Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki podatników w podatku dochodowym od osób prawnych i

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki podatników w podatku dochodowym od osób prawnych i"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki podatników w podatku dochodowym od osób prawnych i
w podatku VAT w związku z tzw. zatorami płatniczymi. Zmiany faktycznie dokonywane są prze ustawodawcę co roku. Zwłaszcza podatek VAT zmienia się nam, mutuje i przeobraża. Nie pozostaje nam nic innego jak się po prostu do tego przyzwyczaić i tolerować taki stan rzeczy, a raczej tę zmienność. W ciągu ostatniego okresu oraz początku 2013 r., jeśli idzie o zmiany w podatku od towarów i usług, wydają się wyjątkowe. Były zmiany i od i od i od lipca i w końcu od października, no i oczywiście zmiany, które za chwil zaczną obowiązywać od r. Od nowego roku mamy zmiany, które pogrupowałabym w następujący sposób:

2 Art. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2012r
Art. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r. poz. 1342). W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: po art. 15a dodaje się art. 15b W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: po art. 24c dodaje się art. 24d Do dnia 31 grudnia 2013 r. regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług znajdowały się w przepisach art. 19 ustawy. Z dniem przepis art. 19 zostanie uchylony. Nowe regulacje co do obowiązku podatkowego będą zawarte w art. 19a. Przepisy dot. obowiązku podatkowego zostały w istotny sposób zmienione. Najważniejsza zmiana wiąże się z rezygnacją z zasady wiążącej moment powstania obowiązku podatkowego z datą wystawienia faktury. O d 1.01. W ust. 1 artykułu została wyrażona zasada ogólna dotycząca momentu powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z nią obowiązek podatkowy powstaje odpowiednio z chwilą wykonania usługi bądź wydania towarów. Jest to taka sama zasada, jaka obowiązywała w dotychczasowych przepisach. Dotychczas również miała ona rangę zasady ogólnej. Należy jednak zauważyć, że inaczej niż w przepisach dotychczas obowiązujących zupełnie inny będzie zakres jej zastosowania. O ile bowiem ta reguła ogólna w dotychczasowym stanie prawnym (zwłaszcza w zakresie obrotu między przedsiębiorcami) znajdowała zastosowanie stosunkowo rzadko, o tyle zgodnie z przepisami obecnie obowiązującymi jej zastosowanie będzie zdecydowanie pierwszoplanowe. W art. 19a jest bowiem wyraźnie mniej regulacji wprowadzających wyjątki od zasady ogólnej (szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego), a nadto dotyczą one raczej czynności marginalnie występujących w obrocie. Można zatem stwierdzić, że zgodnie z nowymi, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2014 r., przepisami obowiązek podatkowy będzie powstawał przede wszystkim w dacie wykonania usługi bądź wydania towarów.

3 art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
Wprowadzenie obowiązkowej korekty kosztów przez dłużników miało na celu: - poprawę płynności finansowej przedsiębiorców i - ograniczenie zatorów płatniczych.

4 art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:
1. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. 2. Jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie. Faktura nie może być wystawiona wcześniej, niż 30. dnia przed: - dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty. Zatem, jeżeli podatnik zna przyszły termin realizacji transakcji sprzedaży, który nie przekracza 30 dni, może zafakturować transakcję wcześniej. Mimo, że standardowo nie można wystawić faktury wcześniej niż 30 dni przed dniem wykonania czynności, w przypadkach szczególnych ograniczenie to nie obowiązuje. Jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy, to można ją wystawić przed 30 dniem wykonania czynności w przypadku: dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego oraz świadczenia usług: - telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, - tzw. Usług komunalnych, - usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, - ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, - stałej obsługi prawnej i biurowej, - dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego Jednakże należy pamiętać, że wcześniejsze wystawienie faktury spowoduje powstanie obowiązku podatkowego z chwilą wystawienia takiej faktury nawet jeśli czynność nie została wykonana. 4 4

5 Art. 15b ust. 4 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
4. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia. 5. Jeżeli w miesiącu, w którym podatnik ma obowiązek dokonać zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, podatnik nie ponosi kosztów uzyskania przychodów lub poniesione koszty są niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas ma obowiązek zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów. Art. 19a ust. 3 określa również moment wykonania "usługi, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń". Regulacja ta odnosi się przede wszystkim do sprzedaży o charakterze ciągłym, lecz może mieć również zastosowanie do każdego rodzaju usług, o ile tylko strony postanowią, że będą one rozliczane nie jednorazowo, lecz w następujących po sobie okresach. Dotychczas tego rodzaju przepisów w ustawie w zasadzie nie było. Z przepisów wykonawczych wynikała możliwość zbiorczego (za cały miesiąc) fakturowania sprzedaży ciągłej. Regulacja ta była jednak bardzo restrykcyjnie interpretowana (zob. np. wyrok NSA z dnia 31 maja 2011 r., I FSK 817/10, LEX nr ; wyrok NSA z dnia 21 września 2010 r., I FSK 1473/09, LEX nr ), co w praktyce znacznie ograniczało możliwości fakturowania sprzedaży ciągłej. "Usługa, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń" to taka usługa, która wykonywana jest zwykle przez pewien czas, zaś rozliczenie należności za nią następuje w ramach okresu.Jeśli strony umówiły się na rozliczanie czynności w okresach rozliczeniowych, to zastosowanie ma właśnie ta reguła (zgodnie z którą usługa jest wykonana z chwilą zakończenia okresu rozliczeniowego). Organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) nie ma możliwości kwestionowania tego, że strony umówiły się na rozliczanie czynności w ramach okresów rozliczeniowych, ani ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaniem każdej z czynności (usług jednostkowych) w danym okresie.

6 art. 15b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Jeżeli zgodnie z art. 15 zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z dokumentów, o których mowa w ust. 1, nastąpi po upływie terminu określonego w ust. 1 lub 2, to zaliczenie tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów następuje z uwzględnieniem art. 15, z tym że nie wcześniej niż w miesiącu jej uregulowania.

7 Przykład dot. kosztów bezpośrednich:
Podatnik prowadzący księgi rachunkowe nabędzie w grudniu r. partię telewizorów. Zapłata za tę dostawę będzie miała nastąpić w ciągu 45 dni od otrzymania faktury. Faktura zostanie przekazana w dniu 20 grudnia 2013 r. Termin płatności upływa zatem 03 lutego 2014r. 30 dni od terminu płatności upłynie zatem w dniu 05 marca 2014r. Podatnik dokona sprzedaży tej partii towaru w dniu 20 stycznia 2014 r. Prawo do rozliczenia kosztu bezpośredniego z tytułu zakupu tych towarów powstanie zatem w styczniu 2014 r., a więc jeszcze przed upływem 30 dni od dnia upływu terminu płatności zobowiązania. Podatnik zaliczy zatem memoriałowo ten koszt do kosztów uzyskania przychodów w styczniu 2014 r., bez względu na to, czy do tego czasu zobowiązanie podatnika wobec powiązanego dostawcy zostanie uregulowane. Jeżeli zobowiązanie to nie zostanie uregulowane przez podatnika do końca wspomnianego terminu 30-dniowego, wówczas w miesiącu upływu tego terminu (w marcu 2014 r.) podatnik zobowiązany będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o równowartość rozliczonego uprzednio w styczniu 2014 r. kosztu bezpośredniego.

8 Przykład dot. kosztów bezpośrednich:
Jeżeli natomiast w przedstawionej sytuacji podatnik dokonałby sprzedaży telewizorów dopiero w maju r., zaś zapłaty za ich nabycie dokonałby dopiero w lipcu 2014 r., wówczas prawo do zaliczenia wydatku na nabycie telewizorów do kosztów podatkowych powstałoby według nowych przepisów dopiero w lipcu r. (a nie w maju 2014 r.)

9 Obowiązek korekty kosztów w trybie art
Obowiązek korekty kosztów w trybie art. 15b ustawy nie jest uzależniony od okoliczności takiej jak rodzaj nabytego towaru czy usługi. Podstawą do takiej korekty jest nieterminowe regulowanie kwot wynikających z faktury, umowy czy innego dokumentu, bądź nieregulowanie tych kwot po upływie terminów wskazanych przez ustawodawcę, a nie to, czego dany wydatek dotyczy.

10 Przykład dotyczący kosztów pośrednich
W dniu r. Spółka dokonuje zakupu materiałów do produkcji za kwotę zł netto. Termin płatności określono na 60 dni, czyli przypada on na r. 30-ty dzień od terminu płatności przypada zatem na r. W lipcu 2013 r. do produkcji wydane zostaną materiały o wartości zł netto i kwota ta zostanie zaliczona w tym miesiącu do kosztów uzyskania przychodów. Pozostała część zakupionych materiałów (na kwotę zł netto) pozostanie nadal na stanie magazynu i kwota ta nie zostanie ujęta na ten moment w kosztach uzyskania przychodów. Faktura dla tych usług powinna być wystawiona w terminie 30 dni, licząc od dnia ich wykonania. Momentem wykonania tych usług zwykle będzie dzień podpisania stosownych protokołów zdawczo-odbiorczych. Nie jest wszakże wykluczone, że umowy o te roboty inaczej będą określać moment uznania usług (części usług) za wykonane. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 30 dni, licząc od chwili wykonania tych usług, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie - powstaje 30. dnia od chwili ich wykonania. Art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT

11 Zapłata za zakupione materiały ( zł netto + VAT) nastąpi r., tj. z przekroczeniem o ponad 30 dni terminu płatności określonego na fakturze zakupu, w związku z czym Spółka dokona korekty kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając je o kwotę zł w miesiącu, w którym upłynie 30 dni od terminu płatności faktury - we wrześniu 2013 r. Po zapłacie całości faktury - w październiku 2013 r. Spółka dokona zwiększenia kosztów uzyskania przychodów tego miesiąca o wartość, o którą zmniejszyła je w poprzednim miesiącu (o zł). Pomimo, że faktura opiewa na 100 tys. i taka właśnie kwota nie została zapłacona, to korygujemy tylko o 20 tys., które były zaliczone do kosztów.

12 Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 28. 05. 2013r
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z r. nr ITPB/ a/13/PS i Dyrektora IS w Katowicach z r. nr IBPBI/2/423-67/13/JD Nie ma podstaw do wyłączenia zastosowania przepisu art. 15b tylko dlatego, że podatnik nie może ustalić kiedy dany wydatek trafia do kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten nie znajdzie zastosowania jedynie wtedy, gdy kwoty wynikającej czy to z umowy, czy z innego dokumentu nie zaliczono do kosztów uzyskania przychodów.

13 Interpretacja Dyrektora IS z Bydgoszczy z 25. 04. 2013r
Interpretacja Dyrektora IS z Bydgoszczy z r. nr ITPB3/423-40e/13/PS i Dyrektora IS w Katowicach z r. nr IBPBI/2/423-91/13/SD Obowiązek korekty kosztów podatkowych nie może być uzależniony od okoliczności takiej jak miejsce siedziby (zamieszkania) kontrahenta. Podstawą do takiej korekty jest fakt nieterminowego regulowania kwot wynikających z faktury, umowy lub innego dokumentu, bez względu na to, kto jest kontrahentem podatnika.

14 Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 28. 05. 2013r
Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z r. nr ITPB3/ c/13/PS Moment, od którego płyną terminy płatności może być dowolnie ustalony przez strony. To dostawca z odbiorcą ustalają, od jakiego zdarzenia należy liczyć termin płatności. A zatem mogą oni uzgodnić, że punktem wyjścia będzie np. odbiór towaru, koniec następnego miesiąca po dostawie, odsprzedaż itp. Moment wystawienia faktury - a więc i powstania obowiązku podatkowego - w tych przypadkach jest zależny od tego, czy umowa zawarta między stronami przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw. Jeśli umowa takiego zwrotu nie przewiduje, faktura powinna być wystawiona najpóźniej 60. dnia od dnia wydania tych towarów. Jeśli umowa przewiduje rozliczenie zwrotów, to obowiązek wystawienia faktury powinien zostać zrealizowany najpóźniej w ciągu 120 dni od pierwszego dnia wydania tych towarów.

15 Interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z 25. 04. 2013r
Interpretacja Dyrektora IS w Bydgoszczy z r. nr ITPB3/423-40a/13/PS Strony mogą zgodnie przedłużyć termin płatności zobowiązania przed jego upływem, ale trzeba to robić umiejętnie, bo nieprzemyślane przedłużanie terminów umowy nie zawsze zwolni z obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów i podatnik będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów o kwotę wynikającą z faktury z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, wystąpi bowiem druga z okoliczności korekty czyli termin płatności dłuższy niż 60 dni.

16 Interpretacja indywidualna Dyrektor IS w Katowicach z 09. 04. 2013r
Interpretacja indywidualna Dyrektor IS w Katowicach z r. nr IBPBI/2/423-68/13/JD. W przypadku wystawienia faktury bez terminu płatności bądź w nie określenie go w sposób konkretny, odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 455 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym jeżeli termin spełnienia świadczenia jest nieoznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

17

18 Przykład: Podatnik zakupił komputer o wartości nieprzekraczającej zł. Wydatki na jego nabycie zostały bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Termin płatności został rozłożony na 24 miesiące. Czy w tej sytuacji podatnik powinien dokonać korekty kosztu po 30 czy po 90 dniach ? W tym przypadku podatnik jest zobowiązany uwzględnić oba terminy, tj. termin 30 dni od upływu terminu płatności (w przypadku rat, których termin płatności nie przekracza 60 dni) lub 90 dni od dnia rozliczenia kosztu (w przypadku rat, których termin płatności jest dłuższy niż 60 dni).

19 Przykład: Faktura dokumentująca zakup komputera, wystawiona była 15 stycznia 2013 r. W tym samym dniu komputer został oddany do używania. Zapłata za niego następuje w ratach. Raty są rozłożone na 24 miesiące. Pierwsza płatność pokrywa się z datą wystawienia faktury i została uregulowana. Kolejne płatności powinny być dokonywane co miesiąc, do 15 każdego miesiąca. Raty przypadające na miesiące od lutego do lipca były zapłacone w terminie. Rozliczenie kosztów podatkowych w pierwszych siedmiu miesiącach używania komputera ma następujący przebieg:

20 II III IV V Miesią c Koszt uzyskania przychodów (kwota/data)
Zapłata raty (kwota/data) Zwiększenie kosztów (kwota/ uzasadnienie) Zwiększenie kosztów (kwota/ uzasadnienie) I 2.400zł/ r. 100zł/ r. - II 100zł/  r. III 100zł/  r. IV 100zł/  r. 2.000 zł/ minęło 90 dni od daty potrącenia kosztu V 100zł/  r. 100 zł/zapłata raty

21 Interpretacja indywidualna z 28 maja 2013 r
Interpretacja indywidualna z 28 maja 2013 r. nr ITPB3/ d/13/PS Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Literalna wykładnia przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym art. 15b ustawy, prowadzi do wniosku, że przepisy nie zawierają wyłączeń, jeśli chodzi o ich stosowanie, w odniesieniu do zakupu, w wypadku gdy dostawca i odbiorca uzgodnili, że należność z faktury (rachunku) będzie płatna w ratach. Nie ma obecnie, od dnia 1 stycznia 2011 r., zastosowania wymóg, aby książki i czasopisma, o których mowa, były oznaczone odpowiednio symbolami ISBN bądź ISSN. W przypadkach tych obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, o ile jest ona wystawiona w terminie. Zgodnie z przepisami ustawy faktura dla tych usług powinna być wystawiona najpóźniej 90. dnia od dnia wykonania czynności. Jeśli faktura zostanie wystawiona w ciągu 90 dni od chwili wykonania czynności, to obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury. Jeśli nie - powstaje 90. dnia od chwili wykonania tych usług. Wyjątek dla tych usług dotyczy jedynie przypadku, gdy podatnikiem od tych usług jest usługobiorca. Ma to miejsce wówczas, gdy usługi drukowania są wykonywane przez podmiot zagraniczny (niemający w Polsce siedziby bądź stałego miejsca prowadzenia działalności). W takim przypadku po stronie polskiego nabywcy usług powstaje import usług. Obowiązek podatkowy dla tych importowanych usług powstanie wówczas na zasadach ogólnych, tj. z chwilą ich wykonania.

22 art.15b ust. 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio, w przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, do tej części odpisów amortyzacyjnych, które podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. 7. W przypadku nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1 lub 2, upływa nie później niż w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w części, w jakiej ich cena nabycia lub koszt wytworzenia wynikający z dokumentów, o których mowa w ust. 1, zostały uregulowane w terminie określonym w ust. 1 lub 2. Jeżeli zobowiązanie zostało uregulowane w terminie późniejszym, podatnik w miesiącu uregulowania tego zobowiązania zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę odpisów amortyzacyjnych, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie zdania pierwszego.

23 Przykład: Podatnik w styczniu 2013 r. nabył maszynę produkcyjną stanowiącą środek trwały. Termin płatności ceny nabycia został ustalony na 45 dni od dnia otrzymania faktury. Upływał on 10 marca 2013 r. Termin 30-dniowy, o którym mowa w nowych przepisach, upłynął zatem 9 kwietnia r. Podatnik dokonał zapłaty tego zobowiązania w całości dopiero w dniu 3 czerwca 2013 r. Jeżeli podatnik wprowadził wspomniany środek trwały do ewidencji w styczniu 2013 r., wówczas odpisy amortyzacyjne dokonane za miesiące luty i marzec 2013 r. podatnik mógł zaliczyć w całości do kosztów podatkowych, pomimo braku dokonania zapłaty zobowiązania. Jednakże w kwietniu 2013 r. – w związku z upływem wspomnianego terminu 30-dniowego – podatnik był zobowiązany do zmniejszenia kosztów podatkowych tego miesiąca o odpisy amortyzacyjne zaliczone uprzednio do kosztów. Natomiast w czerwcu 2013 r. podatnik zyskał możliwość ponownego zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych oraz prawo do zwiększenia kosztów podatkowych tego miesiąca o odpisy amortyzacyjne uprzednio wyłączone z kosztów.

24 Jeżeli podatnik wprowadziłby omawiany środek trwały do ewidencji dopiero w marcu 2013 r. (tj. miesiącu poprzedzającym miesiąc upływu terminu 30-dniowego), wówczas do momentu dokonania zapłaty zobowiązania nie mógłby zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego. Prawo to powstałoby dopiero w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych począwszy od czerwca r. (miesiąc zapłaty zobowiązania). W tym miesiącu podatnik zwiększyłby też kwotę kosztów podatkowych o sumę wcześniejszych odpisów amortyzacyjnych (za miesiące kwiecień-maj 2013 r.), które do momentu uregulowania zobowiązania nie mogłyby być zaliczane do kosztów podatkowych.

25 Przepisy art. 15b dotyczą również tych podatników, którzy amortyzują środki trwałe nabyte w latach poprzednich, jeśli za nie dotychczas nie zapłacili.

26 Przykład: Podatnik r. nabył na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej budynek magazynowy. Strony ustaliły, że zapłata nastąpi do  r., czyli ustalono 50-dniowy termin płatności. Budynek został wprowadzony do ewidencji w miesiącu nabycia, a od grudnia rozpoczęła się jego amortyzacja. Podatnik dokonuje odpisów w okresach miesięcznych. Odpis za styczeń 2013 r. podatnik będzie wprawdzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych tego miesiąca, jeśli jednak zapłata ceny zakupu nie nastąpi do  r. (czyli do 30 dnia od daty upływu terminu płatności), konieczna będzie korekta kosztu. Odpis za grudzień pozostanie w kosztach niezależnie od terminu dokonania zapłaty, ponieważ odpis ten został ujęty w kosztach uzyskania przychodów w 2012r., czyli przed wejściem w życie tych regulacji.

27 Art. 15b ust. 9 – przepisy ust. 1 – 8 stosuje się odpowiednio, w przypadku, gdy zobowiązanie zostało zapłacone w części. W takim przypadku podatnicy są zobowiązani do proporcjonalnego „wyłączenia" z kosztów podatkowych tej części kosztu, która odpowiada niezapłaconej części zobowiązania. Reguła ta ma zastosowanie zarówno do kosztów wykazywanych bezpośrednio, jak i kosztów rozliczanych przez odpisy amortyzacyjne.

28 Przykład: Podatnik zakupił  r. program komputerowy obsługujący linię technologiczną za 20 tys. zł. Program przyjęto do używania w grudniu 2012 r. Termin płatności określony na fakturze zakupu wynosi 7 dni. W tym terminie podatnik uiścił jedynie połowę ceny. Drugą połowę zapłacił  r. Do kosztów podatkowych stycznia 2013r. podatnik powinien zaliczyć połowę wartości odpisu amortyzacyjnego. Wyłączona z kosztów część odpisu będzie mogła być zaliczona do kosztów dopiero w miesiącu uregulowania pozostałej części ceny.

29 Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 września 2013 r., nr IPTPB3/ /13-3/GG Uregulowania zawarte w art. 15b odnoszą się nie tylko do środków trwałych stanowiących własność podatnika, ale również do środków trwałych niestanowiących własności Spółki, będących przedmiotem leasingu. Zatem, gdy podmiot zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę odpisu amortyzacyjnego dokonywanego od leasingowanych składników majątku oraz jednocześnie kwota ta nie znajdzie pokrycia w dokonanej płatności i kontrahent nie ureguluje tej kwoty w terminach odpowiednio 30 dni od daty upływu terminu płatności lub 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, obowiązany będzie do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę tego odpisu amortyzacyjnego.

30 Odpowiedź MF na interpelację poselską nr 14770
Raty leasingowe w części odsetkowej są u korzystającego kosztem podatkowym w dacie ich uiszczenia, a zatem w tym zakresie przepisy o zatorach płatniczych nie mają bezpośrednio zastosowania, bowiem koszty podatkowe powstają w dacie faktycznej zapłaty raty. Natomiast nieuregulowanie w odpowiednim terminie spłaty wartości początkowej powinno skutkować wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego amortyzowanego przez korzystającego. Pod względem terminów płatności każda rata powinna być ustalana i rozliczana odrębnie. Po uregulowaniu zobowiązań korzystający ma prawo do zaliczenia do kosztów podatkowych dokonanych wcześniej zmniejszeń.

31 Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2013 r
Interpretacja indywidualna z dnia 3 kwietnia 2013 r. Izby Skarbowej w Poznaniu nr ILPB3/423-23/13-2/AO W odniesieniu do kaucji gwarancyjnej potrącanej z należności za roboty budowlano – montażowe nie znajdą zastosowania przepisy art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W porównaniu z przepisami dotychczasowymi powstanie obowiązku podatkowego w dacie otrzymania płatności będzie jednak dotyczyć mniejszej liczby czynności. Po pierwsze - obowiązek podatkowy w zw. Z otrzymaniem płatności powstanie w odniesieniu do wydania towarów między komitentem a komisantem na podstawie umowy komisu. Dotychczas obowiązek z tego tytułu powstawał z chwilą otrzymania należności nie później niż 30 dnia od dnia dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Dotychczas moment powstania obowiązku z tytułu przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej towarów w zamian za odszkodowanie powstawał w ten sam sposób. Tak samo przy egzekucji. Takie same zasady co do powstania obowiązku podatkowego sa w przypadku usług na rzecz sądów z tym że one wynikały dotychczas z przepisów wykonawczych. W przypadku usług finansowych, z uwagi na zwolnienie tychże usług z podatku) jest to raczej obowiązek wykazania kwot związanych z tymi czynnościami w deklaracji, nie łączący się z żadnym podatkiem.

32 Uregulowanie należności
Chodzi o wszystkie przyjęte sposoby wygaśnięcia zobowiązania, a więc: - zapłatę, - potrącenie/kompensata, - świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), - nowację, - wręczenie przez dłużnika weksla własnego. Jest to regulacja nieco odmienna od wcześniejszej, zgodnie z którą obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstawał z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. Dzisiaj obowiązująca regulacja jest lepsza, gdyż dotyczy dotacji otrzymywanych w każdej formie, nie tylko bezgotówkowej. Z uwagi jednak na to, że standardem jest otrzymywanie kwot dotacji na rachunek bankowy i wówczas chwilą ich otrzymania będzie właśnie uznanie tych kwot na rachunku.

33 Wyjaśnienie MF z 27.03.2013 r. - „Przegląd podatku dochodowego nr 8 z 20.04.2013 r.
Regulacji dotyczących ograniczenia zatorów płatniczych nie stosuje się do podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. W uzasadnieniu do ustawy MF odwołało się do wykładni celowościowej omawianych przepisów i wskazało, że celem ich wprowadzenia była likwidacja zatorów płatniczych w obrocie gospodarczym, w relacjach między kontrahentami, a nie objęcie tą regulacją płatności dokonywanych w relacjach podatnik – organ podatkowy. W początkowych projektach proponowano nie wprowadzać do komentowanego artykułu wskazanych przepisów; ostatecznie jednak się w nim znalazły. Obowiązek podatkowy na mocy omawianej reguły powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności. W zależności zatem od tego, co stanie się wcześniej - czy zostanie wystawiona faktura, czy też upłynie termin płatności - obowiązek podatkowy powstanie w chwili zajścia wcześniejszego z tych zdarzeń. Inaczej niż w przepisach dotychczas obowiązujących nie ma znaczenia, gdzie został określony termin płatności. Nie musi on być ustalony koniecznie w umowie. Chociaż należy zauważyć, że jeśli zostanie on określony na fakturze, to obowiązek podatkowy i tak powstanie w dacie wystawienia tej faktury. Jeśli dla usług określonych w w/w przepisie podatnikiem jest usługobiorca, u którego dochodzi do importu usług, to obowiązek podatkowy dla tych importowanych usług powstanie na zasadach ogólnych, tj. z chwilą ich wykonania albo w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, jeśli te usługi są świadczone w okresach rozliczeniowych. Dotyczy to wszakże tylko tych przypadków, w których do importu usług dochodzi w związku z tym, że miejsce świadczenia danej usługi jest ustalane na zasadach ogólnych, tzn. na podstawie przepisów art. 28b ustawy.

34 Zatory płatnicze w latach 2011-2013

35 Zatory płatnicze ogółem w latach 2011-2013
2012 2013 Wartość Ilość ,0 ,8 ,0 ,2 ,0 Źródło:

36 W przypadku wątpliwości interpretacyjnych w związku z zatorami płatniczymi Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej informacje (w polu „Czego dotyczy sprawa?” należy wybrać „Zatory płatnicze”).

37 Art. 89a i 89b ustawy o VAT – najczęściej popełniane błędy
- nieprawidłowy okres rozliczenia ulgi na złe długi zarówno przez wierzycieli jaki dłużników, - korygowanie podatku należnego przez wierzycieli w sytuacji gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji; - korygowanie przez wierzyciela vatu od wierzytelności spornych, czyli takich co do których istnieje spór między stronami, czy doszło do zapłaty, - nie składanie korekt deklaracji VAT-7 przez syndyka masy upadłościowej w związku z nieuregulowanymi przez Spółkę należnościami z faktur wystawionych przed datą ogłoszenia upadłości Spółki w trybie art. 89b ustawy o VAT, - stosowanie przez podatników nowych przepisów o uldze na złe długi w stosunku do wierzytelności, które powstały przed zmianą tych przepisów i zostały uprawdopodobnione do końca 2012r.

38 Art. 23 ustawy de regulacyjnej
1.Do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Przepisy art. 89a i art. 89b ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, których nieściągalność została, zgodnie z art. 89a ust. 1a ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2012 r.

39 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązki podatników w podatku dochodowym od osób prawnych i"

Podobne prezentacje


Reklamy Google