Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja Turystyki w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja Turystyki w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja Turystyki w Polsce
Cel: Poznanie głównych grup interesariuszy Identyfikacja: roli jaką odgrywają w turystyce powiązań między poszczególnymi grupami interesariuszy możliwość oddziaływania poszczególnych grup interesariuszy na: kierunki rozwoju turystyki zmiany w otoczeniu prawnym przedsiębiorstw.

2 Interesariusze – struktura organizacyjna turystyki
Na strukturę organizacyjną turystyki w składa się ogół jednostek zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w organizację i obsługę osób (turystów, odwiedzających) udających się do miejsc występowania czynników umożliwiających zaspokojenie potrzeb turystycznych (walorów turystycznych). Jednostki te różnią się między sobą formą organizacyjną oraz rolą, jaką pełnią w tym procesie.

3 Główne grupy interesariuszy
Kryterium forma organizacyjna i rola w turystyce: 1. jednostki administracji rządowej (szczebla centralnego i terenowego); 2. jednostki zajmujące się promocją turystyki (na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym); 3. jednostki samorządu terytorialnego; 4. jednostki samorządu gospodarczego i zawodowego; 5. organizacje pracodawców; 6. jednostki non profit; 7. jednostki naukowo-badawcze; 8. jednostki zajmujące się świadczeniem usług turystycznych, - podstawową grupę stanowią przedsiębiorstwa turystyczne.

4 Polityka Turystyczna Istota
Identyfikowanie obszarów wymagających interwencji Określanie celów tej interwencji - przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju Wyznaczanie zadań dla poszczególnych grup interesariuszy , realizowanych za pomocą dostępnych narzędzi Określanie procedury, metod i mierników ewaluacji (oceny) stopnia realizacji założonych celów

5 Polityka turystyczna – kto ją ustala?
Kto ją ustala na szczeblu: UE Krajowym Regionalnym Lokalnym W jakich dokumentach jest zapisana: Strategie Programy Plany Jakie ma znaczenie dla przedsiębiorców ?

6 Polityka turystyczna na szczeblu UE
Możliwość prowadzenia polityki zależy od zapisów Traktatu, określających kompetencje UE w określonych obszarach

7 Kompetencje Organów UE
Traktat lizboński przyznał organom UE kompetencje do prowadzenia działań (kompetencje wspomagające). Zgodnie z art. 195 Traktatu o funkcjonowaniu UE Unia uzupełnia działania państw członkowskich, w szczególności przez wspieranie konkurencyjności w tym sektorze. Działania UE skierowane są w szczególności na: zachęcanie do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw turystycznych; wspieranie współpracy między państwami członkowskimi w szczególności poprzez wymianę dobrych praktyk.

8 Kompetencje Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego
Parlament i Rada zostały upoważnione do ustanawiania środków w celu uzupełniania działań prowadzonych przez państwa członkowskie mających na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zacieśnienie współpracy w dziedzinie turystyki, z wyłączeniem jednak harmonizacji prawa

9 Rola Komisji Europejskiej
Kierunki działania Komisji zostały określone w wydanym w 2010 r. – Komunikacie: Europa najpopularniejszy kierunek na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego” Zaproponowane w Komunikacie Kierunki działań zostały pozytywnie ocenione : przez Radę ( w konkluzjach wydanych w październiku 2010 w oparciu o Komunikat Komisji) Przez Parlament Europejski (wrzesień 2011 r.)

10 Kierunki Działań Wspierających
Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie; Wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości; Konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju; Pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki

11 Działania Wspierające
W Komunikacie określono 21 działań wspierających, służących realizacji przyjętych priorytetów Opracowano dokument implementacyjny określający terminy realizacji poszczególnych działań.

12 Wpływ UE Na Politykę Turystyczną Krajów Członkowskich
Zgodnie z traktatem UE może podejmować tylko działania wspierające O kierunkach polityki turystycznej decydują państwa członkowskie. Nie ma wspólnej polityki turystycznej UE W obszarze turystyki są prowadzone działania wspierające (EDEN,, wspólny portal, promocja Europy na rynkach państw trzecich BRIC, Calypso, projekt , Wirtualne Obserwatorium Turystyki, Platforma „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne” , szlaki kulturowe,…) Turystyka wchodzi w zakres polityk horyzontalnych i sektorowych UE

13 Narodowa polityka turystyczna
Na czym polega jej istota? Kto ją tworzy? W jakiej formie jest prezentowana interesariuszom?

14 Polityka Turystyczna Państwa - istota
Polityka turystyczna państwa - działania NTA i NTO - polegające na: identyfikowaniu obszarów wymagających interwencji ze strony państwa, określaniu celów tej interwencji z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju (formułowanie priorytetów) i wyznaczaniu zadań dla poszczególnych grup interesariuszy służących realizacji przyjętych priorytetów, w tym w szczególności zadań dla centralnej administracji rządowej, realizowanych za pomocą dostępnych narzędzi, a także na określaniu procedury, metod i mierników wykorzystywanych w procesie systematycznej oceny stopnia realizacji założonych celów tej polityki (ewaluacja).

15 Kto tworzy ? Administracja rządowa
Szczebel centralny: podział 1. Narodowa Administracja Turystyczna (NAT) – organ odpowiedzialny za określanie i realizację polityki państwa w dziedzinie turystyki, Narodowa Organizacja Turystyczna (NOT) – organ odpowiedzialny za sprawy promocji

16 Na jakiej podstawie? Podstawa prawna – ustawa z r. o działach administracji rządowej. W swej pierwotnej wersji ustawa ta łączyła sprawy kultury fizycznej i turystyki w jeden dział administracji rządowej o nazwie „kultura fizyczna i turystyka” Dokonana w 1999 r. nowelizacja tej ustawy uczyniła turystykę odrębnym działem administracji rządowej obejmującym sprawy: - zagospodarowania turystycznego kraju oraz - mechanizmów regulacji rynku turystycznego.

17 Kompetencje „Ministra Właściwego d.s. Turystyki”
Wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej, nie zastrzeżone w odrębnych przepisach do kompetencji innych organów.  W szczególności należy do niego: inicjowanie i opracowywanie polityki Rady Ministrów w stosunku do turystyki, przedkładanie Radzie Ministrów inicjatyw i projektów aktów normatywnych dotyczących turystyki, realizacja polityki Rady Ministrów w odniesieniu do turystyki i koordynowania jej wykonywania przez organy, urzędy oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane.

18 Zmiany Prezes Rady Ministrów ma swobodę w przyporządkowywaniu poszczególnych działów administracji poszczególnym ministrom. W odniesieniu do turystyki - w okresie 1999/ Prezes Rady Ministrów sześciokrotnie skorzystał z przyznanych mu uprawnień przekazując turystykę do kompetencji: 1999 r. - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, 2000 r. - Ministra Gospodarki, 2003 r. - Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, 2004 r. - Ministra Gospodarki i Pracy, 2005 r. - Ministra Gospodarki, 2007 r. – Ministra Sportu i Turystyki.

19 Zadania Ministra Właściwego do Spraw Turystyki
Opracowywanie, wdrażanie, monitorowanie oraz współudział w tworzeniu strategicznych dokumentów rządowych i programów wpływających na rozwój turystyki, Inicjowanie i opiniowanie aktów normatywnych wpływających na rozwój turystyki, Prowadzenie działań związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej w Polsce, Dokonywanie oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych,

20 Zadania Ministra Właściwego do Spraw Turystyki - cd.
Podejmowanie działań w celu zwiększenia konkurencyjności polskiej oferty turystycznej, Koordynacja zadań z zakresu integracji europejskiej w sektorze turystyki, Prowadzenie spraw związanych z rozwojem sektora turystyki w ramach Krajowego Programu Reform, Podejmowanie inicjatyw dotyczących kształtowania aktywnej polityki traktatowej w obszarze umów międzyrządowych o współpracy w dziedzinie turystyki i udział w pracach organizacji międzynarodowych,

21 Zadania Ministra Właściwego do Spraw Turystyki – cd.
Realizacja zadań wynikających z ustaw: o usługach turystycznych: Wydawanie przepisów wykonawczych (rozporządzeń do ustawy) Rozpatrywanie odwołań od decyzji marszałków województw dotyczących: organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; kategoryzacji obiektów hotelarskich, Kontrola ww. grup podmiotów; Prowadzenie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych; Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

22 Zadania Ministra Właściwego do Spraw Turystyki – cd.
2. O Polskiej Organizacji Turystycznej -sprawowanie nadzoru nad Polską Organizacją Turystyczną oraz Regionalnymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi, 3. O zasadach uznawania kwalifikacji w zawodach nabytych w państwach członkowskich UE (uznawanie kwalifikacji pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), Współpraca i wspieranie przedsięwzięć organizacji pozarządowych działających w dziedzinie turystyki;

23 Dokumenty Rządowe Określające Kierunki Polityki Państwa
Podstawa prawna” Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) przyznała ministrom kompetencję inicjowania i opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do działów, którymi kierują. 2) Opracowywane są dokumenty określające kierunki tej polityki

24 Dokumenty Rządowe Określające Kierunki Polityki Państwa- Kierunki Rozwoju Turystyki do 2015 Roku.
W 2006 roku skończył się okres realizacji „Strategii rozwoju turystyki w latach Rządowego programu wsparcia rozwoju turystyki w latach ” Minister właściwy ds. turystyki podjął decyzję o opracowaniu kolejnego strategicznego dokumentu dla sektora turystyki - Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”, który został przyjęty przez Rząd w październiku 2008 r. Dokument ten określa cele, priorytety i podstawowe zadania polityki państwa wobec sektora turystycznego, a także obszary finansowego wsparcia programów samorządu wojewódzkiego i zadań administracji lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i stowarzyszeń

25 Realizacja Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku są realizowane na 2 poziomach: Poziomie zadań rekomendowanych przez Międzyresortowy Zespół ds. koordynacji zadań Rządu zawartych w Kierunkach rozwoju turystyki do 2015 roku, który planuje się powołać zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów (Poziom I) Poziomie zadań rekomendowanych wszystkim podmiotom działającym na rzecz rozwoju turystyki (Poziom II)

26 Środki na realizację Środki budżetowe administracji centralnej, w szczególności organu administracji właściwego w zakresie turystyki, Środki jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych działających w wielu sektorach obsługujących turystykę. Kapitał prywatny wspierany przez samorządy lokalne wykorzystujące możliwości wsparcia, jakie stwarzają rządowe strategie sektorowe; Programy pomocowe UE.

27 Rządowa Administracja Terenowa
Przedstawicielem Rady Ministrów w województwie jest wojewoda. Podstawa prawna: ustawa z r. o administracji rządowej w województwie Zgodnie z tą ustawą  administrację publiczną w województwie wykonują organy administracji rządowej: a) wojewoda sprawujący władzę administracji ogólnej, b) organy administracji niezespolonej, c) organy samorządu województwa.

28 Kompetencje Wojewody Do kompetencji wojewody należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej nie zastrzeżone dla innych organów administracji państwowej. Szczegółowe zadania i kompetencje wojewody w poszczególnych dziedzinach wyznaczają ustawy. Do zadań wojewody – szczególnie istotnych dla funkcjonowania i rozwoju turystyki międzynarodowej należy wydawanie paszportów i wiz, prowadzenie rejestru zaproszeń, wydawanie cudzoziemcom tymczasowych dokumentów podróży

29 Samorząd Terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego: samorząd gminny; samorząd powiatowy; samorząd wojewódzki. Zadania: Własne - wszystkie sprawy publiczne nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych samorządu należą m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki. - Zlecone – z zakresu administracji rządowej; na ich realizację otrzymują środki z budżetu państwa.

30 Samorząd Terytorialny Wojewódzki
Ustawą z o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej zadania powierzone wojewodzie z dniem r. przeszły do kompetencji marszałka województwa, będącego organem samorządu wojewódzkiego.

31 Zadania Marszałka Województwa
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych wyznacza marszałkowi województwa następujące zadania: dokonywanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz kontrola ich działalności, a także kontrola działalności agentów turystycznych, dysponowanie środkami z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na rzecz klientów korzystających z usług organizatorów lub pośredników turystycznych, prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także kontrola szkoleń

32 Zadania Marszałka Województwa
powoływanie komisji egzaminacyjnych wydawanie uprawnień pilota wycieczek i przewodnika turystycznego oraz kontrola ich działalności wydawanie promes i kategoryzacja obiektów hotelarskich, prowadzenie ich ewidencji oraz kontrola obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

33 Gminy Ustawa o usługach turystycznych powierzyła gminom realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej w spawach turystyki: prowadzenie ewidencji pól biwakowych, oraz tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, kontrolowanie obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, zawiadamianie organów prowadzących ewidencje obiektów hotelarskich (marszałków województw) o uchybieniach stwierdzonych w czasie kontroli tych obiektów; wydawanie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich do czasu usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli uchybień w obiektach hotelarskich, na polach biwakowych i kwaterach prywatnych,

34 Jednostki Zajmujące się Promocją Turystyki w Polsce.
Podstawa prawna: ustawa z r. o Polskiej Organizacji Turystycznej W Polsce jednostkami zajmującymi się promocją i informacją turystyczną są: na szczeblu krajowym jest Polska Organizacja Turystyczna, na szczeblu regionalnym – Regionalne Organizacje Turystyczne, na szczeblu lokalnym - Lokalne Organizacje Turystyczne.

35 Polska Organizacja Turystyczna
Podstawa prawna: Ustawa z r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) Podstawowa funkcja  - tworzenie warunków dla współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług turystycznych, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki. Forma organizacyjna - POT jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw turystyki

36 Polska Organizacja Turystyczna -zadania
1) promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, 2) zapewnianie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie, 3) inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, 4) wykonywanie innych zadań powierzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz stowarzyszenia działające w turystyce; 5) inspirowanie tworzenia regionalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednego lub więcej województw, oraz lokalnych organizacji turystycznych, obejmujących swoim zakresem działania obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także współdziałanie z nimi

37 Polska Organizacja Turystyczna
Dla realizacji powierzonych zadań, POT współpracuje w szczególności z: jednostkami samorządu terytorialnego, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie, polskimi przedstawicielstwami zagranicznymi - w zakresie zadań wykonywanych za granicą. Organami POT są:  Rada Polskiej Organizacji Turystycznej i Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

38 Polska Organizacja Turystyczna - Przychody
dotacje budżetowe, bezzwrotna pomoc zagraniczna, dochody z działalności gospodarczej, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, przychody ze sprzedaży rzeczowych składników mienia, przychody z tytułu przekazania do odpłatnego używania rzeczowych składników mienia,

39 Polska Organizacja Turystyczna - Przychody
7. wpłaty organizacji zrzeszających przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, 8. wpłaty przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji; 9. darowizny i zapisy, 10. inne przychody. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, jednostek zrzeszających przedsiębiorców oraz przedsiębiorców mają charakter dobrowolny

40 Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki na lata 2008-2015 - charakterystyka
Strategia POT jest strategią zróżnicowania rynkowego z koncentracją narzędzi dostosowanych do rynku Strategia będzie uaktualniana co dwa lata w miarę ewolucji rynku i rozwoju produktów. Operacyjne plany marketingowe będą przygotowywane corocznie. Opracowywany dokument jest zgodny ze Kierunkami rozwoju turystyki do 2015 r. (MSiT), Strategią Promocji Polski (MSZ), Strategia Rozwoju Kraju (SRK). Zakres strategii obejmuje trzy sfery zadań określonych w ustawie o POT.

41 Rozwój Systemu Informacji Turystycznej
Zakłada się podjęcie działań zamierzających do zapewnienia funkcjonowania i rozwoju krajowego systemu informacji turystycznej. Wśród tych działań wymienić należy trzy najważniejsze grupy: Działania na rzecz tworzenia zintegrowanej sieci informacji turystycznej; Rozwój systemu turystycznego oznakowania dróg (tworzenie tras turystycznych); Dalszy rozwój narodowego portalu turystycznego

42 Samorząd gospodarczy Samorząd gospodarczy w turystyce jest rozproszony. Nie ma jednej jednostki reprezentującej interesy wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w turystyce. Formy organizacyjne samorządu gospodarczego: Izby gospodarcze - „izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów”. Stowarzyszenia – „stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych”. Zrzeszenia

43 Izby Gospodarcze Podstawa prawna: ustawa z r. o izbach gospodarczych Do jej zadań należy: kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, wyrażania opinii o projektach rozwiązań prawnych, może uczestniczyć w przygotowaniu projektów aktów prawnych dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych.

44 Podział Izb Gospodarczych
Kryteria: Zasięg działania izby: izby o zasięgu ogólnopolskim, ich przykładem jest Polska Izba Turystyki, Polska Izba Hotelarska, Izba Hotelarska Polskiego Zrzeszenia Hoteli czy Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, izby o zasięgu regionalnym, których przykładem są regionalne izby turystyczne

45 Podział Izb Gospodarczych
Sektory, do których zalicza się zrzeszone podmioty : izby zrzeszające przedsiębiorstwa jednej branży - ich przykładem jest Izba Hotelarska Polskiego Zrzeszenia Hoteli izby gospodarcze zrzeszające podmioty gospodarcze należące do różnych branż (Polska Izba Turystyki, ) Mimo podejmowanych wielokrotnie prób dotychczas nie udało się w Polsce stworzyć samorządu gospodarczego reprezentującego interesy wszystkich branż turystycznych.

46 Zrzeszenia Podstawa prawna - ustawa z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych. Ustawa określa zasady tworzenia i działania samorządu zawodowego osób -przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu, gastronomii i usług, transportu, innych rodzajów działalności (z wyjątkiem osób, które uzyskały status rzemieślnika)

47 Zrzeszenia Przedsiębiorcy mogą według wyboru, zrzeszać się w zawodowych samorządowych organizacjach: zrzeszeniach handlu i usług; zrzeszeniach transportu; innych organizacjach przedsiębiorców.

48 Zrzeszenia Zadaniem zrzeszenia jest:
utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej, zakładanie i prowadzenie kas oraz funduszów zapomogowo-pożyczkowych oraz reprezentowanie członków wobec organów administracji państwowej

49 Tworzenie Zrzeszeń Minimalna liczba członków założycieli 50 a w przypadku transportu 200 Uchwalenie statutu zrzeszenia, określającego: zakres i zasięg działania zrzeszenia, zdania, organy oraz zakres tryb ich działania, prawa i obowiązki członków, źródła finansowania działalności statutowej Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – z chwilą wpisu zrzeszenie uzyskuje osobowość prawną

50 Ogólnokrajowe Reprezentacje Zrzeszeń
Warunki powołania: minimalna liczba zrzeszeń - co najmniej 10; statut; wpis do KRS. Z chwilą wpisu – uzyskuje osobowość prawną. Obecnie funkcję tę pełni Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług. Jest ona jedyną ogólnopolską organizacją samorządową skupiającą małe i średnie przedsiębiorstwa handlowe, gastronomiczne i usługowe Przynależność do niej jest całkowicie dobrowolna minimalna liczba zrzeszeń - co najmniej 10; statut; wpis do KRS. Z chwilą wpisu – uzyskuje osobowość prawną.

51 Związki Pracodawców Podstawa prawna: ustawa z o organizacjach pracodawców Pracodawcy mają prawo tworzyć bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według swego uznania jak też przystępować do tych organizacji Związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo przystępowania do międzynarodowych konfederacji pracodawców.

52 Związki Pracodawców Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje nie mogą podejmować działań zmierzających do ograniczenia praw pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe oraz działań mających na celu sprawowanie kontroli nad związkami pracowniczymi. Podstawowym zadaniem związku pracodawców – jest ochrona i reprezentowania interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego

53 Tworzenie Związków Pracodawców
Związek powstaje na mocy uchwały o jego założeniu podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 pracodawców. Zgromadzenie założycielskie - uchwala statut i wybiera komitet założycielski w liczbie co najmniej 3 osób Związek podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Z dniem zarejestrowania związek uzyskuje osobowość prawną

54 Majątek Powstaje – ze: Składek członkowskich Darowizn Spadków Zapisów
Własnej działalności Dochodów z majątku organizacji Związki – korzystają ze zwolnień podatkowych przewidzianych dla stowarzyszeń

55 Polski Związek Prywatnych Pracodawców Turystyki
Powstał w 2002 r. Członkowie - 20 dużych, średnich i małych firm funkcjonujących w obszarze turystyki Działa na obszarze Polski Siedzibą jest Warszawa Celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców wobec związków zawodowych pracowników i organów władzy publicznej

56 Niekomercyjne Organizacje Turystyczne
Podstawa prawna: ustawa z r. Prawo o stowarzyszeniach Istota - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i strukturę organizacyjną oraz uchwala akty wewnętrzne. Prawo zrzeszania się w stowarzyszenia przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych.

57 Przedsiębiorstwa Turystyczne
Przedsiębiorstwa zajmujące się świadczeniem usług turystycznych. Co to są usługi turystyczne – definicja zawarta w ustawie z o usługach turystycznych. usługi turystyczne to „usługi hotelarskie, przewodnickie oraz wszystkie inne świadczone turystom i odwiedzającym

58 Jednostki Dydaktyczne i Naukowo-Badawcze.
Kształceniem kadr dla potrzeb turystyki prowadzone jest w szkołach średnich i wyższych. Placówki naukowe - Instytut Turystyki oraz szkoły wyższe.

59 Inne Obszary Turystyka społeczna– ustawa z r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Turystyka dzieci i młodzieży: rozporządzenie MEN z r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, rozporządzenie MENiS z r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki . Turystyka uzdrowiskowa - Ustawa z r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych


Pobierz ppt "Organizacja Turystyki w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google