Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZE KROKI W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZE KROKI W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZE KROKI W SZKOLE
„ Podstawowa różnica polega na tym, że dziecko sześcioletnie jest ciągle jeszcze dzieckiem i tak powinno być traktowane, a dziecko siedmioletnie powoli dorasta do roli ucznia i stopniowo powinno być traktowane jako dziecko – uczeń. ”

2 Od września 2014 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. W pierwszych klasach będą się uczyły również te dzieci sześcioletnie, które urodziły się w drugiej połowie 2008 r., jeśli taka będzie decyzja ich rodziców.

3 Sześciolatki w szkole mają prawo do:
adaptacji w szkole tak długo jak jest to potrzebne, wyodrębnionego miejsca do zabawy, miejsca na podręczniki i przybory szkolne, jednego nauczyciela w klasach I-III indywidualnego podejścia do potrzeb sześciolatka, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowych zajęć po lekcjach, opieki świetlicowej w grupach do 25 uczniów zajęć po lekcjach (rozwijających zainteresowania, wspierających rozwój czy wyrównawczych)

4 Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało szereg zmian prawnych sprzyjających lepszemu przygotowaniu szkoły do potrzeb i możliwości ucznia młodszego. Wśród nich są: nauka w klasach do 25 uczniów (od IX r.), • klasy I od września 2014 r. • klasy I-II od września 2015 r. • klasy I-III od września 2016 r. tworzenie oddziałów klas I z uczniów w zbliżonym wieku w latach 2014/2015 i 2015/2016

5 odejście od systemu 45-minutowych lekcji, dostosowanie czasu trwania zajęć edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów oraz sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania, dostosowanie tempa nauki do potrzeb dziecka - z podstawy programowej usunięte osobne wymagania dla pierwszoklasistów. Dzieci będą miały trzy lata na opanowanie materiału klas I-III we własnym tempie .

6 dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia, monitorowanie czasu jaki uczeń poświęca na wykonywanie pracy domowej, zapewnienie warunków i możliwości do odrabiania zadań domowych w świetlicy szkolnej, świetlicę dostępną dla dzieci zgodnie z aktualnymi potrzebami rodziców

7 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
Jest ciekawe świata, Potrafi klasyfikować i szeregować, Bez trudu komunikuje się werbalnie Potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami Jest samodzielne Podejmuje uczenie się pod kierunkiem osoby dorosłej Jest sprawne pod względem ruchowym Interesuje się czytaniem, pisaniem, matematyką

8 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA wg. Stefana Szumana
to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego psychicznego społecznego które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

9 WRAŻLIWOŚĆ - zainteresowanie dziecka treściami szkolnymi /np
WRAŻLIWOŚĆ - zainteresowanie dziecka treściami szkolnymi /np.: próby czytania, pisania, zadawanie pytań/ PODATNOŚĆ - umiejętność i zdolność podporządkowania się uwagom i poleceniom osób dorosłych

10 Specyficzne cechy rozwojowe
dzieci 6 – letnich, które należy wziąć pod uwagę w organizacji procesu nauczania/uczenia się

11 Główną formą aktywności dzieci w tym wieku
jest zabawa, która powinna przeważać w ciągu 2-3 miesięcy początkowej nauki. Stopniowo należy przechodzić do pracy z dość częstym, ale niezbyt regularnym nagradzaniem – zwiększa się w ten sposób motywację do uczenia się.

12 UWAGA U dzieci 6-letnich (i u niektórych siedmiolatków)
przeważa jeszcze uwaga mimowolna (bodźce z otoczenia odwracają uwagę od tego, co dzieje się na lekcji), czas skupiania uwagi na czynnościach szkolnych jest krótki – około 15 minut. Dziecko nie potrafi poza tym skupić się na wykonywaniu kilku czynności równocześnie

13 PAMIĘĆ U sześciolatków przeważa wciąż uwaga pamięć
mechaniczna, dlatego nowe treści powinny być często powtarzane i utrwalane z wykorzystaniem wielu zmysłów.

14 RUCH Dzieci 6-letnie mają jeszcze słaby kościec i słabe
mięśnie – muszą w związku z tym często zmieniać pozycję. Konieczne są więc częste zmiany pozycji i ruch dla czynnego odpoczynku mięśni i układu kostnego. Nie należy karać dzieci za ich właściwości rozwojowe i cechy indywidualne (to nie jest niegrzeczność, to jest niemożność dłuższego przebywania w tej samej pozycji). 

15 Dzieci mają silne napięcie mięśniowe rąk.
PISANIE Dzieci mają silne napięcie mięśniowe rąk. Ruchy rąk u większości dzieci nie są jeszcze płynne i brak im precyzji. Nie należy oceniać pisma, ale doceniać za włożony wysiłek.

16 SPOSTRZEŻENIA ZMYSŁOWE I WYOBRAŻENIA
W procesach myślowych sześciolatka dominuje myślenie konkretno- wyobrażeniowe przedoperacyjne. Nauka powinna polegać głównie na manipulowaniu konkretami.

17 EMOCJE I MOTYWACJA Dzieci 6-letnie mają mniej dojrzały układ nerwowy niż siedmiolatki i silniej z tego powodu reagują emocjonalnie. Oddziaływania wychowawcze to uczenie o tym, co dobre, a co złe np.: na podstawie baśni, opowiadań ze sporą dozą emocji. Omawianie skutków negatywnych zachowań dzieci, to uczenie empatii, umiejętności przepraszania i wybaczania

18 Metody pozwalające rozwijać podstawowe uzdolnienia dzieci:
działanie, odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie.

19 Nowa podstawa programowa
Sale lekcyjne powinny składać się z dwóch części: edukacyjnej i rekreacyjnej W klasie I szkoły podstawowej około połowy czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach. Dzieci mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń najwyżej przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną

20 OKRES ADAPTACYJNY MA NA CELU:
stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa wzajemne poznanie się uczniów i nauczyciela integrację zespołu klasowego wypracowanie wspólnych norm i zasad uczenie się tolerancji oraz poczucia akceptacji poznanie zasad funkcjonowania szkoły

21 W okresie adaptacyjnym nauczyciel również dokonuje diagnozy wstępnej uczniów poprzez ich obserwację i ustala metody i formy pracy z dziećmi.

22 Ważne jest, aby w procesie nauczania uwzględniać zainteresowania sześciolatków, ich aktualne zasoby,
a jednocześnie stwarzać możliwość treningu tych umiejętności, z którymi dzieci te jeszcze sobie same nie radzą.

23 ŻRÓDŁA www.wychowanieprzedszkolne.pl/szescioletni-uczen/
Sześciolatek w szkole. Co może zrobić szkoła, nauczyciel? A.I Brzezińska Kompetencje małego dziecka w szkole. Wiesława Krysa Osiągnięcia rozwojowe sześciolatka Aleksandra Piotrowska (rozdz.4.1 w: Diagnoza przedszkolna i wspomaganie dzieci w osiąganiu gotowości do nauki w szkole) Przed progiem. Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać? M. Skura, M. Lisicki, D. Sumińska (rozdz. 3 i 5) Kto przychodzi do szkoły – dziecko czy uczeń? M.Skura, M. Lisicki (rozdz. 1 w: Na progu. Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie?) Sześcioletni uczeń, Bożena Janiszwska Edukacja sześciolatka w szkole , Anna Stalmach

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!


Pobierz ppt "PIERWSZE KROKI W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google