Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne"— Zapis prezentacji:

1 Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne
GOŁDAP-OLSZTYN 18-19 września Peter Torkler WWF Niemcy

2 Wprowadzenie: Fundusze Unijne LIFE+ Fundusze Strukturalne
POIiŚ Oś V ROP Warmia i Mazury Współraca transgraniczna

3 Na co wydaje Unia Europejska pieniądze?

4 Jakie potencjalne źrodła dla środowiska w Polsce?

5 Jakie źrodła informacji w Polsce?
Krajowy Punkt Kontaktowy dla programu LIFE+ na terenie Polski Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Edukacji i Ochrony Przyrody Wydział ds. V osi POIiŚ i LIFE+ ul. Konstruktorska 3a Warszawa   tel. (22) , (22)     Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska Departament Funduszy Ekologicznych ul. Wawelska 52/54, Warszawa   tel.(22) fax (22)

6

7 Fundusz Life+ Szanse i bariery

8 LIFE w skrócie 10 mln Euro dla Polski na rok 2008
3 komponenty: PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (aktywne zachowanie różnorodności biologicznej w tym Natura 2000) POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA (szeroko zrozumiana ochrona środowiska tak jak ochrona przed zmianami klimatu, woda, gleby, hałas) INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ogólne podnoszenie świadomości w tym szczególnie działania związane z zapobieganiem pożarom lasów) 10 mln Euro dla Polski na rok 2008 1,1 mln wykorzystano na rok 2007!

9 LIFE + bariery Bardzo szczegółowe dokumenty wniosku
Długa procedura oceny wniosków Od składania wniosku do pierwszych przelewów: 15 miesięcy Dużo odrzuconych wniosków ze względu na jakość techniczną i finansową (w Polsce tylko 1 z 8 projektów!) Z reguły tylko 50% dofinansowania

10 LIFE+ szanse Nikt nie chce aby fundusze dla Polski przepadły!
Szansa realizacji ważnych przedsięwzięć przyrodniczych dla polepszenia promocji walorów turystycznych Warmia i Mazury NFOSiGW umożliwia dalsze dofinansowanie aż do 90 lub 95%! Jest sporo czasu na przygotowanie jeżeli dziś się zacznie planować na 2009

11 LIFE+ detal 3 Kryteria kwalifikowalności działań, projekty musza być:
wykonalne, spójne pod względem technicznym i finansowym oraz opłacalne. wspierają w szczególności wdrażanie szóstego wspólnotowego Programu działań w zakresie środowiska naturalnego (6 EAP), a także wdrażanie i rozwój wspólnotowej polityki i prawodawstwa.

12 LIFE+ detal Ponadto w celu zapewnienia europejskiej wartości dodanej oraz uniknięcia finansowania powtarzających się działań, projekty spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: są to projekty dotyczące najlepszych praktyk lub projekty demonstracyjne służące wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) lub Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG), są to projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii, są to kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów, są to projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska Ze względu na ograniczony budżet, program LIFE+ nie przewiduje współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ramach komponentu 2 możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie dla instalacji demonstracyjnych, prezentujących nowe lub nie wykorzystywane wcześniej technologie.

13 LIFE+ detal Budżet LIFE+ Zasady współfinansowania
Pierwszy okres rozliczeniowy na lata , przewiduje około 41 mln euro dla Polski Zasady współfinansowania 50% kosztów kwalifikowanych - podstawowy maksymalny poziom dofinansowania 75% kosztów kwalifikowanych - dla projektów z komponentu 1 (Przyroda i Różnorodność biologiczna), których głównym celem jest ochrona gatunków i siedlisk priorytetowych obrębie obszarów Natura 2000. Minimalna wartość projektu Nie ograniczona ale komisja preferuje duże projekty >1mln Euro

14 Dofinansowanie projektów LIFE+ ze środków NFOŚiGW
NFOSiGW przewiduje wsparcie w wysokości 86 mln złotych na lata Wspiera tyko działania z listy programów priorytetowych NFOŚiGW, na rok 2008. Na 2008 rok przewidziano między innymi programy priorytetowe służące współfinansowaniu Komponentu I oraz Komponentu III Instrumentu Finansowego LIFE+: Program priorytetowy 5.1 „Ochrona przyrody i krajobrazu” umożliwia finansowanie przedsięwzięć objętych Komponentem I LIFE+, Program 5.3 „Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej” dotyczy Komponentu III LIFE+. wydatki/koszty wnioskowane do finansowania przez NFOŚiGW musza być zgodne z dokumentem „Koszty kwalifikowane w ramach priorytetowych programów NFOŚiGW”. Wnioskodawcy będą mieli możliwość ubiegania się o promesę dofinansowania przedsięwzięć na etapie składania wniosków do Komisji Europejskiej

15 Procedura składania wniosków na rok 2008
LIFE+ detal Procedura składania wniosków na rok 2008 2008 project selection Period Publication of the 2008 call for proposals 15 July 2008 Workshop for potential applicants organised by the Commission in each Member State August to November 2008 Deadline for applicants to send proposals to Member States' authorities 21 November 2008 Deadline for Member States to send proposals to the Commission 05 January 2009 Eligibility, evaluation and revision January to July 2009 Deadline for signing grant agreements 31 December 2009 Earliest possible starting date for 2008 projects 01 January 2010

16 Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie?
działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska unii europejskiej, tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku, analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy, monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów, pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego, szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów, platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk, działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów lasów, demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków polityki

17 Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie?
specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”: zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000; monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania stanu ochrony; rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych; zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich; nabywanie gruntów pod następującymi warunkami: nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów objętych siecią Natura 2000, nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody, nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, oraz dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.

18 Jakie projekty zostały wybrane?

19 Fundusze Strukturalne
V Oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ROP Warmia i Mazury Współpraca Transgraniczna

20 Czy FS uzupełniają LIFE+?
LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów finansowych Wspólnoty. Natomiast FS mogą znacznie uzupełnić zakres działań LIFE+ np.: LIFE wspiera akcje innowacyjne Oś V tez plany LIFE działa na obszarach cennych, Oś V umożliwia tworzenie korytarzy

21 Finansowanie przyrody przez FS
Budżet V osi priorytetowej: 89 mln EUR na lata z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Maksymalne dofinansowanie dla projektów: 85% kosztów kwalifikowanych Uzupełnienie wkładu krajowego z NFOŚ, WFOŚ, Ekofundusz, inne Minimalny wkład własny beneficjenta Minimalna wartość projektu: 400 tys. PLN, wyjątek: w przypadku przejść dla dużych ssaków i kampanii medialnych – 2 mln PLN

22 Działania w ramach V osi priorytetowej
5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej 5.2 Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych 5.3 Opracowanie planów ochrony obszarów chronionych 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Informacje Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

23

24 RPO Warmia i Mazury Możliwości ROP dla ochrony przyrody nie wykorzystano!

25 93 mln dla środowiska w RPO
Wysoki poziom inwestycji w źródła energii odnawialnej Priorytet położony na oczyszczalnie ścieków Ważne inwestycje w dziedzinie odpadów i wody pitnej = mały priorytet w RPO na ochronę przyrody ! LIFE+ powinien stać się ważnym instrumentem uzupełniającym inwestycje na rzecz ochrony przyrody na terenie Warmii i Mazur!

26 Priorytety wydatków Brak:
51 promocja różnorodności biologicznej i ochrony przyrody 55 promocja zasobów naturalnych 56 Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego

27 Cross Border Cooperation Programme Lithuania-Poland

28 Ogólne zasady współpracy transgranicznej

29 Uwarunkowania wspólnych projektów
Wspólne przygotowanie projektu Wspólny personel projektu Wspólne wdrażanie projektu Wspólne finansowanie projektu Co najmniej 2 z 4 kryteriów są wymagane Formy projektów: Otwarte ogłoszenia o naborach wniosków Strategiczne projekty Fundusze małych projektów

30 Cel programu Litwa-Polska

31 Osie Priorytetowe Poprawa środowiska życia

32 Wspieranie działania środowiskowe

33 Potencjalny budżet

34 Podsumowanie Fundusze dają ogromną szansę na finansowanie ochrony przyrody i środowiska Trzeba zainwestować sporo czasu aby uruchomić projekty Ważne jest dobre rozpoznanie wszystkich różnych opcji finansowania, wymaga to odpowiedniego doradztwa Maksymalne wykorzystanie funduszy na środowisko nie ominie konfliktów jakie są związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, to jest kwestia dobrej implementacji prawa unijnego i może być częścią naszej dyskusji…..

35 Thank you for attention!


Pobierz ppt "Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google