Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ"— Zapis prezentacji:

1 OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ
JAKI JEST UDZIAŁ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH SZKOŁY OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ STRONA TYTUŁOWA SPRAWDZ SOWJE NAZWISKO

2 WYNIKI ANKIETY… Pytanie 1 – Co myślisz o Samorządzie Szkolnym? Czy jest on potrzebny? Pytanie 2 – Czy według Ciebie Samorząd wywiązuje się z obowiązków szkolnych?

3 CELE SAMORZĄDU: AKTYWIZOWANIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO W SZKOLE
ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ DZIAŁALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI, WSPÓŁPRACY UCZENIE SIĘ SAMODZIELNOŚCI, AKTYWNOŚCI, ORGANIZACJI ŻYCIA KULTURALNEGO W SZKOLE I ŚRODOWISKU KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW EFEKTYWNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA W ZESPOLE I PRACY W GRUPIE KSZTAŁTOWANIE UMIEJENTNOŚCI ORGANIZOWANIA I KULTURALNEGO SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU ROZWIJANIE POCZUCIA PRZYNALEŻNOŚCI DO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ KSZAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO PODEJMOWANIA OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ICH REALIZACJĘ

4 DZIAŁANIE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ I OBRONA JEJ PRAW
WSPÓŁPRACOWANIE Z DYREKCJĄ SZKOŁY, MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE UCZNIOM NALEŻYTYCH WARUNKÓW NAUKI ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU I ROZRYWKI TROSKA O SPRZĘT I MIENIE SPOŁECZNE, ORGANIZOWANIE UCZNIÓW DO WYKONYWANIA PRAC NA RZECZ SZKOŁY, KLASY, ŚRODOWISKA ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY UCZNIAMI, ZAPOBIEGANIE KONFLIKTOM MIĘDZY NAUCZYCIELAMI A UCZNIAMI. WYPOCZYNEK I ROZRYWKA zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie, zabawy uczniowskie, zabawy szkolne

5 CZYM ZAJMUJE SIĘ SAMORZĄD SZKOLNY?
REPREZENTUJE CAŁĄ SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZOWANIE IMPREZ SZKOLNYCH WSPÓŁPRACUJE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ I DYREKTOREM SZKOŁY WSPÓŁPRACUJE TAKŻE Z SAMORZĄDAMI KLASOWYMI WSPÓŁPRACUJE Z LOKALNYMI INSTYTUCJAMI PCK HOSPICJA POLICJA STRAŻ MIEJSKA ITP. PAH

6 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SZMORZĄDU:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 - Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem". Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. Minister Edukacji Narodowej określi typy szkół i placówki, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego. Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU.

7 PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW W SAMORZĄDZIE SZKOLNYM:

8 PRZEWODNICZĄCY ZNA CELE I ZADANIA SAMORZĄDU
MOBILIZUJE UCZNIÓW DO WYSIŁKU I PRACY PROWADZI ZEBRANIA ROZDZIELA ZADANIA WSPÓŁPRACUJE Z DYREKTOREM I OPIEKUNAMI SAMORZĄDU

9 ZASTĘPCA JEST DORADCĄ I WSPÓŁPRACOWNIKIEM PRZEWODNICZĄCEGO
PEŁNI ROLE PRZEWODNICZĄCEGO W CZESIE JEGO NIEOBECNOŚCI STOI NA CZELE WAŻNYCH KOMISJI POMAGA PRZEWODNICZĄCEMU

10 SKARBNIK CZUWA NAD STANEM FINANSÓW
PRZEWIDUJE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJE Z PRZEWODNICZĄCYM I OPIEKUNAMI SAMORZĄDU W SPRAWACH FINANSOWYCH PROWADZI RACHUNKI

11 SEKRETARZ ZAWIADAMIA O ZEBRANIACH GROMADZI MATERIAŁY I WNIOSKI
OPRACOWUJE PORZĄDEK ZEBRAŃ GROMADZI WNIOSKI DO ROZPATRZENIA ZBIERA PISEMNE WNIOSKI UCZNIÓW PROTOKOŁUJE ZEBRANIA

12 OBOWIĄZKI SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
TROSKA O HONOR SZKOŁY POSZANOWANIE MIENIA SZKOLNEGO DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

13 PRAWA SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
OBRONA PRAW I GODNOŚCI UCZNIA ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI KULTUROWEJ, OŚWIATOWEJ I SPORTOWEJ ZGODNIE Z WŁASNYMI MOŻLIWOŚCIAMI I POTRZEBAMI W POROZUMIENIU Z DYREKTOREM SZKOŁY REDAGOWANIE I WYDAWANIE WŁASNEJ GAZETKI SZKOLNEJ OPINOWANIE NA WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY PRACY NAUCZYCIELI INFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI UCZNOWSKIEJ O ISTOTNYCH DLA NIEJ SPRAWACH

14 AKTYWNY UDZIAŁ W PODTRZYMYWANIU TRADYCJI I ZWYCZAJÓW SZKOLNYCH
WSPOŁPRACA Z RODZICAMI W RAMACH PRACY WYCHOWAWCZEJ ORGANIAZOWANIE WYCIECZEK I RAJDÓW WYRÓŻNIANIE UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE AKTYWNYCH NA FORUM SZKOŁY ZDOBYWANIE WŁASNYCH FUNDUSZY UKARANIE UCZNIÓW WYRUŻNIANIE UCZNIÓWprezentowanie ich sylwetek podczas apelu Samorządu Uczniowskiego wniosek o pochwałę Dyrektora Szkoły wpis do kroniki samorządu wpis do kroniki szkoły wręczenie odznaki wzorowego ucznia wręczenie nagród rzeczowych ufundowanie nagród dla laureatów konkursów WŁASNE FUNDUSZE z kwot uzyskanych za wykonanie przez uczniów prac np. loterii, giełdy itp. ze środków przekazanych przez Komitet Rodzicielski ze zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski dyskotek i imprez UKARANIE UCZNIÓW udzielanie nagany na forum klasy, do której uczęszcza uczeń upomnienie podczas apelu szkolnego w przypadku ucznia będącego członkiem Rady Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna na wniosek opiekuna Samorządu Uczniowskiego może zawiesić lub odwołać takiego ucznia z aktualnie wykonywanej funkcji wykonywanie kary można zawiesić na czas próby (nie dłużej niż 3 miesiące) jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Uczniowskiego, Komitetu Rodzicielskiego, Dyrektora Szkoły czy Rady Pedagogicznej uczniowi przysługuje prawo odwołania się od ustanowionej kary do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia, a Dyrektor jest zobowiązany w terminie do 14 dni udzielić odpowiedzi odwołującemu się uczniowi

15 SAMORZĄD SZKOLNY MOŻE ZOSTAĆ ODWOŁANY W PRZYPADKU:
RAŻĄCEGO NARUSZENIA PRAW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE SZKOŁY ZŁAMANIA ZASAD WSPÓŁŻYCIA GRUPOWEGO DESTRUKCYJNEGO WPŁYWU NA ATMOSFERĘ ZROUMIENIA, PARTNERSTWA I DEMOKRACJI VOTUM NIEUFNOŚCI MOŻE ZGŁOSIĆ: DYREKTOR SZKOŁY RADA PEDAGOGICZNA ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE ZESPÓŁ UCZNIÓW W POSTACI PISEMNEJ I UMOTYWOWANEJ PETYCJI ZMIANY W SKŁADZIE SAMORZĄDU MUSZĄ BYĆ ZATWIERDZONE NA ZEBRANIU OTWARTYM BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW .

16 OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ
JAKI JEST UDZIAŁ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH SZKOŁY OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ STRONA TYTUŁOWA SPRAWDZ SOWJE NAZWISKO


Pobierz ppt "OPRACOWALI: JAKUB ORLEAŃCZYK BARTOSZ MUSIAŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google