Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE"— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do projektów PR UE
Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE Poznań, 14 listopada 2007 r.

2 Plan spotkania Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą - obowiązuje od r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1346) Pytania po określonych blokach Przedsięwzięcie „Granty na granty” Dyskusja

3 DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA w PROGRAMACH UE
Podstawy prawne Wysokość dofinansowania Procedura rozpatrywania wniosku Kryteria oceny wniosków Wniosek (korekty i aktualizacje) Raport roczny i końcowy Wykorzystanie i rozliczanie środków

4 PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz z późn. zm.) Nowelizacja ww. ustawy – nowe zasady dla wniosków składanych od dnia 1 lipca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 795) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. Nr 188, poz. 1346, rozporządzenie obowiązuje od r.) Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej – w przygotowaniu

5 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Środki finansowe na naukę, na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego (udział w projekcie): nie większe niż wysokość kosztów zaplanowanych na ten cel przez jednostkę naukową ze środków krajowych i jednocześnie nie większe niż 60% planowanych kosztów udziału jednostki w projekcie, czyli całego budżetu jednostki (śr. zagr. + śr. krajowe).

6 PROCEDURA Złożenie wniosku Ocena formalna  DSE Ocena merytoryczna  Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą Opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (§ 4 ust. 2 pkt 1 – decyzja przyznająca dofinansowanie. Brak umowy!) Przekazanie środków na konto jednostki (Departament Ekonomiczny)

7 OCENA FORMALNA Kompletność wniosku
(§ 7 ust. 1-4 rozporządzenia oraz załącznik nr 1) Kompletność wniosku Status jednostki: naukowa/nienaukowa Poprawność rachunkowa kosztorysu Dane formalne: podpisy, pieczęcie, data Załączniki: kontrakt, dokument o przystąpieniu do kontraktu, informacja o podziale środków zagranicznych

8 S A N K C J A ! Wnioski niekompletne zwraca się wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni (§ 3 ust. 2 )

9 KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ
(§ 7 ust. 5 rozporządzenia) Znaczenie badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju priorytetowych dziedzin nauki w Polsce; Uzyskanie dostępu do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych osiągniętych przez uczestników programu, w tym możliwości praktycznego wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiejętności lub technologii; Kategoria jednostki naukowej.

10 2 egzemplarze (bardzo obszerne załączniki tylko w 1 egz.)
WNIOSEK (§ 7 rozporządzenia; załącznik nr 1) 2 egzemplarze (bardzo obszerne załączniki tylko w 1 egz.) Termin składania: w ciągu całego roku kalendarzowego Wniosek należy przesłać do: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Spraw Europejskich ul. Wspólna 1/3 Warszawa lub złożyć w Kancelarii ogólnej (pok. 32; parter)

11 KOREKTA KOSZTORYSU (§ 12 ust. 2 rozporządzenia) Przyznanie środków w wysokości niższej niż wnioskowana lub wydanie decyzji w następnym roku budżetowym wówczas w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji należy przesłać skorygowany kosztorys, uwzględniający zmiany określone w decyzji Jednostka koryguje kosztorys na podstawie: - decyzji o dofinansowaniu (nowy kosztorys + str. 1 wniosku) - zmian w stosunku do pierwotnej wersji wniosku Ilość egzemplarzy: 2 S A N K C J A ! Brak skorygowanego kosztorysu oznacza rezygnację z przyznanego finansowania (§ 12 ust. 3 )

12 Istotna zmiana warunków realizacji projektu
(§ 13 ust. 1 rozporządzenia) Zakaz dokonywania zamian wstecz! Składanie nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu zakończenia realizacji projektu (wg decyzji lub kontraktu z instytucją UE). Wniosek „aktualizacyjny” – na załączniku nr 1 (w 2 egz.) a) istotne zmiany zakresu merytorycznego w zadaniach jednostki, b) istotne przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztorysu (np. z wynagrodzeń na podróże). S A N K C J A ! Brak wniosku „aktualizacyjnego” może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania, uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1 )

13 RAPORT ROCZNY (§ 18 rozporządzenia; załącznik nr 7) Termin złożenia: do dnia 31 marca roku następnego (6 m-cy od dnia rozpoczęcia realizacji zadań określonych w decyzji) w 2 egz. Procedura oceny: ocena formalna (DSE) i rozliczenie rachunkowe (DE) ocena Zespołu (zakres merytoryczny i zgodność z kosztorysem), opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Minister rozstrzyga o: kontynuacji finansowania; wstrzymaniu lub zmniejszeniu dalszego finansowania (uchylenie lub zmiana decyzji) S A N K C J A ! Niezłożenie w terminie raportu rocznego może spowodować wstrzymanie dalszego finansowania oraz ew. uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1).

14 RAPORT KOŃCOWY (§ 18 rozporządzenia; załącznik nr 7) 2 egzemplarze (w pełni zgodne z wzorem; wszystkie wymagane dane), Termin złożenia (§ 21 ust. 1 i 2): 30 dni po dokonaniu rozliczenia finansowego projektu przez KE (od daty wpływu potwierdzenia do jednostki); 60 dni od dnia zakończenia zadań przewidzianych w harmonogramie – gdy termin zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji jest późniejszy niż termin zakończenia kontraktu z instytucją UE ZAŁĄCZNIK: kopia dokumentu potwierdzającego rozliczenie projektu przez instytucję UE (§ 21 ust. 1)

15 RAPORT KOŃCOWY PROCEDURA OCENY: Minister uznaje projekt za:
(§ 21 rozporządzenia) PROCEDURA OCENY: ocena formalna (DSE) i rozliczenie rachunkowe (DE) ocena Zespołu, opinia Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Gospodarki, Minister uznaje projekt za: wykonany; wykonany z wezwaniem do zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo, ew. wezwaniem do zapłacenia kary; niewykonany w całości lub w części, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu środków wykorzystanych nieprawidłowo, ew. z wezwaniem do zapłacenia kary - uzyskanie rezultatów negatywnych w wyniku wykonanych prawidłowo zadań nie powoduje uznania projektu za niewykonany S A N K C J A ! Niezłożenie w terminie raportu końcowego może spowodować uchylenie lub zmianę decyzji, z żądaniem zwrotu środków finansowych (§ 26 ust. 1 ).

16 Dysponowanie środkami finansowymi
(§ 4 i 11 rozporządzenia) Przepisy § 4 ust. 3 Nie podlegają waloryzacji. ust. 4 Mogą być przekazywane w ratach. Przekazanie kolejnych rat może zostać uzależnione od pozytywnej oceny raportu rocznego. ust. 5 Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym – mogą być wydatkowane w kolejnych latach określonych w decyzji. ust. 6 Zwrot niewykorzystanych środków: w ciągu 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w decyzji - na rachunek Ministerstwa ust. 7 Odpowiedzialność jednostki za wydatkowanie środków zgodnie z decyzją. Przepisy § 11 ust. 3 Refundacja kosztów poniesionych ze środków własnych w okresie od dnia rozpoczęcia realizacji projektu (wg kontraktu) do dnia otrzymania decyzji – w bieżącym roku budżetowym.

17 Nieprawidłowe wykorzystanie środków (§ 26 rozporządzenia)
Przepisy § 26 ust. 2 Środki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Ministerstwa wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi za okres od dnia stwierdzenia przez Ministra nieprawidłowego wykorzystania tych środków finansowych do dnia ich zwrotu ust. 3 W przypadku nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w decyzji, z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność jednostka, minister może naliczyć dodatkowo karę w wysokości do 10% przyznanych środków finansowych

18 Aparatura i materiały (§ 27 rozporządzenia)
Przepisy § 27 ust. 1 Aparatura naukowo-badawcza zakupiona lub wytworzona w celu realizacji zadań, podlega zagospodarowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi środków trwałych (pozostaje w jednostce). ust. 2 Zakupione ze środków na naukę, nie zużyte materiały i przedmioty nietrwałe po zakończeniu realizacji zadań pozostają w dyspozycji jednostki. ust. 3 Przychody ze sprzedaży aparatury naukowo-badawczej, uzyskane w okresie realizacji zadań, podlegają zwrotowi na właściwy rachunek Ministerstwa.

19 KONTROLA (§ 26 i 27 rozporządzenia) Przepisy § 26 ust. 4 Minister może dokonywać kontroli przebiegu wykonywania zadań i sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych. ust. 5 W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy kontroli na podstawie odrębnych przepisów (np. NIK), że przekazany raport nie został sporządzony prawidłowo lub jest nierzetelny, Minister może zarządzić ponowną ocenę wykonania i rozliczenia finansowanych zadań.

20 Część II Granty na granty

21 DZIAŁANIA MINISTERSTWA
GRANTY NA GRANTY DZIAŁANIA MINISTERSTWA marzec – listopad 2007 r. Nabór wniosków 1 marca – 30 kwietnia Ocena formalna (DSE i KPK) maj – czerwiec Ocena merytoryczna (2 recenzje) lipiec Lista rankingowa lipiec Decyzje Ministra sierpień Umowy sierpień - listopad

22 GRANTY NA GRANTY WNIOSKI
Złożono 58 wniosków na łączną kwotę zł, Na etapie oceny formalnej odrzucono 11 wniosków ze względu na: niespełnienie kryterium koordynacji, niespełnienie kryterium zgodności z konkursem KE, niespełnienie kryterium zakresu przedmiotowego objętego konkursem – program szczegółowy „Współpraca” 7.PR

23 Interdyscyplinarny Zespół ds. Grantów Przygotowawczych
GRANTY NA GRANTY Interdyscyplinarny Zespół ds. Grantów Przygotowawczych zarekomendowano do finansowania 35 wniosków na łączną kwotę zł, w tym: 18 wniosków uzyskało finansowanie zgodne z wnioskowanym 17 wniosków uzyskało finansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana Brak rekomendacji – 12 wniosków

24 UMOWY podpisano 24 umowy na kwotę 1 994 205 zł
GRANTY NA GRANTY UMOWY podpisano 24 umowy na kwotę zł 2 umowy na etapie podpisywania 7 umów – brak informacji od beneficjenta 3 jednostki zrezygnowały z przyznanego finansowania 3 jednostki wystąpiły o zmniejszenie finansowania

25 GRANTY NA GRANTY WNIOSKI PROJEKTOWE
złożono 27 projektów (na 35 wniosków), 26 projektów przeszło etap oceny formalnej, z czego 22 nie przekroczyło wymaganego progu punktowego uprawniającego do finansowania 4 projekty przekroczyły próg punktowy uprawniający do finansowania: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (KBBE), Fundacja Naukowa „CASE” (SSH), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (NMP) Akademia Górniczo – Hutnicza (SECURITY)

26 Sugestie i propozycje zmian od beneficjentów
GRANTY NA GRANTY Sugestie i propozycje zmian od beneficjentów przedsięwzięcie ogłoszone zbyt późno (środki z MNISW otrzymane po złożeniu projektów do KE) nabór ciągły wniosków rozszerzenie zakresu przedmiotowego konkursu o inne programy szczegółowe 7.PR - Możliwości, Ludzie, Euratom zwiększenie elastyczności podziału środków uznanie wynagrodzeń za koszt kwalifikowany uproszczenie/skrócenie procedury oceny wniosków wydłużenie okresu wykorzystania środków

27 Podstawa prawna działania
GRANTY NA GRANTY II Podstawa prawna działania § 14 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie (…) finansowania współpracy naukowej z zagranicą (Dz.U. Nr 188, poz. 1345) Wzór wniosku - załącznik nr 4 do rozporządzenia (wniosek w 2 egzemplarzach) Raport końcowy - załącznik nr 10 do rozporządzenia

28 GRANTY NA GRANTY II Harmonogram działań
Przewidywany termin ogłoszenia konkursu – grudzień 2007 r. Nabór ciągły wniosków – od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Przewidywany budżet – 10 mln zł

29 GRANTY NA GRANTY II Założenia II edycji
Kontynuacja wsparcia polskich koordynatorów projektów składanych w 7. Programie Ramowym Obszary wsparcia - rozszerzenie o programy szczegółowe Ludzie, Możliwości, EURATOM Rezygnacja z recenzji w procedurze oceny merytorycznej na rzecz panelu Pokrycie kosztów poniesionych na 3 miesiące przed złożeniem wniosku do Ministerstwa oraz kosztów zaplanowanych do poniesienia w okresie od dnia złożenia wniosku w Ministerstwie do dnia złożenia wniosku projektowego w KE

30 GRANTY NA GRANTY II Procedura oceny
Ocena formalna – DSE: kompletność wniosku, poprawność rachunkowa Ocena merytoryczna – zbliżona do stosowanej w DG Research KE: ocena wniosku przez 3 członków Zespołu uzgadnianie oceny wniosku przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Grantów Przygotowawczych w ramach panelu lista rankingowa przedstawiana do zaopiniowania KBnRG decyzja Ministra Podpisanie umowy i przekazanie środków

31 GRANTY NA GRANTY II KRYTERIA OCENY wartość naukowa przygotowywanego projektu; wkład nowej wiedzy do istniejącego stanu nauki lub technologii korzyści dla gospodarki i społeczeństwa polski, udział polskich partnerów przemysłowych zgodność wniosku projektowego z tematyką konkursu programu badawczego Unii Europejskiej potencjał naukowy i organizacyjny wnioskodawcy i zaangażowanych zespołów partnerskich doświadczenie wnioskodawcy w realizacji europejskich projektów badawczych – jako koordynator, uczestnik lub ekspert oceniający zaawansowanie organizacyjne w przygotowaniu wniosku projektowego

32 KOSZTY KWALIFIKOWANE GRANTY NA GRANTY II do 75 tys. zł łącznie
koszt wynagrodzeń – 1/3 łącznych kosztów uzupełniające badania naukowe, przede wszystkim weryfikacja istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of the art), badanie zastrzeżeń patentowych i sprawdzenie innowacyjności tematyki wniosku projektowego koszty podróży służbowych i organizacji spotkań roboczych konsorcjum, do których zalicza się koszty wynajmu sali, hotelu, obsługi spotkań, biletów, druku materiałów informacyjnych

33 GRANTY NA GRANTY II KOSZTY KWALIFIKOWANE
koszty opłaty wstępnej (fee) koordynatora w konferencjach, przy okazji których odbędzie się spotkanie konsorcjum koszt uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym pisania wniosku i/lub zarządzania w projekcie (max. 2 osoby) koszty przygotowania (napisania) wniosku inne koszty bezpośrednie niezbędne do przygotowania wniosku projektowego, np. zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów eksploatacyjnych, w tym zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do przeprowadzenia uzupełniających badań naukowych - do 7 tys. zł

34 GRANTY NA GRANTY II ROZLICZENIE
raport końcowy – zał. nr 10 do rozporządzenia (2 egzemplarze) wraz z Evaluation Summary Report termin złożenia – 60 dni od dnia zakończenia realizacji zadań określonych w umowie zwrot przyznanych środków w całości – niezłożenie wniosku projektowego w KE, zdyskwalifikowanie na etapie oceny formalnej

35 ŹRÓDŁA INFORMACJI HOMEPAGE: www.nauka.gov.pl AKTUALNOŚCI
7. PROGRAM RAMOWY NAUKA: Zasady finansowania budżetowego Współpraca naukowa z zagranicą NA SKRÓTY: Formularze

36 Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Ewa Madej-Popiel
tel. (22) faks: (22)


Pobierz ppt "Ewa Madej-Popiel Naczelnik Wydziału Programów Badawczych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google