Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Akty prawne Wymagania Wymagania Kryteria oceny ofert Kryteria oceny ofert Pytania Pytania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Akty prawne Wymagania Wymagania Kryteria oceny ofert Kryteria oceny ofert Pytania Pytania."— Zapis prezentacji:

1

2 PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Akty prawne Wymagania Wymagania Kryteria oceny ofert Kryteria oceny ofert Pytania Pytania

3 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (tj.Dz.U.2013.1505) 2. Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

4 1. świadczenia w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych - świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w odpowiednich komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy, przez lekarza albo inną osobę określoną w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych, wynikające z przepisów odrębnych, obejmujące w szczególności badanie lekarskie, badania diagnostyczne, poradnictwo zdrowotne, określone szczegółowo odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia; 2. miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu 3. W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wyodrębnia się: program profilaktyki raka szyjki macicy, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 3 do zarządzenia – etap diagnostyczny i etap pogłębionej diagnostyki program profilaktyki raka piersi, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia – etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki program badań prenatalnych, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 5 do zarządzenia; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - zwanej dalej "POChP"), którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 6 do zarządzenia- etap podstawowy i etap specjalistyczny

5 załącznik nr 1 - Katalog zakresów i świadczeń załącznik nr 2 - Wzór umowy załącznik nr 3 – Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy załącznik nr 4 - Zasady realizacji programu profilaktyki raka piersi załącznik nr 5 - Zasady realizacji programu badań prenatalnych załącznik nr 6 – Zasady realizacji programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

6 L.p. Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeńKod świadczeniaNazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia 110.7000.156.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY 5.12.00.0000006 PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 2,5 210.0000.156.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 5.12.00.0000052KOLPOSKOPIA7 5.12.00.0000053 KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM 23 310.7940.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY 5.12.00.0000066 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej 9 5.12.00.0000067 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - w pracowni mobilnej 9 3a10.7940.158.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni stacjonarnej 5.12.00.0000066 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej 9 3b10.7940.159.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej 5.12.00.0000067 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni mobilnej 9 410.0000.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 5.12.00.0000054 PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI 2 5.12.00.0000055MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA7 5.12.00.0000056USG PIERSI5 5.12.00.0000061 BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY; KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE) 15 5.12.00.0000062 BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNĄ DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST.-PAT.) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH 30

7 L.p. Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeńKod świadczeniaNazwa świadczeniaWaga punktowa świadczenia 510.4450.159.02 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH 5.19.00.0000025PORADA GENETYCZNA - PROGRAM NFZ4 5.19.00.0000002BADANIA BIOCHEMICZNE - AFP7 5.19.00.0000003BADANIA BIOCHEMICZNE - PAP P-A16 5.19.00.0000004BADANIA BIOCHEMICZNE - BETA-HCG5 5.19.00.0000005BADANIA BIOCHEMICZNE - ESTRIOL5 5.19.00.0000008BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE27 5.19.00.0000026 BADANIA GENETYCZNE OBEJMUJĄCE MOLEKULARNĄ I BIOCHEMICZNĄ OCENĘ MATERIAŁU PŁODOWEGO - PROGRAM NFZ 120 5.19.00.0000027AMNIOPUNKCJA - PROGRAM NFZ30 5.19.00.0000028BIOPSJA TROFOBLASTU - PROGRAM NFZ30 5.19.00.0000029KORDOCENTEZA - PROGRAM NFZ30 610.0010.162.02 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY 5.01.00.0000049PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE2 5.01.00.0000050 PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO 4 710.0000.163.02 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY 5.12.00.0000064PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM4 5.12.00.0000065 PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM (po 3, 6, 12 m-cach) 4 5.12.00.0000016 PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO 2 5.12.00.0000017 PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ 2 5.12.00.0000059SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY)0,8 5.12.00.0000018SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ4

8 1) TRYB REALIZACJI ŚWIADCZENIA – ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej 2) PERSONEL LEKARZ - co najmniej 2 lekarzy z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych - dokonywanie przez każdego z lekarzy oceny co najmniej 500 mammografii skryningowych rocznie o następujących kwalifikacjach:: lekarz specjalista radiologii lekarz specjalista rentgenodiagnostyki lekarz specjalista radiodiagnostyki lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rentgenodiagnostyki, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki TECHNIK ELEKTRORADIOLOG z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie 3) WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ Mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi

9 4) POZYTYWNY WYNIK KONTROLI JAKOŚCI badań mammograficznych przeprowadzanej co roku przez wojewódzki ośrodek koordynujący populacyjny program wczesnego wykrywania taka piersi, a w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych – dostarczenie do WOK dokumentacji obrazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 5) POZYTYWNY WYNIK AUDYTU KLINICZNEGO zdjęć mammograficznych przeprowadzonego co roku przez niezależny ośrodek audytorski na podstawie zdjęć mammograficznych przesłanych do WOK do celu audytu 6) W przypadku konieczności skierowania świadczeniobiorcy do etapu pogłębionej diagnostyki, przekazanie świadczeniobiorcy opisu wyniku badania, wywołanych lub wydrukowanych zdjęć mammograficznych w formacie rzeczywistym oraz w przypadku badania wykonanego na aparacie cyfrowym, również zdjęć zarchiwizowanych na płycie CD 7) W przypadku ograniczonego dostępu do świadczeń w ramach programu na terenie danego województwa, dopuszcza się możliwość realizowania świadczeń przez świadczeniodawców przystępujących do programu po raz pierwszy, niespełniających warunków określonych w pkt 3 i 4, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych, o których mowa w pkt 3, oraz pozytywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych, o których mowa w pkt 4, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dopuszcza się możliwość ponownego przystąpienia świadczeniodawcy do postępowania konkursowego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych

10 Kwalifikacje personelu : lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR. Doświadczenie personelu : dokonywanie przez lekarza oceny co najmniej 5000 mammografii skryningowych rocznie.

11 Do oferty należy dołączyć: 1. Oświadczenie każdego lekarza zgłoszonego w ofercie, że dokonuje rocznie oceny 500 mammografii skryningowych rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP) 2. Oświadczenie lekarza, że dokonuje rocznie oceny 5000 mammografii skryningowych rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP) – jeżeli został wykazany do oferty i udzielono odpowiedzi twierdzącej na pytanie dodatkowo punktowane. 3. Dokument potwierdzający doświadczenie technika elektroradiologa w wykonywaniu mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie 4. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości 5. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR.- jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). 6. Kserokopie protokołu kontroli jakości 7. Kserokopie protokołu audytu klinicznego 8. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą - dodatkowo

12 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1)dla mammografii uzupełniającej: a)personel: co najmniej 2 lekarzy oraz technik spełniający wymogi dla personelu w mammografii w etapie podstawowym b)wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi 2)dla badania USG piersi, biopsji cienkoigłowej i biopsji gruboigłowej a)lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji b)wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: aparat USG z głowicą liniową, szerokopasmową, wieloczęstotliwościową o wysokiej rozdzielczości liniowej i skali szarości pracującą w przedziale co najmniej 2–10 MHz, zalecany komplet głowic o różnych spektrach częstotliwości: 5–13.5 MHz, 13.5–18 MHz; badanie wykonuje się przy użyciu częstotliwości co najmniej 7.5 MHz, drukarka do USG zestaw do wykonywania biopsji cienkoigłowej (BAC) zestaw do wykonywania biopsji gruboigłowej, c)inne wymagania: dostęp do badań histopatologicznych

13 Kwalifikacje personelu : lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR. Aparatury i sprzętu możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) WAŻNE W ODNIESIENIU DO KOMPLEKSOWOŚCI ŚWIADCZEŃ: ŚWIADCZENIODAWCA MUSI WYKONYWAĆ WSZYSTKIE PROCEDURY OKREŚLONE W ZAKRESIE.

14 Do oferty należy dołączyć: 1. Dokument potwierdzający doświadczenie technika elektroradiologa w wykonywaniu mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie 2. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości 3. Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR.- jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). 4. Dokument potwierdzający, że lekarz specjalista inny niż specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej posiada uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji (USG piersi, biopsja cienkoigłowa i biopsja gruboigłowa). 5. Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie wykonuje sam ocen. 1. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

15 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny 1.Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. 2.Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1)medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną; 2)personel: co najmniej 2 osoby (zapewnienie podwójnej oceny), z których każda wykonuje co najmniej 7 000 badań cytologicznych, w tym 4 000 badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie: a)lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej - koniecznie b)diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub diagności laboratoryjni posiadający udokumentowane umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych 3)wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mikroskopy wysokiej jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400 razy 4)Wykonywanie w pracowni 15 000 badań cytologicznych w tym co najmniej 8 000 cytologicznych - ginekologicznych rocznie

16 Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny Kwalifikacje personelu diagnosta laboratoryjny specjalista cytomorfologii medycznej Doświadczenie personelu doświadczenie w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej: co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa ocenianie co najmniej 7 000 badań cytologicznych–ginekologicznych rocznie Inne: czas oczekiwania na wynik badania do 7 dni wykonywanie przez pracownię powyżej 15 000 badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie

17 Do oferty należy dołączyć: 1. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda z osób wykazanych w ofercie wykonuje co najmniej 7 000 badań cytologicznych, w tym 4 000 badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie - wymagane 2. Jeśli w programie uczestniczy diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej - dokument potwierdzający posiadaną specjalizację – dodatkowo punktowane 3. Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że personel posiada doświadczenie co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienia co najmniej 10 000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa – dodatkowo punktowane 4. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

18 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki 1.Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. 2.Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1)personel: a)lekarz specjalista położnictwa i ginekologii b)lekarz specjalista ginekologii onkologicznej, c)lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii posiadający udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; 2)wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a)kolposkop, b)zestaw do pobierania wycinków 3)inne wymagania: a)zapewnienie dostępu do badań histopatologicznych, WAŻNE KOMPLEKSOWOŚĆ ŚWIADCZEŃ: świadczeniodawca musi wykonywać wszystkie procedury określone w zakresie tj. zarówno kolposkopie, jak i kolposkopie z biopsją, przy czym dopuszcza się zlecanie wykonania badania histopatologicznego podwykonawcy Do ofert należy dołączyć: 1.W przypadku realizacji świadczeń przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; 2.Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie dokonuje sam ocen. 3.Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

19 Świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – program SIMP W przypadku mammografii wydanie wyniku świadczeniobiorcy powinno nastąpić w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania. W przypadku udzielania świadczeń w mammobusie, stanowisko postojowe mammobusu musi być zaplanowane tak, aby podczas udzielania świadczeń zapewnić świadczeniobiorcom odpowiednie zaplecze socjalne (w szczególności szatnię lub przebieralnię, dostęp do toalety). Warunkiem dodatkowo ocenianym jest posiadanie toalety dla niepełnosprawnych w miejscu udzielania świadczeń (dotyczy również mammobusu) oraz zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. W przypadku mammografii oprócz wymagań określonych wcześniej, oferent bezwzględnie musi spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) oraz z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

20 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu badań prenatalnych Pion położniczo-ginekologiczny 1. Tryb realizacji świadczenia – ambulatoryjny (lub szpitalny dla procedur inwazyjnych) 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców 1)PERSONEL: co najmniej 2 lekarzy posiadających certyfikat sekcji USG PTG i certyfikat FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych (w tym co najmniej jeden z kwalifikacjami określonymi w lit. a): a)lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, który posiada udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych, b)lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub inny lekarz specjalista np. pediatrii, genetyki klinicznej, którzy posiadają udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych (w przypadku wykonywania badań inwazyjnych lekarz ten powinien posiadać zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności w tym zakresie) 1)WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ: a)aparat USG wyposażony w dwie głowice: convex przezbrzuszny 3,5–5 (6) MHz i głowicę przezpochwową 7–9 (10) MHz, z opcją kolorowego Dopplera, b)komputer wraz z oprogramowaniem certyfikowanym, umożliwiającym kalkulację ryzyka wystąpienia aneuploidii zgodnie z kryteriami określonymi przez obowiązujące standardy i rekomendacje, wraz z aktualną licencją, c)program komputerowy obliczający ryzyko aberracji chromosomalnych wraz z aktualną licencją d)zestaw do pobierania materiału płodowego

21 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu badań prenatalnych Poradnictwo i badania biochemiczne 1.Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny 2.Warunki wymagane od świadczeniodawców 1)laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych; 2)badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF, zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5% Pion genetyczny 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: 1)laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych; 2)personel: a)lekarz specjalista genetyki klinicznej, b)diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej; 3)wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: a)mikroskop, b)termocykler, c)wirówka preparacyjna, d)pipeta automatyczna

22 Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu badan prenatalnych Zapewnienie wykonywania wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki tj.: -badanie ultrasonograficzne, -poradę genetyczną, -pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych -amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę -dostęp do badań genetycznych określonych w programie

23 Do oferty należy dołączyć: 1. PION POŁOŻNICZY - kserokopie aktualnych certyfikatów sekcji USG PTG i certyfikatów FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych 2. PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań biochemicznych – umowa na podwykonawstwo z laboratorium wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, z zastrzeżeniem, że badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF, zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5% 3. PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań inwazyjnych przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności lekarza w tym zakresie 4. PION GENETYCZNY - jeśli w programie w pionie genetycznym świadczeń udziela diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej dokument potwierdzający posiadanie takiej specjalizacji. 5. Jeśli oferent chce realizować wszystkie badania w programie można realizować badania biochemiczne i badania genetyczne w oparciu o umowy podwykonawstwa, które należy dołączyć do oferty. 6. Dodatkowo w przypadku składania ofert na program badań prenatalnych proszę o zwrócenie uwagi na zapytania ofertowe, w sytuacji gdy zakład skalda ofertę tylko na pion położniczo-ginekologiczny na pytania dotyczące pionu genetycznego proszę o udzielenie odpowiedzi Nie dotyczy i odwrotnie, jeśli oferta dotyczy tylko pionu genetycznego na pytania dotyczące pionu położniczo-ginekologicznego proszę o udzielenie odpowiedzi Nie dotyczy w przeciwnym razie oferta może zostać odrzucona jako nie spełniającą wymagań. 7. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

24 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny 2. WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL lekarz POZ posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) dopuszcza się do uczestniczenia w realizacji świadczeń pielęgniarkę posiadająca co najmniej ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego lub w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – jeśli nie uczestniczy udzielić odpowiedź – nie dotyczy 3. WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA aparat EKG podstawowy zestaw reanimacyjny spirometr lub przystawkę spirometryczną pozostałe wyposażenie wskazane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych opisie Programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP): zestaw przeciwwstrząsowy, waga medyczna ze wzrostomierzem, zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, glukometr, otoskop, lodówka, kozetka lekarska, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków i wyrobów medycznych, telefon

25 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny 2. WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL lekarz dowolnej specjalizacji posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii lub specjalista psychoterapii uzależnień (osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o którym mowa w ustawie z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub specjalista psychoterapii uzależnień, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) lub osoba prowadząca psychoterapię (osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii) pielęgniarkę/położną przeszkoloną w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu 3. WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA aparat do pomiaru ciśnienia krwi aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu waga lekarska ze wzrostomierzem Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu Jeśli w realizacji świadczeń uczestniczy – dietetyk; Jeśli w realizacji świadczeń uczestniczy specjalista psychoterapii uzależnień;

26 Do oferty należy dołączyć: 1. ETAP PODSTAWOWY i SPECJALISTYCZNY - aktualne certyfikaty leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) wszystkich lekarzy zgłoszonych do oferty. 2. ETAP PODSTAWOWY w przypadku współpracy z pielęgniarką dokument potwierdzający ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowo/rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 3. ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w przypadku pielęgniarek i położnych zgłoszonych do oferty. 4. ETAP SPECJALISTYCZNY - PROWADZĄCY PSYCHOTERAPIĘ – dokumenty potwierdzające, że osoba jest specjalistą psychoterapii uzależnień lub posiada ukończone studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii lub osoba jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii 5. ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla specjalisty psychoterapii uzależnień – dodatkowo punktowane 6. ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla dietetyka (dyplom) – dodatkowo punktowane. 7. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą - dodatkowo

27 Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 1. JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w szczególności poprzez: kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania ISO 9001 lub certyfikat ISO 140001 system zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwie informacji, wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

28 ISO - Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania: 1) ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę; 2) obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie; 3) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy; 4) jest wydany przez podmiot posiadający akredytację dla sektora usług medycznych (branża Zdrowie i opieka społeczna zgodnie z kodem 38 EA), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji 2) lub przez równorzędny podmiot zagraniczny 3). Fakt posiadania akredytacji jednostki akredytującej winien być potwierdzony poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią odpowiedniego dokumentu, wystawionego przez jednostkę akredytującą. 2) 3) 2)2) Krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących jest Polskie Centrum Akredytacji, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) 3)3) Przez równorzędny podmiot zagraniczny rozumie się podmiot z akredytacją jednostki akredytującej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która to jednostka akredytująca wykazuje zgodność z wymaganiami odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz wymaganiami określonymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktu do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. UE.L.218 z 13.08.2008, str. 30-47), potwierdzoną pomyślną oceną wzajemną przeprowadzoną na podstawie art. 10 tego rozporządzenia.

29 Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 2. ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności w programie badań prenatalnych polegających zapewnieniu wykonywania wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki tj.: badanie ultrasonograficzne, poradę genetyczną, pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych. amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę dostęp do badań genetycznych określonych w programie; 3. DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w szczególności poprzez brak barier dla osób niepełnosprawnych;

30 Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: 4. CIĄGŁOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez: realizację świadczeń w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. 5. CENY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez NFZ w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

31 TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES*TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH (maksymalna liczba punktów oceny) 1234567 jakość- personel 45 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 1 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy – kwalifikacje - diagnosta laboratoryjny: specjalista cytomorfologii medycznej 10 2 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy – doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej – co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej 10000 preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa 5 3 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy – doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej –ocenianie co najmniej 7000 badań cytologicznych-ginekologicznych rocznie 10 4 2. Program profilaktyki raka piersi W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi – kwalifikacje - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 10 5 W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi – doświadczenie w ocenie mammografii - lekarz oceniający co najmniej 5000 mammografii skryningowych rocznie 10 6 Odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR 5 7 W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi – kwalifikacje - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 5 8 4. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) dietetyk3 9specjalista psychoterapii uzależnień3

32 TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES*TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOW YCH (maksymalna liczba punktów oceny) 1234567 Jakość- aparatura i sprzęt 10 jedna odpowiedź do wyboru 10 2. Program profilaktyki raka piersi W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi - możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) 10 Jakość - jakość badań 10 jedna odpowiedz do wyboru 11 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie 5 jedna odpowiedz do wyboru 12długość oczekiwania na wynik badań- do 7 dni5 Jakość – zewnętrzna ocena 5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 13 wszystkie zakresy certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością2 14 certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 1 Jakość - wyniki kontroli -5 jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 15 wszystkie zakresy udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 1 16nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy3 17nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących1 18 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 3 19 pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 3 20niezasadne ordynowanie leków1 21nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń3 22 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności 1 23 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie 2 24nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń2 25 przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych 2 26udaremnienie lub utrudnianie kontroli3 27niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych2 28stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach2

33 TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZ A ZAKRES*TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWY CH (maksymalna liczba punktów oceny) 1234567 Dostępność -dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (nie dotyczy zakresu 10.7940.159.02PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej) 5 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 29 wszystkie zakresy poza program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) 2 30 przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 2 31 Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych 2 Dostępność - dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy zakresu 10.7940.159.02PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej) 5 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 32 dotyczy zakresu program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej) wyposażenie mammobusu w podnośnik lub inne urządzenie techniczne umożliwiające transport osób na wózkach albo podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2013.1409) 4 33 wyposażenie mammobusu w pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych 1

34 TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZ A ZAKRES*TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWY CH (maksymalna liczba punktów oceny) 1234567 Kompleksowość - kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych 10jedna odpowiedz do wyboru34 3. Program badań prenatalnych świadczeniodawca zapewnia wykonywanie wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki, tj. 10 -badanie ultrasonograficzne, - poradę genetyczną, - pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych - amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę oraz dostęp do badań genetycznych określonych w programie Ciągłość5jedna odpowiedź do wyboru35wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie 5 Cena20 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

35 PRODUKTNAZWA PRODUKTÓWLICZBA OBSZARÓW KONTRAKTOWANIA 10.0000.156.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 1 - województwo 10.7000.156.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY 1 - województwo 10.0000.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 1 - województwo 10.7940.158.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni stacjonarnej 4 – grupy powiatów 10.7940.159.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni mobilnej 4 – grupy powiatów 10.0000.163.02 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP SPECJALISTYCZNY 3 – grupy powiatów 10.0010.162.02 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP PODSTAWOWY 4 – grupy powiatów 10.4450.159.02PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH 4 – grupy powiatów

36

37 powiaty nazwaludność subregion centralny2 717 267 pow. tarnogórski138 400 M. Bytom176 106 M. Piekary Śląskie57 745 M. Gliwice186 868 M. Zabrze180 332 pow. gliwicki115 229 M. Chorzów111 536 M. Katowice309 304 M. Mysłowice75 428 M. Ruda Śląska143 024 M. Siemianowice Śląskie69 992 M. Świętochłowice52 813 M. Dąbrowa Górnicza125 475 M. Jaworzno94 580 M. Sosnowiec215 262 pow. będziński152 135 pow. zawierciański122 756 M. Tychy129 322 pow. bieruńsko-lędziński58 057 pow. mikołowski94 661 pow. pszczyński108 242

38 Obszary kontraktowania grupa powiatów południowa Obszary kontraktowania grupa powiatów północna Obszary kontraktowania grupa powiatów zachodnia

39 ZMIANA OBSZARU NA 3 GRUPY POWIATÓW – TYTOŃ SPECJALISTYCZNY Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie podmiotów realizujących etap specjalistyczny programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – w przypadku tego etapu programu zaplanowano przeprowadzenie postępowań konkursowych na obszarze kontraktowym jakim jest grupa powiatów w ilości 3 grupy powiatów, tak aby na każdym obszarze zabezpieczono świadczenia. Grupa powiatów I (południowo-zachodnia) miasta: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, raciborski, rybnicki, wodzisławski Grupa powiatów II (północna) miasto: Częstochowa powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki Grupa powiatów III (centralna) miasta: Bytom, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Tychy powiaty: tarnogórski, gliwicki, będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński

40 Nazwa produktu Średnia cena produktu 2013 i I półrocze 2014 cena oczekiwana na 2014 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 8,88 zł9,00 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY 8,50 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 9,00 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni stacjonarnej 8,98 zł9,00 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni mobilnej 8,98 zł9,00 zł PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP SPECJALISTYCZNY 7,50 zł PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP PODSTAWOWY 6,46 zł6,50zl PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH 9,00 zł

41 Wolna dyskusja Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE Akty prawne Akty prawne Wymagania Wymagania Kryteria oceny ofert Kryteria oceny ofert Pytania Pytania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google