Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt

2 Cel tematyczny 9 :Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem - Cel dotyczący walki z ubóstwem (o którym mowa w art. 9 ust. 9) Aktywne włączenie z myślą o poprawie możliwości zatrudnienia Warunek ex-ante : Istnienie i realizacja krajowych strategicznych ram polityki na rzecz ograniczania ubóstwa mającej na celu aktywne włączenie osób wykluczonych z rynku pracy w świetle wytycznych dotyczących zatrudnienia. Kryteria spełnienia: Gotowe są krajowe strategiczne ramy polityki na rzecz ograniczania ubóstwa, które mają na celu aktywne włączenie i które: zapewniają wystarczające podstawy do opracowywania polityk ograniczania ubóstwa i umożliwiają monitorowanie rozwoju sytuacji; są zgodne z krajowymi celami dotyczącymi walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją w krajowym programie reform), co obejmuje rozszerzenie możliwości zatrudnienia na grupy w niekorzystnej sytuacji; zawierają działania na rzecz przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej w zwalczanie ubóstwa angażują odpowiednie zainteresowane strony (interesariusze/partnerzy); Dlaczego powstaje Krajowy Program Warunkowość ex-ante

3 Wyszczególnienie Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej Wskaźnik niskiej intensywności pracy EU-2724,216,48,810,0 Maksymalna wartość w EU 49,122,343,613,7 Minimalna wartość w EU 15,39,81,24,5 POLSKA 2011 27,217,713,06,9 201027,817,614,27,3 Dlaczego powstaje Krajowy Program Potrzeby

4 Wyszczególnienie Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Wskaźnik zagrożenia ubóstwem Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej Wskaźnik niskiej intensywności pracy Polska27,217,713,06,9 Klasa miejscowości Miasta razem23,012,712,36,9 Miasta o liczbie mieszkańców w tys. 500 i więcej16,38,17,95,1 500 - 20023,012,813,37,2 200 - 10024,113,713,19,4 100 - 2023,913,312,67,0 20 i mniej26,315,514,36,7 Wieś33,725,214,16,9 Dlaczego powstaje Krajowy Program Potrzeby

5

6

7 Impuls europejski daje możliwość kompleksowej reformy polityki społecznej Niezbędna jest koncentracja działań cel szczególny: rodziny z dziećmi, dzieci i młodzież. Koordynacja polityki oraz budowa partycypacyjnej polityki społecznej – przeciwdziałanie ubóstwu a rozwój kapitału społecznego; Odbudowa wspólnot samorządowych w sferze społecznej i ekonomicznej; Wdrożenie zmian systemowych w pomocy społecznej i rynku pracy; deinstytucjonalizacja, uspołecznienie, usługi zamiast świadczeń, mieszkania, kwestia osób starszych; Wnioski

8

9

10

11

12

13 Zakres planu tworzenie lub rozwój usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego) Usługi aktywnej integracji; Usługi opiekuńcze i socjalne; Usługi edukacyjne inne Koprodukcja usług społecznej lokalne projekty rozwoju usług społecznych Lokalne porozumienie nieinstytucjonalne (władze lokalne, podmioty sektora obywatelskiego i ekonomii społecznej, społeczność) Lokalny Program Rozwoju Realizacja Określenie zasady zlecania np. co najmniej 50-70% poza administracje publiczną lub coś w tym rodzaju Wsparcie animacyjne

14 Do usług społecznych użyteczności publicznej (usług społecznych interesu ogólnego) posługując się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007 w związku z realizacją programu, należy zaliczyć: SEKCJA N DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA Dział 78 Działalność związana z zatrudnieniem Podklasa 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników SEKCJA P EDUKACJA Podklasa 85.10.Z Wychowanie przedszkolne Podklasa 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Podklasa 85.5 Pozaszkolne formy edukacji Podklasa 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację SEKCJA Q OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA Dział 87 Pomoc społeczna z zakwaterowaniem Podklasa 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Podklasa 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi Podklasa 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Podklasa 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem Dział 88 Pomoc społeczna bez zakwaterowania 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna

15 Powołanie Ogólnopolskiej Platformy Usług Społecznych jako partnerstwa publiczno- społecznego z udziałem przedstawicieli MPiPS, zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego, oraz federacji organizacji obywatelskich zrzeszających organizacje realizujące usługi społeczne, mające na celu: monitoring realizacji polityki i badanie jakości usług społecznych przez organizacje podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje obywatelskie); standaryzacja usług społecznych i współpracy publiczno-społecznej w ramach realizacji usług; wypracowywania założeń aktów prawnych odnoszących się do realizacji usług społecznych; działalność edukacyjna w zakresie wdrażania standardów usług społecznych. działania o charakterze prawno-edukacyjnym; przygotowanie i wdrożenie zmian prawnych określających zasady i tryb współpracy przy zlecaniu zadań użyteczności publicznej, poprzez rezultaty a nie zasady kosztowe, co znacznie wzmocni rolę zlecania zadań publicznych; przygotowanie i wdrożenie w lokalnych dokumentach planistycznych i rozwoju w ramach prawa miejscowego zapisów dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, przy zakupie usług społecznych użyteczności publicznej w trybie zamówień publicznych. Zapisy te powinny zostać określone w drodze publicznej dyskusji nad treścią lokalnych dokumentów planistycznych i rozwoju;

16

17


Pobierz ppt "Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020: Nowy Wymiar Aktywnej Integracji projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google