Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2 PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Rozporządzenie MEN z dnia 24.02.2012 r. zmieniającego rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.z 12.03.2012 r. poz.184) Rozporządzenie MEN z dnia 07.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 ) Rozporządzenie MEN z dnia 09.09.2012 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 22.08.2012 r. poz. 945)

3 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Egzamin obejmuje zakresem tematycznym jedną kwalifikację.

4 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, np. - technik hotelarstwa – 2 kwalifikacje – T.11., T.12., - technik budownictwa – 3 kwalifikacje – B.18., B.33., B.30., - technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 kwalifikacje – T.6., T.15.

5 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, w uzgodnieniu z dyrektorem Komisji Centralnej. Termin egzaminu zawodowego dyrektor komisji okręgowej ogłasza na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

6 Struktura egzaminu zawodowego część pisemna test pisemny cześć praktyczna test praktyczny

7 test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru z 1 odpowiedzią prawidłową czas 60 min część pisemna jedno zadanie praktyczne charakterystyczne dla danego zawodu: W - wykonanie, D - dokumentacja, W/D wykonanie/dokumentacja czas 120-240 min (jest ustalony w informatorze) część praktyczna EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

8 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Kwalifikacja - wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji.

9 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK HOTELARSTWA Kwalifikacja 1 T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji Kwalifikacja 2 T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Egzamin pod koniec II semestru klasy drugiej (czerwiec 2014) Egzamin pod koniec I semestru klasy czwartej (stycze ń 2016)

10 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA Kwalifikacja 1 B.18. wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Egzamin pod koniec I semestru klasy trzeciej (styczeń 2015) Kwalifikacja 2 B.33. organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Kwalifikacja 3 B.30. sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej Egzamin pod koniec II semestru klasy trzeciej (czerwiec 2015) Egzamin pod koniec II semestru klasy czwartej (styczeń 2016)

11 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH Kwalifikacja 1 T.6. Sporządzanie potraw i napojów Kwalifikacja 2 T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Egzamin pod koniec II semestru klasy trzeciej (czerwiec 2015) Egzamin pod koniec I semestru klasy czwartej (styczeń 2016)

12 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE zalicza min. 50%punktów część pisemna zalicza min. 75%punktów część praktyczna

13 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE do 27 stycznia 2014 r. – złożenie pisemnej deklaracji do Dyrektora Szkoły w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11. - planowanie i realizacja usług w recepcji 16 czerwca 2014 r., godz. 10.00 – etap pisemny egzaminu w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11. – planowanie i realizacja usług w recepcji 17 czerwca 2014 r., godz. 9.00 – etap praktyczny egzaminu w zawodzie technik hotelarstwa – kwalifikacja T.11. – planowanie i realizacja usług w recepcji 28 sierpnia 2014 r. – ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

14 Warunki zdawania egzaminu poprawkowego Uczeń szkoły, który: nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej, przerwał egzamin zawodowy, nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. W trakcie nauki deklarację przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

15 www.zszwolow.edupage.org www.oke.wroc.pl www.cke.edu.pl Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. PODSTAWA PRAWNA Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google