Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu CZY I KOMU W.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu CZY I KOMU W."— Zapis prezentacji:

1 Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu CZY I KOMU W POLSCE POTRZEBNY JEST PEDAGOG ZDROWIA? Doświadczenia UAM w kształceniu kadr dla promocji zdrowia. Poznań, 2007 PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

2 Rozwój form kształcenia w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (1) Tradycja kształcenia pedagogicznego najpierw w Instytucie Pedagogiki, a od 1993 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, wiąże się z podejmowaniem badań naukowych oraz realizacją w różnym stopniu i zakresie zajęć dydaktycznych w obszarze problematyki zdrowia i choroby dziecka oraz człowieka dorosłego Korzystamy z osiągnięć badawczych i dydaktycznych, między innymi, prof. H. Radlińskiej, prof. M. Demela, prof. M. Sokołowskiej, prof. H. Dąbrowskiego, prof. B. Woynarowskiej, prof. H. Sęk, Prof. Heszen-Niejodek, W latach 1993-2003 ranga problematyki zdrowotnej na WSE wzrasta. Powstają zespoły badawcze podejmujące badania naukowe w tej dziedzinie. Zespoły te skupiają się przede wszystkim w Zakładzie Psychopatologii Dziecka, Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, Zakładzie Pedagogiki Społecznej, Zakładzie Podstaw Wychowania i Opieki, Zakładzie Socjologii Edukacji oraz w Pracowni Edukacji Ekologicznej PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

3 Rozwój form kształcenia w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (2) Na wszystkich specjalnościach kierunku pedagogika, pedagogika specjalna oraz w kształceniu nauczycieli w zakresie edukacji elementarnej na WSE UAM realizuje się przedmioty zawierające treści z dziedziny ochrony i promocji zdrowia. Są to przedmioty: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (45h), Edukacja zdrowotna (30h), Edukacja ekologiczna (30h), Szkolenie BHP, Dodatkowo treści prozdrowotne wchodzą w skład różnych programów zajęć dostosowanych do specyfiki określonej specjalności np. emisja głosu, problemy zdrowia i higieny, pedagogika społeczna, socjologia edukacji, andragogika, psychologia kliniczna, metody psycho- i socjoterapii, itp. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

4 Rozwój form kształcenia w zakresie promocji zdrowia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu (3) Wzrost znaczenia i zainteresowania problematyką z zakresu promocji zdrowia, zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym, nastąpił wraz z powołaniem na WSE w 1997 roku Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii, pod kierunkiem prof. dr hab. Lechosława Gapika, a od 1999 roku - specjalności pedagogicznej: PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

5 Specjalność: Pedagogika Zdrowia (1999 – 2006) na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu PEDAGOGIKA ZDROWIA w ofercie dydaktycznej WSE istnieje jako specjalność pedagogiki ogólnej; wybierana po II roku i realizowana w ramach studiów jednolitych magisterskich stacjonarnych, (od 2005/2006 zmiana nazwy na Promocja Zdrowia i Socjoterapia) (WSE Poznań) PEDAGOGIKA ZDROWIA to także specjalność studiów 3 letnich pierwszego stopnia (licencjat), stacjonarnych (wygasła w 2005/2006) i niestacjonarnych ( Kolegium UAM Kościan (od 2005/2006 Promocja Zdrowia i Socjoterapia) PEDAGOGIKA ZDROWIA realizowana była także w formie studiów drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych), a obecnie od 2005/2006 istnieje pod nazwą Promocja Zdrowia i Socjoterapia PROMOCJA ZDROWIA I SOCJOTERAPIA – nowa oferta od 2005/2006 PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

6 intencje i idee program kształcenia organizacja i specyfikacja praktyk kompetencje absolwenta możliwości zatrudnienia refleksje i wnioski PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

7 Specjalność powstała jako odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne w zakresie dostępu do wiedzy o zdrowym stylu życia, promocji i ochronie zdrowia oraz o różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przekazujemy wiedzę na temat zdrowia i jego zaburzeń, uczymy metod diagnozy psychopedagogicznej nastawionej na rozpoznawanie potrzeb, problemów oraz zasobów zdrowotnych, ćwiczymy umiejętności potrzebne do planowania i realizacji programów profilaktycznych oraz wspierających zdrowie. Zależy nam na rozwijaniu praktycznych umiejętności realizacji edukacji prozdrowotnej oraz promowania zdrowego stylu życia w różnych środowiskach społecznych i instytucjach oświatowych. Dążymy do tego, aby promocja zdrowia była nie tylko modnym hasłem, ale sztuką praktycznego działania pomocnego ludziom w osiąganiu możliwie najlepszego stanu zdrowia. KILKA SŁÓW O IDEI: PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

8 Intencje i idee: podstawy formalno - prawne (1) Założenia Narodowego Programu Zdrowia 1996-2005 oraz projektu Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015 postulujących wzmożone działania promujące zdrowie i edukacyjne dla poprawy stanu zdrowia i jakości życia (zwłaszcza 17 cel operacyjny: budowanie infrastruktury i kadr dla promocji zdrowia; Intensywny rozwój Krajowej i Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; Wprowadzenie do szkół obowiązku realizacji edukacji prozdrowotnej, programu profilaktyki i organizowania profilaktycznej opieki nad uczniami (Rozp. MENiS z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej oraz z 31 stycznia 2002, Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2003 w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą); Przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych (w tym m. in. działań wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (Rozp. MENiS z 7 stycznia 2003); Przepisy zobowiązujące placówki do działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Rozp. MENiS z 31 stycznia 2003; Założenia Narodowego Planu Działania na rzecz Dzieci 2004-2012 Polska dla Dzieci, który za priorytet uznaje promowanie zdrowego stylu życia i zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji oraz pomoc i wsparcie rodziny. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

9 Intencje i idee – założenia i podstawy teoretyczne (2) Holistyczna, dynamiczna koncepcja zdrowia; Zdrowie jako wartość osiągana w procesie rozwoju; Zdrowe wychowanie, jako warunek ukształtowania zdrowej osobowości; Kształtowanie umiejętności osiągania dobrego samopoczucia, jako ważne zadanie rozwojowe i wychowawcze; Edukacja zdrowotna jako kluczowy element promocji zdrowia, w której ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją (Williams, 1988); Promocja zdrowia poprzez upodmiotowienie i aktywność ludzi, którzy z poczuciem odpowiedzialności podejmują skuteczne działania na rzecz swego zdrowia i środowiska (uzupełnienie modelu medycznego, prewencyjnego, perswazyjnego); Uzupełnianie orientacji patogenetycznej (biomedycznej) skoncentrowanej na przeciwdziałaniu zaburzeniom i chorobom o osiągnięcia orientacji salutogenetycznej skupionej na poszukiwaniu warunków prawidłowego rozwoju człowieka i odkrywaniu możliwości budowania, umacniania i rozwijania jego zasobów zdrowotnych; Afektywne (wartości, postawy, emocje), aktywne nauczanie/uczenie się, kształtowanie kompetencji do działania i umiejętności życiowych. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

10 Realizowane w ramach specjalności przedmioty można podzielić na następujące grupy: PROGRAM KSZTAŁCENIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

11 1. Podstawowa wiedza o zdrowiu, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym takie przedmioty jak: Wstęp do promocji zdrowia Psychologia zdrowia Socjologia zdrowia i choroby Podstawy zdrowia publicznego PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

12 2. Poznanie funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie : Anatomia i fizjologia Zaburzenia rozwoju i zachowania Psychologia kliniczna Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

13 3. Diagnoza problemów zdrowotnych i sytuacji wymagających pomocy: Socjopedagogiczne problemy młodzieży Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej Zagrożenia społeczne i cywilizacyjne PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

14 4. Praktyczne aspekty pracy w zakresie edukacji zdrowotnej, profilaktyki, poradnictwa i terapii w szkole oraz w instytucjach ochrony i promocji zdrowia Kształtowanie umiejętności społecznych Wybrane zagadnienia pomocy psychologicznej i pedagogicznej Metodyka edukacji zdrowotnej, Marketing w promocji zdrowia, Media w edukacji zdrowotnej Konstruowanie programów profilaktycznych Techniki wspomagania zdrowia Podstawy psychoterapii, terapii rodzin oraz terapii pedagogicznej Podstawy ratownictwa medycznego Metody psycho- i socjoterapii w pracy z dziećmi: chorymi somatycznie, z ADHD, z rodzin alkoholowych, doświadczającymi przemocy, z trudnościami w uczeniu się itp. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

15 dużą możliwość działania w ramach WOLONTARIATU ORGANIZACJA PRAKTYK Nie ma lepszego sposobu uczenia się od łączenia teorii z praktyką, a więc studenci mają w ofercie: 20 godzin hospitacji w szkołach i placówkach opieki zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia na III roku, 60 godzin praktyk zawodowych po III roku, 50 godzin praktyk pedagogicznych po IV roku, 100 godzin praktyk dyplomowych na V roku, oraz PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

16 Diagnozowanie wiedzy, zachowań i potrzeb zdrowotnych różnych grup społecznych Działania edukacyjne w zakresie profilaktyki najczęstszych zaburzeń i chorób oraz promocji zdrowia Planowanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych placówkach oświatowych i ochrony zdrowia Opracowywanie i realizacja autorskich programów i scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych oraz ochrony i promocji zdrowia Ewaluacja procesów i wyników programów profilaktycznych, wychowawczych i edukacji zdrowotnej OCZEKIWANE KOMPETENCJE ABSOLWENTA PEDAGOGIKI ZDROWIA PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

17 Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego i psychoedukacji w zakresie zdrowego stylu życia Planowanie i realizacja programów profilaktycznych, wychowawczych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach społecznych oraz placówkach oświatowych i ochrony zdrowia Organizowanie i koordynowanie działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki w różnych środowiskach społecznych Realizacja ścieżki edukacyjnej edukacja prozdrowotna w szkole Prowadzenie działań wychowawczych, kompensacyjnych, socjoterapeutycznych skierowanych na uczniów z trudnościami w uczeniu się i niedostosowanych społecznie OCZEKIWANE KOMPETENCJE ABSOLWENTA PEDAGOGIKI ZDROWIA c.d. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

18 Szkoły Promujące Zdrowie Kliniki i Szpitale Pediatryczne Szkoły Przyszpitalne Prewentoria i sanatoria dla dzieci i młodzieży Poradnie psychologiczno – pedagogiczne Stacje sanitarno – epidemiologiczne Ośrodki sportu i rekreacji Inne instytucje publiczne i niepubliczne zajmujące się promowaniem zdrowego stylu życia MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA? PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

19 MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA? wszelkie placówki oświatowo-wychowawcze oraz ochrony i wspomagania zdrowia, np.: świetlice i kluby socjoterapeutyczne instytucje wychowania pozaszkolnego instytucje interwencji i pomocy społecznej organizacje pozarządowe stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i podnoszące poziom zdrowotny społeczeństwa PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

20 Liczba absolwentów Pedagogiki Zdrowia – studia 5 letnie, jednolite magisterskie, stacjonarne W latach 2000 – 2006 dyplom magistra w zakresie pedagogiki zdrowia uzyskało 66 osób W 2007 przewiduje się 15 absolwentów z ostatniego rocznika pedagogów zdrowia Obecnie na III i IV roku specjalności Promocja Zdrowia i Socjoterapia studiuje 35 osób PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

21 Liczba absolwentów Pedagogiki Zdrowia - studia 3 letnie licencjat w Kościanie (stacjonarne i niestacjonarne-zaoczne) w latach 2000 – 2006 studia stacjonarne zawodowe w zakresie Pedagogiki Zdrowia w Kolegium Kościańskim ukończyły 92 osoby w trybie niestacjonarnym na I, II i III roku studiuje 37 osób PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

22 Liczba absolwentów Pedagogiki Zdrowia i studentów Promocji Zdrowia i Socjoterapii w trybie studiów 2 letnich uzupełniających magisterskich niestacjonarnych zaocznych Absolwenci pedagogiki zdrowia 2005 – 27 osób 2006 – 21 osób Studenci pedagogiki, specjalność Promocja Zdrowia i Socjoterapia w roku akademickim 2006/2007 I Rok – 50 osób II rok – 55 osób PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

23 Refleksje studentów i realizatorów - efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 1 System oświatowy nie jest gotowy do przyjęcia pedagogów zdrowia – nie ma dla nich etatów w szkołach, ani zrozumienia potrzeby ich zatrudniania w innych placówkach wychowania i opieki zdrowotnej Nazwa specjalności budzi zdziwienie, dla większości pracowników placówek edukacyjnych prawdziwy pedagog, to absolwent pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej W placówkach oświatowych (także w kuratorium) z trudem przyjmuje się do wiadomości fakt, że absolwent pedagogiki zdrowia spełnia wszystkie standardy obowiązujące w kształceniu pedagogów oraz posiada dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje w zakresie promocji zdrowia Rynek wchłania pedagogów zdrowia poza systemem edukacji (w kosmetologii, klubach pielęgnacji zdrowia i urody, fundacjach i stowarzyszeniach opiekuńczych) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

24 Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 2 Istnieje uzasadniona obawa, że praktyka oświatowa nie zna lub nie rozumie idei promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na upodmiotowienie ludzi i kształtowanie umiejętności psychospołecznych (życiowych) na bazie holistycznej koncepcji zdrowia Nie dostrzega potrzeby optymalizacji zasobów zdrowotnych, kreowania aktywnej postawy wobec zdrowia i kształtowania zdrowego stylu życia, Szkoła tkwi w paradygmacie biomedycznym, pojęcie zdrowia psychospołecznego nie istnieje w słowniku większości nauczycieli, którzy koncentrują się na nauczaniu, opiece, przeciwdziałaniu patologii i kierowaniu klientów na terapię Teoretycznie w szkole zgodnie z przepisami realizuje się profilaktykę, ale w jej tradycyjnym, wąskim rozumieniu jako przeciwdziałanie uzależnieniom i najczęstszym zaburzeniom i chorobom (z przekonaniem, że i tak nie zadziała), PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

25 Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 3 Praktycznie wiele szkół wykazuje pozory działania edukacyjnego i prowadzi tak zwane zajęcia prozdrowotne, realizuje programy profilaktyczne, głównie z dziedziny profilaktyki uzależnień na bazie gotowych programów i najchętniej zewnętrznych edukatorów-ekspertów Nauczyciele nie są modelem ani w zakresie zachowań zdrowotnych, ani prawidłowego prowadzenia zajęć z edukacji zdrowotnej Generalnie w większości szkół brak przekonania o potrzebie i wartości edukacji zdrowotnej (dodatkowy obowiązek, który nie przynosi wymiernych efektów) PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

26 Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 4 Studenci w większości są bardzo zadowoleni z programu studiów i jego realizacji, ponieważ w ich opinii daje on nie tylko szansę na zdobycie nowoczesnej wiedzy, ale także sprzyja rozwojowi osobistemu, stymuluje do nabywania nowych umiejętności i pozwala na aktywne uczestnictwo w procesie nauczania-uczenia się Studenci stanowią z reguły niewielką, elitarną grupę osób, które podejmują nie tylko trud uczenia się, ale także podejmują próby zmiany postaw i zachowań codziennych, ponieważ świadomość znaczenia modelowania w edukacji oraz potrzeba łączenie teorii z praktyką wymaga od nich nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także aktywnych prób ich stosowania w swoim życiu Studenci są szczególnie zainteresowani problematyką zdrowia psychospołecznego i wykazują szczególną motywację do pracy w aspekcie kreowania zdrowia psychicznego i społecznego własnego i potencjalnych uczniów i klientów Po praktykach są w większości rozczarowani szkołą, która nie tylko nie ma dla nich etatów, ale także często nie pozwala im wykorzystać ich nowych umiejętności, Bywają też zadowoleni, gdy okazuje się, że ich umiejętności metodyczne wzbudzają zaciekawienie doświadczonych pedagogów i gdy uzyskują wysokie oceny za pracę z uczniami, z którymi dobrze sobie radzą w trakcie prowadzonych zajęć PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

27 Refleksje studentów i realizatorów – efekt 8 lat doświadczeń w kształceniu kadr dla zdrowia - 5 Znaczna część absolwentów podejmuje podyplomowe kształcenie w dziedzinie psychoprofilaktyki, socjoterapii, psychoterapii Podejmują pracę w szkołach na stanowisku pedagoga, ale często mimo wysokich umiejętności muszą uzupełniać formalne wykształcenie na kursach z dziedziny pracy opiekuńczo-wychowawczej lub socjoterapii W wielu placówkach leczniczych, edukacyjnych i w zakładach opiekuńczych związanych z sektorem opieki zdrowotnej bardziej pożądani są absolwenci Pedagogiki Leczniczej lub Pedagogiki Specjalnej (bo to ludzie chorzy, więc trzeba ich leczyć, zaopiekować się, a nie edukować - to opinia jednego z dyrektorów sanatorium) Kilku absolwentów znalazło zatrudnienie w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych (Zakład Promocji Zdrowia), Centrum Zdrowia Publicznego, Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, także jako Gminny Pełnomocnik ds. profilaktyki alkoholowej – lecz ich opinie o realizowanych tam zadaniach są z reguły krytyczne – stanowiska te nie pozwalają im na wykonywanie działań edukacyjnych, na pracę z ludźmi, kreowanie ich postaw wobec zdrowia, lecz wymagają od nich pełnienia obowiązków urzędniczych Najbardziej zadowolona jest kilkuosobowa grupa, która kontynuuje kształcenie w zakresie poradnictwa, terapii i psychoterapii i podjęła pracę indywidualną i/lub grupową z osobami wymagającymi pomocy psychologicznej, pedagogicznej, lub ukierunkowanymi na samorozwój i wzmacnianie swojego potencjału zdrowotnego PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

28 W 1998 przy Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii pod kierunkiem Prof. dr hab. Lechosława Gapika powołano PODYPLOMOWE STUDIUM PROMOCJI ZDROWIA I PSYCHOTERAPII w zakresie PODSTAWY SEKSUOLOGII (w latach 1998/1999 oraz 2000/2001 wykształciło 87 specjalistów w zakresie promocji zdrowia seksualnego) a począwszy od 2001/2002 powołano PODYPLOMOWE STUDIUM SEKSUOLOGII SPOŁECZNEJ (Do chwili obecnej 27 absolwentów) Od roku 2007 działa trzy-semestralne PODYPLOMOWE STUDIUM SEKSUOLOGII Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia oferowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

29 Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia oferowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu W 2005 roku z inicjatywy Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii UAM powołano nowe Towarzystwo Naukowe o zasięgu ogólnopolskim, z siedzibą na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, pod nazwą: POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPEUTYCZNE. Jego celem jest integracja specjalistów o zróżnicowanym wykształceniu w celu poszukiwania możliwości współdziałania w profilaktyce, rozwiązywaniu problemów rozwojowych oraz zdrowotnych określonych grup pacjentów Członkowie PTT to specjaliści w zakresie: psychologii, pedagogiki i grupa humanistycznie zorientowanych lekarzy, którzy zajmują się różnymi metodami wspomagania zdrowia i terapii. Oferuje możliwości zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz uzyskania: Certyfikatu specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego, Certyfikatu specjalisty w zakresie seksuologii, Certyfikatu doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

30 Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia oferowane na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu w PTT istnieją następujące Sekcje Naukowe: PSYCHOPROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA PORADNICTWA I PREZENTACJI MEDIALNYCH TERAPII OSÓB Z ZABURZENIAMI ROZWOJU TERAPII OSÓB Z ZESPOŁEM STRESU POURAZOWEGO PSYCHOTERAPII NERWIC I ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH EKSPERTYZ SĄDOWYCH I PENITENCJARYSTYKI SEKSUOLOGII ZDROWIA RODZINY PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

31 Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia we współpracy z różnymi ośrodkami Współpraca z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Wielkopolskim Centrum Zdrowia Publicznego, Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia) Wspieranie profilaktycznych działań Miasta poprzez opracowanie programów edukacyjnych i realizację warsztatów; dla młodzieży rozwijających motywację i umiejętności realizacji zdrowego stylu życia, ukazujących sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz możliwości zapobiegania zagrożeniom wakacyjnym i zachowaniom autodestrukcyjnym (pt.: Być sobą – być z innymi 2004) dla nauczycieli gimnazjów poznańskich ukierunkowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności związanych z problematyką promocji zdrowia w szkole (pt.: Kształtowanie kompetencji w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w szkole (2005), Jak prowadzić zajęcia profilaktyczne i promować zdrowie w szkole (2006) Udział w konferencjach z cyklu Poznańskie szkoły promują zdrowie w celu propagowania idei Szkoły Promującej Zdrowie (2004, 2005) oraz w pracach Rady Programowej Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (od 2001) Wykłady szkoleniowe dla członków towarzystw naukowych, instytucji oraz środowisk zajmujących się w praktyce problematyką edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

32 Formy doskonalenia zawodowego w zakresie promocji zdrowia we współpracy z różnymi ośrodkami Współpraca z Katedrą Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Uniwersytetu Warszawskiego - Kierownik, prof. B. Woynarowska oraz Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (Zakład Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej), Krajowym Koordynatorem ds. Szkół Promujących Zdrowie Udział w opracowywaniu Propozycji programu nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna w kształceniu przeddyplomowym nauczycieli i pedagogów oraz treści przedmiotu edukacja zdrowotna przewidzianych do realizacji w uczelniach wyższych w projekcie standardów nauczania dla kierunku pedagogika (opracował zespół pod kierunkiem prof. B. Woynarowskiej) Udział w projekcie p.t.: Ewaluacja w szkole promującej zdrowie. Opracowywanie standardów mierzenia jakości pracy szkół w zakresie promocji zdrowia. Kierownik projektu prof. B. Woynarowska, 2004 – 2005. Udział w projekcie pt.: Opracowywanie wskaźników i narzędzi do oceny środowiska fizycznego i społecznego w szkołach promujących zdrowie. Projekt realizowany w ramach porozumienia o współpracy między Ministerstwem Zdrowia a Światową Organizacją Zdrowia Biurem Regionalnym dla Europy w zakresie priorytetowych obszarów, w tym Środowisko i zdrowie (z koncentracją na dzieciach i młodzieży). Kierownik Projektu prof. Barbara Woynarowska, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania UW. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

33 WNIOSKI Warto kształcić ludzi zorientowanych w teorii i praktyce promocji zdrowia, bo dzięki temu jest możliwa poprawa zdrowia oraz związanej z tym jakości życia współczesnego człowieka, który chce być zdrowy, wie jak to osiągnąć, a ponadto umie sprawnie i konsekwentnie działać na rzecz ochrony oraz budowania potencjału zdrowotnego; Trzeba wiele czasu, aby edukacja zdrowotna społeczeństwa przyniosła wymierną poprawę poziomu wiedzy i świadomości zdrowotnej, więc nie można rezygnować z działań na rzecz upowszechniania kultury zdrowotnej Polaków; Są do tego potrzebni pedagodzy zdrowia, edukatorzy zdrowia, promotorzy zdrowia – trzeba jednak podejmować nie tylko działania edukacyjne, ale także społeczno-polityczne i organizacyjne, które pozwolą im uzyskać miejsca pracy sprzyjające wykorzystywaniu ich wysokich kompetencji; Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań w celu budowania lepszego poczucia identyfikacji z zawodem edukatora zdrowia i przeciwdziałanie poczuciu bycia outsiderem w systemie oświaty szczególnie wśród młodych, wysoko kwalifikowanych kadr, które są niezbędne dla promocji zdrowia. PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007

34 Ewa Kasperek-Golimowska Department of Health Promotion and Psychotherapy Faculty of Educational Studies Adam Mickiewicz University in Poznań Do we need a health educator in Poland? AMU experiences in education of health promotion personnel by Poznań, 2007 PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY NR 2/2007


Pobierz ppt "Ewa Kasperek-Golimowska Zakład Promocji Zdrowia i Psychoterapii Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu CZY I KOMU W."

Podobne prezentacje


Reklamy Google