained in this booklet. Globalserve Consultants Ltd, its management and staff, any individual or legal entity that has contributed in any way to the preparation, composition or promulgation of this booklet hereby disclaim any overall liability arising from any inappropriate, improper or fraudulent use. This document is not intended to be used as a general guide to investing, or as a source of any specific investment recommendations, and makes no implied or express recommendations. This document does not constitute an offer or solicitation to any person in any jurisdiction in which such an offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it would be unlawful to make such as offer or solicitation. It is the responsibility of any person or persons in possession of this material to inform themselves of and to observe all applicable laws and regulations of any relevant jurisdiction, including MiFID compliance. Prospective investors should inform themselves and take appropriate advice as to any applicable legal requirements and any applicable taxation and exchange control regulations in the countries of their citizenship, residence or domicile which might be relevant to the subscription, purchase, holding, exchange, redemption or disposal of any investments. No part of this material may be i) copied, photocopied or duplicated in any form, by any means, or ii) redistributed without the prior written consent of Globalserve Consultants Ltd . Globalserve Consultants Ltd dołożyła wszelkich starań, by informacje zawarte w prospekcie były poprawne i wolne od błędów. Mimo to w razie jakichkolwiek szkód poniesionych w rezultacie opierania się na informacjach zawartych w prospekcie, Globalserve Consultants nie ponosi za nie odpowiedzialności. Globalserve Consultants Ltd, jej zarząd i personel, osoby fizyczne lub prawne, która brały udział w przygotowaniu, redagowaniu lub publikacji prospektu, niniejszym zrzekają się jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z nienależytym, nieodpowiednim lub nieuczciwym wykorzystaniem prospektu. Dokument ten, nie może być traktowany jako przewodnik inwestycyjny czy źródło zaleceń inwestycyjnych i nie może być interpretowany jako zawierający ukryte lub jawne zalecenia. Dokument ten nie stanowi oferty, nie ma na celu zachęcenia żadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta czy zachęcanie nie byłoby dozwolone, ani żadnej osoby, wobec której byłoby to bezprawne. W gestii posiadaczy tego materiału leży zdobywanie informacji i przestrzeganie odpowiednich praw i regulacji w konkretnej jurysdykcji, także zgodności z Dyrektywą w Sprawie Instrumentów Finansowych. Przyszli inwestorzy powinni zdobywać wiedzę i podjąć odpowiednie kroki w celu określenia potencjalnych wymogów prawnych, rozwiązań podatkowych oraz w zakresie wymiany informacji, które mogłyby mieć zastosowanie do emitowania, sprzedaży, utrzymywania, wymiany lub obrotu jakimikolwiek instrumentami finansowymi. Żadna z części niniejszego dokumentu nie może zostać i) skopiowana, skserowana czy zduplikowana w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób; ii) redystrybuowana bez uprzedniej pisemnej zgody Globalserve Consultants Ltd. 14


Pobierz ppt "INTERNATIONAL TAX PLANNING IDEAS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google