Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r.

2 Spis treści 1.Nowelizacje aktów prawnych 2.Nowe akty prawne 3.Projekty aktów prawnych

3 NOWELIZACJE

4 Ustawy Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (poz. 124) Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (poz. 176) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bibliotekach (poz. 642) Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (poz. 941)

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (poz. 205) najważniejsze zmiany: zmiany wzorów świadectw ukończenia gimnazjum; zmiany wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; zmiany wzoru świadectw szkolnych dla uczniów szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych. (zapis o projekcie edukacyjnym w gimnazjum na świadectwie ukończenia gimnazjum i w arkuszu ocen)

6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania za pracę w dniu wolnym ( poz. 790) Zmiana rozporządzenia dotyczy wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

7 Tabela płac od 1 września 2012 r. Poziom wykształcenia Stopnie awansu zawodowego nauczyciel stażysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany 1. Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 2 2652 3312 6473 109 2. Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 1 993 2 0422 3062 707 3. Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych 1 7591 8022 0242 366 4. Pozostałe wykształcenie 1 5131 5481 7242 006

8 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (poz. 300) zmiany rozporządzenia: wymiar godzin na realizację zajęć Wychowanie do życia w rodzinie pozostaje bez zmian (po 14 godzin, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców); zajęcia mogą być organizowane również w grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów. Nowelizacja wiąże się z wprowadzonymi jednocześnie zmianami w ramowych planach nauczania (nowe rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych)

9 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (poz. 262) ……….. zmiany dotyczą egzaminów zawodowych: egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego; uczniowie będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły; egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców; część pisemną egzaminu można przeprowadzić w trybie on-line; po zdaniu egzaminu zdający otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. W rozporządzeniu uregulowano też zasady ponownego przystępowania do egzaminów.

10 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (poz. 426) zmiana rozporządzenia: określa wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli przedmiotów uzupełniających w szkołach ponadgimnazjalnych; doprecyzowuje wymagania kwalifikacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2012 r.

11 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (poz. 393) zmiana rozporządzenia dotyczy regulacji godzin przeznaczonych na naukę języka mniejszości narodowej, etnicznej oraz dotyczy języka regionalnego. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

12 Nowe akty prawne

13 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie w ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (poz. 204) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012r. w klasie czwartej szkoły podstawowej i klasie pierwszej szkół ponadgimnazjalnych; w pozostałych klasach do zakończenia danego etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowe ramowe plany nauczania. Traci moc rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

14 Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (poz. 706) określa: kryterium dochodowe do i powyżej 350zł. na jedną osobę w rodzinie (z wyłączeniem uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej); inne przypadki udzielenia pomocy z pominięciem kryterium dochodowego; pomoc obejmuje wszystkich uczniów niepełnosprawnych, niezależnie od sytuacji materialnej.

15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (poz.752) Traci moc rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. nr 89, poz. 730) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lipca 2012r.

16 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (poz.857) określa: możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 16 lat, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia; możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 16 lat, jeśli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją zdrowotną lub losową; możliwość przyjmowania do publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych, osób, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia nauki ukończyły 15 lat, jeśli przebywają w zakładach karnych.

17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne (poz. 940) określa: formy, zakres pomocy i wysokość świadczenia (jednorazowe świadczenie pieniężne wynoszące 1000zł na jednego ucznia) dotyczy rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi, nawałnic w 2012r)); tryb postępowania w sprawie udzielania pomocy.

18 Projekty aktów prawnych

19 Dokumenty, nad którymi trwają prace: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia… 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia …… 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia … 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Prawo w oświacie Konferencje metodyczne dla nauczycieli oprac. E. Rostkowska D. Janiszewska Gorzów Wlkp., sierpień 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google