Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego."— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego

2 Projekt polegający na opracowaniu Programu ochrony północnego korytarza ekologicznego stanowi część większego projektu Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia w Polsce realizowanego przez Fundację WWF Polska. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego

3 Projekt Aktywna ochrona populacji nizinnej rysia: dotyczy populacji nizinnej rysia, skoncentrowanej w północno-wschodniej Polsce, liczącej ok. 40 osobników, populacja wzmacniana osobnikami z Estonii (osobniki wypuszczane wyposażone w obroże z nadajnikami GPS), born to be free młode osobniki wypuszczane na wolność na bazie autorskiej metody dr A. Krzywińskiego, monitoring populacji w północno-wschodniej Polsce, regularne tropienia zimowe, odpowiednia gospodarka populacją kopytnych, wspomaganie bazy żerowej Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego

4 Żródło: Jędrzejewski i in. 2002 Uzasadnienie podjęcia tematu: słaby kontakt między poszczególnymi metapopulacjami zasiedlającymi kompleksy leśne pł-wsch Polski dla trwałego funkcjonowania populacji nizinnej konieczna wymiana osobników brak rekolonizacji obszarów w zachodniej części kraju Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego

5 Brak możliwości migracji między poszczególnymi płatami środowiska (zarówno tymi, które są aktualnie zasiedlone przez rysie, jak i potencjalnie nadającymi się do rekolonizacji) uniemożliwia odbudowę populacji rysia, wpływa na jej niską liczebność, zagęszczenie oraz niską zmienność genetyczną. Schmidt K. 2011. Program ochrony rysia Lynx lynx w Polsce. Istnieje zatem pilna potrzeba uzupełnienia innych działań na rzecz ochrony gatunku o poprawę warunków migracji między płatami dogodnych siedlisk. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego

6 Celem opracowania jest stworzenie programu, składającego się z kompleksowych działań, zmierzających do zachowania i poprawy warunków migracji gatunków: –ryś –wilk i łoś (gatunki uzupełniające)

7 Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego

8 Program ochrony PKE skupia się na wschodniej części korytarza (na wschód od doliny Wisły)

9 Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Działania dotyczą 5 odcinków korytarza, na których szczególnie zagrożona jest jego funkcjonalność: Dolina Biebrzy – Puszcza Knyszyńska, Puszcza Piska – Bagna Biebrzańskie, Puszcza Augustowska – Puszcza Romincka – Puszcza Borecka – Puszcza Piska, Lasy Iławskie – Bory Tucholskie.

10 Etapy realizacji I Opracowanie metodyki wyznaczania szlaków migracji dużych ssaków. Wybór i szczegółowy opis metodyki wyznaczania szlaków migracji w oparciu o wyniki prac naukowych w tym zakresie i praktyczne, krajowe doświadczenia. Wykorzystanie technologii GIS do wyznaczania przebiegu szlaków migracji. Realizacja przy pomocy metody LCP (least cost path – ścieżka najniższego skumulowanego kosztu).

11 Etapy realizacji I Opracowanie metodyki wyznaczania szlaków migracji dużych ssaków. Na zakończenie I Etapu prac odbyło się spotkanie konsultacyjne metodyki wyznaczania szlaków migracji dużych ssaków, na które zostali zaproszeni przedstawiciele urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska szczebla regionalnego i krajowego, urzędów i instytucji odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne na szczeblu regionalnym, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i oddziałów regionalnych GDDKiA, zarządów dróg wojewódzkich, PKP Polskich Linii Kolejowych, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, świata nauki i ekologicznych organizacji pozarządowych.

12 Etapy realizacji II Wyznaczenie łączników północnego korytarza ekologicznego. Opracowanie map przebiegu łączników/korytarzy pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi (dużymi zwartymi kompleksami leśnymi) w obrębie Północnego Korytarza Ekologicznego.

13 Plan udrażniania północnego i karpackiego korytarza ekologicznego w czterech wybranych miejscach. IBS PAN, Fundacja WWF Polska, 2011. Etapy realizacji II Wyznaczenie łączników północnego korytarza ekologicznego

14

15 Etapy realizacji III Tworzenie programu ochrony Walidacja łączników w terenie oraz analiza dokumentów planistycznych

16 Dokumenty planistyczne Analiza wykonana na poziomie: wojewódzkim – plany zagospodarowania przestrzennego województw gminnym – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego Wynikiem analiz są ew. wskazania do zmian lub rekomendacje dla tworzonych w przyszłości dokumentów planistycznych.

17 Dokumenty planistyczne przykładowy wynik analiz

18 Etapy realizacji III Tworzenie programu ochrony, walidacja łączników w terenie Wizja terenowa szczególnie istotna w potencjalnie konfliktowych miejscach. 1.Wybór lokalizacji z ortofotomapy – miejsca o ograniczonej funkcjonalności korytarza (duże obszary otwarte, obiekty liniowe) 2.Wizja w terenie, potwierdzenie i opis problemu 3. Propozycja działań ochronnych

19 III Tworzenie programu ochrony, walidacja łączników w terenie Przykładowa mapa wynikowa

20 III Tworzenie programu ochrony, walidacja łączników w terenie Dokumentacja fotograficzna miejsc problemowych

21 III Tworzenie programu ochrony, walidacja łączników w terenie Główne grupy propionowych działań ochronnych : miejscowe dolesienia wyznaczenie przejść po powierzchni drogi (wraz z ograniczeniem prędkości) wyznaczenie lokalizacji przejść górnych utrzymanie struktury krajobrazu, propozycja zmian w kształtowaniu przestrzeni

22 Etapy realizacji III Tworzenie programu ochrony Po analizie dokumentów planistycznych, strategicznych i weryfikacji terenowej opracowany został projekt Programu ochrony składający się z części: 1) ogólnej 2) szczegółowej

23 Program ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Szczegółowe informacje plany działań dla każdego z 5 wytypowanych uprzednio odcinków PKE. Analiza uwarunkowań prawnych ochrony korytarzy ekologicznych. Ocena problemów i możliwości wdrożenia Programu. Etapy realizacji

24 IV Konsultacje Programu ochrony północnego korytarza ekologicznego – marzec 2014 Pięć spotkań konsultacyjnych dla każdego z odcinków Korytarza dla którego opracowano szczegółowe plany działań. Zebranie uwag i włączenie w ostateczną wersję Programu ochrony.

25 Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego – zawartość dokumentu Informacje o projekcie Charakterystyka gatunków objętych opracowaniem Charakterystyka całego Północnego Korytarza Ekologicznego Metodyka badań Szlaki najdogodniejszej dyspersji (migracji) dużych ssaków oraz łączniki na odcinkach Północnego Korytarza Ekologicznego Odcinki Północnego Korytarza Ekologicznego o zagrożonej ciągłości

26 Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego – zawartość dokumentu Program działań dla udrożnienia 5 odcinków Północnego Korytarza Ekologicznego –Analiza dokumentów planistycznych –Walidacja terenowa –Szczegółowy program działań dla udrożnienia odcinka Wąskie gardła realizacji Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego (wraz z szacowaniem kosztów wdrożenia Programu) Analiza wrażliwości Skutki wdrożenia Programu Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego Prawne uwarunkowania ochrony korytarzy ekologicznych

27 Dziękuję za uwagę. Wojciech Lewandowski tel. 728 942 176 e-mail: wlewandowski@korytarzpolnocny.pl Adres korespondencyjny: Behave Eco Marcin Pchałek ul. Pachnąca 77 02-790 Warszawa


Pobierz ppt "Opracowanie programu ochrony północnego korytarza ekologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google