Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów PR UE Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE Poznań, 14 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów PR UE Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE Poznań, 14 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów PR UE Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE Poznań, 14 listopada 2007 r.

2 Plan spotkania 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - obowiązuje od 29.10.2007 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1346) Pytania po określonych blokach 2. Przedsięwzięcie Granty na granty Dyskusja

3 1. Podstawy prawne 2. Wysokość dofinansowania 3. Procedura rozpatrywania wniosku 4. Kryteria oceny wniosków 5. Wniosek (korekty i aktualizacje) 6. Raport roczny i końcowy 7. Wykorzystanie i rozliczanie środków DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA w PROGRAMACH UE

4 PODSTAWY PRAWNE 1.Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) 2.Nowelizacja ww. ustawy – nowe zasady dla wniosków składanych od dnia 1 lipca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 795) 3.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą ( Dz.U. Nr 188, poz. 1346, rozporządzenie obowiązuje od 29.10.2007 r.) 4.Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej – w przygotowaniu

5 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Środki finansowe na naukę, na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (udział w projekcie): 1.nie większe niż wysokość kosztów zaplanowanych na ten cel przez jednostkę naukową ze środków krajowych i jednocześnie 2.nie większe niż 60% planowanych kosztów udziału jednostki w projekcie, czyli całego budżetu jednostki (śr. zagr. + śr. krajowe).

6 PROCEDURA 1.Złożenie wniosku Ocena formalna DSE Ocena merytoryczna Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą 2.Opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki 1.Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (§ 4 ust. 2 pkt 1 – decyzja przyznająca dofinansowanie. Brak umowy!) 2.Przekazanie środków na konto jednostki (Departament Ekonomiczny)

7 OCENA FORMALNA (§ 7 ust. 1-4 rozporządzenia oraz załącznik nr 1) 1. Kompletność wniosku 2. Status jednostki: naukowa/nienaukowa 3. Poprawność rachunkowa kosztorysu 4. Dane formalne: podpisy, pieczęcie, data 5. Załączniki: kontrakt, dokument o przystąpieniu do kontraktu, informacja o podziale środków zagranicznych

8 S A N K C J A ! Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni (§ 3 ust. 2 )

9 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ (§ 7 ust. 5 rozporządzenia) 1.Znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju priorytetowych dziedzin nauki w Polsce; 2.Uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczestników programu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii; 3.Kategoria jednostki naukowej.

10 WNIOSEK (§ 7 rozporządzenia; załącznik nr 1) 2 egzemplarze (bardzo obszerne załączniki tylko w 1 egz.) Termin składania: w ciągu całego roku kalendarzowego Wniosek należy przesłać do: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Spraw Europejskich ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa lub złożyć w Kancelarii ogólnej (pok. 32; parter)

11 KOREKTA KOSZTORYSU (§ 12 ust. 2 rozporządzenia) Przyznanie środków w wysokości niższej niż wnioskowana lub wydanie decyzji w następnym roku budżetowym wówczas w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji należy przesłać skorygowany kosztorys, uwzględniający zmiany określone w decyzji Jednostka koryguje kosztorys na podstawie: - decyzji o dofinansowaniu (nowy kosztorys + str. 1 wniosku) - zmian w stosunku do pierwotnej wersji wniosku Ilość egzemplarzy: 2 S A N K C J A ! Brak skorygowanego kosztorysu oznacza rezygnację z przyznanego finansowania (§ 12 ust. 3 )

12 Istotna zmiana warunków realizacji projektu (§ 13 ust. 1 rozporządzenia) Zakaz dokonywania zamian wstecz! Składanie nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu zakończenia realizacji projektu (wg decyzji lub kontraktu z instytucją UE). Wniosek aktualizacyjny – na załączniku nr 1 (w 2 egz.) a) istotne zmiany zakresu merytorycznego w zadaniach jednostki, b) istotne przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztorysu (np. z wynagrodzeń na podróże). S A N K C J A ! Brak wniosku aktualizacyjnego może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania, uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1 )

13 RAPORT ROCZNY (§ 18 rozporządzenia; załącznik nr 7) Termin złożenia: do dnia 31 marca roku następnego (6 m-cy od dnia rozpoczęcia realizacji zadań określonych w decyzji) w 2 egz. Procedura oceny: ocena formalna (DSE) i rozliczenie rachunkowe (DE) ocena Zespołu (zakres merytoryczny i zgodność z kosztorysem), opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Minister rozstrzyga o: kontynuacji finansowania; wstrzymaniu lub zmniejszeniu dalszego finansowania (uchylenie lub zmiana decyzji) S A N K C J A ! Niezłożenie w terminie raportu rocznego może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania oraz ew. uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1).

14 RAPORT KOŃCOWY (§ 18 rozporządzenia; załącznik nr 7) 2 egzemplarze (w pełni zgodne z wzorem; wszystkie wymagane dane), Termin złożenia (§ 21 ust. 1 i 2) : a) 30 dni po dokonaniu rozliczenia finansowego projektu przez KE (od daty wpływu potwierdzenia do jednostki); b) 60 dni od dnia zakończenia zadań przewidzianych w harmonogramie – gdy termin zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji jest późniejszy niż termin zakończenia kontraktu z instytucją UE ZAŁĄCZNIK : kopia dokumentu potwierdzającego rozliczenie projektu przez instytucję UE (§ 21 ust. 1)

15 RAPORT KOŃCOWY (§ 21 rozporządzenia) PROCEDURA OCENY: a)ocena formalna (DSE) i rozliczenie rachunkowe (DE) b)ocena Zespołu, c)opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Minister uznaje projekt za: a)w ykonany; b)wykonany z wezwaniem do zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo, ew. wezwaniem do zapłacenia kary; c)niewykonany w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo, ew. z wezwaniem do zapłacenia kary - uzyskanie rezultatów negatywnych w wyniku wykonanych prawidłowo zadań nie powoduje uznania projektu za niewykonany S A N K C J A ! Niezłożenie w terminie raportu końcowego może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1 ).

16 Dysponowanie środkami finansowymi (§ 4 i 11 rozporządzenia ) Przepisy § 4 ust. 3 Nie podlegają waloryzacji. ust. 4 Mogą być przekazywane w ratach. Przekazanie kolejnych rat może zostać uzależnione od pozytywnej oceny raportu rocznego. ust. 5 Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym – mogą być wydatkowane w kolejnych latach określonych w decyzji. ust. 6 Zwrot niewykorzystanych środków: w ciągu 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji - na rachunek Ministerstwa ust. 7 Odpowiedzialność jednostki za wydatkowanie środków zgodnie z decyzją. Przepisy § 11 ust. 3 Refundacja kosztów poniesionych ze środków własnych w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu (wg kontraktu) do dnia otrzymania decyzji – w bieżącym roku budżetowym.

17 Nieprawidłowe wykorzystanie środków (§ 26 rozporządzenia) Przepisy § 26 ust. 2 Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Ministerstwa wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia stwierdzenia przez Ministra nieprawidłowego wykorzystania tych środków finansowych do dnia ich zwrotu ust. 3 W przypadku nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w decyzji, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność jednostka, minister może naliczyć dodatkowo karę w wysokości do 10% przyznanych środków finansowych

18 Aparatura i materiały (§ 27 rozporządzenia) Przepisy § 27 ust. 1 Aparatura naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w celu realizacji zadań, podlega zagospodarowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi środków trwałych (pozostaje w jednostce). ust. 2 Zakupione ze środków na naukę, nie zużyte materiały i przedmioty nietrwałe po zakończeniu realizacji zadań pozostają w dyspozycji jednostki. ust. 3 Przychody ze sprzedaży aparatury naukowo- badawczej, uzyskane w okresie realizacji zadań, podlegają zwrotowi na właściwy rachunek Ministerstwa.

19 KONTROLA (§ 26 i 27 rozporządzenia) Przepisy § 26 ust. 4 Minister może dokonywać kontroli przebiegu wykonywania zadań i sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych. ust. 5 W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie odrębnych przepisów (np. NIK), że przekazany raport nie został sporządzony prawidłowo lub jest nierzetelny, Minister może zarządzić ponowną ocenę wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

20 Część II Granty na granty

21 GRANTY NA GRANTY DZIAŁANIA MINISTERSTWA marzec – listopad 2007 r. 1. Nabór wniosków 1 marca – 30 kwietnia 2. Ocena formalna (DSE i KPK) maj – czerwiec 3. Ocena merytoryczna (2 recenzje) lipiec 4. Lista rankingowa lipiec 5. DecyzjeMinistrasierpień 6. Umowy sierpień - listopad

22 GRANTY NA GRANTY WNIOSKI Złożono 58 wniosków na łączną kwotę 5 320 883 zł, Na etapie oceny formalnej odrzucono 11 wniosków ze względu na: niespełnienie kryterium koordynacji, niespełnienie kryterium zgodności z konkursem KE, niespełnienie kryterium zakresu przedmiotowego objętego konkursem – program szczegółowy Współpraca 7.PR

23 Interdyscyplinarny Zespół ds. Grantów Przygotowawczych zarekomendowano do finansowania 35 wniosków na łączną kwotę 2 998 290 zł, w tym: 18 wniosków uzyskało finansowanie zgodne z wnioskowanym 17 wniosków uzyskało finansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana Brak rekomendacji – 12 wniosków GRANTY NA GRANTY

24 4. UMOWY podpisano 24 umowy na kwotę 1 994 205 zł 2 umowy na etapie podpisywania 7 umów – brak informacji od beneficjenta 3 jednostki zrezygnowały z przyznanego finansowania 3 jednostki wystąpiły o zmniejszenie finansowania

25 GRANTY NA GRANTY 4. WNIOSKI PROJEKTOWE złożono 27 projektów (na 35 wniosków), 26 projektów przeszło etap oceny formalnej, z czego 22 nie przekroczyło wymaganego progu punktowego uprawniającego do finansowania 4 projekty przekroczyły próg punktowy uprawniający do finansowania: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (KBBE), Fundacja Naukowa CASE (SSH), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (NMP) Akademia Górniczo – Hutnicza (SECURITY)

26 GRANTY NA GRANTY Sugestie i propozycje zmian od beneficjentów przedsięwzięcie ogłoszone zbyt późno (środki z MNISW otrzymane po złożeniu projektów do KE) nabór ciągły wniosków rozszerzenie zakresu przedmiotowego konkursu o inne programy szczegółowe 7.PR - Możliwości, Ludzie, Euratom zwiększenie elastyczności podziału środków uznanie wynagrodzeń za koszt kwalifikowany uproszczenie/skrócenie procedury oceny wniosków wydłużenie okresu wykorzystania środków

27 GRANTY NA GRANTY II Podstawa prawna działania § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie (…) finansowania współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. Nr 188, poz. 1345 ) Wzór wniosku - załącznik nr 4 do rozporządzenia (wniosek w 2 egzemplarzach) Raport końcowy - załącznik nr 10 do rozporządzenia

28 GRANTY NA GRANTY II Harmonogram działań Przewidywany termin ogłoszenia konkursu – grudzień 2007 r. Nabór ciągły wniosków – od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Przewidywany budżet – 10 mln zł

29 GRANTY NA GRANTY II Założenia II edycji Kontynuacja wsparcia polskich koordynatorów projektów składanych w 7. Programie Ramowym Obszary wsparcia - rozszerzenie o programy szczegółowe Ludzie, Możliwości, EURATOM Rezygnacja z recenzji w procedurze oceny merytorycznej na rzecz panelu Pokrycie kosztów poniesionych na 3 miesiące przed złożeniem wniosku do Ministerstwa oraz kosztów zaplanowanych do poniesienia w okresie od dnia złożenia wniosku w Ministerstwie do dnia złożenia wniosku projektowego w KE

30 Procedura oceny 1. Ocena formalna – DSE: kompletność wniosku, poprawność rachunkowa 2. Ocena merytoryczna – zbliżona do stosowanej w DG Research KE: ocena wniosku przez 3 członków Zespołu uzgadnianie oceny wniosku przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Grantów Przygotowawczych w ramach panelu lista rankingowa przedstawiana do zaopiniowania KBnRG decyzja Ministra 3. Podpisanie umowy i przekazanie środków GRANTY NA GRANTY II

31 KRYTERIA OCENY wartość naukowa przygotowywanego projektu; wkład nowej wiedzy do istniejącego stanu nauki lub technologii korzyści dla gospodarki i społeczeństwa polski, udział polskich partnerów przemysłowych zgodność wniosku projektowego z tematyką konkursu programu badawczego Unii Europejskiej potencjał naukowy i organizacyjny wnioskodawcy i zaangażowanych zespołów partnerskich doświadczenie wnioskodawcy w realizacji europejskich projektów badawczych – jako koordynator, uczestnik lub ekspert oceniający zaawansowanie organizacyjne w przygotowaniu wniosku projektowego

32 GRANTY NA GRANTY II KOSZTY KWALIFIKOWANE do 75 tys. zł łącznie koszt wynagrodzeń – 1/3 łącznych kosztów uzupełniające badania naukowe, przede wszystkim weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of the art), badanie zastrzeżeń patentowych i sprawdzenie innowacyjności tematyki wniosku projektowego koszty podróży służbowych i organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się koszty wynajmu sali, hotelu, obsługi spotkań, biletów, druku materiałów informacyjnych

33 GRANTY NA GRANTY II KOSZTY KWALIFIKOWANE koszty opłaty wstępnej (fee) koordynatora w konferencjach, przy okazji których odbędzie się spotkanie konsorcjum koszt uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym pisania wniosku i/lub zarządzania w projekcie (max. 2 osoby) koszty przygotowania (napisania) wniosku inne koszty bezpośrednie niezbędne do przygotowania wniosku projektowego, np. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, w tym zakup aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych - do 7 tys. zł

34 GRANTY NA GRANTY II ROZLICZENIE raport końcowy – zał. nr 10 do rozporządzenia (2 egzemplarze) wraz z Evaluation Summary Report termin złożenia – 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w umowie zwrot przyznanych środków w całości – niezłożenie wniosku projektowego w KE, zdyskwalifikowanie na etapie oceny formalnej

35 ŹRÓDŁA INFORMACJI HOMEPAGE: www.nauka.gov.pl AKTUALNOŚCI 7. PROGRAM RAMOWY NAUKA: Zasady finansowania budżetowego Współpraca naukowa z zagranicą NA SKRÓTY: Formularze

36 Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Ewa Madej-Popiel tel. (22) 52 92 283 faks: (22) 52 92 781 e-mail: ewa.madej-popiel@nauka.gov.pl


Pobierz ppt "Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów PR UE Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE Poznań, 14 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google