Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oznaczenie CE Wykonał:.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oznaczenie CE Wykonał:."— Zapis prezentacji:

1 Oznaczenie CE Wykonał:

2 Oznaczenie/Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej.

3 Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent oznaczając swój wyrób znakiem CE deklaruje, że wyrób ten spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw.

4 Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań producent dokumentuje.

5 Procedura oceny zgodnosci
Procedura oceny zgodności realizowana jest przez producenta poprzez wykonanie sekwencji określonych przepisami działań. Wybór sekwencji modułów zależy od producenta, który wybiera ją według własnego uznania z możliwości określonych w dyrektywie dotyczącej danego wyrobu. Przykładowo, w przypadku licznika energii elektrycznej producent może wybrać sekwencje: B+D, B+F albo H1. Warto zauważyć, że dla "nieskomplikowanych technicznie" wyrobów ta sekwencja ta może składać się z jednego modułu (np. modułu A).

6 Czy produkt opatrzony oznakowaniem CE jest na pewno bezpieczny?
Niestety ze względu na występujące próby podrabiania oznakowania CE lub wykorzystywania go w niewłaściwych celach nie ma stuprocentowej gwarancji, że produkt noszący oznakowanie CE jest bezpieczny. Jednak dzięki przyjęciu przez UE rozporządzenia nr 765/2008 i decyzji nr 768/2008  określone zostały obowiązki ciążące na producencie, z których jasno wynika, że poprzez umieszczenie na wyrobie oznakowania CE producent bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zgodność wyrobu z wszystkimi stosownymi wymaganiami wynikającymi z prawodawstwa UE.

7 Prawidłowe funkcjonowanie procesu oznakowania CE zapewnia cały związany z nim system. System ten, w którym uczestniczą producenci, importerzy, dystrybutorzy, jednostki notyfikowane oraz organy nadzoru rynku, został umocniony zapisami nowych wspólnych ram prawnych. Ich celem jest dalsze zmniejszanie przeszkód w obrocie towarami przy jednoczesnej dbałości o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony interesu publicznego.

8 Kiedy wyrób trafia do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami?
Do rejestru trafiają wyroby, które nie spełniają zasadniczych lub innych wymagań. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dokonuje wpisu do rejestru po otrzymaniu od organu wyspecjalizowanego kopii decyzji o zakończeniu postępowania w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. Wpisu dokonuje się w przypadku wydania decyzji nakładających na stronę postępowania następujące obowiązki: nakaz wycofania wyrobu z obrotu, zakaz dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy, Ograniczenie dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy, Nakaz powiadomienia konsumentów lub użytkowników wyrobu o stwierdzonych niezgodnościach.

9 Czy na wszystkich wyrobach musi znajdować się oznakowanie CE?
Nie. Oznakowanie CE dotyczy tylko niektórych grup wyrobów, których dotyczą przepisy wdrażające do polskiego prawa dyrektywy nowego podejścia. Dotyczą one m.in. maszyn, sprzętu elektrycznego, zabawek, urządzeń ciśnieniowych i gazowych, sprzętu ochrony indywidualnej. CE umieszcza się na przykład na sprzęcie RTV i AGD, zabawkach, telefonach komórkowych, kosiarkach do trawy i wiertarkach, komputerach, kaskach rowerowych oraz okularach przeciwsłonecznych itp.

10 Czy deklaracja zgodności zawsze musi być udostępniona konsumentowi?
Nie. Obowiązek załączania deklaracji zgodności dotyczy tylko niektórych grup wyrobów. Deklaracja zgodności jest, co do zasady, przechowywana przez producenta i przedstawiana na żądanie organów nadzoru rynku w trakcie kontroli. Nie ma wówczas obowiązku okazywania jej konsumentom przy sprzedaży. Do wyrobów, do których nie dołącza się deklaracji zgodności należą m.in. urządzenia ciśnieniowe, sprzęt ochrony indywidualnej (np. kaski rowerowe, okulary słoneczne, ochronne ubranie robocze), wyposażenie morskie, sprzęt elektryczny (sprzęt RTV i AGD itp.).

11 Dlaczego warto kupowac wyroby oznakowane symbolem CE?
Oznakowanie CE na towarze stanowi dla konsumenta sygnał, ze dany produkt został poddany przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela ocenie zgodnosci z wymogami wyznaczonymi przez prawo Uni Europejskiej i spełnia określone normy. Należy zaznaczyc, ze nie wszystkie kategorie wyrobów musza mieć takie oznakowanie. Produkty mogą nie być objete tzw. Dyrektywami nowego podejscia, wówczas nie wymaga się umieszczenia na nich znaku CE.

12 Grupy produktow z symbolem CE
urządzeniach elektrycznych nisko napięciowych, prostych zbiornikach ciśnieniowych, wyrobach budowlanych, zabawkach, aparatury wymagającej kompatybilności elektromagnetycznej, sprzęcie ochrony osobistej, nieautomatycznych urządzeniach wagowych, urządzeniach spalających paliwa gazowe, wodnych kotłach grzewczych na paliwa ciekłe lub gazowe, materiałach wybuchowych do użytku cywilnego, sprzęcie i systemach zabezpieczających przeznaczonych do użytku w środowisku potencjalnie wybuchowym, łodziach rekreacyjnych, opakowaniach i odpadach opakowań,

13 c.d urządzeniach dźwigowych - windach,
transeuropejskiej kolei dużych prędkości, określających sprawność energetyczną chłodziarek i zamrażarek domowych, wyposażenia morskiego, urządzeniach ciśnieniowych, określających bezpieczeństwo maszyn, urządzeniach telekomunikacyjnych, kolejach linowych do przewozu osób, określających emisje hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, określających interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

14

15 Literatura:

16 Koniec


Pobierz ppt "Oznaczenie CE Wykonał:."

Podobne prezentacje


Reklamy Google