Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu Staszów 24 listopad 2010 r. Organizator: Jednostka Realizująca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu Staszów 24 listopad 2010 r. Organizator: Jednostka Realizująca."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu Staszów 24 listopad 2010 r. Organizator: Jednostka Realizująca Projekt

2 Projekt Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i RytwianySanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany Koszty i udzielona pomoc-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r. Całkowity koszt projektu - 21 275 000 EUR Całkowity koszt kwalifikowany - 20 663 000 EUR Stopa pomocy 79,5% Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności - 16 427 085 EUR Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r

3 Struktura Projektu Grupowego Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …. Projekty w grupie projektów Projekt grupowy CCI2005/PL/16/C/PE/014 Udział FS- 79,50 % Projekt 1 – Połaniec Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o. Udział FS- 85 % Projekt 2 - Staszów Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. Gminy z o.o. Udział FS- 75,12 % Projekt 3 - Rytwiany Beneficjent – Gmina Rytwiany Udział FS- 85 %

4 Kontrakty w projekcie. W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone. Kontrakty na roboty i dostawy 10 kontraktów - rozliczane w EUR Kontrakty dla których zamawiającym byli poszczególni Beneficjenci. Projekt 1-PołaniecProjekt 2- StaszówProjekt 3-Rytwiany P1 - roboty –czerwony FIDIC P1a - roboty –czerwony FIDIC P2 - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych, urządzeń płuczących. Koszt z VAT – 7 689 766,51 EURO S1- roboty –czerwony FIDIC S1a -roboty –czerwony FIDIC S2 - roboty –żółty FIDIC S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków Koszt z VAT – 14 428 056,63 EURO R1- roboty – czerwony FIDIC R1a- roboty czerwony FIDIC Koszt z VAT – 3 212 249,12 EURO

5 Kontrakty w projekcie. Kontrakty usługowe - rozliczane w EUR Pomoc techniczna w pierwszej fazie Pomoc techniczna podczas realizacji Inżynier Kontraktu Działania promocyjne Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego – zamawiającym była JRP. Łączny koszt kontraktów -669 785,49 EURO

6 Koszty poszczególnych projektów w grupie. Koszt uwzględnia kontrakty na roboty i dostawy oraz przypadający na poszczególne projekty koszt kontraktów wspólnych + grunty - z VAT.

7 Struktura kosztów w Grupie (EURO).

8 Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO).

9

10

11 Struktura finansowania. Grupa projektów - struktura finansowania.

12 Oszczędności w kosztach kwalifikowanych. Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233 462,95 EURO. Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany P1a - Budowa kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w gminie Połaniec- Nr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a Koszt – 603 052,10 EURO S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku, Wiśniowa-rozszerzenie sieci - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S1a S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3 Koszt– 1 322 894,68 EURO R1a-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – rozszerzenie sieci nr 2005/PL/16/C/PE/014- R1 a Koszt– 55 205,00 EURO Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie Projektu w celu wykorzystania oszczędności. Przeznaczenie oszczędności

13 Oszczędności w kosztach kwalifikowanych. Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233 462,95 EURO. Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany P1a - Budowa kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w gminie Połaniec- Nr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a Koszt – 603 052,10 EURO S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku, Wiśniowa-rozszerzenie sieci - Nr 005/PL/16/C/PE/014-S1a S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków - Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3 Koszt– 1 322 894,68 EURO R1a-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – rozszerzenie sieci nr 2005/PL/16/C/PE/014- R1 a Koszt– 55 205 EURO Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie Projektu w celu wykorzystania oszczędności. Przeznaczenie oszczędności

14 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Zaawansowanie zgodnie ze świadectwami płatności.

15 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 1 Połaniec. Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE z 2005 r. o dofinansowaniu - 100% -roboty i dostawy: koszt – 5 853 442,08 EURO: 1.Sieć kanalizacyjna.

16 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 1 Połaniec. 2. Oczyszczalnie wód deszczowych. Wybudowano cztery oczyszczalnie wód deszczowych w Połańcu: kanały deszczowe Ø 300, 400,700 800,1 200 o łącznej długości 153,6 m, 2 piaskowniki żelbetowe zamknięte o wymiarach 3,5x20 m, o przepływie poziomym i seperatprami z sekcjami lamelowymi, separator ropopochodnych wraz z osadnikiem o objętości czynnej 5m3. 3. System monitoringu pompowni sieciowych ścieków sanitarnych: W ramach zadania wybudowano sterujący system monitoringu informatyczno – telemetryczny. W skład systemu wchodzą: lokalne stacje telemetryczne RTU (remonte terminal unit)-20 szt., sieć komunikacyjna tworzona modemami telefonii komórkowej GSM/GPRS, centralne stanowisko dyspozytorskie łącznie z instalowanym systemem dyspozytorskim tworzonym środkami technicznymi (HW hardware).

17 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 1 Połaniec. 4. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgu. Realizacja zadania obejmowała dostawę, montaż i prace towarzyszące dla maszyn i urządzeń technologicznych: sito śrubowe o wydajność q=200 m3/ h, zamontowane w istniejącym betonowym kanale ścieków, dmuchawy szt. 2 (jedna przystosowana do współpracy falownikiem) o parametrach: Q = 1499,3 m3/h, H = 1 bar, ruszt napowietrzający – maty w ilości 100 sztuk. pompy wirowe odśrodkowe 0.1 t (9 kompletów), pompy wirowe odśrodkowe o masie 0.05 t (21 kompletów), pompa płucząca 2,2 kW, o masie 0.05 t (1 komplet), pompy osadu 3,0 KW, o masie 0.05 t (1 komplet), sprężarki o masie 0.1 t, 1,1 kW (1 komplet), mieszadła zanurzalne wolnoobrotowe śmigłowe o masie do 0.8 t. (6 kompletów).

18 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 2 Staszów. Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -79,50%- koszt - 8 559 215,78 EURO 1.Sieć kanalizacyjna.

19 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 2 Staszów. 2. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Staszowie. Realizacja zadania obejmowała: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów, elewacji i posadzek oraz wymianie stolarki okiennej obiektów oczyszczalni ścieków, wymianę obecnie istniejących urządzeń technologicznych na nowe: a) budynek odwadniania i przeróbki osadu : pomp osadu, dmuchawy, istniejących pomp śrubowych, wymianę prasy do odwadniania osadu; a) budynek hali krat i piaskowników: kraty łukowej z obudową, istniejącego przenośnika z praską skratek, istniejących pomp do hydrocyklonu wraz z armaturą; c) reaktor biologiczny : mieszadeł z żurawikiem, rusztu napowietrzającego, d) wymianę okablowania automatyki i zasilania w poszczególnych obiektach, wymianę rozdzielnic, instalacji elektrycznej i AKP do urządzeń technologicznych oraz wymianę układów pomiarowych.

20 Stan zaawansowania realizacji Projektu. Projekt 3 Rytwiany. Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -95,5%- koszt – 2 707 717,56 EURO Sieć kanalizacyjna.

21 Wydarzenia szczególne w Projekcie mające wpływ na jego realizację. Tereny realizacji projektu w 2010r. nawiedziła powódź powodując w kontraktach Projektów Staszów i Rytwiany kilkumiesięczne przestoje w realizacji robót. W zrealizowanym zakresie rzeczowym Projektu Połaniec powódź wyrządziła szkody szacowane na ponad 2 000 000 zł. Powyższe ma wpływ na realizację Grupy Projektów w terminie do 31 grudnia 2010 r. określonym w Decyzji KE z 2005 r Beneficjenci złożyli do KE tzw. Mały wniosek o przedłużenie kwalifikalności w Projekcie do 30 września 2011 r.

22 Globalne efekty Grupy Projektów Stan obecny zaawansowania Grupy projektów ( 94,38,90,92%) gwarantuje we wnioskowanym do KE terminie uzyskanie wszystkich elementów wyznaczonych dla Projektu w Decyzji KE. W zakresie rzeczowym: Realizacja wskaźników rzeczowych umożliwi: 1. Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej (Aglomeracja Połaniec i Aglomeracja Staszów) do regulacji prawnych obowiązujących w UE – zgodności z dyrektywą Rady z 21 maja 1991 r. 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, 2. Wniesienie wkładu do realizacji zobowiązań Polski podjętych w czasie negocjacji akcesyjnych z UE,

23 Globalne efekty Grupy Projektów 3. Przyczynienie się do realizacji Narodowego Planu Rozwoju w obszarach: a) środowiskowych poprzez: - zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, - poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - poprawę jakości gleby, -odprowadzenie wytworzonych ścieków do obiektów do tego celu przystosowanych, odpowiadających normom polskim i europejskim, b) ekonomicznych poprzez: - zmniejszenie strat w środowisku gmin uczestniczących w projekcie, - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego, - poprawę efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminach uczestniczących w projekcie, - pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem w regionie, c) społecznych poprzez: - zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie, - zmniejszenie różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi województwa - świętokrzyskiego, - podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców.

24 Koszt zarządzania Grupą Projektów Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę Grupy Projektów. Model zarządzania Projektem

25 Koszt zarządzania Grupą Projektów Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę Grupy Projektów. Model zarządzania Projektem Jednostka Realizująca Projekt Kierownik JRP Głowna księgowa Projektu Spec. ds. ekonomicznych i sprawozdawczości Spec. techniczny ds. Projektu Referent ds. kancelaryjnych JRP Pełnomocnik ds. realizacji Projektu - MAO

26 Koszt zarządzania Grupą Projektów Koszty zarządzania w układzie porównawczym.

27 Koszt zarządzania Grupą Projektów Koszty zarządzania w układzie porównawczym.


Pobierz ppt "KONFERENCJA PROJEKTU CCI2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu Staszów 24 listopad 2010 r. Organizator: Jednostka Realizująca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google