Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego Szkolny Ośrodek Kariery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego Szkolny Ośrodek Kariery"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego Szkolny Ośrodek Kariery
Katarzyna Brzozowicz – Mijalska Doradca zawodowy Konin, dn r

2 SZKOLNICTWO ZAWODOWE W OBLICZU TRENDÓW NA RYNKU PRACY

3 Trendy na rynku pracy Globalizacja, technicyzacja, rozwój sektora usług, elastyczność form zatrudnienia Rynek pracy jest niestabilny Dane dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych są fragmentaryczne Informacje o rynku nie zawierają dokładnych prognoz rozwoju nawet w perspektywie 4-5 lat

4 Oczekiwania pracodawców
Konkretne kwalifikacje zawodowe Doświadczenie Elastyczność Zdobywanie nowych kwalifikacji Umiejętności społeczne

5 Pracodawcy nie oczekują od pracowników nadmiernych kwalifikacji

6 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH
„Analizując bezrobotnych absolwentów, czyli osoby bezrobotne w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły, należy wskazać, że w tej grupie najwięcej jest osób bez zawodu – 187 osób, z tego 113 to kobiety. W większości są to absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy nie mają żadnego zawodu wyuczonego, ale także są to osoby o najniższych kwalifikacjach, z wykształceniem gimnazjalnym i niższym niż gimnazjalne. Trzykrotnie mniejszą grupę stanowią sprzedawcy – 64 osoby (53 to kobiety). W każdym z pozostałych zawodów liczba bezrobotnych absolwentów nie przekracza 20 osób.” Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, marzec 2012 r.

7 Przed rokiem 2000: Studia Szkoły z maturą ZSZ Obecnie: Studia Szkoły
50% ~400 tys. Obecnie: Szkoły z maturą ZSZ 80% 20% Studia ~2 mln 7

8 Lepiej być dobrym fachowcem niż bezrobotnym magistrem

9 ZMIANY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

10 Przyczyny zmian dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy uelastycznienie oferty kierunków kształcenia poprawa jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych

11 Obszary zmian system szkół szkolnictwa ponadgimnazjalnego
klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego podstawa programowa ramowe plany nauczania kwalifikacyjne kursy zawodowe system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

12 Trzyletni okres kształcenia we wszystkich zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej
Kształcenie ogólne: w klasie pierwszej ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum. Zwiększa się wymiar kształcenia praktycznego Nowe przedmioty: ekonomia w praktyce, historia i społeczeństwo

13 Schemat szkolnictwa zawodowego

14 Wyodrębniono 8 obszarów kształcenia
Administracyjno-usługowy B Budowlany E Elektryczno-elektroniczny M Mechaniczny i górniczo-hutniczy R Rolniczo-leśny z ochroną środowiska Technik architektury krajobrazu T Turystyczno-gastronomiczny Z Medyczno-społeczny S Artystyczny

15 Zawody i kwalifikacje Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto: 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód), 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód), 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód), 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.

16 Kwalifikacja w zawodzie
W zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wyodrębniono kwalifikacje Kwalifikacja w zawodzie, to zasób wiadomości i zakres umiejętności, pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych i umożliwiający podjęcie pracy.

17 Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trzykwalifikacyjne – kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. K1 K2 K3

18 Zawody jednokwalifikacyjne
są to przede wszystkim zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. kucharz Sporządzanie potraw i napojów

19 Zawody dwu i trzykwalifikacyjne
w technikum, dominują zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje. W tych zawodach pierwszą – bazową – kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu/zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej

20 Kwalifikacja bazowa Technik żywienia kucharz i usług gastronomicznych
Sporządzanie potraw i napojów Technik żywienia i usług gastronomicznych Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

21 Zawody trzykwalifikacyjne
lub K 1 B 20 K 1 -B 16 lub K 1B 18 lub B 20 (K1) B 16 K1) B 18 (K1) K2 - B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych K – 3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej ZAWÓD monter konstrukcji budowlanych B 20 (K1) - Montaż konstrukcji budowlanych ZAWÓD murarz-tynkarz B18 (K1) Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ZAWÓD betoniarz-zbrojarz B 16 (K1) - Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ZAWÓD technik budownictwa

22 Zawody usunięte Malarz-tapeciarz Posadzkarz Kucharz małej gastronomii
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Rzeźnik- wędliniarz Technik organizacji usług gastronomicznych Murarz

23 Zawody połączone Technik żywienia i usług gastronomicznych – powstały z połączenia zawodów Technik organizacji usług gastronomicznych, Technik żywienia i gospodarstwa domowego i Kucharz (nauczany na poziomie technikum); Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – zawód powstały z połączenia zawodów: Malarz-tapeciarz, Posadzkarz, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie,

24 Zawody, które zostały podzielone i dodane
Technik procesów drukowania – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Technik procesów introligatorskich – powstały na bazie zawodu Technik poligraf; Wiertacz – powstały na bazie zawodu Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych; Murarz-tynkarz – powstały na bazie zawodu Murarz; Wędliniarz – powstały na bazie zawodu Rzeźnik-wędliniarz. Kucharz – powstały na bazie kucharza (Technikum) i kucharza małej gastronomii Technik sterylizacji medycznej

25 Szkoła podstawowa – 6 lat nauki
Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Gimnazjum – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Kursy dające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum dla dorosłych Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Liceum dla dorosłych

26 Czym powinien kierować się gimnazjalista przy wyborze szkoły?

27 Informacjami o sobie (zainteresowania, uzdolnienia, wartości, stan zdrowia, temperament itp.)
Informacjami o swoich możliwościach (czy sobie poradzę) Ofertą edukacyjną szkoły (zgodność z zainteresowaniami) Wynikami nauczania (np. wynikami egzaminów potwierdzających kwalifikacje) Osiągnięciami szkoły (w dziedzinie w której chcę się uczyć) Jakie zajęcia dodatkowe proponuje szkoła(zajęcia wyrównawcze, doskonalące, kursy zawodowe itp.)

28 Źródła wiedzy o szkole Dni otwarte Targi edukacyjne
Uczestnictwo w spotkaniach promujących szkoły Strony internetowe szkół Udział w konkursach organizowanych przez szkoły Rodzina, znajomi Rankingi i komunikaty OKE

29 Liceum Ogólnokształcące
Dla osób, które wybrały zawód dostępny po studiach wyższych (prawnik, lekarz, psycholog, nauczyciel itp.) oraz Dla uczniów, którzy mają dobre oceny ale nie są w stanie podjąć decyzji czym chcieliby się w przyszłości zajmować zawodowo.

30 Technikum Jest najlepszą szkołą dla osób, które chcą kontynuować naukę na kierunku zgodnym z dotychczas wybranym zawodem oraz dla uczniów którzy, chcą godzić pracę zawodową z dalszym dokształcaniem i przede wszystkim dla tych, którzy chcą zdobyć zawód na poziomie technicznym

31 Zasadnicza szkoła zawodowa
To doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą się szybko usamodzielnić Są zdecydowane na konkretny zawód Ukończenie szkoły zawodowej nie przekreśla szans na bycie w przyszłości studentem

32 Informacja o zawodach

33 Przewodnik po zawodach
Opracowanie KOWEZiU Zawierające podstawowe informacje o 193 zawodach i występujących w nich kwalifikacjach. Przewodnik zawiera również informacje jak poprzez uzupełnienie kwalifikacji można zdobyć dodatkowy zawód i uprawnienia.

34

35 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Montuje systemy suchej zabudowy Montuje ściany działowe, sufity podwieszane oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy Montuje okładziny ścienne i płyty podłogowe w systemie suchej zabudowy Wykonuje roboty malarsko-tapeciarskie Wykonuje roboty malarskie Wykonuje roboty tapeciarskie Wykonuje roboty posadzkarsko-okładzinowe Wykonuje roboty posadzkarskie Wykonuje roboty okładzinowe

36 Wspólne kwalifikacje

37

38 Aby uchronić absolwentów przed bezrobociem
wykorzystywać wyniki egzaminów końcowych w gimnazjum lub badań predyspozycji do kształtowania planów edukacyjno-zawodowych młodzieży oraz wspomagania świadomego wyboru szkoły zapewnić poradnictwo zawodowe każdemu uczniowi gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych szkół zawodowych przekonywać uczniów do gromadzenia doświadczenia zawodowego, nie tylko poprzez obowiązkowe praktyki i praktyczne przygotowanie do zawodu, ale również przez łączenie nauki z pracą np. dorywczą i/lub wakacyjną, zapewnienie absolwentom staży w wyuczonym zawodzie czy wolontariat, zachęcać do zdobywania dodatkowych kwalifikacji (poprzez udział w kursach, zdobywanie dyplomów i certyfikatów Raport „Badanie losów absolwentów szkól ponadgimnazjalnych” w ramach programu” Obserwatorium rynku pracy” 2011 r.

39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zespół Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego Szkolny Ośrodek Kariery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google