Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonomia ewolucyjna Paradygmaty: ewolucyjny i ‘głównego nurtu’

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonomia ewolucyjna Paradygmaty: ewolucyjny i ‘głównego nurtu’"— Zapis prezentacji:

1 Ekonomia ewolucyjna Paradygmaty: ewolucyjny i ‘głównego nurtu’
Witold Kwaśnicki

2 Paradygmat, co to takiego?
Thomas Kuhn w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) 1962 roku – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Przewrót kopernikański (1957), Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych (1985) Ludwig Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym (po niemiecku w 1935, Po polsku: Wydawnictwo Lubelskie, 1986)

3 Jak powstało dzisiejsze pojęcie kiły?
Historia rozumienia kiły według L. Flecka: Niezróżnicowane „kłębowisko” przewlekłych chorób z objawami skórnymi często zlokalizowanymi na narządach płciowych (prawdopodobnie dzisiejszy trąd, świerzb, gruźlica, ospa) Astrologiczna koncepcja kiły jako „zarazy rozkoszy” (znak Skorpiona panujący nad narządami płciowymi, charakter „weneryczny”) Religijna koncepcja choroby: „kara za grzeszną rozkosz” „Scabies grossa” poddające się leczeniu pod wpływem kuracji rtęcią (XVI wiek)

4 Jak powstało dzisiejsze pojęcie kiły?
Analiza historyczna pojęcia kiły wyłoniła dwa stanowiska: ideę etyczno-mistyczną zarazy rozkoszy empiryczno-terapeutyczną ideę choroby

5 Styl myślowy „okulary” służące do postrzegania faktów;
język niezbędny do wyjaśniania faktów; pewna hierarchia wartości, poglądy społeczne i zakorzenienie kulturowe członków grupy. L. Fleck: „Określony przymus myślowy … jest to całościowa intelektualna gotowość, gotowość takiego a nie innego widzenia i działania. Zależność faktu naukowego od stylu myślenia jest niezaprzeczalna”.

6 The equations of the electromagnetic field  James Clerk Maxwell's Treatise on Electricity and Magnetism Note misprint of "Z" in the second of equations A.

7 The equations of the electromagnetic field  James Clerk Maxwell's Treatise on Electricity and Magnetism Note misprint of "Z" in the second of equations A.

8 The equations of the electromagnetic field  James Clerk Maxwell's Treatise on Electricity and Magnetism Note misprint of "Z" in the second of equations A.

9 Maxwell's model of the electromagnetic fields, in "On physical lines of force„ (1861)
Sam Maxwell użył skomplikowanego modelu w jego artykule z 1861 – były tam obecne wiry i luźne kulki (coś jak łożyska kulkowe), ale później porzucił ją. Jednakże nigdy nie tracił nadziei na znalezienie mechanicznej podstawę teorii elektromagnetycznej. Maxwell himself had used an elaborate model in his 1861 paper, involving vortices and idle wheels (something like ball bearings) (Fig. 3), but later abandoned it. He never gave up the hope of finding a mechanical basis for electromagnetic theory.

10 Maxwell's model of the electromagnetic fields, in „On physical lines of force” (1861).
Helmholtza (1872) opisuje ten model jako "układ komórek z elastycznymi ściankami i zagłębieniami cylindrycznymi, w którym sprężyste ... kulki mogą się obracać i być spłaszczanymi pod wpływem siły odśrodkowej. W ściankach komórek muszą być inne kulki, o niezmiennej objętości , jako rolki cierne ... ich środki ciężkości ... będą przemieszczane przez elastyczne oddziaływanie ściany komórkowej ... przemieszczenia [rolek ciernych] daje polaryzację dielektryczną medium, natomiast ich strumieniowanie, prąd elektryczny, obrót sprężystych kulek odpowiada magnesowaniu medium, przy czym osią obrotu jest kierunek siły magnetycznej " Helmholtz describes it (1872) as "a system of cells with elastic walls and cylindrical cavities in which elastic balls can rotate and be flattened out by the centrifugal force. In the walls of cells there must be other balls, of invariable volume, as friction rollers their center of gravity would merely be displaced by elastic yield of the cell-wall displacement of [the friction rollers] gives dielectric polarization of the medium; streaming of the same, an electric current; rotation of the elastic balls corresponds to the magnetizing of the medium, the axis of rotation being the direction of the magnetic force."

11 „Historycznie rzecz biorąc wydaje się raczej, że teoria RO dokonała inwazji na ekonomię neoklasyczną i stopniowo przekształciła ją w coraz bardziej stechnicyzowany, w najwyższym stopniu sformalizowany aparat służący do wypowiadania się o gospodarce w sposób sugerujący, że wypowiedzi te odnoszą się do rzeczywistej gospodarki.” (Mark Blaug, 1995, s. 253)

12 „Uważamy za niezbite i oczywiste prawdy, że ludzie stworzeni zostali równymi sobie, że Stwórca udzielił im pewnych praw niezbywalnych, w rzędzie których na pierwszym miejscu postawić należy prawo do życia, do wolności i do poszukiwania szczęścia ...” Deklaracja Niepodległości, 4 lipca 1776 r.

13 Ekonomia ewolucyjna Dynamika przede wszystkim; stany dalekie od równowagi; Proces rozwoju widziany w perspektywie historycznej, charakterystyki makro- są agregatami zachowań mikro-; ‘Widzenie populacyjne’; Różnorodność i heterogeniczność zachowań; Poszukiwanie nowości (innowacje); informacja (wiedza) dziedziczna; Proces selekcji prowadzący do zróżnicowania wzrostu. Spontaniczność rozwoju.

14 Ekonomia ewolucyjna  pokorniejsze stanowisko ekonomistów dotyczące możliwości wpływania na rozwój gospodarczy „ekonomista nie może twierdzić, że posiada specjalną wiedzę, która kwalifikuje go do koordynowania wysiłkami innych specjalistów. Co może twierdzić to jedynie to, że jego zawodowe borykanie się z wszechobecnymi sprzecznościami interesów uczyniło go bardziej wrażliwym niż kogokolwiek innego na fakt, że żaden umysł nie jest w stanie posiąść całej wiedzy, która kieruje działaniami społecznymi, oraz o wynikającej stąd potrzebie pewnego bezosobowego mechanizmu, niezależnego od ludzkich sądów, koordynującego indywidualnymi wysiłkami ludzkimi.” F. von Hayek ,Konstytucja wolności (1960, s. 4) „osobliwym zadaniem ekonomii jest pokazanie ludziom jak mało w istocie wiedzą o tym, co w ich mniemaniu da się zaprojektować” Hayek (1988)

15 Ekonomia ‘głównego nurtu’  ekonomia ewolucyjna
Optymalizacja i równowaga Wiedza Koncepcja firmy Rozumienie czasu Rola czynników losowych Renesansowy obraz świata  dwudziestowieczny obraz świata

16 Optymalizacja i równowaga
Ekonomia ‘głównego nurtu’: wyizolowanie obszaru rzeczywistości określenie relacji pomiędzy otoczeniem i tym obszarem zbudowanie modelu opisującego najważniejsze zjawiska w danym obszarze rzeczywistości określenie optymalnej ścieżki rozwoju, optymalnych decyzji, optymalnego sterowania, itp. Zmiana kwestionariusza pytań odnośnie rozwoju długofalowego: pytania o optymalność rozwoju daleko mniej istotne od pytań o mechanizmy rozwoju i możliwości osiągnięcia pożądanej (a nie optymalnej) ścieżki rozwoju. Analiza w stanie równowagi a analiza procesów przejściowych (dążenie do równowagi)

17 Wiedza Wiedza pełna o przesłankach i konsekwencjach (dzięki czemu możliwe są wybory optymalne) Wiedza rozproszona i lokalna (Hayek) Wiedza nieuświadomiona, niewerbalizowalna (tacit knowledge) (Michael Polanyi) Ograniczona racjonalność (bounded rationality) (Herbert A. Simon)

18 Koncepcja firmy Reprezentatywna firma  zróżnicowanie firm
Różnorodność a szybkość rozwoju Konkurencja cenowa  konkurencja technologiczna Konkurencja jako siła grawitacji - konkurencja jako rywalizacja „abym ja odniósł sukces inni też go muszą go odnieść” Maksymalizacja zysku  dążenie do możliwie dużego zysku (maximizers  satisficers)

19 Rozumienie czasu Firmy zawsze w stanie równowagi, przejście od jednego stanu równowagi do drugiego natychmiastowe, skutki podjętych decyzji widoczne natychmiast, czas nieukierunkowany (bez tzw. strzałki czasu). Ekonomia ewolucyjna – decyzje podejmowane są stale, okres transformacji przy przejściu pomiędzy stanami, czas ukierunkowany. Preferencje czasowe, struktura produkcji.

20 Rola czynników losowych
Czynniki losowe jako zmienne losowe w równaniach (ekonometrycznych), Niepewność (jeśli obecna w modelach neoklasycznych) redukowalna do koncepcji informacji niepełnej, wyrażanej w postaci charakterystyk stochastycznych. Ekonomia ewolucyjna – czynnik losowy czymś istotnym, związany zwłaszcza z pojawianiem się innowacji, niemożliwość określenia charakterystyk probabilistycznych pojawiania się innowacji.

21 Ekonomia Nauki humanistyczne Biologia Friedrich von Hayek
Bernard de Mandeville Adam Smith David Hume Adam Ferguson ekonomia austriacka Carl Menger Joseph A. Schumpeter neo-schumpeterianie Thorstein Veblen Ekonomia Alfred Marshall instytucjonaliści Karol Marks Richard Nelson Sidney Winter Thomas Malthus Charles Babbage Nauki humanistyczne Armen A. Alchian Sir William Jones Herbert Spencer Karol Darwin Alfred R. Wallace Biologia Jean B. de Lamarck

22 Epistemologia ewolucyjnej, psychologia ewolucyjna, etyka ewolucyjna (Society for Evolutionary Ethics). Algorytmy genetycznych, programowanie ewolucyjne, obliczenia ewolucyjne w informatyce. Elektronika ewolucyjna. Ewolucyjna robotyka. Sztuczne życie. Ekonomia ewolucyjna.

23 Association for Evolutionary Economics w USA
Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) w Europie International Joseph A. Schumpeter Society Japan Association for Evolutionary Economics The Bionomics Institute

24 Wyidealizowane fakty (stylised facts)
„Jakakolwiek teoria musi bazować na różnego rodzaju abstrakcjach, jednakże rodzaj czynionych abstrakcji nie może być dokonywany w próżni: musi on odpowiadać charakterystycznym cechom procesu gospodarczego jakiego doświadczamy. Dlatego też teoretyk, kiedy podejmuje decyzję o wyborze szczególnego podejścia badawczego, powinien zacząć od zebrania wszelkiego rodzaju faktów odnoszących się do badanego procesu, które to fakty uznaje on za ważne i charakterystyczne dla tegoż procesu. Ponieważ fakty, w takiej formie jak przedstawiane są przez ludzi zajmujących się zbieraniem danych statystycznych, są zawsze obiektem przeróżnego rodzaju obróbek i wyborów, dlatego też najczęściej nie poddają się one podsumowaniu w formie jasnych, precyzyjnych sformułowań. Dlatego też teoretyk, w mojej opinii, powinien mieć swobodę w formułowaniu ‘wyidealizowanych faktów’ bez zbytniego dbania o dużą ich dokładność z danymi historycznymi, jak również też o ich pełną liczbę, tak by całkowicie charakteryzowały badany proces.” ( Nicolas Kaldor, 1961)

25 Kenneth Arrow „Jakich kryteriów użyłby Pan do oceny jakości alternatywnej teorii?” Zdolności przekonywania. Chodzi o to, czy dane twierdzenie odpowiada naszemu rozumieniu świata gospodarczego. Myślę, że to głupie mówić, iż całkowicie opieramy się na mocnym świadectwie faktów empirycznych. Bardzo ważny jest po prostu nasz sposób postrzegania gospodarki. Jeśli wpadnie Pan na nowy pomysł, trzeba spytać, czy przyczynia się on do zrozumienia tego, co Pan widzi. Czy ma Pan poczucie zrozumienia tego, co dzieje się w codziennym życiu? Oczywiście, to czy pomysł ten pomyślnie przejdzie testy empiryczne i inne również jest ważne.”

26 Kryteria ‘cząstkowe’ poprawność – wyniki modelu powinny być możliwie najbliżej wyników obserwacji lub eksperymentów. spójność – model powinien być nie tylko spójny wewnętrznie ale także zgodny (spójny) z ogólnie akceptowanymi teoriami, które odnoszą się do badanego problemu. uniwersalność – konsekwencje danego modelu powinny odnosić się do szerszej grupy zjawisk niż ten pojedynczy problem, który był inspiracją budowy danego modelu. prostota – model powinien przyczyniać się do tworzenia porządku w obrębie badanej klasy zjawisk; pewne subiektywne odczucia harmonii i piękna odgrywają często istotna rolę w ocenie stopnia prostoty modelu. Albert Einstein zwykł mawiać, że „Najlepsze wyjaśnienie jest to najprostsze ... ale nie prostsze”. Alfred North Whitehead proponował natomiast: “Szukaj prostoty ... a potem jej niedowierzaj!”. płodność – model powinien rzucić nowe światło na dobrze znane zjawiska, powinien stymulować nowe odkrycia. użyteczność – to praktyczne kryterium dominuje w naukach stosowanych.

27 Kilka cytatów William Edwards Deming: “All models are wrong. Some models are useful.” Albert Einstein has advised that: “The best explanation is as simple as possible, but no simpler.” Alfred North Whitehead: “Seek simplicity ... and then distrust it!”.


Pobierz ppt "Ekonomia ewolucyjna Paradygmaty: ewolucyjny i ‘głównego nurtu’"

Podobne prezentacje


Reklamy Google