Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ćwiczenia do powstań narodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ćwiczenia do powstań narodowych."— Zapis prezentacji:

1 Ćwiczenia do powstań narodowych.

2 Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe a
Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe a. Tadeusz Kościuszko b. Edward Dembowski c. Romuald Traugutt d. Józef Chłopicki

3 Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe Data wybuchu: a
Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe Data wybuchu: a b c d. 1846

4 Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe Bitwa: a
Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe Bitwa: a. Maciejowice b. Ostrołęka c. Małogoszcz, Żyrzyn, Opatów d. Płowce

5 Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe Skutki: a
Powstanie kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe Skutki: a. III rozbiór Polski b. Wprowadzenie nazwy Kraj Nadwiślański c. Uwłaszczenie chłopów w Galicji d. Wielka Emigracja

6 Zaznacz L, jeżeli represje dotyczą powstania listopadowego, lub S, jeżeli dotyczą powstania styczniowego: a. Podział kraju na gubernie b. utrzymanie stanu wojennego c. Budowa Cytadeli w Warszawie d. Wprowadzenie języka rosyjskiego w administracji e. zlikwidowanie Sejmu oraz armii Królestwa Polskiego f. zniesienie obowiązywania konstytucji Królestwa Polskiego g. zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk h. likwidacja odrębności Królestwa Polskiego – zmiana nazwy na Kraj Nadwiślański.

7 Rozwiązania a. L b. S c. L d. S e. L f. L g. L h. S

8 „My z Tobą rozmawiać chcemy, lecz Vater unser nie rozumiemy i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, boś ty nie Vater, lecz Ojciec nasz” Vater Unser (niem.) – Ojcze nasz Którego wydarzenia dotyczy zaprezentowany powyżej fragment wiersza?

9 Strajk dzieci we Wrześni

10 Uzupełnij zdania, tak były prawdziwe
Uzupełnij zdania, tak były prawdziwe. Wpisz w każdą lukę odpowiedni termin I. Niemiecka instytucja państwowa założona w 1886 roku na mocy uchwały sejmu pruskiego w celu wykupywania ziemi w zaborze pruskim z rąk Polaków i osiedlania na niej niemieckich osadników to….. II. Potoczna nazwa niemieckiej organizacji nacjonalistycznej, utworzonej w 1894 roku w Poznaniu w celu germanizacji ziem polskich w zaborze pruskim to…. III. Bezwzględne wydalenie przez rząd pruski ze wschodnich prowincji Prus ponad 26 tys. Polaków, poddanych cara Rosji i cesarza Austrii to….. IV. Polityka i walka ideologiczna prowadzona w latach w Niemczech z inicjatywy kanclerza Ottona von Bismarcka przeciw opozycji katolickiej to……

11 I. Komisja Kolonizacyjna II. Hakata III. Rugi pruskie IV. Kulturkampf

12 Wskaż poprawne dokończenie zdania
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Książę Adam Jerzy Czartoryski był założycielem i przywódcą ugrupowania emigracyjnego pod nazwą a. Hotel Lambert b. Gromady Ludu Polskiego c. Komitet Narodowy Polski d. Towarzystwo Demokratyczne Polskie

13 Wskaż poprawne dokończenie zdania. Mapa przedstawia przebieg a
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Mapa przedstawia przebieg a. powstania listopadowego b. powstania styczniowego

14 Wskaż poprawne dokończenie zdania. Mapa przedstawia przebieg a
Wskaż poprawne dokończenie zdania. Mapa przedstawia przebieg a. powstania listopadowego b. powstania styczniowego

15 Zdjęcia związane są z a. powstaniem styczniowym b
Zdjęcia związane są z a. powstaniem styczniowym b. powstaniem listopadowym

16 Nie umiem powiedzieć, w jakim wieku dziecko przyswaja sobie pojęcia polityczne; ale zdaje się, że takie chwytane z powietrza słowa, jak Moskale, żandarm, Cytadela, Apuchtin, niosły z sobą najwcześniejsze obrazy, spowijające beztroskie dzieciństwo atmosferą nieuchwytnej grozy. Byłem brzdącem, kiedy rodzice przeprowadzili się. Inny klimat, żadnego widocznego ucisku – Mickiewicz w szkole, Kościuszko, Polska na co dzień i od święta. Wszystkie tamte pojęcia stały się nagle nieaktualne. Na podstawie: T. Boy-Żeleński1, Znaszli ten kraj?..., Wrocław Tadeusz Żeleński, pseudonim literacki Boy (1874–1941) – polski pisarz, poeta-satyryk, lekarz, działacz społeczny. Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Autor wraz z rodzicami przeniósł się z ziem będących pod panowaniem A. pruskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim. B. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem pruskim. C. austriackim na ziemie znajdujące się pod panowaniem rosyjskim. D. rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim.

17 Ilustracja i mapa do kolejnego zadania

18

19 Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując do każdego zdania właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C. Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrody Nobla z fizyki i ____. Rodzinne miasto uczonej w wyniku III rozbioru znalazło się w granicach ____. Z tekstu wynika, że rysunek na murze pochodzi z ____ A. chemii B. biologii C. medycyny A. Austrii B. Prus C. Rosji A. I połowy XX w. B. II połowy XX w. C. I połowy XXI w.

20 Teksty do zadania. 1. Prezes Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego. Przywódca ugrupowania emigracyjnego zwanego Hotelem Lambert. 2. Dyktator powstania styczniowego. Aresztowany i stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. 3. Historyk, prezes założonego w trakcie powstania listopadowego Towarzystwa Patriotycznego. Na emigracji kierował Komitetem Narodowym Polskim, a następnie ugrupowaniem Młoda Polska. A. Adam Jerzy Czartoryski B. Joachim Lelewel C. Romuald Traugutt D. Tadeusz Kościuszko

21 Taśma chronologiczna do zadania

22 Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych
Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Powstanie listopadowe wybuchło w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

23

24 Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Mapa przedstawia ziemie polskie podczas A. wojny w obronie Konstytucji 3 maja. B. powstania listopadowego. C. powstania styczniowego. D. wojen napoleońskich.

25 Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych. Przedstawione na mapie granice Królestwa Polskiego ustalono w wyniku decyzji A. kongresu wiedeńskiego. B. Sejmu Wielkiego. C. traktatu w Tylży. D. drugiego pokoju toruńskiego


Pobierz ppt "Ćwiczenia do powstań narodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google