Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lidia Kłos Adam Kmiecik Rynek Kapitałowy w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lidia Kłos Adam Kmiecik Rynek Kapitałowy w Polsce."— Zapis prezentacji:

1

2 Lidia Kłos Adam Kmiecik Rynek Kapitałowy w Polsce

3 Definicja Rynek kapitałowy – segment rynku finansowego, na którym dokonywane są emisje średnio- i długoterminowych instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje przeznaczone na finansowanie inwestycji.

4 Podaż i Popyt Rynku Kapitałowego Podaż na rynku kapitałowym to zasoby finansowe: pochodzące z oszczędności gospodarstw domowych, pieniężne utworzone przez zyski przedsiębiorstw, przymusowe tworzone przez państwo za pomocą systemu podatkowego oraz długu publicznego, gromadzone przez banki i instytucje dokonujące długoterminowych lokat, tzw. instytucjonalnych inwestorów (towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, inwestycyjne i inne). Popyt na rynku kapitałowym zgłaszają: przedsiębiorstwa gdy ich własne fundusze nie wystarczają na finansowanie rozwoju, państwo i instytucje z nim związane, organy samorządowe, gospodarstwa domowe poszukujące długoterminowych pożyczek hipotecznych na budownictwo mieszkaniowe.

5 Transfer wolnych środków pieniężnych od podmiotów dysponujących ich nadwyżkami do tych, którym tych środków brakuje, a chcą rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność Tworzenie mechanizmu umożliwiającego alokację zasobów w gospodarce narodowej Cenowa weryfikacja pozycji znaczenia i siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych notowanych na giełdzie Funkcje rynku kapitałowego

6 Korzyści z dobrze funkcjonującego rynku kapitałowego: alokacja kapitału - przemieszczanie się kapitału między różnymi sektorami rynku finansowego i częściami gospodarki sprzyjające rozwojowi najbardziej dochodowych jej dziedzin. mobilizacja kapitału - dzięki istnieniu rynku kapitałowego następuje wzrost liczby potencjalnych uczestników finansowania zadań inwestycyjnych podmiotu gospodarczego co daje większy i łatwiejszy dostęp do kapitału umożliwia finansowanie bardzo dużych zadań inwestycyjnych i sprzyja rozłożeniu ryzyka inwestycyjnego związanego z działalnością tego podmiotu. ocena kapitału -sprzyja kierowaniu kapitałów do najbardziej efektywnych firm, jest jednocześnie oceną strategii rozwoju tych firm i sposobu zarządzania nimi. transformacja kapitału - przekształcenie niewykorzystanych środków finansowych (oszczędności) w środki finansujące rozwój.

7 Podział - rynek papierów wartościowych - rynek hipoteczny (hipoteka na grunty, budynki) - rynek długoterminowych pożyczek bankowych.

8 Klasyfikacja rynku kapitałowego Kryterium sfery obrotów rynek publiczny rynek niepubliczny Kryterium emisji rynek pierwotny rynek wtórny giełdowy pozagiełdowy regulowany nieregulowany Kryterium dewizowo- prawne emisji rynek narodowy rynek międzynarodowy Kryterium zakresu reglamentacji dewizowej rynek ze swobodnym dostępem rynek reglamentowany

9 Rynek kapitałowy tradycyjnie rozumiany… Rynek kapitałowy w tradycyjnym rozumieniu utożsamiany jest z rynkiem papierów wartościowych. Papier wartościowy to dokument potwierdzający i gwarantujący prawa majątkowe, utrwalony w takim brzmieniu i w taki sposób, że może stanowić samodzielny przedmiot obrotu publicznego. Papiery wartościowe są pisemnymi dokumentami, stanowiącymi dowód lokaty majątkowej określając jednocześnie jej właściciela. Mogą potwierdzać wierzytelności (pożyczki publiczne, obligacje) lub współwłasność (akcje, udziały, certyfikaty).

10 Instrumenty rynku kapitałowego Akcje - instrument finansowy (papier wartościowy) reprezentujący częściowy udział jego właściciela w kapitale spółki akcyjnej. Akcjonariusz, czyli właściciel akcji, ma ustalone prawa i obowiązki. Najważniejszym prawem akcjonariusza jest prawo do udziału w zyskach spółki. Ponadto akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu (zebranie wszystkich akcjonariuszy) i tą drogą wpływać na decyzje spółki.

11 Instrumenty rynku kapitałowego Obligacje - papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wierzyciela (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Świadczenia te mogą mieć zarówno charakter pieniężny (wykup obligacji, płacenie odsetek, wykup obligacji po wyższej cenie) jak i niepieniężny (prawa do udziału w zyskach emitenta, zamiany obligacji na akcje, prawo do subskrypcji na prawach pierwszeństwa akcji nowych emisji).

12 Rodzaje obligacji Ze względu na termin wykupu: krótkoterminowe -okres wykupu do 5 lat, średnioterminowe -5 -10 lat, długoterminowe -powyżej 10 lat, nie podlegające wykupowi -renta wieczysta. Ze względu na gwarancje wypłaty odsetek i wykupu: zabezpieczone - gwarancji takich udzielają banki lub państwo niezabezpieczone - gwarancja emitenta. Ze względu na sposób oprocentowania: stałym oprocentowaniu, zmiennym oprocentowaniu, indeksowane, kuponie zerowym. Ze względu na emitenta wyróżnia się obligacje: państwowe, municypalne (komunalne), prywatne (spółek, korporacji, banków, itd.).

13 Inne instrumenty rynku kap. Prawo do akcji Prawa Poboru Waranty Certyfikaty Inwestycyjne Kontrakty terminowe Opcje

14 Uczestnicy rynku kapitałowego instytucje finansowe: banki (zarówno komercyjne jak i centralny) fundusze inwestycyjne fundusze emerytalne towarzystw ubezpieczeniowe indywidualni inwestorzy - osoby fizyczne instytucje prowadzące i wspierające handel papierami wartościowymi oraz nadzorujące rynek: publiczne rynki regulowane - GPW, CeTO domy maklerskie animatorzy rynku doradcy inwestycyjni Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

15 Instytucjonalna forma r.k. - Giełda Giełda (rynek) papierów wartościowych stanowi nieodłączną część rynku kapitałowego. Giełda jest zorganizowaną formą tego rynku. Główne cechy giełdy są podstawą jej definicji: istnienie wewnętrznej organizacji opierającej się na odpowiednich normach prawnych, stałe zasady handlu, brak konieczności okazywania przedmiotu transakcji, ścisły krąg podmiotów uczestniczących w handlu giełdowym, jednorodność (a wiec i zamienność) przedmiotu transakcji - papierów wartościowych, stałe miejsce i czas spotkań, ceny transakcji podawane do wiadomości publicznej.

16 Rynek w Polsce W Polsce publiczny obrót papierami wartościowymi organizują dwa rynki regulowane: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, prowadząca obrót giełdowy Centralna Tabela Ofert, prowadząca rynek pozagiełdowy.

17 Trochę prehistorii 12 maja 1817 – Warszawa - pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce, przedmiotem handlu były przede wszystkim weksle i obligacje. Rok 1938 – na warszawskiej giełdzie notowanych jest 130 papierów wartościowych. Wrzesień 1939 – wybuch II wojny światowej - zamknięcie giełdy w Warszawie

18 Historia najnowsza 1991.03.22 - Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych 1991.04.12 - podpisanie aktu założycielskiego spółki akcyjnej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1991.04.16 - pierwsza sesja giełdowa; notowano spółki: Tonsil, Próchnik, Krosno, Kable, Exbud; sesje odbywają się raz w tygodniu 1992.01.09 - wprowadzenie drugiej sesji giełdowej w tygodniu 1993.01.04 - wprowadzenie trzeciej sesji giełdowej w tygodniu 1994.04.16 - wprowadzenie indeksu cenowego WIG20 1994.07.01 - wprowadzenie czwartej sesji giełdowej w tygodniu 1994.10.03 - wprowadzenie piątej sesji giełdowej w tygodniu 1994.11.07 - wyodrębnienie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1995.01.03 - wprowadzenie indeksu rynku równoległego WIRR (Warszawski Indeks Rynku Równoległego) 1996.05.06 - kapitalizacja Giełdy osiąga 20 mld zł

19 1997.02.12 - kapitalizacja GPW osiąga 10 mld USD rekordowy dzienny obrót - 953,8 mln zł 1997.06.12 - pierwsze notowanie akcji 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych rozpoczęcie publikacji indeksu NIF 1999.06.11 - Kapitalizacja Giełdy przekroczyła 100 mld zł 2000.05.19 - Wprowadzenie indeksu TechWIG Warszawskiego Indeksu Segmentu Innowacyjnych Technologii 2001.01.22 - Wprowadzenie do obrotu giełdowego pierwszych kontraktów terminowych na akcje spółek: TPSA, ELEKTRIM, PKN ORLEN 2002.02.18 - Pierwsze notowanie kontraktów terminowych na MIDWIG. 2003.09.22 - Debiut opcji na indeks WIG20 2003.10.14 - Debiut pierwszej spółki zagranicznej na GPW - Banku Austria Creditanstalt AG 2004.11.10 - Najwyższy w historii GPW obrot akcjami na sesji: 3,27 mld zł (debiut PKO BP S.A.) Historia c.d.

20 Architektura rynku kapitałowego w Polsce

21 Polskie indeksy giełdowe W celu syntetycznego zobrazowania stanu rynku lub jego niektórych segmentów konstruuje się specjalne wskaźniki - indeksy giełdowe. Zasada ciągłości obliczenia takich indeksów pozwala porównać efektywność inwestowania z efektywnością rynku (tzw. benchmark). Indeksy: WIG- Indeks największych i średnich spółek WIG 20 – Indeks największych i najpłynniejszych 20 spółek MIDWIG – Indeks średnich spółek WIRR – Indeks najmniejszych spółek giełdowych TechWIG – Indeks spółek z Segmentu Innowacyjnych Technologii (SITech) WIG PL – Indeks największych i średnich spółek krajowych Indeksy sektorowe

22 Statystyka GPW Rok KapitalizacjaLiczbaObroty WolumenStopa spółek akcjamiobligacjamiobrotuzwrotu krajowych (mln zł) kontraktamiWIG (mln zł) (%) 2006437 719284334 5395 5366 386 04641,60 2005308 418255191 0965 5075 378 51733,66 2004214 313230118 5188 3533 609 12527,94 2003140 00220379 77412 6744 231 94944,92 2002110 56521663 6624 1313 175 8903,19 2001103 37023080 4435 1333 754 854-21,99 2000130 085225169 0964 5901 516 042-1,3 1999123 41122188 9744 766207 37241,3 199872 44219862 3388 58124 320-12,8 199743 76614352 34213 488---2,3 199624 0008329 89516 219---89,1 199511 2716513 67119 276---1,5 19947 4504423 4203 300----39,9 19935 845227 873557---1 095,30 19923511622821---13,2 1991161930--- -8,09

23 Udział inwestorów w obrotach akcjami

24 Udział inwestorów w obrotach kontraktami terminowymi

25 Udział inwestorów w obrotach opcjami

26 Struktura inwestorów InwestorzyInstrumenty2002200320042005 I poł. 2006 Zagraniczni Akcje (mld zł)16,721,436,271,746,1 Kontrakty (tys. szt.)49,293,0136,4292,6220,6 Opcje (tys. szt.)-3,35,03,44,8 Indywidualni Akcje (mld zł)13,919,138,846,258,7 Kontrakty (tys. szt.)2 610,73 147,12 663,94 022,92 374,3 Opcje (tys. szt.)-15,157,8189,4137,7 Instytucjonalni Akcje (mld zł)17,026,035,157,453,7 Kontrakty (tys. szt.)516,0991,9819,21 054,7810,5 Opcje (tys. szt.)-2,315,961,656,5

27 Podział krajowych inwestorów instytucjonalnych InstytucjaAkcje*Kontrakty*Opcje* Fundusze inwestycyjne41155 Fundusze emerytalne2100 Animatorzy187793 Towarzystwa ubezp.800 Banki431 Przedsiębiorstwa320 Inne531

28 Podsumowanie Rynek kapitałowy obok rynku pieniężnego i walutowego jest podstawowym składnikiem rynku finansowego. W normalnych warunkach gospodarka rynkowa nie jest w stanie funkcjonować bez żadnego z w/w składników rynku finansowego. W Polsce rynek ten istnieje od 15 lat i z czystym sumieniem można stwierdzić że ma się bardzo dobrze.


Pobierz ppt "Lidia Kłos Adam Kmiecik Rynek Kapitałowy w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google