Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakres tematyczny i zasady nauczania przedmiotu WNE UW, II r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakres tematyczny i zasady nauczania przedmiotu WNE UW, II r."— Zapis prezentacji:

1 Zakres tematyczny i zasady nauczania przedmiotu WNE UW, II r.
Ekonomia polityczna Zakres tematyczny i zasady nauczania przedmiotu WNE UW, II r.

2 Sylabus: krótki opis zajęć
Celem nauczania Ekonomii Politycznej jest wyjaśnienie mechanizmów społeczno-politycznych determinujących procesy gospodarowania oraz dokonanie analizy skutków społecznych tych procesów. Zajęcia z tego przedmiotu mają też na celu przygotowanie studentów do bardziej kompleksowego i interdyscyplinarnego sposobu analizowania zjawisk gospodarczych niż ma to miejsce w standardowym ujęciu mikro- i makroekonomii. W realizacji zajęć duża uwaga zostanie położona na zdobywanie nowych umiejętności metodologicznych i na aktywności studentów w trakcie zajęć. Przedmiot ten jest prowadzony w formie wykładów i ćwiczeń, ściśle ze sobą powiązanych tematycznie. Przed przystąpieniem do egzaminu, który ma formę pisemną, niezbędne jest zaliczenie ćwiczeń. Ocena końcowa uwzględnia wyniki egzaminu i ocenę z ćwiczeń.

3 Tematy zajęć 1. Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej (dwa wykłady) - Ewolucja roli ekonomii politycznej w naukach ekonomicznych; - Specyficzne cechy i podstawy metodologiczne ekonomii politycznej na tle ekonomii "głównego nurtu"; - Przegląd wybranych nurtów ekonomii politycznej; - Dlaczego wzrasta zainteresowanie ekonomią polityczną?

4 Tematy zajęć (2) 2. Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (dwa wykłady) - Identyfikacja głównych problemów wzrostu i rozwoju w skali światowej; - Instytucjonalne podstawy rozwoju gospodarczego; - Zawodność rynku i zawodność państwa; - Neoklasyczna ekonomia polityczna i ekonomiczna teoria polityki; - Wpływ czynników politycznych i instytucji politycznych na rozwój gospodarczy. - Czy demokracja sprzyja wzrostowi i rozwojowi gospodarczemu?

5 Tematy zajęć (3) 3. Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (dwa wykłady) - Obszary badań ekonomii politycznej transformacji; - Transformacja systemowa jako przykład fundamentalnej zmiany instytucjonalnej; - Czynniki polityczne reform gospodarczych; -Przyczyny zróżnicowania sposobów i efektów transformacji w krajach postsocjalistycznych;

6 Tematy zajęć (4) 4. Ekonomia polityczna bezrobocia
- Bezrobocie a teoria ekonomii - krótki przegląd; - Bezrobocie jako problem ekonomii politycznej; - Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia wg. Michała Kaleckiego; - Bezrobocie wg Mancura Olsona; - Teoria politycznego cyklu koniunkturalnego.

7 Tematy zajęć (5) 5. Międzynarodowa ekonomia polityczna
- Przyczyny i sposoby przenikania się czynników ekonomicznych i politycznych w kształtowaniu polityki handlowej; - Dlaczego istnieje protekcjonizm handlowy? - Handlowe efekty globalizacji i ich ocena - Interesy ekonomiczno-polityczne a negocjacje handlowe w ramach WTO

8 Tematy zajęć (6) 6. Ekonomia polityczna integracji europejskiej
- Przesłanki polityczne i gospodarcze integracji; - Integracja europejska w świetle teorii wyboru publicznego - Analiza procesu osiągania kolejnych etapów integracji; - Ekonomia polityczna integracji europejskiej na przykładzie polityki spójności

9 Tematy zajęć (7) 7. Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej (dwa wykłady) - Dlaczego ekonomiści powinni zajmować się nierównościami społeczno-ekonomicznymi? - Rozwój gospodarczy a nierówności, ubóstwo i wykluczenie społeczne; - Modele kapitalizmu a nierówności ekonomiczne; - Instytucjonalne przyczyny ubóstwa; - Efektywność a sprawiedliwość - dylemat realny czy pozorny?

10 Tematy zajęć (8) 8. Ekonomia polityczna migracji
- Dlaczego ludzie migrują? - Migracje a funkcjonowanie rynków pracy; - Ekonomiczne, społeczne i polityczne czynniki migracji w Polsce - PRL i okres transformacji; - Polityka państwa i Unii Europejskiej a migracje

11 Zasady zaliczania - Egzamin końcowy (pisemny) 0-60 pkt.
- Ocena z ćwiczeń pkt W tym: a) sprawdzian pkt b) referaty i komentarze pkt Łącznie: Maks pkt

12 Oceny 55-60 dost. (3) 61-65 dost.+ (+3) 66-70 dobry (4)
76 i więcej b. dobry (5) Obowiązkowe jest zaliczenie ćwiczeń przed przystąpieniem do egzaminu Ćwiczenia zaliczane są na stopień (minimum 21 punktów)


Pobierz ppt "Zakres tematyczny i zasady nauczania przedmiotu WNE UW, II r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google