Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU

2 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 2, 4-5, 8-9, 12, 15-16, 18, 20, 22, 24-25, 33, 100-101, 103-113, 207-208, 210, 217, 219, 221 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) art. 50a, 52b, 53, Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) art. 5, 25, 38, 108, Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.) Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) Ustawa z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 ze zm.) art. 1-3 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657)

3 Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. 2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych. LEKARZLEKARZ DENTYSTA ZADANIA I CZYNNOŚCI ZAWODOWE WYKONYWANIE ZAWODU - ZAKRES AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ kierowanie podmiotem leczniczym lub zatrudnienie w podmiotach leczniczych lub w urzędach 3. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza, kierowanie podmiotem leczniczym, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, lub zatrudnienie w podmiotach leczniczych uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub w urzędach te podmioty obsługujących w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Art. 2 ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 351),

4 CZYNNOŚCI ZAWODOWE LEKARZA, LEKARZA DENTYSTY - ZADANIA ZAWODOWE – ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – art. 2 Udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń zdrowotnych rzeczowych Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych Prowadzenie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem zawodu lekarza Nauczanie zawodu lekarza Prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia 1. Badanie pacjenta, diagnozowanie oraz stawianie rozpoznań; 2. Leczenie zaburzeń czynności ustrojowych i chorób; 3. Ordynacja produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 4. Rehabilitacja w przypadku określonych zaburzeń, chorób i urazów; 5. Udzielanie porad i stosowanie metod medycyny prewencyjnej; 6. Orzekanie o stanie zdrowia; 7. Wydawanie opinii i porad lekarskich; 8. Kontrola i nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza; 9. Nauczanie zawodu lekarza i kierowanie kształceniem podyplomowym lekarza, udział w rozmaitych formach doskonalenia zawodowego; 10. Merytoryczne kierownictwo nad komórkami organizacyjnymi ochrony zdrowia i nadzór nad wykonywaniem zawodu lekarza i innych zawodów medycznych; 11. Prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych w szczególności ustroju ludzkiego, w stanie zdrowia i choroby i publikacja ich wyników, w tym prowadzenie eksperymentów medycznych; 12. Udział w kształtowaniu zdrowotnej polityki państwa w oparciu o współczesną wiedzę w dziedzinie nauk medycznych, nauk społecznych i zarządzania; 13. Uczestniczenie w opracowaniu i wcielaniu w życie uregulowań prawnych, zabezpieczających i promujących zdrowie, przywracających zdrowie populacji jako całości oraz podnoszących stan zdrowia społeczeństwa; Nowa kwalifikacja zawodów i specjalności IPiSS Kierowanie podmiotem leczniczym Zatrudnienie w podmiotach uprawnionych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Czynności administracyjne – kierowanie, przygotowanie i organizowanie udzielania świadczeń zdrowotnych

5 UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DZIAŁALNOŚC LECZNICZA PROMOCJA ZDROWIA REALIZAJCA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH POWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 2 i 3 DZIAŁALNOŚC REGULOWANA W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 2 LIPCA 2004 R. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6 ŚWIADCZENIE OPIEKI ZDROWOTNEJ - ZAKRES Działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania Świadczenie zdrowotne rzeczowe Działania związane z procesem leczenia - -ordynacja i dystrybucja leków, wyrobów medycznych, w tym wyrobów będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 jt. - ze zm.) ŚWIADCZENIA ZDROWOTE – DZIAŁANIA SŁUŻĄCE ZACHOWANIU, RATOWANIU, PRZYWRACANIU LUB POPRAWIE ZDROWIA ORAZ INNE DZIAŁANIA MEDYCZNE WYNIKAJĄCE Z PROCESU LECZENIA LUB PRZEPISÓW ODRĘBNYCH REGULUJĄCYCH ZASADY ICH WYKONYWANIA Świadczenie zdrowotne art. 2 pkt 10 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - ZAKRES

7 ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES -świadczenia w środowisku wychowania i nauczania - propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie, - wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym, - profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, - profilaktykę, obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, - prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40 r.ż. - profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, - wykonywanie szczepień ochronnych - wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do uk. 21 r.ż. uprawiających sport amatorski. LEKARZ -badanie diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyka laboratoryjna, -podstawowa opieka zdrowotna, -ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie w domu chorego, -świadczenia wysokospecjalistyczne, -leczenie szpitalne, -ratownictwo medyczne -leczenie uzdrowiskowe -badanie i terapia psychologiczna, -opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią, -opieka prenatalna nad płodem i nad noworodkiem, -opieka nad zdrowym dzieckiem (do 18 lat), -rehabilitacja lecznicza, -świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, w tym opieka paliatywno-hospicyjna, -pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi, -badanie i terapia logopedyczna, -zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze udzielanie konsultacji, uczestnictwo w konsyliach ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty UCHYLONE ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 jt. - ze zm.) -świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne:

8 ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES LEKARZ DENTYSTA udzielanie konsultacji, uczestnictwo w konsyliach ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - opieka stomatologiczna -badanie diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyka laboratoryjna, -podstawowa opieka zdrowotna, -ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie w domu chorego, -świadczenia wysokospecjalistyczne, - zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze, - ratownictwo medyczne, - -świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób: 1) propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie, 2) wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym, 3) profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, 4) profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, 5) prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40 r.ż. oraz profilaktyki stomatologicznej 6) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania UCHYLONE ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 jt. - ze zm.)

9 DZIAŁANIE UMOŻLIWIAJĄCE POSZCZEGÓLNYM OSOBOM I SPOŁECZNOŚCI ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD CZYNNIKAMI WARUNKUJĄCYMI STAN ZDROWIA I PRZEZ JEGO POPRAWĘ, PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ORAZ ŚRODOWISKOWYCH I INNDYWIDUALNYCH CZYNNIKÓW SPRZYJAJĄCYCH ZDROWIU PROMOCJA ZDROWIA REALIZAJCA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH POWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚC LECZNICZĄ MOŻE UCZESTNICZYĆ LUB UCZESTNICZY W PRZYGOTOWANU OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO, KSZTAŁCENIU OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWÓD MEDYCZNY Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 2 i 3

10 STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ SZPITALNEINNE NIŻ SZPITALNE wykonywane całą dobę świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych świadczeń świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, leczenia uzdrowiskowego w odpowiednio urządzonych i stałych pomieszczeniach AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE świadczenia zdrowotne podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach nie wymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym, w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu, mogą obejmować również badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 8-12

11 STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ SZPITALNE - - całodobowe świadczenia zdrowotnej obejmujące pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji: - w odpowiednim pomieszczeniu - w warunkach domowych - - świadczenia zdrowotne usprawniające, służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia - - sprawowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym - w pomieszczeniu - w warunkach domowych przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum praktyka lekarska w przedsiębiorstwie podm. leczn. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu (nie w trybie stacjonarnym i całodobowym) - badania diagnostyczne przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - -zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład piel.-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum - - praktyka lekarska w pomieszczeniu lub w przedsiębiorstwie podm. leczn. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 8-12 INNE NIŻ SZPITALNE przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – SZPITAL praktyka lekarska w przeds. podmiotu leczniczego (szpital)

12 PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PODMIOT LECZNICZYLEKARZ WYKONUJĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ - przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, - jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez MON, MSWiA, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa ABW, - instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, - fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia, - kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe. PIELĘGNIARKA /POŁOŻNA WYKONUJĄCA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 4 JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w formie JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA w formie: indywidualna praktyka lekarska indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW w formie spółki: grupowa praktyka lekarska

13 PODMIOT WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PODMIOT LECZNICZYLEKARZ WYKONUJĄCY PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ PIELĘGNIARKA /POŁOŻNA WYKONUJĄCA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 4 podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne podmioty lecznicze o szczególnej regulacji: - - SPZOZ - - państwowe jednostki budżetowe posiadające szpital, ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych, lekarza POZ stworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami - statut, udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie odrębnych przepisów INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA - - w pomieszczeniu - - wyłącznie w miejscu wezwania - - wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - w pomieszczeniu - wyłącznie w miejscu wezwania - -wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA – działalność lecznicza lekarza, lekarza dentysty - ogólnolekarska lub specjalistyczna - jako strona umowy, parter lub wspólnik spółki: - - spółka cywilna, spółka jawna albo spółka partnerska

14 przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO SZPITAL przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne INNE PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZY ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ HOSPICJUM PRZYCHODNIA - PORADNIA OŚRODEK ZDROWIA LECZNICA AMBULATORIUM Z IZBĄ CHORYCH ZAKŁAD BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 2 i 8

15 PRAKTYKA LEKARSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNOLEKARSKA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA SPECJALISTYCZNA W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE/DZIEDZINACH MEDYCYNY W POMIESZCZENIU PRAKTYKI wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO w pomieszczeniu/ pomieszczeniach przedsiębiorstwa wyposażonego w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń na podstawie umowy z tym podmiotem W MIEJSCU WEZWANIA miejsce przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej pomieszczenie praktyki miejsce przyjmowania wezwań i miejsce przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń w miejscu przebywania pacjenta Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 4 ust. 2, art. 18

16 PRAKTYKA LEKARSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA INDYWIDUALNASPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA OGÓLNOLEKARSKA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA SPECJALISTYCZNA W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE/DZIEDZINACH MEDYCYNY MIEJSCE PRZYJMOWANIA WEZWAŃ miejsce przyjmowania wezwań i miejsce przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń w miejscu przebywania pacjenta MIEJSCE WEZWANIA miejsce przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 4 ust. 2, art. 18

17 PRAKTYKA LEKARSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO na podstawie umowy z tym podmiotem INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO na podstawie umowy z tym podmiotem OGÓLNOLEKARSKA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA SPECJALISTYCZNA W OKREŚLONEJ DZIEDZINIE/DZIEDZINACH MEDYCYNY MIEJSCE WYKONYWANIA PRAKTYKI nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, wpisanego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w którego pomieszczeniu/ pomieszczeniach będą udzielane świadczenia zdrowotne wyposażonego w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 4 ust. 2, art. 18

18 GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA SPÓŁKA CYWILNA STRONA UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ, WSPÓLNIK SPÓŁKI LUB PARTNER – LEKARZ, LEKARZ DENTYSTA SPÓŁKA JAWNASPÓŁKA PARTNERSKA PRAKTYKA OGÓLNOLEKARSKA, OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA, SPECJALISTYCZNA w określonej dziedzinie medycyny W POMIESZCZENIU wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę, sprzęt medyczny odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 4 ust. 2, art. 18 W MIEJSCU WEZWANIA miejsce przebywania pacjenta poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej pomieszczenie praktyki miejsce przyjmowania wezwań i miejsce przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń w miejscu przebywania pacjenta

19 REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ wojewoda właściwy dla siedziby lub adresu zamieszkania podmiotu leczniczego podmiot leczniczy okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki praktyka zawodowa – lekarskapraktyka zawodowa – pielęgniarska 24 izby lekarskie w tym Wojskowa Izba Lekarska wpisu do rejestru dokonuje ORL właściwa dla miejsca wykonywania praktyki na obszarze jej działania, uwzględniając: adres pomieszczenia adres miejsca wezwania adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Wojskowa Izba Lekarska rejestruje wyłącznie swoich członków wykonujących praktyki na obszarze RP Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 100-101 16 wojewodów 49 izb pielęgniarskich

20 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 217 Rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich prowadzony przez okręgowe izby lekarskie i Wojskową Izbę Lekarską na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dniem 1 lipca 2011 r. z dniem 1 lipca 2011 r. stał się rejestrem podmiotów prowadzących działalność leczniczą z dniem 1 lipca 2011 r. Wpisy do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich z dniem 1 lipca 2011 r. stały się wpisami do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą REJESTR PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

21 PRAKTYKA ZAWODOWA - INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA - INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA działalność lecznicza w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, W POMIESZCZENIU / I W MIEJSCU PRZEBYWANIA PACJENTA (NA WEZWANIE) I / LUB PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO prawo wykonywania zawodu: - nie zawieszone - nie ograniczone w zakresie określonych czynności medycznych dysponowanie pomieszczeniem spełniającym określone wymogi (właśność/dzierżawa, wynajem, użyczenie – w tym umowa z podmiotem), wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - przeznaczony do transportu w przypadku udzielania świadczeń w miejscu przebywania pacjenta posiadanie lub dysponowanie produktami leczniczymi, wyrobóami medycznymi, aparaturą i sprzętem medycznym do udzielania pomocy lekarskiej w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia i ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia - przeznaczonego do transportu w przypadku udzielania świadczeń w miejscu przebywania pacjenta opinie właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej umowa cywilno-prawna z podmiotem leczniczym dot. wykonywania działalności leczniczej w tym przedsiębiorstwie prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i posiadanie miejsca jej przechowywania, w tym na wykonywania praktyki na wezwanie, przekazywanej przedsiębiorstwu podmiotu leczniczego w celu przetwarzania, przechowywania i udostępniania przez podmiot kwalifikacje ogólnolekarskie lub specjalistyczne (I st., II st., tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie med.) umowa ubezpieczenia OC wpis do EDG

22 PRAKTYKA ZAWODOWA WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA - indywidualna praktyka lekarska - specjalistyczna praktyka lekarska działalność lecznicza w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu, WYŁĄCZNIE MIEJSCU PRZEBYWANIA PACJENTA (NA WEZWANIE) poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego lub w podmiocie nie będącym podmiotem leczniczym na podstawie umowy cywilnoprawnej prawo wykonywania zawodu: - nie zawieszone - nie ograniczone w zakresie określonych czynności medycznych posiadanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego odpowiedniego do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - przeznaczonego do transportu posiadanie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i sprzętu medycznego do udzielania pomocy lekarskiej w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia i ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia - przeznaczonego do transportu prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta kwalifikacje ogólnolekarskie lub specjalistyczne (I st., II st., tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie med.) umowa ubezpieczenia OC adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej wpis do EDG

23 PRAKTYKA ZAWODOWA WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO - indywidualna praktyka lekarska - specjalistyczna praktyka lekarska działalność lecznicza wykonywana we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy cywilnoprawnej z tym podmiotem prawo wykonywania zawodu: - nie zawieszone - nie ograniczone w zakresie określonych czynności medycznych wpis do EDG adres do korespondencji kwalifikacje ogólnolekarskie lub specjalistyczne (I st., II st., tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie med.) rodzaj działalności leczniczejzakres i rodzaj udzielanych świadczeńużyczenie pomieszczeń upoważniającą przedsiębiorstwodo przetwarzaniaprzechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta współpracy i nadzoru nad innymi osobami wykonującymi zawody medyczne prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy ustalająca zasady solidarnego ponoszenia odpowiedzialności UMOWA CYWILNOPRAWNA Z PODMIOTEM LECZNICZYM O WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE TEGO PODMIOTU LECZNICZEGO, uwzględniająca rodzaj działalności leczniczej, zakres i rodzaj udzielanych świadczeń, użyczenie pomieszczeń wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, upoważniającą przedsiębiorstwo do przetwarzania, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta, ustalająca warunki współpracy i nadzoru nad innymi osobami wykonującymi zawody medyczne, upoważniająca do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy w przypadku podmiotu uczestniczącego w kształceniu osób wykonujących zawód lekarza na zasadach określonych w odrębnych przepisach (jeżeli lekarz posiada odpowiednie kwalifikacje) ustalająca zasady solidarnego ponoszenia odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych umowa ubezpieczenia OC

24 PRAKTYKA ZAWODOWA – GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA działalność lecznicza wykonywana wyłącznie przez lekarzy lub lekarzy dentystów lub lekarzy i lekarzy dentystów stron umowy spółki cywilnej, wspólników lub partnerów spółki, w sposób zorganizowany i ciągły, w pomieszczeniu lub w miejscu przebywania pacjenta (na wezwanie) poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego prawo wykonywania zawodu: - nie zawieszone - nie ograniczone w zakresie określonych czynności medycznych miejsce wykonywania praktyki przez wspólnika lub partnera - pomieszczenie wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych - przeznaczony do transportu w przypadku udzielania świadczeń w miejscu przebywania pacjenta wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparatura i sprzęt medyczny do udzielania pomocy lekarskiej w przypadku niebezpieczeństwa utraty życia i ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia - przeznaczony do transportu w przypadku udzielania świadczeń w miejscu przebywania pacjenta kwalifikacje ogólnolekarskie, ogólnostomatologiczne lub specjalistyczne (I st., II st., tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie med.) umowa ubezpieczenia OC spółki lekarz/lekarz dent. wpisany na listę stron umowy, wspólników lub partnerów spółki (partnerska, cywilna, jawna) forma organizacyjno-prawna i adres siedziby grupowej praktyki wpis do EDG lub rejestru przedsiębiorców opinie właściwego powiatowego inspektora sanitarnego lub organu Wojskowej Inspekcji Sanitarnej

25 PRAKTYKA LEKARSKA – uprawnienie do kształcenia podyplomowego staż podyplomowy Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub praktykę bądź specjalistyczną praktykę lekarską w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą może uzyskać akredytację na prowadzenie kształcenia podyplomowego szkolenie specjalizacyjne szkolenie w celu uzyskania umiejętności MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA – wpis na listę uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (art. 15 ust. 6 ustawy o zawodach) LEKARZE LEKARZE DENTYŚCI CMKP - lista jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie (art. 19f ust. 1 ustawy o zawodach) MINISTER ZDROWIA - lista jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia w zakresie węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (art. 17ust. 4 ustawy o zawodach) Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 351) art. 53 wniosek o zmianę wpisu - informacja OIL prowadzącej rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o uzyskaniu akredytacji

26 PRAKTYKA LEKARSKA – zatrudnienie lekarza Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub praktykę bądź specjalistyczną praktykę lekarską w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, prowadzący staż podyplomowy, szkolenie specjalizacyjne, szkolenie w zakresie uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego (art. 53 ust. 2 i 3 ustawy o zawodach) może zatrudnić innego lekarza w celu szkolenia lekarz stażysta, lekarz dentysta stażysta LEKARZE LEKARZE DENTYŚCI lekarz, lekarz dentysta odbywający specjalizację UMOWA O PRACĘ lekarz, lekarz dentysta odbywający szkolenie w zakresie umiejętności informacja ORL, której lekarz jest członkiem – wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 351) art. 53 nie dotyczy praktyki wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

27 PRAKTYKA LEKARSKA – akredytacja jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub praktykę bądź specjalistyczną praktykę lekarską w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, może wystąpić o udzielenie akredytacji w celu potwierdzenia spełniania standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 1 ust. 2 ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia) akredytacji udziela minister zdrowia, na podstawie rekomendacji rady akredytacyjnej, na podstawie przeglądu praktyki na warunkach określonych w ustawie LEKARZE LEKARZE DENTYŚCI WNIOSEK O UDZIELENIE AKREDYTACJI – do ministra zdrowia CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY okres udzielenia akredytacji – 3 lata wniosek o zmianę wpisu - informacja OIL prowadzącej rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą o uzyskaniu akredytacji Ustawa z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 ze zm.) art. 1-3

28 PRAKTYKA LEKARSKA – ubezpieczenie OC Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub praktykę bądź specjalistyczną praktykę lekarską w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym ustawą o działalności leczniczej (art. 25 ustawy) LEKARZE LEKARZE DENTYŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA OC – obejmuje szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń - z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania działalności leczniczej lekarz, grupowa praktyka – nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy przekazuje dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia ORL, która dokonała wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 25

29 PRAKTYKA LEKARSKA – regulamin organizacyjny Lekarz, lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub praktykę bądź specjalistyczną praktykę lekarską w ramach grupowej praktyki lekarskiej, wpisaną do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, jest obowiązany sporządzić regulamin organizacyjny praktyki zawodowej regulamin powinien być dostępny dla pacjentów nazwisko lekarza cele i zadania działalności leczniczej rodzaj działalności leczniczej zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określonej w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wysokość opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych organizacja prowadzenia praktyki Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 24

30 KONTROLA ORGANU- ORL - praktyki lekarskiej ORL prowadząca rejestr jest uprawniona do kontroli praktyki lekarskiej w zakresie zgodności wykonywania działalności leczniczej z przepisami ustawy z czynności kontrolnych sporządza się protokół określony przepisami ustawy, podpisany przez lekarzy kontrolujących i lekarza prowadzącego praktykę osoby upoważnione przez ORL - wyłącznie lekarze - dokonują czynności kontrolnych: żądania informacji oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnych posiadają prawo do wstępu do pomieszczeń, w których prowadzona jest praktyka mają prawo do obserwacji czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdr. wglądu do dokumentacji medycznej żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień na podstawie ustaleń w protokóle ORL: wykreśla praktykę z rejestru w przypadku stwierdzenia okoliczności określonych w art. 108 ust. 2, 3 lub 4 wydaje zalecenia pokontrolne i określa termin ich wykonania Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 111-113

31 NADZÓR I PIECZA ORL - wizytacja praktyki lekarskiej ORL prowadząca rejestr jest uprawniona do wizytacji w celu oceny lekarzy wykonujących zawód w ramach praktyki (art. 52 b ustawy o zawodach) z czynności wizytacyjnych sporządza się wystąpienie powizytacyjne, które zawiera dane określone w ustawie zespół wizytacyjny - osoby upoważnione przez ORL - wyłącznie lekarze - dokonują wizytacji, mają prawo: żądania informacji oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnych posiadają prawo do wstępu do pomieszczeń, w których prowadzona jest praktyka mają prawo do obserwacji czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdr. wglądu do dokumentacji medycznej żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień jeżeli w postanowieniu powizytacyjnym stwierdzono postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lekarskiej lub przepisami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza ORL powiadamia okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w przypadku stwierdzenia w czasie wizytacji wykonywanie zawodu w sposób rażąco sprzeczny z przepisami określającymi prowadzenie działalności leczniczej, ORL wykreśla praktykę z rejestru Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 351) art. 52b

32 PROWADZENIE REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ, WOJSKOWĄ RADĘ LEKARSKĄ ŁADYSŁAW NEKANDA - TREPKA OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU

33

34

35

36

37

38

39

40 STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ SZPITALNEINNE NIŻ SZPITALNE wykonywane całą dobę świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych świadczeń świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, psychiatrycznej opieki zdrowotnej, leczenia uzdrowiskowego w odpowiednio urządzonych i stałych pomieszczeniach AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE świadczenia zdrowotne podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach nie wymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym, w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu, mogą obejmować również badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 8-12

41 STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ SZPITALNE - - całodobowe świadczenia zdrowotnej obejmujące pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji: - w odpowiednim pomieszczeniu - w warunkach domowych - - świadczenia zdrowotne usprawniające, służące zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia - - sprawowanie opieki zdrowotnej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym - w pomieszczeniu - w warunkach domowych przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum praktyka lekarska w przedsiębiorstwie podm. leczn. AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz rehabilitacji leczniczej w odpowiednio urządzonym stałym pomieszczeniu (nie w trybie stacjonarnym i całodobowym) - badania diagnostyczne przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego - -zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład piel.-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej, hospicjum - - praktyka lekarska w pomieszczeniu lub w przedsiębiorstwie podm. leczn. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) art. 8-12 INNE NIŻ SZPITALNE przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego – SZPITAL praktyka lekarska w przeds. podmiotu leczniczego (szpital)

42

43 ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - SZCZEGÓŁOWY ZAKRES -świadczenia w środowisku wychowania i nauczania - propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie, - wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym, - profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, - profilaktykę, obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, - prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40 r.ż. - profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania, - wykonywanie szczepień ochronnych - wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do uk. 21 r.ż. uprawiających sport amatorski. LEKARZ -badanie diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyka laboratoryjna, -podstawowa opieka zdrowotna, -ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie w domu chorego, -świadczenia wysokospecjalistyczne, -leczenie szpitalne, -ratownictwo medyczne -leczenie uzdrowiskowe -badanie i terapia psychologiczna, -opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu i karmienia piersią, -opieka prenatalna nad płodem i nad noworodkiem, -opieka nad zdrowym dzieckiem (do 18 lat), -rehabilitacja lecznicza, -świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze, w tym opieka paliatywno-hospicyjna, -pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi, -badanie i terapia logopedyczna, -zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze udzielanie konsultacji, uczestnictwo w konsyliach ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty UCHYLONE ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 jt. - ze zm.) -świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne:

44 ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE- SZCZEGÓŁOWY ZAKRES LEKARZ DENTYSTA udzielanie konsultacji, uczestnictwo w konsyliach ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - opieka stomatologiczna -badanie diagnostyczne, w tym medyczna diagnostyka laboratoryjna, -podstawowa opieka zdrowotna, -ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie w domu chorego, -świadczenia wysokospecjalistyczne, - zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze, - ratownictwo medyczne, - -świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób: 1) propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie, 2) wczesną, wielospecjalistyczną i kompleksową opiekę nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym, 3) profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, 4) profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia, 5) prowadzenie badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40 r.ż. oraz profilaktyki stomatologicznej 6) profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania UCHYLONE ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 jt. - ze zm.)

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71 REJESTR PODMIOT Ó W WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORGAN PROWADZĄCY REJESTR 68 - Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie numer księgi rejestrowej lekarza / lekarza dentysty ORGAN PROWADZĄCY REJESTR 62 - Okręgowa Izba Lekarska w Płocku ORGAN PROWADZĄCY REJESTR 72 - Wojskowa Izba Lekarska dane dotyczące spółki - grupowej praktyki zakres działalności leczniczej rodzaj praktyki rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych miejsce wykonywania praktyki okres działalności akredytacja jakości świadczeń akredytacja kształcenia podyplomowego dane dotyczące OC dane dotyczące kontroli informacja o zaprzestaniu prowadzenia praktyki informacja o wykreśleniu dane lekarza dane dotyczące spółki - grupowej praktyki zakres działalności leczniczej rodzaj praktyki rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych miejsce wykonywania praktyki okres działalności akredytacja jakości świadczeń akredytacja kształcenia podyplomowego dane dotyczące OC dane dotyczące kontroli informacja o zaprzestaniu prowadzenia praktyki informacja o wykreśleniu dane dotyczące spółki grupowej praktyki zakres działalności leczniczej rodzaj praktyki rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych miejsce wykonywania praktyki okres działalności akredytacja jakości świadczeń akredytacja kształcenia podyplomowego dane dotyczące OC dane dotyczące kontroli informacja o zaprzestaniu prowadzenia praktyki informacja o wykreśleniu dane lekarzadane lekarza/dane lekarza dentysty

72 Rejestr okręgowy Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer księgi rejestrowej lekarza / lekarza dentysty

73 Grupowa praktyka – forma organizacyjna prawna spółki i dane wspólnika lub partnera spółki Rejestr okręgowy Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

74 Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowy rejestr lekarzy stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu, wykonujących zawód i niewykonujących zawodu mieszkających na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej; Dane z rejestru: - -Tytuł zawodowy - -Imiona i nazwisko; - -Płeć; - -Nazwisko rodowe lub poprzednie; - -Imiona rodziców; - -Data i miejsce urodzenia; - -Numer ewidencyjny PESEL; - -Obywatelstwo; - -Numer prawa wykonywania zawodu; - -Numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze; - -Rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji; - -Nazwa i adres miejsca pracy; - -Informacja o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielania świadczeń w ramach grupowej praktyki lekarskiej; - -Informacja o zaprzestaniu wykonywania zawodu; - -Informacja o zawieszeniu wykonywania zawodu; - -Informacja o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu; - -Adres do korespondencji; - -Adres zamieszkania Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje dane uzyskane z okręgowych rejestrów lekarzy, z systemu PESEL, rejestru zakładów opieki społecznej; art. 49 i 50 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) Naczelna Rada Lekarska określi szczegółowy tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy ( art. 8 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2008r. Nr 136, poz. 857)

75

76

77

78

79

80

81

82


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA LEKARZA LUB LEKARZA DENTYSTY W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ W FORMIE PRAKTYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWA RADA LEKARSKA W PŁOCKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google