Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku

2 PRIORYTETY W 2008 ROKU KANALIZACJA DROGI OSZCZĘDZANIE

3 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ zł PRIORYTET

4 POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTA ,85 zł PRIORYTET

5 DOCHODY BUDŻETOWE ,95 zł

6 STRUKTURA DOCHODÓW ,95 zł

7 POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH w dochodach ,39 zł FUNDUSZ SPÓJNOŚCI ,00 EFRR (ZPORR) ,95 EFRR (SPO-T) ,13 EFS ,04 BUDŻET PAŃSTWA ,48 FUNDUSZ PRACY ,00 FUNDUSZ DOPŁAT (BGK) ,79

8 WYDATKI BUDŻETOWE ,12 zł

9 Ogółem 607,8 Ogółem 598,8 WYDATKI BUDŻETOWE mln zł 40,89% 59,11% 41,54 % 58,46 %

10 STRUKTURA WYDATKÓW ,12 zł

11 WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem ,12 zł % –wydatki bieżące ,10 58,46 - wynagrodzenia ,74 - pochodne od wynagrodzeń ,02 - dotacje ,44 - dla oświatowych zakładów budżetowych ,44 - dla niepublicznych szkół i przedszkoli ,00 - dla instytucji kultury ,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,00 - dla organizacji pozarządowych ,00 - inne ,00 - obsługa długu ,00 - poręczenia i gwarancje ,00 - remonty ,00 - pozostałe wydatki bieżące ,90 –wydatki majątkowe ,02 41,54

12 WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) ,28 zł WYDATKI BUDŻETOWE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) ,28 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej kolektory A i C Budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej kolektory A i C budżet miasta budżet miasta - wniosek do POIiŚ ( r ) prefinansowanie Funduszu Spójności WFOŚiGW Fundusz Spójności Gaszowice i Jejkowice GiPFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) zł - budżet miasta budżet miasta - wniosek do POIiŚ ( r ) prefinansowanie Funduszu Spójności WFOŚiGW Fundusz Spójności Gaszowice i Jejkowice GiPFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) zł Wodociągi ,00 Wodociągi ,00 Utrzymanie zieleni ,00 Utrzymanie zieleni ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Gospodarka odpadami ,28 Gospodarka odpadami ,28 Kompostownia ,00 Kompostownia ,00 Oczyszczanie miasta ,00 Oczyszczanie miasta ,00 Pozostałe ,00 Pozostałe ,00

13 Drogi publiczne ,85 Obwodnica Miasta ,00 Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA ,00 modernizacja Drogi Krajowej nr 78 - Śródmieście ,85 remonty dróg i zakup betonitów ,00 RSK - bieżące utrzymanie dróg ,00 przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin ,00Drogi publiczne ,85 Obwodnica Miasta ,00 Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA ,00 modernizacja Drogi Krajowej nr 78 - Śródmieście ,85 remonty dróg i zakup betonitów ,00 RSK - bieżące utrzymanie dróg ,00 przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin ,00 Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) ,00Pozostałe ( oznakowanie, dokumentacje i inne ) ,00 Komunikacja miejska (ZTZ) ,00Komunikacja miejska (ZTZ) ,00 WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,85 zł WYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,85 zł

14 WYDATKI BUDŻETOWE OŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA Działy 801 i 854 Część oświatowa subwencji ,00 zł Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej ,00 zł Zadania finansowane z innych źródeł ,53 zł OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ ,53 zł Inne wydatki ze środków własnych ,00 zł

15 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł Dotacje dla instytucji kultury zł Dotacje dla organizacji pozarządowych zł Pozostałe wydatki w zakresie kultury zł Remonty i inwestycje w obiektach kultury zł Modernizacja DK Chwałowice zł Ochrona zabytków zł

16 WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł WYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł Dotacje dla stowarzyszeń Dotacje dla stowarzyszeń Pozostałe Pozostałe Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO Centrum Rekreacji i Rehabilitacji BUSHIDO Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej Inwestycje i remonty w obiektach kultury fizycznej

17 WYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA ,35 zł Świadczenia rodzinne b.p ,00 Świadczenia rodzinne b.p ,00 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,00 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej ,00 Dodatki mieszkaniowe b.m ,00 Dodatki mieszkaniowe b.m ,00 Zasiłki, usługi opiekuńcze ,00 Zasiłki, usługi opiekuńcze ,00 Rodziny zastępcze - b.m ,00 Rodziny zastępcze - b.m ,00 Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m ,00 Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m ,00 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m ,00 Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 Powiatowy Urząd Pracy ,00 Żłobek - b.m ,00 Żłobek - b.m ,00 Programy realizowane ze środków UE ,35 Programy realizowane ze środków UE ,35 Pozostałe ,00 Pozostałe ,00

18 Zwalczanie narkomanii Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w tym kontrakt z NFZ – Ośrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny w tym kontrakt z NFZ – Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.) Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.) Przeglądy techniczne przychodni Przeglądy techniczne przychodni Granty Granty Pozostałe Pozostałe WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA zł WYDATKI BUDŻETOWE OCHRONA ZDROWIA zł

19 WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA ogółem ,68 - budżet miasta ,02 - budżet miasta ,02 - fundusze ,00 - RPO i POIiŚ – ujęte tylko w WPI ,66

20 OGÓŁEM NAKŁADY ,02 zł tj. 41,54 % wydatków ogółem w tym ze środków własnych ,18 ( z tego pożyczki z WFOŚiGW – zł) tj. 60,25 % wydatków inwestycyjnych OGÓŁEM NAKŁADY ,02 zł tj. 41,54 % wydatków ogółem w tym ze środków własnych ,18 ( z tego pożyczki z WFOŚiGW – zł) tj. 60,25 % wydatków inwestycyjnych PLANOWANE INWESTYCJE W 2008 ROKU PLANOWANE INWESTYCJE W 2008 ROKU

21 UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ – ZLEWNIE KOLEKTORÓW A i C ogółem zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DZIELNICACH MIASTA

22 Obwodnica Miasta na odcinku od ul. Budowlanych do Rudzkiej zł - budżet miasta zł - wniosek do RPO (tylko w WPI) zł

23 UKŁAD DROGOWY W REJONIE RYBNIKA I ŻOR Węzeł ROWIEŃ Obwodnica północna III etap długość 2,0 km koszt 23,2 mln zł ul. Żorska długość 4,5 km koszt 35,0 mln zł Wybudowany odcinek obwodnicy południowej Rybnika Wybudowany I i IV etap północnej obwodnicy Rybnika PLANOWANY PRZEBIEG AUTOSTRADY A1 DW 925 DW 935 kier. Rudy Wiadukt ul. Raciborska koszt 10,5 mln zł

24 DROGA KRAJOWA nr 78 Przebudowa w Śródmieściu Środki własne zł

25 Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej w dz. Paruszowiec - Piaski ( r ) - środki własne budżet miasta – wniosek do RPO zł

26 Basen kryty w dz. Boguszowice ( r ) - środki własne budżet miasta – wniosek do RPO zł

27 EFRR (ZPORR) Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze Budżet miasta ,80 GFOŚiGW ,00 Budżet państwa ,64 ZPORR , ,00 zł ,00 zł

28 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego ,51 zł - budżet miasta ,72 zł - Fundusz Dopłat (BGK) ,79 zł

29 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

30 Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

31 BUDOWA BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ - budżet miasta zł

32 WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ zł BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ SKŁADOWISKO ODPADÓW LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSIR URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA POZOSTAŁE

33 Budżet miasta Rybnika na 2008 r. Dochody ogółem ,95 Wydatki ogółem ,12 DEFICYT ,17 Rozchody ,28 - wykup obligacji ,00 - spłaty pożyczek ZPORR, SPO-T i WFOŚiGW ,20 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,08 Przychody ,45 - pożyczki na prefinansowanie środków UE ,41 - pożyczki i kredyty na rynku krajowym ,00 - wolne środki ,04

34 WYDATKI BUDŻETOWE DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ zł DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH zł OGÓŁEM DOPŁATY zł

35 WSKAŹNIKI 2008 Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %) 48,97 % Wskaźnik obsługi długu (max. 15%) 5,59 %

36 Fitch Polska S.A. utrzymał w 2007 roku rating miasta na poziomie [A (pol)], co odzwierciedla bardzo dobre i poprawiające się wyniki operacyjne Miasta, umiarkowane zadłużenie, ostrożną politykę w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sektora publicznego Rating krajowy: Długoterminowy:A (pol), - krajowy rating na poziomie A oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii. Perspektywa Ratingu:stabilna. Krajowe ratingi długoterminowe - skala AAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x) Rating przyznany miastu

37 BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA 2008 Sesja Rady Miasta Rybnika 12 grudnia 2007 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google