Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących W Tygodniu 2 dowiesz się: jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, kiedy osoby fizyczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących W Tygodniu 2 dowiesz się: jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, kiedy osoby fizyczne,"— Zapis prezentacji:

1 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących W Tygodniu 2 dowiesz się: jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, kiedy osoby fizyczne, lub spółki osób fizycznych muszą prowadzić księgi rachunkowe, jakie ewidencje muszą prowadzić jednostki prowadzące księgi rachunkowe i opodatkowane na zasadach ogólnych. Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 1 z 7 Cele

2 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Księgi rachunkowe muszą prowadzić, zgodnie z ustawą o rachunkowości, wszystkie jednostki mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1.Spółki handlowe (osobowe i kapitałowe) 2. Osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przekroczą pewną wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym 3. Jednostki organizacyjne działające na podstawie np. Prawa bankowego, Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, na podstawie przepisów o funduszach powierniczych, funduszach inwestycyjnych, bez względu na wielkość przychodów Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 2 z 7 Jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

3 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 4. Gminy, powiaty, województwa i ich związki, jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe 5. Zagraniczne osoby prawne, zagraniczne jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz zagraniczne osoby fizyczne prowadzące na terytorium RP działalność 6. Jednostki niewymienione, jeśli otrzymają one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych, od początku roku obrotowego, w którym dotacje zostały przyznane Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 3 z 7 Jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych ? - cd

4 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie muszą prowadzić księgi rachunkowe jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO. ( po kursie średnim ustalonym przez NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy) Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 4 z 7 Kiedy osoby fizyczne, lub spółki osób fizycznych muszą prowadzić księgi rachunkowe ?

5 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Podmioty prowadzące księgi rachunkowe i opodatkowane na zasadach ogólnych są zobligowane do prowadzenia: 1. ewidencji przychodów 2. ewidencji zakupów 3. ewidencji kosztów 4. ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 5 z 7 Jakie ewidencje muszą prowadzić jednostki prowadzące księgi rachunkowe i opodatkowane na zasadach ogólnych ?

6 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących 5. ewidencji środków pieniężnych 6. kart wynagrodzeń pracowników 7. ewidencji ilościowo- wartościowej środków trwałych 8. ewidencji zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 9. ewidencji przebiegu pojazdu 10. ewidencji VAT. Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 6 z 7 Jakie ewidencje muszą prowadzić jednostki prowadzące księgi rachunkowe i opodatkowane na zasadach ogólnych ? - cd

7 Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących Ćwiczenie 1 Wyszukaj w portalu www.nbp.gov.pl lub innym, ile wynosi: aktualny kurswww.nbp.gov.pl EURO, płaca minimalna, średnie wynagrodzenie. Adresy stron zapisz w pliku tekstowym i dodaj do folderu KURS. Tydzień 2 – Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych 7 z 7


Pobierz ppt "Kurs: rachunkowość jednostek gospodarujących W Tygodniu 2 dowiesz się: jakie jednostki zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, kiedy osoby fizyczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google