Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

mec Małgorzata Jannasz- Jarmul

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "mec Małgorzata Jannasz- Jarmul"— Zapis prezentacji:

1 mec Małgorzata Jannasz- Jarmul
UJEDNOLICENIE INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO – WYBRANE ZAGADNIENIA mec Małgorzata Jannasz- Jarmul 1

2 2

3 Karta nauczyciela wymagane kwalifikacje, obowiązki nauczycieli,
awans zawodowy, nagrody i odznaczenia, odpowiedzialność, uprawnienia emerytalne 3

4 Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. 4 4

5 Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie.
Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego 2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1. 3. (uchylony). 4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 1) ocena wyróżniająca; 2) ocena dobra; 3) ocena negatywna. 5 5

6 1.Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli:
1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel kontraktowy; 3) nauczyciel mianowany; 4) nauczyciel dyplomowany. 2. Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. 6 6

7 1. Organ prowadzący szkołę obowiązany jest zapewnić szkole podstawowe warunki do realizacji przez nauczyciela zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 2. Nauczycielowi przysługuje wyposażenie jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania. 7 7

8 Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54. 8 8

9 Umowa o pracę Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje
DEFINICJA : Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. UWAGA : Nie jest możliwe zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu wymienionych warunków 9 9

10 Umowa o pracę – c.d. Rodzaje umów o pracę ze względu na czas trwania :
Umowa na czas określony Umowa na czas nieokreślony Umowa na czas wykonania określonej pracy Umowa „ na zastępstwo” UWAGA : Każda z powyższych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy. 10 10

11 Umowa o pracę – c.d. Rozwiązanie umowy
Rozwiązanie umowy o pracę następuje : na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowana okresu z upływem czasu, na który została zawarta, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. 11 11

12 Dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, wystawia nauczycielowi legitymację służbową. 12 12

13 na wniosek nauczyciela;
Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu: na wniosek nauczyciela; 2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia; 13 13

14 3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy; 4) w razie ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; jeżeli z ukończeniem 65 lat życia nauczyciel nie nabył prawa do emerytury, dyrektor szkoły przedłuża okres zatrudnienia, nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia przez nauczyciela 65 lat życia; 5) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a; 6) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 14 14

15 1. Stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa odpowiednio w razie:
1) prawomocnego ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy oraz karą dyscyplinarną zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat od ukarania lub karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego; 2) prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie; 4) upływu trzymiesięcznego okresu odbywania kary pozbawienia wolności; 5) stwierdzenia, że nawiązanie stosunku pracy nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych dokumentów albo zostało dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 10 ust. 5 pkt 1–5, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 9. 15 15

16 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA I PORZĄDKOWA W ŚWIETLE KARTY NAUCZYCIELA ORAZ PRZEPISÓW KODEKSU PRACY
ZAKRES PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE TRYB POSTĘPOWANIA

17 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY W ŚWIETLE NOWELIZACJI
ZASADNICZE ZMIANY EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PROCEDURA POSTĘPOWANIA WZORY PISM

18 EGZEKUCJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
art. 20 Ustawy o systemie oświaty – niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 14. ust. 3, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ DYREKTORÓW SZKÓŁ art.19 Ustawy o systemie oświaty: kontrola spełniania obowiązku szkolnego w danych obwodach szkół, współdziałanie z rodzicami, prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego

19 DYREKTOR SZKOŁY JAKO WIERZYCIEL OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
art. 1a pkt 12 lit. b ustawy egzekucyjnej – przez wierzyciela rozumie się podmiot uprawniony do żądania wykonania obowiązku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. OBOWIĄZKI WIERZYCIELA wystosowanie upomnienia (art. 15 ustawy egzekucyjnej) wystosowanie tytułu wykonawczego (art. 26 par. 1 i art. 27 ustawy egzekucyjnej) wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji (art. 26 par. 1 i art. 28 ustawy egzekucyjnej) ZADANIA ORGANU EGZEKUCYJNEGO doprowadzenie do wykonania obowiązku egzekucyjnego, Nałożenie kary administracyjnej w postaci grzywny.

20 12.07.12 Pieczątka szkoły data Pan/Pani
Zamieszkały (adresat upomnienia) UPOMNIENIE Dyrektor Nr w ……, jako organ powołany do kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe w granicach obwodu wymienionej Szkoły – wzywa zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji do wykonania obowiązku zapewnienia dziecku , regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Powyższy obowiązek bezpośrednio wynikający z przepisów prawa tj. art. 18 § 1, pkt 2 i 4, oraz art. 18 § 2 w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, należy wykonać w terminie dni liczonym od dnia doręczenia niniejszego upomnienia; z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Ponadto obciążam Pana/Panią kosztami upomnienia w wysokości zł, (słownie:) należność powyższą należy wpłacić na konto Szkoły, nr konta: W przypadku nieuiszczenia wymienionych kosztów z dniem doręczenia niniejszego upomnienia, podlegają one ściągnięciu na drodze postępowania egzekucyjnego. podpis dyrektora i pieczątka

21 WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
PIECZĄTKA SZKOŁY DATA ZNAK SPRAWY WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ Na podstawie art. 26 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), w związku z art. 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), oraz art. 5 i art. 20 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.), Dyrektor… Nr…… w , w oparciu o wystawiony przez siebie tytuł wykonawczy – wnosi o: wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym wobec Pani/Pana zam w jako zobowiązanego, który uchyla się od wykonania obowiązku zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne w Nr w w obwodzie, której dziecko posiada miejsce zamieszkania. zastosowanie grzywny w celu przymuszenia, jako środka egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym – z uwagi na charakter czynności objętej zakresem obowiązku, którego nie może spełnić inna osoba w zamian za zobowiązanego. PODPIS DYREKTORA I PIECZĄTKA

22 Dane osobowe - definicja
Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny, albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne. umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. 22

23 Do kogo stosuje się ustawę?
Jednostki publiczne: - organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne. Jednostki prywatne: - podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, jeżeli przetwarzają dane w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych 23

24 Kiedy nie stosuje się ustawy:
Do osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych, Do podmiotów, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w państwie trzecim, wykorzystujących środki techniczne znajdujące się na terytorium Polski wyłącznie do przekazywania danych, Z pewnymi wyjątkami - nie stosuje się do prasowej działalności dziennikarskiej w rozumieniu prawa prasowego oraz do działalności literackiej lub artystycznej, chyba że wolność wyrażania swoich poglądów i rozpowszechniania informacji istotnie narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. 24

25 Dane osobowe – „dane wrażliwe”
Dane dotyczące: - Pochodzenia rasowego lub etnicznego; - Poglądów politycznych; - Przynależności wyznaniowej, związkowej lub partyjnej; Stanu zdrowia, kodu genetycznego, informacji o nałogach lub życiu seksualnym; Skazań, orzeczeń o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym 25

26 Administrator danych osobowych
Podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Powołanie; Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji; Wyjątki; Główne obowiązki 26

27 Wystarczy jedna przesłanka !
Przetwarzanie danych osobowych – podstawa prawna art.23 Dane „zwykłe”: - Zgoda - Uprawnienie/obowiązek wynikający z przepisu prawa - Realizacja umowy Określone prawem zadania realizowane dla dobra publicznego Niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów - Zakres klauzuli zgody, możliwość jej odwołania Wystarczy jedna przesłanka ! 27

28 Poziomy bezpieczeństwa systemu informatycznego
Administrator danych musi zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności musi zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nie uprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 28

29 Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych: objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, 1a) które zostały uzyskane w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy organów uprawnionych do tych czynności, 2) przetwarzanych przez właściwe organy dla potrzeb postępowania sądowego oraz na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym, 2a) przetwarzanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 29

30 3) dotyczących osób należących do kościoła lub innego
związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego, 4) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się, 30

31 5) dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, 6) tworzonych na podstawie przepisów dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz dotyczących referendum ogólnokrajowego i referendum lokalnego, 7) dotyczących osób pozbawionych wolności na podstawie ustawy, w zakresie niezbędnym do wykonania tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności, 31

32 rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
8) przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, 9) powszechnie dostępnych, 10) przetwarzanych w celu przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego, 11) przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. 32

33 Dziękuję za uwagę 33


Pobierz ppt "mec Małgorzata Jannasz- Jarmul"

Podobne prezentacje


Reklamy Google