Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE"— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH 2014 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

2 PROILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
Akty prawne Wymagania Kryteria oceny ofert Pytania

3 Akty prawne właściwe dla danego rodzaju świadczeń będących przedmiotem postępowania - PRO
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (tj.Dz.U ) Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

4 Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa NFZ - określenia
świadczenia w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych - świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w odpowiednich komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy, przez lekarza albo inną osobę określoną w załącznikach nr do zarządzenia, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych, wynikające z przepisów odrębnych, obejmujące w szczególności badanie lekarskie, badania diagnostyczne, poradnictwo zdrowotne, określone szczegółowo odpowiednio w załącznikach nr do zarządzenia; miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wyodrębnia się: program profilaktyki raka szyjki macicy, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 3 do zarządzenia – etap diagnostyczny i etap pogłębionej diagnostyki program profilaktyki raka piersi, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia – etap podstawowy i etap pogłębionej diagnostyki program badań prenatalnych, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 5 do zarządzenia; program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - zwanej dalej "POChP"), którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 6 do zarządzenia- etap podstawowy i etap specjalistyczny

5 Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ Prezesa NFZ zawiera załączniki
załącznik nr 1 - Katalog zakresów i świadczeń załącznik nr 2 - Wzór umowy załącznik nr 3 – Zasady realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy załącznik nr 4 - Zasady realizacji programu profilaktyki raka piersi załącznik nr 5 - Zasady realizacji programu badań prenatalnych załącznik nr 6 – Zasady realizacji programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

6 Nazwa zakresu świadczeń Waga punktowa świadczenia
W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stosuje się jako sposób rozliczania świadczeń - cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (punktu) - odpowiadający wybranym świadczeniom określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia- KATALOG ZAKRESÓW I ŚWIADCZEŃ L.p. Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń Kod świadczenia Nazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia 1 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY PROCEDURA DIAGNOSTYCZNA W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY 2,5 2 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI KOLPOSKOPIA 7 KOLPOSKOPIA Z CELOWANYM POBRANIEM WYCINKÓW I BADANIEM HISTOPATOLOGICZNYM 23 3 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni stacjonarnej 9 PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - w pracowni mobilnej 3a PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni stacjonarnej 3b PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej PORADA NA ETAPIE PODSTAWOWYM PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – w pracowni mobilnej 4 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PORADA NA ETAPIE POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI MAMMOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA USG PIERSI 5 BIOPSJA CIENKOIGŁOWA JEDNEJ ZMIANY OGNISKOWEJ Z UŻYCIEM TECHNIKI OBRAZOWEJ, Z BADANIEM CYTOLOGICZNYM (2-4 ROZMAZY; KONIECZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA KOŃCA IGŁY W NAKŁUWANEJ ZMIANIE) 15 BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI PRZEZSKÓRNA Z PEŁNĄ DIAGNOSTYKĄ (BADANIE HIST.-PAT.) Z UŻYCIEM TECHNIK OBRAZOWYCH 30

7 Nazwa zakresu świadczeń Waga punktowa świadczenia
W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stosuje się jako sposób rozliczania świadczeń - cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (punktu) - odpowiadający wybranym świadczeniom określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia- KATALOG ZAKRESÓW I ŚWIADCZEŃ – c.d. L.p. Kod zakresu świadczeń Nazwa zakresu świadczeń Kod świadczenia Nazwa świadczenia Waga punktowa świadczenia 5 PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH PORADA GENETYCZNA - PROGRAM NFZ 4 BADANIA BIOCHEMICZNE - AFP 7 BADANIA BIOCHEMICZNE - PAP P-A 16 BADANIA BIOCHEMICZNE - BETA-HCG BADANIA BIOCHEMICZNE - ESTRIOL BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE 27 BADANIA GENETYCZNE OBEJMUJĄCE MOLEKULARNĄ I BIOCHEMICZNĄ OCENĘ MATERIAŁU PŁODOWEGO - PROGRAM NFZ 120 AMNIOPUNKCJA - PROGRAM NFZ 30 BIOPSJA TROFOBLASTU - PROGRAM NFZ KORDOCENTEZA - PROGRAM NFZ 6 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP PODSTAWOWY PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE 2 PORADNICTWO ANTYNIKOTYNOWE Z WYKONANIEM BADANIA SPIROMETRYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) - ETAP SPECJALISTYCZNY PORADA WSTĘPNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM PORADA KONTROLNA NA ETAPIE SPECJALISTYCZNYM (po 3, 6, 12 m-cach) PORADA KONTROLNA W CYKLU LECZENIA FARMAKOLOGICZNEGO PORADA KONTROLNA W CYKLU PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ LUB INDYWIDUALNEJ SESJA PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ (UDZIAŁ 1 OSOBY) 0,8 SESJA PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ

8 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy TRYB REALIZACJI ŚWIADCZENIA – ambulatoryjny w pracowni stacjonarnej lub mobilnej PERSONEL LEKARZ - co najmniej 2 lekarzy z udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w dokonywaniu oceny mammografii skryningowych - dokonywanie przez każdego z lekarzy oceny co najmniej 500 mammografii skryningowych rocznie o następujących kwalifikacjach:: lekarz specjalista radiologii lekarz specjalista rentgenodiagnostyki lekarz specjalista radiodiagnostyki lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiologii lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie rentgenodiagnostyki, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki TECHNIK ELEKTRORADIOLOG z udokumentowanym szkoleniem w zakresie prowadzenia kontroli jakości oraz udokumentowanym odpowiednim doświadczeniem w wykonywaniu mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ Mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi

9 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy c.d POZYTYWNY WYNIK KONTROLI JAKOŚCI badań mammograficznych przeprowadzanej co roku przez wojewódzki ośrodek koordynujący populacyjny program wczesnego wykrywania taka piersi, a w przypadku negatywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych – dostarczenie do WOK dokumentacji obrazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości POZYTYWNY WYNIK AUDYTU KLINICZNEGO zdjęć mammograficznych przeprowadzonego co roku przez niezależny ośrodek audytorski na podstawie zdjęć mammograficznych przesłanych do WOK do celu audytu W przypadku konieczności skierowania świadczeniobiorcy do etapu pogłębionej diagnostyki, przekazanie świadczeniobiorcy opisu wyniku badania, wywołanych lub wydrukowanych zdjęć mammograficznych w formacie rzeczywistym oraz w przypadku badania wykonanego na aparacie cyfrowym, również zdjęć zarchiwizowanych na płycie CD W przypadku ograniczonego dostępu do świadczeń w ramach programu na terenie danego województwa, dopuszcza się możliwość realizowania świadczeń przez świadczeniodawców przystępujących do programu po raz pierwszy, niespełniających warunków określonych w pkt 3 i 4, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku kontroli jakości badań mammograficznych, o których mowa w pkt 3, oraz pozytywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych, o których mowa w pkt 4, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dopuszcza się możliwość ponownego przystąpienia świadczeniodawcy do postępowania konkursowego nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego wyniku audytu klinicznego zdjęć mammograficznych

10 Kwalifikacje personelu :
KRYTERIA DODATKOWO OCENIANE dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy Kwalifikacje personelu : lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR. Doświadczenie personelu : dokonywanie przez lekarza oceny co najmniej mammografii skryningowych rocznie.

11 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap podstawowy
Do oferty należy dołączyć: Oświadczenie każdego lekarza zgłoszonego w ofercie, że dokonuje rocznie oceny 500 mammografii skryningowych rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP) Oświadczenie lekarza, że dokonuje rocznie oceny 5000 mammografii skryningowych rocznie (możliwe do weryfikacji w SIMP) – jeżeli został wykazany do oferty i udzielono odpowiedzi twierdzącej na pytanie dodatkowo punktowane. Dokument potwierdzający doświadczenie technika elektroradiologa w wykonywaniu mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR.- jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). Kserokopie protokołu kontroli jakości Kserokopie protokołu audytu klinicznego Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą - dodatkowo

12 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: dla mammografii uzupełniającej: personel: co najmniej 2 lekarzy oraz technik spełniający wymogi dla personelu w mammografii w etapie podstawowym wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mammograf o parametrach nie niższych niż do mammografii skryningowej obu piersi dla badania USG piersi, biopsji cienkoigłowej i biopsji gruboigłowej lekarz specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej lub lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: aparat USG z głowicą liniową, szerokopasmową, wieloczęstotliwościową o wysokiej rozdzielczości liniowej i skali szarości pracującą w przedziale co najmniej 2–10 MHz, zalecany komplet głowic o różnych spektrach częstotliwości: 5–13.5 MHz, 13.5–18 MHz; badanie wykonuje się przy użyciu częstotliwości co najmniej 7.5 MHz, drukarka do USG zestaw do wykonywania biopsji cienkoigłowej (BAC) zestaw do wykonywania biopsji gruboigłowej, inne wymagania: dostęp do badań histopatologicznych

13 WAŻNE W ODNIESIENIU DO KOMPLEKSOWOŚCI ŚWIADCZEŃ:
Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki Kwalifikacje personelu : lekarz specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej; odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR. Aparatury i sprzętu możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) WAŻNE W ODNIESIENIU DO KOMPLEKSOWOŚCI ŚWIADCZEŃ: ŚWIADCZENIODAWCA MUSI WYKONYWAĆ WSZYSTKIE PROCEDURY OKREŚLONE W ZAKRESIE.

14 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – etap pogłębionej diagnostyki
Do oferty należy dołączyć: Dokument potwierdzający doświadczenie technika elektroradiologa w wykonywaniu mammografii - co najmniej 1000 mammografii rocznie Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości Dokument potwierdzający odbycie przez technika elektroradiologa szkolenia w zakresie prowadzenia kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR.- jeśli wszyscy technicy przedstawieni do oferty posiadają takie szkolenie oferent otrzymuje dodatkowe punkty (w przypadku gdy jeden z wielu, oferent nie otrzymuje dodatkowych punktów). Dokument potwierdzający, że lekarz specjalista inny niż specjalista radiologii lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie radiodiagnostyki lub lekarz specjalista onkologii klinicznej, lub lekarz specjalista chirurgii onkologicznej posiada uprawnienia ultrasonograficzne w zakresie określonym w programie specjalizacji (USG piersi, biopsja cienkoigłowa i biopsja gruboigłowa). Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie wykonuje sam ocen. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

15 Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny.
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. Warunki wymagane od świadczeniodawców: medyczne laboratorium diagnostyczne wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych lub zakład patomorfologii posiadający pracownię cytologiczną; personel: co najmniej 2 osoby (zapewnienie podwójnej oceny), z których każda wykonuje co najmniej badań cytologicznych, w tym badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie: lekarz specjalista patomorfologii lub anatomii patologicznej - koniecznie diagności laboratoryjni posiadający tytuł specjalisty cytomorfologii medycznej lub diagności laboratoryjni posiadający udokumentowane umiejętności i udokumentowane odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu badań cytologicznych wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mikroskopy wysokiej jakości, umożliwiające uzyskanie powiększenia co najmniej 400 razy Wykonywanie w pracowni badań cytologicznych w tym co najmniej cytologicznych - ginekologicznych rocznie

16 Kwalifikacje personelu
Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap diagnostyczny Kwalifikacje personelu diagnosta laboratoryjny specjalista cytomorfologii medycznej Doświadczenie personelu doświadczenie w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej: co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa ocenianie co najmniej badań cytologicznych–ginekologicznych rocznie Inne: czas oczekiwania na wynik badania do 7 dni wykonywanie przez pracownię powyżej badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie

17 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – etap diagnostyczny
Do oferty należy dołączyć: Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że każda z osób wykazanych w ofercie wykonuje co najmniej badań cytologicznych, w tym badań cytologicznych - ginekologicznych rocznie - wymagane Jeśli w programie uczestniczy diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej - dokument potwierdzający posiadaną specjalizację – dodatkowo punktowane Potwierdzenie przez kierownika pracowni, że personel posiada doświadczenie co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienia co najmniej preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa – dodatkowo punktowane Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

18 WAŻNE KOMPLEKSOWOŚĆ ŚWIADCZEŃ:
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny. Warunki wymagane od świadczeniodawców: personel: lekarz specjalista położnictwa i ginekologii lekarz specjalista ginekologii onkologicznej, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii posiadający udokumentowane umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: kolposkop, zestaw do pobierania wycinków inne wymagania: zapewnienie dostępu do badań histopatologicznych, WAŻNE KOMPLEKSOWOŚĆ ŚWIADCZEŃ: świadczeniodawca musi wykonywać wszystkie procedury określone w zakresie tj. zarówno kolposkopie, jak i kolposkopie z biopsją, przy czym dopuszcza się zlecanie wykonania badania histopatologicznego podwykonawcy Do ofert należy dołączyć: W przypadku realizacji świadczeń przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii dokument potwierdzający posiadanie umiejętności w wykonywaniu badań kolposkopowych; Umowę podwykonawstwa na badania histopatologiczne, jeśli oferent nie dokonuje sam ocen. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

19 Wymagania dla świadczeniodawców programów onkologicznych (rak piersi i rak szyjki macicy)
Świadczeniodawca musi posiadać dostęp do Internetu umożliwiający prowadzenie elektronicznej dokumentacji realizacji Programu w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – program SIMP W przypadku mammografii wydanie wyniku świadczeniobiorcy powinno nastąpić w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania. W przypadku udzielania świadczeń w mammobusie, stanowisko postojowe mammobusu musi być zaplanowane tak, aby podczas udzielania świadczeń zapewnić świadczeniobiorcom odpowiednie zaplecze socjalne (w szczególności szatnię lub przebieralnię, dostęp do toalety). Warunkiem dodatkowo ocenianym jest posiadanie toalety dla niepełnosprawnych w miejscu udzielania świadczeń (dotyczy również mammobusu) oraz zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. W przypadku mammografii oprócz wymagań określonych wcześniej, oferent bezwzględnie musi spełniać wymagania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniach Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z późn. zm.) oraz z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

20 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu badań prenatalnych Pion położniczo-ginekologiczny 1. Tryb realizacji świadczenia – ambulatoryjny (lub szpitalny dla procedur inwazyjnych) 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców PERSONEL: co najmniej 2 lekarzy posiadających certyfikat sekcji USG PTG i certyfikat FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych (w tym co najmniej jeden z kwalifikacjami określonymi w lit. a): lekarz specjalista położnictwa i ginekologii, który posiada udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub inny lekarz specjalista np. pediatrii, genetyki klinicznej, którzy posiadają udokumentowane umiejętności w zakresie badań ultrasonograficznych (w przypadku wykonywania badań inwazyjnych lekarz ten powinien posiadać zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności w tym zakresie) WYPOSAŻENIE W SPRZĘT I APARATURĘ MEDYCZNĄ: aparat USG wyposażony w dwie głowice: convex przezbrzuszny 3,5–5 (6) MHz i głowicę przezpochwową 7–9 (10) MHz, z opcją kolorowego Dopplera, komputer wraz z oprogramowaniem certyfikowanym, umożliwiającym kalkulację ryzyka wystąpienia aneuploidii zgodnie z kryteriami określonymi przez obowiązujące standardy i rekomendacje, wraz z aktualną licencją, program komputerowy obliczający ryzyko aberracji chromosomalnych wraz z aktualną licencją zestaw do pobierania materiału płodowego

21 Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu badań prenatalnych Poradnictwo i badania biochemiczne Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny Warunki wymagane od świadczeniodawców laboratorium wpisane do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych; badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF, zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5% Pion genetyczny 1. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny 2. Warunki wymagane od świadczeniodawców: personel: lekarz specjalista genetyki klinicznej, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej; wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną: mikroskop, termocykler, wirówka preparacyjna, pipeta automatyczna

22 Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu badan prenatalnych
Zapewnienie wykonywania wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki tj.: badanie ultrasonograficzne, poradę genetyczną, pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę dostęp do badań genetycznych określonych w programie

23 PROGRAM BADAŃ PRENTALNYCH
Do oferty należy dołączyć: PION POŁOŻNICZY - kserokopie aktualnych certyfikatów sekcji USG PTG i certyfikatów FMF w zakresie badań ultrasonograficznych wraz z aktualną licencją do programu komputerowego obliczającego ryzyko aberracji chromosomalnych PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań biochemicznych – umowa na podwykonawstwo z laboratorium wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych, z zastrzeżeniem, że badania biochemiczne wykonuje się z zastosowaniem certyfikowanych odczynników i aparatury spełniających obowiązujące standardy i rekomendacje w dziedzinie oceny testów biochemicznych wykonywanych w diagnostyce prenatalnej, spełniających kryteria określone przez FMF, zapewniających współczynnik detekcji co najmniej 80% przy wskaźniku rozpoznań fałszywie dodatnich nie wyższym niż 5% PION POŁOŻNICZY w przypadku wykonywania badań inwazyjnych przez lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii zaświadczenie kierownika specjalizacji potwierdzające umiejętności lekarza w tym zakresie PION GENETYCZNY - jeśli w programie w pionie genetycznym świadczeń udziela diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej genetyki medycznej dokument potwierdzający posiadanie takiej specjalizacji. Jeśli oferent chce realizować wszystkie badania w programie można realizować badania biochemiczne i badania genetyczne w oparciu o umowy podwykonawstwa, które należy dołączyć do oferty. Dodatkowo w przypadku składania ofert na program badań prenatalnych proszę o zwrócenie uwagi na zapytania ofertowe, w sytuacji gdy zakład skalda ofertę tylko na pion położniczo-ginekologiczny na pytania dotyczące pionu genetycznego proszę o udzielenie odpowiedzi „Nie dotyczy” i odwrotnie, jeśli oferta dotyczy tylko pionu genetycznego na pytania dotyczące pionu położniczo-ginekologicznego proszę o udzielenie odpowiedzi „Nie dotyczy” w przeciwnym razie oferta może zostać odrzucona jako nie spełniającą wymagań. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą – dodatkowo punktowany

24 Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap podst. Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL lekarz POZ posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) dopuszcza się do uczestniczenia w realizacji świadczeń pielęgniarkę posiadająca co najmniej ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego lub w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego lub w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej – jeśli nie uczestniczy udzielić odpowiedź – nie dotyczy WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA aparat EKG podstawowy zestaw reanimacyjny spirometr lub przystawkę spirometryczną pozostałe wyposażenie wskazane w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych opisie Programu profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP): zestaw przeciwwstrząsowy, waga medyczna ze wzrostomierzem, zestaw do wykonywania zabiegów i opatrunków, aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, stetoskop, glukometr, otoskop, lodówka, kozetka lekarska, stolik zabiegowy, szafka przeznaczona do przechowywania leków i wyrobów medycznych, telefon

25 Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny
Wymagania dla świadczeniodawców oraz warunki i zasady udzielania świadczeń zakresie programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – etap specjalistyczny Tryb realizacji świadczenia - ambulatoryjny WARUNKI WYMAGANE - PERSONEL lekarz dowolnej specjalizacji posiadający certyfikat leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) osoba, która jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii lub specjalista psychoterapii uzależnień (osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o którym mowa w ustawie z dnia r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub specjalista psychoterapii uzależnień, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) lub osoba prowadząca psychoterapię (osoba, która ukończyła studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii) pielęgniarkę/położną przeszkoloną w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu WARUNKI WYMAGANE - SPRZĘT I APARATURA MEDYCZNA aparat do pomiaru ciśnienia krwi aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu waga lekarska ze wzrostomierzem Kryteria dodatkowo oceniane dotyczące warunków realizacji programu Jeśli w realizacji świadczeń uczestniczy – dietetyk; Jeśli w realizacji świadczeń uczestniczy specjalista psychoterapii uzależnień;

26 PROGRAM CHORÓB ODTYTONIOWYCH
Do oferty należy dołączyć: ETAP PODSTAWOWY i SPECJALISTYCZNY - aktualne certyfikaty leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu (ZUT), wydany przez referencyjne ośrodki leczenia ZUT (Instytut Kardiologii, Instytut Onkologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc) lub towarzystwa naukowe (Towarzystwo Naukowe Kardiologów, Towarzystwo Naukowe Onkologów, Towarzystwo Naukowe Pulmonologów) wszystkich lekarzy zgłoszonych do oferty. ETAP PODSTAWOWY w przypadku współpracy z pielęgniarką dokument potwierdzający ukończony kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwa zachowawczego lub środowiskowo/rodzinnego lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający odbycie szkolenia w zakresie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu w przypadku pielęgniarek i położnych zgłoszonych do oferty. ETAP SPECJALISTYCZNY - PROWADZĄCY PSYCHOTERAPIĘ – dokumenty potwierdzające, że osoba jest specjalistą psychoterapii uzależnień lub posiada ukończone studia wyższe i szkolenie w zakresie psychoterapii lub osoba jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla specjalisty psychoterapii uzależnień – dodatkowo punktowane ETAP SPECJALISTYCZNY dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje dla dietetyka (dyplom) – dodatkowo punktowane. Certyfikat ISO dla miejsca udzielania świadczeń i zakresu objętego ofertą - dodatkowo

27 OCENA OFERT opierać się będzie na podstawie zapisów ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik 1 – Tabela 13 dla profilaktycznych programów zdrowotnych Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: JAKOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w szczególności poprzez: kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania ISO 9001 lub certyfikat ISO system zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwie informacji, wyniki kontroli przeprowadzonych przez NFZ i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

28 ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę;
OCENA OFERT opierać się będzie na podstawie zapisów ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik 1 – Tabela 13 dla profilaktycznych programów zdrowotnych ISO - Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania: ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę; obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie; jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy; jest wydany przez podmiot posiadający akredytację dla sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna” zgodnie z kodem 38 EA), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji2) lub przez równorzędny podmiot zagraniczny3). Fakt posiadania akredytacji jednostki akredytującej winien być potwierdzony poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią odpowiedniego dokumentu, wystawionego przez jednostkę akredytującą. 2) Krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących jest Polskie Centrum Akredytacji, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) 3) Przez równorzędny podmiot zagraniczny rozumie się podmiot z akredytacją jednostki akredytującej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która to jednostka akredytująca wykazuje zgodność z wymaganiami odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz wymaganiami określonymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktu do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. UE.L.218 z , str ), potwierdzoną pomyślną oceną wzajemną przeprowadzoną na podstawie art. 10 tego rozporządzenia.

29 Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
OCENA OFERT opierać się będzie na podstawie zapisów ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik 1 – Tabela 13 dla profilaktycznych programów zdrowotnych Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: ZAPEWNIENIA KOMPLEKSOWOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności w programie badań prenatalnych polegających zapewnieniu wykonywania wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki tj.: badanie ultrasonograficzne, poradę genetyczną, pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych. amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę dostęp do badań genetycznych określonych w programie; DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej w szczególności poprzez brak barier dla osób niepełnosprawnych;

30 Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
OCENA OFERT opierać się będzie na podstawie zapisów ZARZĄDZENIE Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Załącznik 1 – Tabela 13 dla profilaktycznych programów zdrowotnych Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów: CIĄGŁOŚCI UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów – oceniana w szczególności poprzez: realizację świadczeń w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. CENY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ - ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez NFZ w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

31 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH (maksymalna liczba punktów oceny) 1 2 3 4 5 6 7 jakość-personel 45 jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy – kwalifikacje - diagnosta laboratoryjny: specjalista cytomorfologii medycznej 10 W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy – doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej – co najmniej 2 lata pracy w diagnostyce cytologii szyjki macicy i ocenienie co najmniej preparatów pod kontrolą lekarza specjalisty patomorfologa W etapie diagnostycznym programu profilaktyki raka szyjki macicy – doświadczenie personelu w ocenie preparatów cytologii ginekologicznej –ocenianie co najmniej 7000 badań cytologicznych-ginekologicznych rocznie 2. Program profilaktyki raka piersi W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi – kwalifikacje - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej W etapie podstawowym programu profilaktyki raka piersi – doświadczenie w ocenie mammografii - lekarz oceniający co najmniej 5000 mammografii skryningowych rocznie Odbycie przez każdego z techników elektroradiologów szkolenia w zakresie kontroli jakości w mammografii prowadzonego przez WOK w oparciu o program zatwierdzony przez COK lub prowadzonego przez PLTR, lub przez inną jednostkę prowadzącą szkolenia akredytowane przez PLTR lub zgodnie z programem zatwierdzonym przez PLTR W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi – kwalifikacje - lekarz specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej 8 4. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) dietetyk 9 specjalista psychoterapii uzależnień

32 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH (maksymalna liczba punktów oceny) 1 2 3 4 5 6 7 Jakość-aparatura i sprzęt 10 jedna odpowiedź do wyboru 2. Program profilaktyki raka piersi W etapie pogłębionej diagnostyki programu profilaktyki raka piersi - możliwość odczytu zarówno mammografii wykonanych techniką analogową (posiadanie negatoskopu spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) jak i cyfrową (posiadanie stanowiska opisowego dla lekarza spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu) Jakość - jakość badań jedna odpowiedz do wyboru 11 1. Program profilaktyki raka szyjki macicy wykonywanie przez pracownię powyżej 15 tys. badań cytologicznych – ginekologicznych rocznie 12 długość oczekiwania na wynik badań- do 7 dni Jakość – zewnętrzna ocena jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru 13 wszystkie zakresy certyfikat ISO systemu zarządzania jakością 14 certyfikat ISO systemu zarządzania środowiskowego lub certyfikat ISO systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Jakość - wyniki kontroli -5 15 udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów) 16 nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy 17 nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących 18 obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 19 pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy 20 niezasadne ordynowanie leków 21 nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń 22 nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności 23 udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie 24 nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń 25 przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych 26 udaremnienie lub utrudnianie kontroli 27 niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych 28 stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach

33 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH (maksymalna liczba punktów oceny) 1 2 3 4 5 6 7 Dostępność -dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (nie dotyczy zakresu PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej) jedna lub więcej odpowiedzi w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń 29 wszystkie zakresy poza program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U ) 30 przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze 31 Co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych Dostępność - dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo (dotyczy zakresu PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - w pracowni mobilnej) 32 dotyczy zakresu program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy - w pracowni mobilnej) wyposażenie mammobusu w podnośnik lub inne urządzenie techniczne umożliwiające transport osób na wózkach albo podjazdy oraz dojścia o nachyleniu zgodnym z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U ) 33 wyposażenie mammobusu w pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

34 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE
TABELA NR 13 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE POZIOM SKALUJĄCY WAGA SKALUJĄCA (S) TYP ODPOWIEDZI NR WIERSZA ZAKRES* TREŚĆ LICZBA PUNKTÓW JEDNOSTKOWYCH (maksymalna liczba punktów oceny) 1 2 3 4 5 6 7 Kompleksowość - kompleksowa realizacja programu badań prenatalnych 10 jedna odpowiedz do wyboru 34 3. Program badań prenatalnych świadczeniodawca zapewnia wykonywanie wszystkich procedur określonych w programie, zarówno z zakresu położnictwa i ginekologii, jak i genetyki , tj. -badanie ultrasonograficzne, - poradę genetyczną, - pobranie materiału do badań biochemicznych oraz dostęp do laboratorium spełniającego wymagania określone w załączniku nr 5, pkt 7 do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne oraz w przepisach odrębnych - amniopunkcję lub biopsję trofoblastu lub kordocentezę oraz dostęp do badań genetycznych określonych w programie Ciągłość jedna odpowiedź do wyboru 35 wszystkie zakresy w dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy zawartej z Funduszem proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie Cena 20 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

35 LICZBA OBSZARÓW KONTRAKTOWANIA
PROGRAMY PROFILAKTYCZNE obszary kontraktowania wg. zakresów przyjęte przez Śląski OW NFZ PRODUKT NAZWA PRODUKTÓW LICZBA OBSZARÓW KONTRAKTOWANIA PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 1 - województwo PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni stacjonarnej 4 – grupy powiatów PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni mobilnej PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP SPECJALISTYCZNY 3 – grupy powiatów PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP PODSTAWOWY PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

36 Obszary kontraktowania 4 grupy powiatów

37 Obszary kontraktowania grupa powiatów centralna
powiaty nazwa ludność subregion centralny pow. tarnogórski M. Bytom M. Piekary Śląskie 57 745 M. Gliwice M. Zabrze pow. gliwicki M. Chorzów M. Katowice M. Mysłowice 75 428 M. Ruda Śląska M. Siemianowice Śląskie 69 992 M. Świętochłowice 52 813 M. Dąbrowa Górnicza M. Jaworzno 94 580 M. Sosnowiec pow. będziński pow. zawierciański M. Tychy pow. bieruńsko-lędziński 58 057 pow. mikołowski 94 661 pow. pszczyński

38 Obszary kontraktowania grupa powiatów południowa Obszary kontraktowania grupa powiatów północna Obszary kontraktowania grupa powiatów zachodnia

39 ZMIANA OBSZARU NA 3 GRUPY POWIATÓW – TYTOŃ SPECJALISTYCZNY
Z uwagi na bardzo małe zainteresowanie podmiotów realizujących etap specjalistyczny programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) – w przypadku tego etapu programu zaplanowano przeprowadzenie postępowań konkursowych na obszarze kontraktowym jakim jest grupa powiatów w ilości 3 grupy powiatów, tak aby na każdym obszarze zabezpieczono świadczenia. Grupa powiatów I (południowo-zachodnia) miasta: Bielsko-Biała, Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Żory powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, raciborski, rybnicki, wodzisławski Grupa powiatów II (północna) miasto: Częstochowa powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki Grupa powiatów III (centralna) miasta: Bytom, Piekary Śląskie, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Tychy powiaty: tarnogórski, gliwicki, będziński, zawierciański, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński

40 Średnia cena produktu 2013 i I półrocze 2014
CENY OCZEKIWANE na 2014 Nazwa produktu Średnia cena produktu i I półrocze 2014 cena oczekiwana na 2014 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 8,88 zł 9,00 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY 8,50 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni stacjonarnej 8,98 zł PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY – w pracowni mobilnej PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP SPECJALISTYCZNY 7,50 zł PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH - ETAP PODSTAWOWY 6,46 zł 6,50zl PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

41 Wolna dyskusja Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google