Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowanie partnerstwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowanie partnerstwa"— Zapis prezentacji:

1 Budowanie partnerstwa
Mateusz Eichner, Piotr Bańczyk

2 Partnerstwo Lokalne -Definicja
„Międzysektorowa sformalizowana lub niesformalizowana lokalna inicjatywa społeczna w ramach której grupa podmiotów planuje i realizuje działania ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych występujących na danym terytorium”.

3 Partnerstwo jako sposób na rozwiązywanie problemów lokalnych
ŚRODOWISKO PARTERSTWO PROBLEM SPOŁECZNY CEL DZIAŁANIA Rozwój społeczności lokalnej jest procesem społecznej zmiany, a jego nadrzędną wartością jest oparcie rozwoju lokalnego o siły tkwiące we własnym środowisku.

4 Cechy partnerstwa: Wspólny cel Równość partnerów
Zasady zarządzania wypracowane wspólnie i wszystkim znane Dobrowolność udziału w partnerstwie Chęć i motywacja potencjalnych partnerów do uczestniczenia w partnerstwie Efekt społecznej synergii Równoważność/ równowaga wszystkich partnerów, głos każdego z partnerów jest tak samo ważny Świadomość swoich słabych i mocnych stron Wspólny obszar problemowy dla wszystkich

5 Cechy partnerstwa: Krytyczne bycie wewnątrz partnerstwa
Świadomość oczekiwań partnerów – nie można kryć swoich intencji, jawność zamiarów Uzupełnianie zasobów, łączenie kapitałów Partnerstwo to proces dynamiczny, „dzieje się” Partnerzy są współodpowiedzialni za efekty Wspólne wartości – zaufanie, lojalność, odpowiedzialność

6 ĆWICZENIE –Korzyści i minusy współpracy
+ Dla organizacji pozarządowych - Dla organizacji pozarządowych + Dla samorządu - Dla samorządu

7 Dlaczego Partnerstwa? Dają możliwość wzmocnienia własnej skuteczności poprzez wspólne działanie, Eliminują dublowanie zadań, Ułatwiają uzyskania powszechnego poparcia w konkretnych zadaniach -lobbing, Dają milowość zdobycia większego rozgłosu -PR, Umożliwiają łatwiejszy dostęp do ludzi, czasu, pieniędzy –optymalizacja zasobów Budują KAPITAŁ SPOŁECZNY Preferowane są przy ubieganiu się o środki zewnętrzne

8 Czynniki motywujące do nawiązania partnerskiej współpracy
Realizacja wspólnego celu Podobny rodzaj organizacji Doświadczenie i praktyka działania, wzajemne korzystanie ze swoich umiejętności Zidentyfikowanie problemu podobnego rodzaju Praca na rzecz podobnej grupy docelowej Możliwość pozyskania większych środków

9 Czynniki motywujące do nawiązania partnerskiej współpracy
możliwość działania na większym obszarze Wymogi grantodawcy Tworzenie reprezentacji branżowych Wymiana informacji, doświadczeń, lepszy przepływ informacji, pozyskanie nowych kontaktów i znajomości Racjonalność ekonomiczna w rozwiązywaniu problemów

10 ĆWICZENIE Co sprzyja budowaniu partnerstwa w społeczności lokalnej?
Co przeszkadza budowaniu partnerstwa w społeczności lokalnej?

11 Wskaźniki sprzyjające budowaniu partnerstwa w lokalnej społeczności
Świadomość problemów, potrzeb. Oddolna potrzeba zmiany istniejącego stanu rzeczy Mały obszar geograficzny. Kapitał społeczny –silne więzi międzyludzkie. Elastyczność i otwartość, zdolność do zmian. Umiejętność prowadzenia dyskusji, osiągania konsensusu i podejmowania współpracy –gotowość do prowadzenia debaty. Lokalni liderzy. Pozytywne doświadczenia we wcześniejszej wspólnej pracy. Brak konfliktów interpersonalnych –osobowych pomiędzy osobami kierującymi kluczowymi instytucjami.

12 Partnerstwa Lokalne–kto może tworzyć
Ośrodki szkoleniowe Biura Pośrednictwa Pracy Izby Handlowe, Rzemiosło Władze lokalne Firmy OWSS Problem terytorium Agencje Rozwoju Organizacje pozarządowe Ośrodki Pomocy Społecznej Powiatowe Rady Zatrudnienia Lokalne media PUP

13 Analiza interesariuszy partnerstwa?
Grupa docelowa Co nam mogą dać? Co my im możemy dać? Bariery Np.. Urząd Gminy

14 KLUCZOWE ELEMENTY POPRAWNIE FUNKCJONUJĄCEGO LOKALNEGO PARTNERSTWA
konsekwentny i stanowczy lider/koordynator Zrównoważenie pomiędzy zbytnią biurokratyzacją a nieformalną strukturą Systematyczne gromadzenie danych i analiz dotyczących społeczności lokalnej. Otwartość na nowych członków partnerstwa, konsultacja społeczna i angażowanie innych podmiotów Elastyczność i otwartość na zmianę skoncentrowanie się na ludziach w Lokalnym Partnerstwie i „pielęgnowanie” wypracowanych relacji Wypracowana procedura pozyskiwania niezbędnych środków finansowych na realizację celów wypracowanie przejrzystych struktur i procesu decyzyjnego, wspólne podejmowanie decyzji

15 Etapy tworzenia i rozwoju partnerstwa
1. Analiza środowiska problemu – obejmuje wszystkie instytucje i zjawiska związane z problemem Dokonuje się jej poprzez określenie instytucji i organizacji oraz zjawisk sprzyjających naszym działaniom, instytucji i organizacji hamujących nasze działania. Praca ze społecznością lokalną nad jej rozwojem to towarzyszenie jej w rodzeniu własnej przyszłości.

16 Etapy tworzenia i rozwoju partnerstwa
2. Wstępna analiza potencjalnych partnerów – odpowiadamy na następujące kwestie: Jaki jest status prawny potencjalnego partnera Jego główne cele i klienci, którym pomaga Dlaczego jest istotny dla rozwiązania problemu Co może wnieść do partnerstwa Co może zyskać na współpracy z innymi, jaka może być jego motywacja w przystąpieniu do partnerstwa

17 Etapy tworzenia i rozwoju partnerstwa
3. Spotkania grupy partnerskiej: Wzajemne poznanie się partnerów Ustalenie obowiązujących wartości i reguł Ustalenie przez wszystkich partnerów wspólnego projektu

18 Partnerstwo instytucji
MODEL PARTNERSTWA LOKALNEGO Partnerstwo osób = STOWARZYSZENIE Partnerstwo instytucji REPREZENTACJA

19 bezpośrednia realizacja
MODEL PARTNERSTWA LOKALNEGO Sformalizowany bezpośrednia realizacja KOORDYNACJA Niesformalizowany pośrednia realizacja SIEĆ

20 PARTNERSTWO SFORMALIZOWANE Projektowe Lokalne

21 ĆWICZENIE Perspektywy dla rozwoju Bariery rozwoju partnerstwa?

22 Współpraca z samorządem Outsourcing usług społecznych
Mateusz Eichner

23

24 Należy wyróżnić dwa całkowicie odrębne sposoby realizacji projektu z udziałem więcej niż jednego podmiotu: partnerstwo - co oznacza wspólną realizację projektu przez beneficjenta i podmioty z sektora lub spoza sektora finansów publicznych określone bądź na podstawie ustaw: z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. poz. 142, poz jt. z późn. Zm bądź na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz na podstawie umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym;

25 przekazanie realizacji zadań w projekcie lub zakup usług w ramach projektu - co oznacza możliwość zlecenia części zadań podmiotom z sektora lub spoza sektora finansów publicznych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz t.j.) oraz ustawy z dnia z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 , poz. 100). W tych przypadkach przepisy dopuszczają możliwość realizacji zlecenia zadania w projekcie, pod warunkiem wskazania we wniosku o dofinansowanie, które zadania i dlaczego projektodawca zamierza powierzyć wykonawcom, oraz w jaki sposób i według jakich kryteriów będzie ich wyłaniał.

26 W przypadku przekazania realizacji zadań w projekcie lub zakupu usług w ramach projektu stosowane są właściwe - wymienione wcześniej - przepisy prawne zaś we wniosku o dofinansowanie nie ma konieczności imiennego wskazywania wykonawców. Warunkiem takiego sposobu realizacji projektu jest to, iż beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom.

27 Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w świetle nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Formy jednostek administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, które dotychczas wskazywała ustawa – nadal w niej pozostały. Do tych form zaliczamy zatem: zlecanie zadań publicznych w formie powierzenia lub wspierania; wzajemne informowanie się o kierunkach prowadzonych działań; konsultowanie projektów aktów normatywnych; tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym. umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej; umowy partnerstwa określone w Ustawie o prowadzeniu polityki rozwoju.

28 Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w świetle nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pozostaje otwarty konkurs ofert. Wybór trybu musi zapewniać wysoką jakość wykonania zadania. Nowy sposobem przekazywania środków na realizację zadania publicznego jest tzw. tryb małych zleceń.

29 Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w świetle nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie W otwartych konkursach ofert będą mogły startować wyłącznie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (w tym spółdzielnie socjalne). skrócenie minimalnego okresu na zbieranie ofert: do 21 dni (z 30 dni); brak obowiązku publikowania ogłoszeń o otwartym konkursie ofert w prasie (BIP i tablica) obowiązek powołania komisji konkursowych; możliwość ogłoszenia otwartego konkursu ofert na podstawie projektu uchwały budżetowej; zapis o tym, że każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty; możliwość zlecenia przeprowadzenia konkursu organizacji pozarządowej; możliwość złożenia przez organizacje oferty wspólnej (dwie lub więcej organizacji).

30 Partnerstwo projektowe
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie partnerzy są wskazywani imiennie we wniosku o dofinansowanie projektu. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, aby mógł zostać uznany za partnerski, musi spełnić wymagania określone ustawą o z dnia 6 grudnia 2006 r. zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz musi być zgodny z zasadami określonymi w niniejszymi dokumencie. Niniejszy dokument nie obejmuje projektów o współpracy ponadnarodowej, oraz projektów innowacyjnych

31 Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu ponosi Beneficjent (lider partnerstwa), jako strona umowy o dofinansowanie. Dlatego też struktura zarządzania powinna jednak wyraźnie oddzielać zarządzanie strategiczne (realizowane przez wszystkich partnerów) oraz zarządzanie administracyjne (administrowanie projektem przez beneficjenta).

32 Realizacja projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: posiadania lidera partnerstwa, który jest jednocześnie beneficjentem projektu uczestnictwa partnerów w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem; adekwatności udziału partnerów, co oznacza odpowiedni udział partnerów w realizacji projektu (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom); zawarcia pisemnej umowy lub porozumienia partnerów, określającego podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami.

33 Nie może zostać zawarte partnerstwo jednostek, pomiędzy którymi istnieje podległość polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z jej własną podległą jednostką. W przypadku administracji samorządowej i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki budżetowej, zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego.

34 Umowa partnerska powinna zawierać:
cel partnerstwa; odpowiedzialność lidera/beneficjenta projektu oraz partnerów wobec osób trzecich za zobowiązania partnerstwa; zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, plan finansowy w podziale na wydatki wszystkich uczestników partnerstwa oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów finansowych i rozliczania środków zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie; zasady podejmowania decyzji w partnerstwie (zasady wspólnego zarządzania); pełnomocnictwo, lub upoważnienie do reprezentowania partnerów przez beneficjenta; sposób wewnętrznego monitorowania i kontroli realizacji projektu.

35 Partnerstwo publiczno-prywatne
Umowa (koncesja) zawarta na czas określony, pomiędzy jednostką administracji publicznej (partnerem publicznym) a agentem (partnerem prywatnym), na mocy której firma finansuje utworzenie infrastruktury potrzebnej do świadczenia usługi publicznej, a następnie świadczy tę usługę przez czas ważności koncesji i pobiera opłatę za świadczenie tej usługi. Źródło: USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

36 Partner a podwykonawca
Podwykonawcą jest instytucja realizująca część projektu w drodze zamówienia, wyłoniona zgodnie z prawem zamówień publicznych i wytycznymi określonymi przez Instytucję Zarządzającą Podwykonawca nie uczestniczy we wszystkich etapach budowania i realizacji projektu podwykonawca nie może być znany w momencie składania wniosku Może on zostać wyłoniony w trakcie realizacji projektu Jeśli jest znany w momencie składania wniosku, wpisujemy jego dane do wniosku

37 Założenia do Program Współpracy
Wsparcie finansowe Wsparcie pozafinansowe

38 Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39


Pobierz ppt "Budowanie partnerstwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google