Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (v. 4.0) Kwiecień 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (v. 4.0) Kwiecień 2014."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (v. 4.0) Kwiecień 2014

2 POWIĄZANIA DOKUMENTÓW
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 Regionalna Strategia Innowacji dla WŁ LORIS 2030 Plan Przeciwdziałania Depopulacji w Województwie Łódzkim Inne dokumenty strategiczne szczebla regionalnego

3 EWALUACJA EX - ANTE W dniu r. podpisana została umowa z ewaluatorami (konsorcjum firm, którego liderem jest Instytut Badań Strukturalnych – wykonawca ewaluacji ex-ante dla Umowy Partnerstwa). Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej UE wynika bezpośrednio z zapisów projektu Rozporządzenia Ogólnego oraz projektu Umowy Partnerstwa. Celem głównym badania ewaluacyjnego ex-ante jest ocena projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata w kontekście przyjętej logiki interwencji (mechanizmu łączącego zidentyfikowane problemy/wyzwania i odpowiadające im potrzeby z proponowanymi działaniami i oczekiwanymi rezultatami). Ewaluacja ex-ante powinna zrealizować następujące cele szczegółowe: 1. Ocena trafności i spójności wewnętrznej RPO WŁ na lata , 2. Ocena systemu realizacji RPO WŁ na lata , 3. Ocena spójności zewnętrznej na lata RPO WŁ

4 PROJEKT RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
RPO WŁ (dwufunduszowy) OŚ PRIORYTETOWA (jednofunduszowa) EFRR EFS Cross-financing (do 10%) OŚ PRIORYTETOWA I: Innowacyjność i konkurencyjność OŚ PRIORYTETOWA V: Zatrudnienie i włączenie społeczne OŚ PRIORYTETOWA II: Transport OŚ PRIORYTETOWA VI: Kompetencje i adaptacyjność OŚ PRIORYTETOWA III: Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska OŚ PRIORYTETOWA IV: Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa OŚ PRIORYTETOWA VII : Pomoc Techniczna 4

5 WYMIAR HORYZONTALNY I TERYTORIALNY RPO WŁ 2014-2020
Cele tematyczne Polityki Spójności UE Wsparcie obszarów funkcjonalnych Województwa Łódzkiego w systemie wdrażania RPO WŁ : - Obszary funkcjonalne SRWŁ 2020 (w tym ŁOM=ZIT) Obszary Strategicznej Interwencji UJĘCIE TERYTORIALNO-FUNKCJONALNE HORYZONTALNE Cele Umowy Partnerstwa Cele dokumentów strategicznych szczebla regionalnego

6 ALOKACJA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Alokacja EFS (2007) 428,4 mln euro

7 RING – FENCING RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Regiony mniej rozwinięte Fundusz CELE TEMATYCZNE PROPOZYCJA KE (PROJEKT ROZPORZĄDZENIA OGÓLNEGO) UP Z 8 STYCZNIA 2014 R. POZIOM DLA RPO WG DANYCH MRR z mies. listopada 2013 r. EFRR CT 1-4 (badania i innowacyjność, ICT, MŚP oraz gospodarka niskoemisyjna) 50% 50-59% 54,5 % CT 4 (gospodarka niskoemisyjna) 15% 15-20% 19,8 % EFS CT 9 (włączenie społeczne, walka z ubóstwem) 20% 20-22% 25,5 % * * Pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r.

8 PODZIAŁ ALOKACJI RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
OŚ PRIORYTETOWA MARZEC 2014 ALOKACJA (EFS + EFRR) MARZEC 2014 EFRR (%)/EFS(%) STYCZEŃ 2014 % EURO EFRR EFS mln EURO (I) Innowacyjność i konkurencyjność 21,58 % 486,46 29,93 % - (II) Transport 16,18 % 364,66 22,44 % 16,05 % 361,66 22,25 % (III) Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 15,39 % 346,94 21,34 % 16,41 % 369,94 22,76 % (IV)Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa 18,96 % 427,24 26,29 % 18,07 % 407,24 25,06 % (V) Zatrudnienie i włączenie społeczne 14,72 % 331,78 52,78 % 13,72 % 309,21 49,19% (VI) Kompetencje i adaptacyjność 10,17 % 229,19 36,46 % 10,67 % 240,50 38,26% (VII) Pomoc Techniczna 3,00 % 67, 62 10,76 % 3,50 % 78,89 12,55% CT ,44% , CT ,86% , CT ,54%

9 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś I Innowacyjność i konkurencyjność 1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 79  3,55% CT 1 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 5,40% 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 2,56% CT 3 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 3.3. wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 6,47% 3.4. wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji 1,04%

10 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś II Transport 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 2,52% CT 4 7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 8,32% CT 7 7.3. rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 2,67% 7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu

11 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 4.1. wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2,68% CT 4 4.3. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 6,72% 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 0,96%

12 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 5.2. wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami 1,06% CT 5 6.1.inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie 1,73% CT 6 6.2. inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 1,92% 6.4. ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 0,32%

13 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa 2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 1,91% CT 2 6.3 zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 2,12% CT 6 6.5. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu 1,56% 8.2. wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój 2,23% CT 8

14 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa 9.1. inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 1,57% CT 9 9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 8,92% 10.4 inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 0,64% CT 10

15 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne 8.5. dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 5,12% CT 8 8.7. pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 2,48% 9.4. aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 4,76% CT 9 9.7. ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 1,71% 9.8. wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 0,66%

16 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś VI Kompetencje i adaptacyjność 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 0,67% CT 8 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 3,56% 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się 0,85%

17 ARCHITEKTURA RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.4.0
Nazwa Osi Priorytetowej Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Alokacja EUR / % alokacji całkowitej Cel Tematyczny Oś VI Kompetencje i adaptacyjność 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 2,05% CT 10 10.3 wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 0,75% 10.3 BIS Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 2,29%

18 Legenda/Skróty Zmiana: Wyjaśnienie: (*) / (*) Kolor niebieski
Dodano (przeformułowano) zapis (uwagi MIiR /MZ ds. PiWFSiFS UE/KWRiST) Kolor pomarańczowy Usunięto zapis (uwagi MIiR /MZ ds. PiWFSiFS UE/KWRiST) (*)/(*) Komentarz dotyczący dodania, przeformułowania lub usunięcia zapisu (uwagi MIiR /MZ ds. PiWFSiFS UE/KWRiST) Kolor zielony Dodano lub przeformułowano zapis (konsultacje społeczne) Kolor czerwony Usunięto zapis (konsultacje społeczne) (*) / (*) Komentarz dotyczący dodania, przeformułowania lub usunięcia zapisu (konsultacje społeczne) Kolor fioletowy Dodano (przeformułowano) zapis po ocenie zgodności z UP (uwagi MIiR i ewaluacja ex-ante) Kolor żółty Usunięto zapis po ocenie zgodności z UP (uwagi MIiR i ewaluacja ex-ante) (*) / (*) Komentarz dotyczący dodania/przeformułowania lub usunięcia zapisu (uwagi MIiR i ewaluacja ex-ante) UP Umowa Partnerstwa LD Linia demarkacyjna MIiR OP Oś Priorytetowa CT Cel Tematyczny PI Priorytet Inwestycyjny

19 Oś I Innowacyjność i konkurencyjność
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 1.1. udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do współpracy z biznesem wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych wynikających z regionalnych specjalizacji Zmiana zapisu: wsparcie jednostek naukowych i szkół wyższych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej realizacja przedsięwzięć, których przedmiotem jest wsparcie infrastruktury sfery B+R (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia jednostki naukowe, szkoły wyższe

20 Oś I Innowacyjność i konkurencyjność
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Zwiększenie wykorzystania wyników prac B+R w przedsiębiorstwach Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstwa umożliwiające realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji projekty związane z wdrażaniem prac B+R w działalności przedsiębiorstw Zmiana zapisu wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw, wsparcie wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej do działalności gospodarczej przedsiębiorstw Zmiana zapisu: stworzenie lub rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw, finansowanie prac B+R przedsiębiorstw, finansowanie projektów wdrożeniowych przedsiębiorstw. (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : typy beneficjentów, obszary wsparcia przedsiębiorcy, konsorcja naukowo-przemysłowe, sieci przedsiębiorstw, w tym klastry Klastry i/lub inicjatywy klastrowe Konsorcja przedsiębiorstw jednostki naukowe szkoły wyższe

21 Oś I Innowacyjność i konkurencyjność
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 3.1. promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości Wzmocnienie nowych przedsiębiorstw wsparcie doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla nowopowstałych przedsiębiorstw, w szczególności w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenia usług proprzedsiębiorczych i rozwojowych przez inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych Zmiana zapisu: wsparcie zakładania i rozwoju nowych firm, w szczególności w obszarach regionalnej inteligentnej specjalizacji, poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości oraz inkubatory akademickie, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych. wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości (wraz ze wsparciem kapitałowym start-up’ów), -wsparcie inwestycji start-up’ów (z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych i dotacyjnych), (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów Beneficjentami projektów z zakresu wsparcia nowopowstających przedsiębiorstw będą: instytucje otoczenia biznesu szkoły wyższe Operatorzy inkubatorów przedsiębiorczości Natomiast projektów z zakresu terenów inwestycyjnych: jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst Przedsiębiorcy organizacje zrzeszające przedsiębiorców

22 Oś I Innowacyjność i konkurencyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 3.2. opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia Wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu , wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych), wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacii promocja gospodarcza i turystyczna regionu (w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym) Zmiana zapisu: promocja gospodarcza produktów i usług, promocja przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe organizacje pozarządowe izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców jednostki naukowe szkoły wyższe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną ( nie wymienione wyżej) przedsiębiorcy Konsorcja przedsiębiorstw Klastry i/lub inicjatywy klastrowe instytucje otoczenia biznesu

23 Oś I Innowacyjność i konkurencyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 3.3. wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Rozwój działalności istniejących przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwa na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług w tym turystycznych, Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw społecznych, Wsparcie projektów i przedsięwzięć klastrów bądź inicjatyw klastrowych o zasięgu regionalnym i lokalnym wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału zewnętrznego poprzez rozwój instrumentów finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dokapitalizowanie lub tworzenie odnawialnych instrumentów finansowych, w szczególności: funduszu funduszy, funduszy mikropożyczkowych lub poręczeniowych dla MŚP działających na rynku lokalnym i regionalnym (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów przedsiębiorcy (ich związki, stowarzyszenia, organizacje) Konsorcja przedsiębiorstw przedsiębiorstwa społeczne Klastry i/lub inicjatywy klastrowe podmiot zarządzający funduszem funduszy podmiot wdrażający fundusz funduszy banki krajowe, instytucje finansowe, instytucje kredytowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

24 Oś I Innowacyjność i konkurencyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 3.4. wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji Poszerzenie i urynkowienie oferty usług otoczenia biznesu. wspólne projekty i przedsięwzięcia IOB rozwój usług oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu (w tym proinnowacyjnych oraz związanych z e-gospodarką), rozwój niezbędnej infrastruktury uzupełniającej do poziomu krajowego, animacja powiązań sieciowych (w tym: klastrów), wsparcie nowych modeli biznesowych i internacjonalizacji działalności gospodarczej. (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe, klastry i/lub inicjatywy klastrowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców

25 Oś II Transport Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu
Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Poprawa funkcjonalności systemu publicznego transportu zbiorowego na miejskich obszarach funkcjonalnych i obniżenie jego emisyjności budowa lub przebudowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego, zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru dla publicznego transportu zbiorowego (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia - jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy. 7.2. zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Rozwój infrastruktury drogowej wspierający powiązania funkcjonalne budowa, przebudowa, modernizacja dróg (w tym m.in. obiektów inżynierskich w ich ciągach) Zmiana zapisu: budowa, przebudowa dróg wojewódzkich Usunięcie zapisu: budowa, przebudowa dróg gminnych i powiatowych, (*) Wsparcie w zakresie dróg lokalnych zostało ograniczone do dróg powiatowych projekty z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (tylko jako element projektów), wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym. - organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe

26 Oś II Transport – c.d. Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu
Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 7.3. rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej Rozwój sektora usług logistycznych budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury terminali przeładunkowych i centrów logistycznych (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) (*) Zgodnie z LD wsparcie zostało ograniczone do terminali przeładunkowych. (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia - jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy. 7.4. rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu Poprawa jakości kolejowego transportu zbiorowego. budowa, modernizacja, rehabilitacja sieci kolejowej lub infrastruktury dworcowej, (*) Zakres wsparcia zgodny z LD – usunięto przebudowę, dodano modernizację, rehabilitację. zakup nowego taboru kolejowego lub inwestycje podnoszące jego standard Wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych w transporcie kolejowym jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej, przedsiębiorcy

27 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 4.1. wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy. Wielkość mocy wynikać będzie z zapisów Linii demarkacyjnej Budowa i modernizacja zakładów do produkcji urządzeń OZE (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS jednostki naukowe szkoły wyższe organizacje pozarządowe podmioty lecznicze  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne  organy administracji rządowej oraz jednostki podległe  jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawna

28 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 4.3. wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i w sektorze budownictwa mieszkaniowego. - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych (części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (m.in. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych przede wszystkim na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe. Realizowane inwestycje będą wynikać z audytów energetycznych (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, jednostki naukowe, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, podmioty lecznicze, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawna Organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe

29 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 4.5. promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Zmniejszenie energochłonności infrastruktury. - inwestycje w zakresie oświetlenia publicznego, - kampanie promujące budownictwo zeroemisyjne, - inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego. - modernizacja źródeł ciepła (kompleksowa wymiana lub renowacja), rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło - jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - przedsiębiorcy, - organizacje pozarządowe - spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

30 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 5.2 wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu rozwój systemów wczesnego ostrzegania lub prognozowania zagrożeń oraz wsparcie w zakresie działań zapobiegawczych, utrzymanie lub rozwijanie naturalnych ekosystemów retencjonujących wodę w ramach małej retencji, budowa, przebudowa lub modernizacja obiektów małej retencji, w tym retencji naturalnej. (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, organizacje pozarządowe, spółki wodne, jednostki naukowe, szkoły wyższe przedsiębiorcy PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

31 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 6.1. inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie Ograniczenie składowania odpadów oraz wzrost stopnia odzyskiwania odpadów, w tym recykling odpadów projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami komunalnymi m.in. przez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu i ostatecznego unieszkodliwiania odpadów w procesach innych niż składowanie, w tym związane z budową lub modernizacją lub przebudową zakładów zagospodarowania odpadów - w oparciu o WPGO, kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarki odpadami innymi niż komunalne przez zapobieganie powstawaniu odpadów, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu lub ostatecznego unieszkodliwiania odpadów jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, podmioty wykonujące zadania jst, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy

32 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 6.2. inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej budowa, rozbudowa przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków bądź poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni, w tym wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi (np. poprzez kompostowanie, przyrodnicze wykorzystanie, termiczne przekształcanie), budowa, modernizacja kanalizacji ściekowej przy spełnieniu wymogu dotyczącego współczynnika koncentracji na poziomie 120 osób na kilometr bieżącej sieci kanalizacyjnej, w celu zapewnienia efektywności ekonomicznej budowanej sieci; współczynnik ten w przypadku obszarów chronionych nie może być mniejszy od 90 mieszkańców na 1 kilometr sieci (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, podmioty wykonujące zadania jst, spółki wodne przedsiębiorcy

33 Oś III Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 6.4. ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę Ochrona różnorodności biologicznej. podniesienie standardu bazy technicznej lub wyposażenia parków krajobrazowych lub rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000), budowa, przebudowa infrastruktury służącej utrzymaniu lub utworzeniu centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki, budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczenie degradacji środowiska przyrodniczego w miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych lub wypoczynkowych oraz promowanie form ochrony przyrody np. platformy widokowe, ścieżki dydaktyczne wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze, budowa lub modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych), rozbudowa, modernizacja lub doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach krajobrazowych) oraz prowadzenie, komplementarnych i uzupełniających do ogólnopolskich, kampanii informacyjno-edukacyjnych. jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, szkoły wyższe, przedsiębiorcy, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, LGD

34 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 2.3 wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Wsparcie rozwoju e-usług publicznych. inwestycje polegające na rozwoju elektronicznych usług publicznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zapewniające powszechny, otwarty dostęp dla obywateli (projekty z zakresu m.in. e-administracji, e-zdrowia, e-edukacji, e-kultury, e-turystyki, systemów informacji przestrzennej), Budowa, przebudowa lub zakup systemów służących digitalizacji zasobów m.in. kulturowych, naukowych lub edukacyjnych będących w posiadaniu instytucji publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów, Przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji lub systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów itp.). (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostek podległych, instytucje kultury, szkoły wyższe, jednostki naukowe, archiwa państwowe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe

35 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 6.3 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych (odpowiednio obiektach historycznych) wraz z ich otoczeniem, z zachowaniem pełnionych przez nie dotychczas funkcji kulturalnych lub nadaniem im takich funkcji, adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem oraz zakupem wyposażenia niezbędnego dla osiągnięcia zakładanych celów projektu, budowa, przebudowa, remont oraz/lub zakup wyposażenia do obiektów instytucji kultury, zabezpieczenie zasobów instytucji kultury na wypadek zagrożeń, w szczególności w zakresie zabezpieczeń np. przeciwpożarowych, przebudowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) - jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, - jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną, - organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - instytucje kultury - organizacje pozarządowe (nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury lub turystyki) – przedsiębiorstwa społeczne, - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne, - szkoły wyższe, - archiwa państwowe, - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, - LGD, - przedsiębiorcy

36 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 6.5. podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu Poprawa jakości obszarów miejskich rekultywacja terenów zdegradowanych tj. przekształcenie ich w celu zmiany dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych, umożliwiającą powtórne wykorzystanie terenu, rekultywacją terenów zdegradowanych wraz z usunięciem niebezpiecznych materiałów będących pozostałością po poprzedniej działalności przemysłowej, rekultywacja terenów zdegradowanych wraz z wyburzaniem obiektów, które utraciły właściwości użytkowe rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych tj. przekształcenie ich w celu zmiany dotychczasowych funkcji przez nie pełnionych na cele inne niż środowiskowe, umożliwiające powtórne wykorzystanie terenu, jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst, posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. przedsiębiorcy, LGD

37 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 8.2. wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój Wspieranie rozwoju obszarów o specyficznych potrzebach i potencjałach endogenicznych przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia (*) Dodano zapis zgodnie z uwagami ewaluatorów budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, budowa lub przebudowa obiektów w celu nadania im funkcji turystycznych, budowa lub przebudowa obiektów lecznictwa uzdrowiskowego (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, LGD instytucje kultury podmioty lecznicze

38 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych i społecznych wsparcie obiektów ochrony zdrowia, w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz specyficznych zdiagnozowanych potrzeb regionalnych. Potencjalna zasadność realizacji tego typu projektów w zakresie robót budowlanych weryfikowana będzie zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuacje demograficzną i epidemiologiczną województwa łódzkiego oraz zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury szpitalnej i ambulatoryjnej, wsparcie obiektów służących do świadczenia usług społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanej inwestycji, wsparcie na rzecz przystosowania obiektów do pełnienia funkcji mieszkań chronionych, wspomaganych oraz socjalnych (zadania te będą realizowane w ramach kompleksowych przedsięwzięć, w powiązaniu ze wsparciem EFS na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej).  Przedsięwzięcia wdrażane w ramach PI 9.1 służyć będą bezpośrednio realizacji celów społecznych wynikających z interwencji EFS, w tym celów odnoszących się do włączenia społecznego i walki z ubóstwem.  (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) W przypadku wsparcia usług zdrowotnych: jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia W przypadku wsparcia usług społecznych: - jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, - jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, - jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, - podmioty lecznicze, - podmioty ekonomii społecznej - organizacje pozarządowe, - kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, - przedsiębiorcy, - TBS. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

39 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich Ożywienie społeczno-gospodarcze i ograniczenie ubóstwa na terenach rewitalizowanych. (*) Dodano zapis zgodnie z uwagami ewaluatorów W ramach PI 9.2 planowana jest realizacja projektów z zakresu kompleksowej realizacji działań na podstawie Lokalnych Planów Rewitalizacji, jako przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji fizycznej i gospodarczej danego obszaru , w tym m.in. renowacja, modernizacja budynków lub obiektów w celu zachowania dotychczasowych funkcji lub ich adaptacja do nowych funkcji, przyczyniających się do neutralizacji niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu niwelowania zjawisk związanych z problemami społecznymi na rewitalizowanych terenach oraz podniesienia ich atrakcyjności społeczno-gospodarczej, rewitalizacja tkanki mieszkaniowej (w ramach części wspólnych wielorodzinnych budynków), Co do zasady brak zgody na realizację projektów polegających na budowie nowych obiektów. (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, LGD, przedsiębiorcy - Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego

40 Oś IV Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.4. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych -Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego, -Wsparcie infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia ogólnego, -Wsparcie infrastruktury szkół lub placówek systemu oświaty w zakresie kształcenia zawodowego lub ustawicznego, -Wsparcie infrastruktury wyższego szkolnictwa zawodowego (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury instytucji popularyzujących naukę i innowacje dla osób uczących się lub adaptacja obiektów w celu dostosowania ich do pełnienia funkcji multimedialnych centrów edukacyjnych. (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki wychowania przedszkolnego osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego wyższe szkoły zawodowe organizacje pozarządowe kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - szkoły wyższe, jednostki naukowe, organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe, przedsiębiorcy, instytucje kultury

41 Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 8.5. dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, poszukujących pracy i biernych zawodowo pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz podnoszenia kompetencji i nabywania  kwalifikacji zawodowych oraz ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy, pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, powiatowe urzędy pracy województwa łódzkiego oraz Ochotnicze Hufce Pracy, wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

42 Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 8.7. pracę na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Wzrost liczby miejsc pracy preferencyjne pożyczki dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączone z finansowym wsparciem pomostowym (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). podmioty dysponujące wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wdrażania instrumentów finansowych (w zakresie typu przedsięwzięcia nr 1).

43 Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 9.4. aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programy na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, zawodowej i kulturalnej wsparcie na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej dla realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej. (*) Zakres wsparcia jest podobny, został określony ogólnie w części opisowej, natomiast typy przedsięwzięć zostały ograniczone, w celu zachowania spójności ze wskaźnikami ( zgodnie z sugestią MIR) (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów instytucje pomocy i integracji społecznej, podmioty ekonomii społecznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych jednostki naukowe Ochotnicze Hufce Pracy

44 Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 9.7. ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych kluczowych dla integracji społecznej i zawodowej rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży, rozwój usług ośrodków wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych m.in. osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych oraz osób starszych, rozwój usług opieki środowiskowej dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych (spersonalizowane usługi asystenckie), wsparcie rozwoju usług społecznej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającej integrację społeczną i/lub wejście albo powrót na rynek pracy rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami – opracowanie i wdrażanie programów (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia, typy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej , statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku działalności pożytku publicznym i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Ochotnicze Hufce Pracy Podmioty lecznicze Organizacje pozarządowe (statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

45 Oś V Zatrudnienie i włączenie społeczne – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 9.8. wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia Wzmocnienie roli ekonomii społecznej usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz wsparcie na rzecz rozwoju usług realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej kompleksowe wsparcie niezbędne do tworzenia nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej: obejmujące m.in. dotacje bezzwrotne i wsparcie pomostowe, wsparcie doradcze i szkoleniowe niezbędne do uruchomienia oraz prowadzenia podmiotu w trakcie początkowej działalności podmiotu, a także wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej. Wsparcie na tworzenie i funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej (CIS, KIS) dla realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej w szczególności w oparciu o przedsiębiorczość społeczną (*) działania z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów integracji społecznej zostały przeniesione do 9.4 instytucje wpierające rozwój sektora ekonomii społecznej, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych Jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst

46 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 8.8 równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Wzrost aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych w wymiarze jakościowym i ilościowym np. w postaci zwiększania ilości miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych; wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom pełniącym funkcje opiekuńcze, takich jak: upowszechnienie i wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (m.in. job sharing, telepraca, elastyczne godziny pracy, wypożyczanie pracowników) oraz promowanie równego podziału obowiązków w gospodarstwie domowym; aktywizacja osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz okresie opieki nad osobami zależnymi m. in. poprzez szkolenia i doradztwo Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

47 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność– c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 8.9 przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 1: Zwiększenie możliwości rozwojowych przedsiębiorstw poprzez podniesienie kompetencji ich pracowników . Zmiana zapisu: Podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. 2: Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji pracowników zapobiegające negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie. (*) Dodano zapis zgodnie z uwagami ewaluatorów wspieranie rozwoju kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw, dostarczanie kompleksowych usług (doradczych, diagnostycznych) odpowiadających na potrzeby przedsiębiorstw, wdrażanie zarządzania strategicznego i nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem, wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, które odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, zapewnianie przedsiębiorcy, który znalazł się w sytuacji kryzysowej, wsparcia doradczego w zakresie opracowania i wdrożenia planu rozwoju działalności / planu restrukturyzacji, wsparcie outplacementowe. Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

48 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 8.10 aktywne i zdrowe starzenie się Utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Działania na rzecz przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia; Realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy; Opracowanie i wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu – m.in. choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, choroby kostno-mięśniowe, choroby układu oddechowego, choroby psychiczne; Opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej i zawodowej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej; Wdrożenie rozwiązań w obszarze zarządzania wiekiem poprzez wsparcie doradcze dla pracodawców oraz stworzenie warunków przyjaznych dla starszych pracowników. Wsparcie rozwoju specjalistycznych usług rehabilitacyjnych oraz upowszechnienia programów rehabilitacji osób niepełnosprawnych umożliwiających powrót na rynek pracy i integrację społeczną Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

49 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 1: Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-4 lata w różnych formach opieki i edukacji przedszkolnej. 2: Poprawa efektów kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych. upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej np.: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, adaptacja istniejącej infrastruktury przedszkolnej w celu dostosowania do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w szczególności na obszarach o zdiagnozowanym deficycie dostępu do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej, na obszarach słabiej rozwiniętych, wiejskich, defaworyzowanych; (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

50 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 1: Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-4 lata w różnych formach opieki i edukacji przedszkolnej. 2: Poprawa efektów kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych. wsparcie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów tych szkół np.: realizacja programów rozwoju szkół i placówek na rzecz stosowania metod nauczania i wychowania oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej, zastosowania indywidualnego podejścia do ucznia, wsparcia rozwoju uczniów zdolnych, ucznia młodszego ,  uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych; doposażenie szkół i placówek w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne niezbędne do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki; wsparcie szkół i placówek na rzecz przeciwdziałania rozwarstwieniu społecznemu i segregacji; wsparcie szkól i placówek w zakresie pracy z uczniem młodszym, w tym programów umożliwiających identyfikację i eliminację problemów związanych z pokonywaniem kolejnych progów edukacyjnych. (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

51 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 1: Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-4 lata w różnych formach opieki i edukacji przedszkolnej. 2: Poprawa efektów kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz kadr systemu oświaty, w szczególności nauczycieli matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez całe życie; przygotowanie kadry pedagogicznej szkół i placówek do efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych; doskonalenie umiejętności/kompetencji zawodowych i pedagogicznych nauczycieli oraz kadr systemu oświaty, skoncentrowane na obszarach deficytowych i stanowiące element poprawy jakości poprawy pracy szkół takie jak: kształcenie umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystanie metod eksperymentu w edukacji, zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej i indywidualnej pracy z uczniem, uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniem niepełnosprawnym (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

52 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 1: Zwiększenie uczestnictwa dzieci w wieku 3-4 lata w różnych formach opieki i edukacji przedszkolnej. 2: Poprawa efektów kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, w szczególności matematycznych i podstawowych naukowo-technicznych. doposażenie bazy dydaktycznej i naukowej szkół i placówek oświatowych w szczególności niezbędnej do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych np.: wyposażenie pracowni przedmiotowych funkcjonujących w szkołach i placówkach w nowoczesne narzędzia do nauczania biologii, przyrody ,fizyki, chemii; kontynuacja wdrażania założeń rządowego programu ,,Cyfrowa szkoła” w obszarach e-nauczyciel i e-szkoła poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne zwłaszcza w mobilny sprzęt komputerowy zgodny ze standardem ujętym w programie „Cyfrowa szkoła” oraz budowanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK. (*) Wprowadzono poprawki redakcyjne oraz zapisy doprecyzowujące / weryfikujące : obszary wsparcia Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

53 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.3. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (*) Przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa zawodowego przeniesiono z 10.3 do 10.3 BIS Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym wsparcie organizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego oraz innych kursów umożliwiających uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych np.: zwiększenie/dostosowanie do rynku pracy oferty kursów zawodowych dla osób dorosłych realizowane we współpracy z pracodawcami; rozwój wiedzy i kompetencji osób dorosłych (ze szczególnym uwzględnieniem osób: w wieku 50+, o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych) poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej, ukierunkowanej na zdobycie nowych, podwyższenie lub zmianę kwalifikacji zawodowych lub wykształcenia ogólnego (w oparciu o zdiagnozowane predyspozycje/deficyty); Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

54 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.3. Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji (*) Przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa zawodowego przeniesiono z 10.3 do 10.3 BIS Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym wsparcie edukacyjno-szkoleniowe i doradcze dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji/podwyższania kwalifikacji z zastosowaniem popytowego podejścia do ich kształcenia; programy potwierdzania efektów kształcenia i uczenia się; wsparcie placówek prowadzących kształcenie ustawiczne umożliwiające m.in. podniesienie jakości oferowanych usług, ich dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy, wdrożenie innowacyjnych form kształcenia ustawicznego oraz stymulowanie rozwoju oferty dostosowanej do specyfiki grup docelowych, w szczególności grup defaworyzowanych, w tym osób niepełnosprawnych oraz w zakresie doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej związanej z praktyczną nauką zawodu . Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

55 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.3. BIS Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (*) Przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa zawodowego przeniesiono z 10.3 do 10.3 BIS 1: Poprawa efektów kształcenia zawodowego 2: Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów, w tym niepełnosprawnych oraz nauczycieli uczestniczących w kształceniu zawodowym np.: wdrażanie kompleksowych programów rozwojowych przyczyniających się do poprawy jakości i efektywności kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy; doposażenie szkół i placówek w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego; upowszechnianie wszelkich form współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z otoczeniem społeczno-gospodarczym np.: współpraca z instytucjami rynku pracy, uczelniami, przedsiębiorstwami w zakresie realizacji programów rozwojowych szkół, w szczególności poprzez organizację staży i praktyk dla uczniów; doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy; poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli w przedsiębiorstwach; Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

56 Oś VI Kompetencje i adaptacyjność – c.d.
Nazwa Priorytetu Inwestycyjnego Cel Priorytetu Przykładowe typy przedsięwzięć Główne typy beneficjentów 10.3. BIS Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami (*) Przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa zawodowego przeniesiono z 10.3 do 10.3 BIS 1: Poprawa efektów kształcenia zawodowego 2: Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w tym w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorstwami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania; wsparcie szkół i placówek kształcenia zawodowego i praktycznego w zakresie doposażenia bazy dydaktycznej i naukowej związanej z praktyczną nauką zawodu; tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych jednostek realizujących zbieżne zadania. Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych

57 GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.3.0
jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia jst przedsiębiorstwa społeczne wyższe szkoły zawodowe jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną podmiot wdrażający fundusz funduszy publiczne szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne podmioty wykonujące zadania jst klastry i/lub inicjatywy klastrowe osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki wychowania przedszkolnego organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS ośrodki dokształcania doskonalenia zawodowego przedsiębiorcy zakłady lecznictwa uzdrowiskowego organizacje pozarządowe instytucje otoczenia biznesu podmioty lecznicze podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym konsorcja naukowo - przemysłowe jednostki naukowe kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych sieci przedsiębiorstw, w tym klastry szkoły wyższe/publiczne uczelnie wyższe instytucje kultury

58 GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW RPO WŁ NA LATA 2014-2020 v.3.0
spółki wodne instytucje pomocy i integracji społecznej Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Powiatowe Urzędy Pracy Ochotnicze Hufce Pracy wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) instytucje wpierające rozwój sektora ekonomii społecznej w tym ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, podmioty specjalizujące się w doradztwie biznesowym LGD, Lokalne Grupy Działania / trójsektorowe partnerstwa lokalne zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne archiwa państwowe podmioty dysponujące wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie wdrażania instrumentów finansowych konsorcja przedsiębiorstw organizacje zrzeszające przedsiębiorców banki krajowe operatorzy inkubatorów przedsiębiorczości osoby fizyczne o statusie wskazanym w Szczegółowym Opisie Priorytetów instytucje finansowe instytucje kredytowe rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe operatorzy i organizatorzy transportu zbiorowego instytucje edukacyjne

59 HARMONOGRAM PRAC NAD RPO WŁ NA LATA 2014-2020
ZADANIA STOPIEŃ/TERMIN REALIZACJI Założenia do opracowania RPO WŁ – grudzień 2012 r. zrealizowane Konsultacje Założeń Umowy Partnerstwa we współpracy z MRR –grudzień 2012 r. Przygotowanie Wstępnego zarysu RPO WŁ zgodnie z wytycznymi MRR i założeniami Umowy Partnerstwa – styczeń 2013 r. Prezentacja założeń do RPO WŁ zgodnie ze Wstępnym zarysem na spotkaniu rocznym z KE – styczeń 2013 r. Prezentacja założeń RPO WŁ na spotkaniach informacyjnych w podregionach maj/czerwiec 2013r. Przekazanie wstępnego projektu RPO WŁ do MRR- sierpień/wrzesień 2013r. Prace nad dostosowaniem wstępnego projektu RPO WŁ do uwag i zaleceń MRR Przyjęcie projektu RPO WŁ v.1.0 przez Zarząd Województwa Łódzkiego –styczeń 2014 Przekazanie zweryfikowanego projektu RPO WŁ v.1.0 do MIiR Konsultacje społeczne projektu RPO WŁ v.1.0 Konsultacje społeczne Prognozy OOŚ Przyjęcie projektu RPO WŁ v.2.0 przez Zarząd Województwa Łódzkiego po konsultacjach społecznych –marzec 2014 r. II. Projekt RPO WŁ na lata v.4.0

60 HARMONOGRAM PRAC NAD RPO WŁ NA LATA 2014-2020
ZADANIA STOPIEŃ/TERMIN REALIZACJI Przekazanie projektu RPO WŁ v2.0 do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) zrealizowane Przekazanie projektu RPO WŁ v.2.0 do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) Przekazanie projektu RPO WŁ v.2.0 do Międzyresortowego Zespołu do spraw Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (MZ PiWFSiFS UE) Przyjęcie projektu RPO WŁ v.3.0 przez Zarząd Województwa Łódzkiego po uwagach MIiR, KWRiST oraz MZ PiWFSiFS UE Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju projektu RPO WŁ na lata 2014 – 2020 v.3.0 celem uzyskania opinii o jego zgodności z Umową Partnerstwa Dostosowanie projektu RPO WŁ na lata v.3.0 do opinii i uwag MIiR w zakresie zgodności z UP oraz wynikających w raportu ewaluacji ex-ante Przyjęcie projektu RPO WŁ na lata v.4.0 przez Zarząd Województwa Łódzkiego Przekazanie projektu RPO WŁ na lata v.4.0 do Komisji Europejskiej wraz z załącznikami Negocjacje z KE II-III kw. 2014

61

62 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Artur Stelmach DYREKTOR
DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Kontakt: tel. 42/


Pobierz ppt "Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (v. 4.0) Kwiecień 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google