Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1993-2010 [mln zł] Wskaźnik 2,50.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1993-2010 [mln zł] Wskaźnik 2,50."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1993-2010 [mln zł] Wskaźnik 2,50

4 Kształtowanie się funduszu własnego w latach 1994-2010 [mln zł]

5 Struktura przychodów w latach 1996-2010 [mln zł]

6 Wpływy z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 2004-2010 [mln zł]

7 Należności z tytułu pożyczek w latach 1994-2010 [mln zł]

8 ochronę wód i gospodarkę wodną ochronę powietrza ochronę powierzchni ziemi ochronę przyrody zapobieganie i likwidację skutków poważnych awarii edukację ekologiczną monitoring środowiska ochronę przed hałasem

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako Instytucja Wdrażająca Fundusz Pożyczkowy dla MŚP ze środków RPO WO Krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Likwidacja niskiej emisji

10 Pożyczki wypłacone w latach 2009 – 2010 [mln zł] wg dziedzin finansowania

11 Beneficjenci Funduszu - pożyczki wypłacone w 2010 roku

12 Beneficjenci Funduszu - dotacje wypłacone w 2010 roku

13 Łączny koszt zadania 5 629 580 zł, w tym środki Funduszu 2 059 602 zł tj. 36,5 %. Wybudowano 8,7 km kanalizacji. Zadanie współfinansowane w ramach RPO WO 2007-2013. W dziedzinie ochrony wód Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach

14 Łączny koszt zadania 3 149 990 zł, w tym środki Funduszu 1 461 000 zł tj. 46,4 %. Wybudowano 7,2 km kanalizacji. W dziedzinie ochrony wód Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sieroniowice oraz kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla SAG Sieroniowice

15 Łączny koszt zadania 9 233 954 zł, w tym środki Funduszu 1 422 900 zł tj. 15,4 %. Wybudowano 21,1 km kanalizacji. Zadanie współfinansowane w ramach RPO WO 2007-2013. W dziedzinie ochrony wód Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV

16 Łączny koszt zadania 5 051 610 zł, w tym środki Funduszu 1 161 000 zł tj. 22,9 %. Wybudowano 5,5 km kanalizacji. W dziedzinie ochrony wód Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przykanalikami na Osiedlu Wieczorka w Dobrodzieniu

17 Łączny koszt zadania 3 326 438 zł, w tym środki Funduszu 936 505 zł tj. 28,2 %. Wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości Qśrd = 300 m 3 /d. Zadanie współfinansowane w ramach RPO WO 2007-2013. W dziedzinie ochrony wód Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza – aglomeracja Mąkoszyce

18 PO IiŚ/FS ISPA/FS

19 PO IiŚ/FS ISPA/FS

20 Łącznie 299,7 mln zł

21

22 1.Odbudowa i modernizacja cieków podstawowych woj. opolskiego o łącznej długości 11,2 km. Wartość zadań 1,2 mln zł - udział Funduszu 1,1 mln zł. 2.Modernizacja 3 stacji uzdatniania wody (Woskowice Górne, Jakubowice, Świerczów) o łącznej wydajności 143,3 m 3 /h. Wartość zadań 1,6 mln zł - udział Funduszu 0,6 mln zł. W dziedzinie gospodarki wodnej

23 1.Przebudowa istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na wykonaną w technologii rur preizolowanych w Kędzierzynie-Koźlu. Wartość zadania 2 452 453 zł. 2.Budowa instalacji układu solarnego i pomp ciepła w Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim Wartość zadania 2 040 358 zł. 3.Modernizacja gospodarki cieplnej w obiektach Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Wartość zadania 1 743 296 zł. 4.Termomodernizacja budynku Domu Wczasowego Ziemowit w Jarnołtówku. Wartość zadania 1 490 100 zł. W dziedzinie ochrony atmosfery

24 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 6 gminach oraz budynku ZOZ w Wołczynie i budynku głównego Opolskiego Centrum Onkologii. Łączny koszt tych zadań wynosi około 6 mln zł, z Funduszu dofinansowano około 4,4 mln zł tj. 73,3 %. W dziedzinie ochrony atmosfery

25 1.Utworzenie Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Nysie. Wartość zadania 13 002 719 zł. 2.Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na 106 obiektach. Wartość zadania 440 888 zł. Łączna wartość tych zadań 13,4 mln zł, z Funduszu dofinansowano 7,2 mln zł tj. 54 %. W dziedzinie ochrony powierzchni ziemi

26 1.Odbudowa naturalnej struktury ichtiofauny wód woj. opolskiego. Wartość zadania 543 374 zł. 2.Wykonanie planów ochrony Parku Krajobrazowego Góry Opawskie i Góra św. Anny. Wartość zadania 220 000 zł. 3.Zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne oraz nasadzenia zastępcze w drzewostanie zabytkowego parku w Klisinie. Wartość zadania 189 815 zł. Łączna wartość tych zadań wynosi ok. 1,1 mln zł, z Funduszu dofinansowano ok. 0,41 mln zł tj. 37,3 %. W dziedzinie ochrony przyrody

27 1.Wydanie Turystycznego Atlasu Lasów Opolszczyzny. Wartość zadania 160 655 zł. 2.Modernizacja baz edukacyjnych w Nadleśnictwach Kup, Zawadzkie i Opole. Wartość zadań 160 332 zł. 3.Cykliczne audycje radiowe, telewizyjne i czasopisma. Wartość zadań 114 759 zł. Łączna wartość tych zadań wynosi ok. 435 tys. zł, z Funduszu dofinansowano ok. 200 tys. zł tj. 45,90 %. W dziedzinie edukacji ekologicznej

28 Monitoring środowiska w woj. opolskim. Wartość zadania 472 973 zł. z Funduszu dofinansowano 322 900 zł tj. 68,3 %. W dziedzinie monitoringu środowiska

29 1.Rozbudowa systemu oraz zakup sprzętu do usuwania skutków awarii przemysłowych i katastrof naturalnych dla PSP. Wartość zadania 1 415 062 zł. 2.Zakup sprzętu i środków łączności na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych woj. opolskiego. Wartość zadania 630 126 zł. 3.Zakup osuszaczy powietrza w ramach usuwania skutków powodzi. Wartość zadania 130 690 zł. Łączna wartość tych zadań 2,2 mln zł, z Funduszu dofinansowano 1,3 mln zł tj. 59,1 %. W dziedzinie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

30 Inwestycje zrealizowane z udziałem środków Funduszu w latach 2005 – 2010 pozwoliły ograniczyć zużycie węgla o ok. 22 tys. ton, tj. ok. 3,7 tys. ton/r. Dla przykładu jedna kotłownia w Grodkowie o mocy 11 MW rocznie zużywa ok. 4 tys. ton węgla. Co roku likwidujemy jedną taką kotłownię.

31 51 836 m 2 docieplonych ścian. 36 588 m 2 docieplonych stropów i stropodachów. 34 451 szt. wymienionych okien o powierzchni 8 012 m 2. 227 szt. wymienionych drzwi zewnętrznych o łącznej powierzchni 997 m 2. 3 287 szt. zamontowanych zaworów termostatycznych. 567 szt. zamontowanych kolektorów słonecznych.

32 1.Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa – Trias Opolski. 2.Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków. 3.Poprawa gospodarki ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice. 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce. 5.Poprawa jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Ozimek – Trias Opolski. 6.Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim. 7.Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO. 8.Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w miejscowości Domaszkowice.

33 Okres realizacji: w latach 2008 – 2013. Wartość projektów 414 361 202 zł. Dofinansowanie ze środków UE 161 180 090 zł. Efekt rzeczowy i ekologiczny: 342 km sieci kanalizacyjnej, modernizacja oczyszczalni ścieków, 21 270 osób korzystających z kanalizacji. Dofinansowanie ze środków Funduszu – 52,1 mln, tj. 32,3 %.

34 Projekt pn. Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim. Okres realizacji: w latach 2010 – 2012. Wartość projektu 97 973 280 zł. Dofinansowanie ze środków UE 45 820 330 zł. Kwota pożyczki z Funduszu 8 000 000 zł (złożono wniosek o kolejne 5 000 000 zł). Przewiduje się wybudowanie 80 km sieci kanalizacyjnej, modernizację oczyszczalni ścieków, 8 079 osób korzystających z kanalizacji. (Projekt w trakcie oceny merytorycznej II stopnia)

35 Projekt pn. Kompleksowa rozbudowa Miejskiego Składowiska Odpadów w Opolu jako element regionalnego ZZO. Okres realizacji: w latach 2010 – 2013. Wartość projektu 36 216 344 zł. Dofinansowanie ze środków UE 20 004 736 zł. (Projekt na liście rezerwowej).

36 Projekt pn. Rozbudowa Regionalnego Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w miejscowości Domaszkowice. Okres realizacji: w latach 2010 – 2013. Wartość projektu 17 033 224 zł. Dofinansowanie ze środków UE 11 750 196 zł. (Projekt na liście rezerwowej).

37 Do końca 2011 – 79 974 463 zł 2012 – 44 651 429 zł RAZEM – 124 625 892 zł


Pobierz ppt "Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone pożyczki i dotacje w latach 1993-2010 [mln zł] Wskaźnik 2,50."

Podobne prezentacje


Reklamy Google