Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.5/13 Szczecin, dnia 27 sierpnia 2013 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.5/13 Szczecin, dnia 27 sierpnia 2013 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.5/13 Szczecin, dnia 27 sierpnia 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najważniejsze informacje : Konkurs zamknięty Alokacja: 550 000,00 zł. Termin ogłoszenia konkursu: 19 sierpnia 2013 r. Termin zamknięcia konkursu: 20.09.2013 r. Posiedzenie Komisji Oceny Projektów: 22 października 2013 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalny typ projektu 1. Projekty skierowane do obszarów wiejskich realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2.

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536 z poźń. zm.); Lokalne Grupy Działania

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), którzy w niskim stopniu uczestniczą w kształceniu przez całe życie, wskazani jako grupa docelowa w ramach Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2; inne podmioty wpisujące się w katalog grup docelowych dla Działań/Poddziałań 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2, zlokalizowane na terenie gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich; podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju.

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym; 3.Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL;

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 4.W przypadku gdy całkowita wartość projektu nie przekracza 100 tys. zł, a w przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 wartość ta dotyczy jednego roku realizacji projektu, rozliczanie kosztów projektu następuje w oparciu o kwoty ryczałtowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych; 5.W przypadku gdy projekt obejmuje usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych w zakresie wskazanym odpowiednio w załączniku 2 i/lub załączniku 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, rozliczanie kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych następuje w oparciu o stawki jednostkowe. Kryterium nie ma zastosowania w przypadku beneficjentów będących jednocześnie jednostkami sektora finansów publicznych.

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Projektodawca składa nie więcej niż cztery wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu, przy czym tematyka szkoleń i/lub charakter wsparcia nie mogą być tożsame we wszystkich wnioskach. 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa zachodniopomorskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne): 1.Projektodawca, w wyniku ogłaszanych dotychczas konkursów, nie otrzymał dofinansowania projektu w ramach Działania 9.5 w województwie zachodniopomorskim. Waga punktowa: 30 pkt. 2.Projekt realizowany na obszarze gmin lub skierowany do mieszkańców gmin wymienionych w załączniku nr 6 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego tj. gmin w szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Waga punktowa: 10 pkt.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie O czym należy pamiętać: GWA 8.6; Ważne dokumenty: Dokumentacja konkursowa w ramach Poddziałania 9.5; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązujący od 1 lipca 2013 r.; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL obowiązujące od 28 czerwca 2013 r. ; Zasady finansowania PO KL obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL, obowiązująca od 1 stycznia 2013 r.; Plan Działania na rok 2013 w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Reguła proporcjonalności Reguła proporcjonalności dotyczy rozliczenia projektu pod względem finansowym w zależności od stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych we wniosku o dofinansowanie projektu. W związku z powyższym: W przypadku niespełnienia kryterium dostępu w ramach projektu – podmiot będący stroną umowy uznaje wszystkie wydatki dotychczas rozliczone w ramach projektu za niekwalifikowalne; W przypadku niespełnienia kryterium strategicznego w ramach projektu lub nieosiągnięcia celu projektu – wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona, co jednocześnie oznacza odpowiednie obniżenie kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie projektu; wysokość zmniejszenia dofinansowania odpowiada procentowi, w jakim dane kryterium lub cel nie zostały zrealizowane.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Generator Wniosków Aplikacyjnych – wersja 8.6

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Cele projektu (punkt 3.1 wniosku) 3.1.1 uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (opis) 3.1.2 Pierwsza kolumna wskazanie celu głównego (tabela) 3.1.3 Pierwsza kolumna wskazanie celów szczegółowych (tabela)

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.1 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie brak aktualnych danych ilościowych i/lub jakościowych, potwierdzających istnienie wykazanego w analizie problemu oraz brak danych odnoszących się do obszaru realizacji projektu (dane dotyczące konkretnej gminy, konkretnego powiatu); w przypadku powoływania się na badania własne, brak szczegółowych informacji o metodologii badania oraz źródeł pozyskania danych uwiarygodniających przedstawione dane; brak powiązania pomiędzy problemem, a zaplanowanym w projekcie wsparciem; podnoszenie w projekcie wielu problemów i brak odniesienia się do nich przy konstruowaniu celów; brak analizy sytuacji kobiet i mężczyzn w kontekście zdiagnozowanego problemu (nie wskazanie danych ilościowych i/lub jakościowych w tym zakresie); brak opisu wpływu realizacji projektu na grupy inne, niż grupa docelowa objęta wsparciem (rodziny osób objętych wsparciem, pracodawcy, urzędy, itp.).

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie brak wykazania oddolnej inicjatywy; brak zapisów potwierdzających że wsparcie jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności; brak wykazania, że to na potrzeby konkretnej grupy realizowane jest wsparcie.

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.1.2

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cele nie odpowiadające na wskazany problem; cele, które nie pokazują mierzalnej, pożądanej zmiany w sytuacji problemowej grup docelowych; cele szczegółowe nie skorelowane z celem głównym projektu, mające charakter działań (np. zdobycie kwalifikacji zawodowych). Cele szczegółowe powinny w swej formule odnosić się do niższego poziomu interwencji niż cel ogólny, tj. dotyczyć poszczególnych aspektów, prowadzących do osiągnięcia celu głównego; brak zgodności celów z kryteriami SMART (brak określenia celów co do miejsca, czasu, odniesienia do grupy docelowej, itp.) - Zarówno cel główny jak też cele szczegółowe powinny spełniać tę regułę.

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.2 Grupy docelowe

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.3 Zadania

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkt 3.3

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie brak powiązania pomiędzy zadaniami a celami szczegółowymi projektu; nie przypisanie wszystkich założonych celów szczegółowych projektu do poszczególnych zadań w projekcie; brak wskazania metodologii prowadzonych szkoleń, zakresu tematycznego, liczby i liczebności grup szkoleniowych, a także liczby godzin przypadających na dany blok szkoleniowy/doradczy bądź rodzaj przewidzianego wsparcia; brak informacji dotyczących działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i / lub różnicujących wsparcie dla kobiet i mężczyzn; brak wskazania ram czasowych realizacji poszczególnych zadań; brak określenia osób odpowiedzialnych z ramienia kadry zarządzającej za realizację konkretnych zadań;

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie brak wskazania produktów; brak wskazania wskaźników rezultatu dla każdej kwoty ryczałtowej brak wskazania roli partnera (jeśli dotyczy) w poszczególnych zadaniach; zbyt ogólnie opisany harmonogram, nie precyzujący etapów realizacji zadań lub kopiujący zapisy budżetu szczegółowego; brak spójności pomiędzy kwotami widniejącymi w pkt. 3.3, a kwotami wskazanymi w uzasadnieniu budżetu; brak ujęcia w kwocie ryczałtowej proporcjonalnej wysokości kosztów zarządu; brak przedstawienia wskaźnika dla kosztów finansowanych w ramach cross financingu; brak wskazania parametrów, jakości i standardów zakupywanych towarów i usług;

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie brak wskazania wartości dodanej projektu; błędne wyliczenie kwot ryczałtowych; brak informacji, czy dany wniosek będzie rozliczany jedną czy kilkoma kwotami ryczałtowymi; błędne wskazanie rozliczania kwoty dofinansowania częściowo ryczałtem, a częściowo na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy doprecyzowano zapisy dot. m.in. oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie funkcjonuje krócej niż 12 m-cy oceny potencjału finansowego w kontekście planowanych rocznych wydatków, gdy najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 m-cy pojęcia obrotu w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest publiczna uczelnia wyższa

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt 3.7 Opis sposobu zarządzania projektu

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty 3.6 i 3.7

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zbyt ogólny opis doświadczenia wnioskodawcy i partnera – brak szczegółowych informacji na temat dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć, ich budżetu, liczby uczestników oraz stopnia osiągnięcia założonych rezultatów; brak opisu sposobu zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn; brak wskazania dostępnego zaplecza technicznego – również w kontekście dostępnych zasobów nabytych w ramach innych projektów; deklarowanie posiadania wystarczającego zaplecza technicznego w kontekście założonych wydatków dot. wyposażenia biura projektu, ujętych w budżecie szczegółowym; zbyt ogólny opis kadry zarządzającej: brak wykazania wzajemnych powiązań personelu projektu (podległość, nadrzędność); brak wskazania wymagań stawianych członkom kadry zarządzającej (wykształcenie, doświadczenie); brak opisu sposobu zarządzania projektem w kontekście partnerstwa;

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie brak opisu działań dotyczących monitoringu projektu oraz jego uczestników (w tym brak opisu sposobów reagowania na odstępstwa od założonych w projekcie zadań, harmonogramu i budżetu). W opisie należy przedstawić jak będzie przebiegał monitoring, jakie zostaną zastosowane narzędzia i kto za niego odpowiada. Należy też wyraźnie odróżnić monitoring projektu, czyli nadzorowanie postępu rzeczowego i finansowego od monitoringu uczestników, czyli nadzorowania postępów w osiąganiu wskaźników; brak opisania roli partnera; brak uzasadnienia wyboru partnera;

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy w treści wniosku o dofinansowanie – punkty IV Budżet projektu

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Budżet ogólny: brak wskazania kwot ryczałtowych lub wskazana nieprawidłowa kwota kosztów rozliczanych ryczałtem w pkt. 4.1.1.2; wskazanie wartości i wysokości stawek jednostkowych w przypadku rozliczania ryczałtem; brak wypełnienia pola w tym koszty personelu. Budżet szczegółowy: przedstawianie zawyżonych kwot w stosunku do zaplanowanego wsparcia; planowanie/Zaznaczanie zlecenia zadań przy kosztach rozliczanych ryczałtem; zaznaczanie stawek jednostkowych przy kosztach rozliczanych ryczałtem

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uzasadnienie kosztów: brak wskazania dokumentów, które będą załączane do wniosku o płatność celem potwierdzenia wykonania zadania; brak wskazania dokumentów podlegających weryfikacji podczas kontroli na miejscu; brak wskazania dokumentów załączanych do wniosku płatność w wymiarze ilościowym i jakościowym (np.: listy obecności/listy zdobytych certyfikatów/dzienniki zajęć); wskazanie kwot ryczałtowych innych, niż w pkt. 3.3 wniosku; brak wskazania metodologii wyliczenia kwot ryczałtowych; brak określenia wskaźników potwierdzających wykonanie kwot ryczałtowych; brak określenia wskaźnika dla wydatków finansowanych w ramach cross financingu.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Informacyjny EFS czynny w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 91 42 56 163 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt InformacyjnyEFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-223 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.5/13 Szczecin, dnia 27 sierpnia 2013 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google