Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DROGA KU WOLNOŚCI Natalia Wolińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DROGA KU WOLNOŚCI Natalia Wolińska."— Zapis prezentacji:

1 DROGA KU WOLNOŚCI Natalia Wolińska

2 JAK WALCZYLIŚMY O SUWERENNĄ POLSKĘ!

3 Konferencja w Jałcie – to wtedy utraciliśmy wolność
Odbyła się w dniach r., brali w niej udział szefowie mocarstw sojuszniczych: Churchill (Wielka Brytania),Roosevelt (USA) i Stalin (ZSRR). Główne decyzje to: Polska znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów Przesunięcie granic Polski na północy i zachodzie.

4 POZNAŃSKI CZERWIEC 1956 ROKU
28 VI 1956 – strajk rozpoczęli robotnicy zakładów im H. Cegielskiego. Dołączyły się do nich też inne zakłady i prawie stutysięczny tłum manifestantów. Wkrótce demonstracja przerodziła się w ataki na lokalne urzędy i gmachy publiczne. 28/29 VI - do miasta wkroczyły oddziały piechoty i wojsk pancernych. 30 VI – regularna akcja zbrojna doprowadziła do rozbicia manifestantów i stłumienia oporu w mieście. SKUTKI: Zginęło ponad 70 osób, kilkaset zostało rannych, prawie 700 osób aresztowano. Protesty za granicą. Zmiany we władzach PZPR. Zaprzestanie stalinowskiego terroru. Uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego i poprawa stosunków państwa z Kościołem. Osłabienie nacisków politycznych w sferze kultury.

5 POLSKI MARZEC 1968 Bezpośrednią przyczyną wybuchu zajść stała się demonstracja studentów pod pomnikiem A. Mickiewicza w Warszawie (10 stycznia 1968), na znak protestu przeciwko zdjęciu przez cenzurę spektaklu Dziady w reżyserii K. Dejmka. Uczestnicy demonstracji zostali poddani restrykcjom, niektórzy usunięci z uczelni, co wywołało 8-11 marca powszechną akcję protestacyjną studentów, rozbijaną brutalnie przed oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej tzw. aktywu robotniczego. Kryzys polityczny, któremu dały początek rozruchy studenckie, m.in. w Warszawie i w Krakowie, połączone z falą antysemityzmu, na skutek czego wyemigrowało z kraju około 20 tys. obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.

6 Grudniowy bunt robotniczy w Polsce 14-22 grudnia 1970 r.
Wystąpienia robotnicze (strajki, wiece, demonstracje) w miastach Wybrzeża, głównie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie, wynikające z pogarszającej się sytuacji społecznej, gospodarczej i politycznej kraju. SKUTKI: Zmiany personalne we władzach PZPR Rozszerzenie współpracy z państwami Europy Zachodniej Wycofanie podwyżki cen

7 CZERWIEC 1976 24 VI 1976 – decyzja władz państwa o wprowadzeniu podwyżek cen żywności 25 VI – strajki, wiecie i demonstracje SKUTKI: Aresztowania (kilku tysięcy, często przypadkowych osób) Procesy polityczne kończące się wyrokami więzienia, grzywny, zwolnieniami z pracy Przyśpieszenie powstania organizacji opozycyjnych

8 WYDARZENIA 1978 ROKU Kardynał Karol Wojtyła zostaje papieżem i przyjmuje imiona Jan Paweł II 2-10 VI pierwsza wizyta w Polsce papieża Jana Pawła II; spotkanie z Edwardem Gierkiem w Belwederze

9 POLSKI SIERPIEŃ 1980 ROKU 1 VII podwyżka cen mięsa, która wywołała falę strajków. 14 VIII początek strajku w Stoczni Gdańskiej. 15-31 VIII rozprzestrzenienie się strajku na niemal wszystkie zakłady Trójmiasta, a następnie całego kraju. 30 VIII podpisanie w Szczecinie porozumienia władz kraju z przedstawicielami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego 31 VIII podpisanie w Gdańsku porozumienia władz kraju z przedstawicielami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Lechem Wałęsą na czele 3 IX podpisanie w Jastrzębiu Zdroju porozumień ze strajkującymi rolnikami, które zniosły ograniczenia w handlu i poprawiły zaopatrzenie sklepów.

10 SKUTKI SIERPNIA 1980 Podpisanie przez władzę porozumień sierpniowych pozwoliły na tworzenie niezależnych samorządnych związków zawodowych, organizowanie strajków, ograniczanie cenzury, udostępnianie środków masowego przekazu związkom wyznaniowym, uwolnienie więźniów politycznych i podwyżki płac. Przekształcenie komitetów strajkowych w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – przewodniczącym został Lech Wałęsa Zmiany we władzach partii - nowym sekretarzem PZPR został Stanisław Kania)

11 STAN WOJENNY 13 grudnia 1981 Stan wojenny w Polsce –wprowadzony niezgodnie z Konstytucją 13 grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

12 ROZMOWY W MAGDALENCE W VIII 1988 r. w Polsce strajki rozszerzały się szybko. Ze strony władz padła wówczas propozycja nawiązania dialogu. Lech Wałęsa przedstawił władzom propozycję postulatów. Rozmowy rozpoczęły się 16 IX 1988 r. w ośrodku MSW w podwarszawskiej Magdalence. Opozycję reprezentowali m.in.: Władysław Frasyniuk Lech Kaczyński Tadeusz Mazowiecki W trakcie rozmów doszło do ostrego sporu w sprawie legalizacji „Solidarności” .

13 ”OKRĄGŁY STÓŁ” Obrady „okrągłego stołu” rozpoczęły się 6 II 1989 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. W ramach obrad działały trzy zespoły negocjacyjne: Do spraw pluralizmu związkowego: Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Kwaśniewski Do spraw gospodarki i polityki społecznej: Władysław Baka, Witold Trzeciakowski Do spraw reform politycznych: Bronisław Geremek, Janusz Reykowski

14 W czasie, kiedy trwały obrady, przez Polskę przetaczała się fala demonstracji, manifestacji i strajków. Podpisano wówczas porozumienia.

15 Główne porozumienia „okrągłego stołu”
legalizacja „Solidarności” liberalizacja rynku prasy – wznowiono wydanie „Tygodnika Solidarności” utworzenie drugiej izby parlamentu (Senatu), utworzenie urzędu Prezydenta, zmiana ordynacji wyborczej. postanowiono, że 100% miejsc w Senacie oraz 35% miejsc w Sejmie obsadzonych będzie w wyniku wyborów, a pozostałe 65% miejsc w Sejmie zostanie obsadzone przez posłów z listy wyborczej PZPR i PRON. ustalono, że porozumienie wyborcze było jednorazowe, a następne wybory miały się odbyć baz żadnych ograniczeń.

16 PIERWSZE (prawie) WOLNE WYBORY
4 czerwca 1989 r. przeprowadzono w Polsce pierwsze, wolne i demokratyczne wybory. Kampanię wyborczą NSZZ „Solidarność” prowadził powołany w tym celu Komitet Obywatelski Solidarność, który stworzył komitety regionalne. Ich zadaniem było przygotowanie list kandydatów na posłów i senatorów z ramienia „Solidarności”.

17 Wybory były ważnym etapem procesu obalania reżimu komunistycznego i tworzenia niepodległej Polski, którą później nazywano III Rzeczpospolitą.

18 MAMY UPRAGNIONĄ WOLNOŚĆ I CO DALEJ ?

19 WYBORY PREZYDENCKIE 1990 r. Pierwsze w pełni równe, wolne, powszechne, tajne wybory  prezydenckie w Polsce miały miejsce w listopadzie 1990. Kandydatami na urząd prezydenta byli: Roman Bartoszcze Włodzimierz Cimoszewicz Tadeusz Mazowiecki Leszek Moczulski Stanisław Tymiński Lech Wałęsa Pierwszym prezydentem został Lech Wałęsa

20 Wybory parlamentarne 1991 Pierwsze po II wojnie światowej w pełni demokratyczne i wolne wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 27 października Przy frekwencji wyborczej (43,2%) na 111 ugrupowań uczestniczących w wyborach mandaty poselskie uzyskali reprezentanci 29 z nich.

21 Mała Konstytucja 1992 Zmiany polityczne i ustrojowe, które zaszły w Polsce po 1989 wymagały uchwalenia nowej konstytucji. Małą Konstytucję uchwalono 17 października 1992 r.. Na jej mocy zostały uchylone przepisy Konstytucji PRL z 1952 r. dotyczące ustroju socjalistycznego, wprowadzono nowe przepisy, stanowiące podstawę ustroju politycznego i gospodarki rynkowej. Ustawa zasadnicza stanowiła, że „organami Państwa w zakresie władzy ustawodawczej są Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, w zakresie władzy sądowniczej – niezawisłe sądy”.

22 Konstytucja 1997 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe II Kadencji uchwaliło  Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, nad którą pracowano od 1989 r. W jej świetle ustrój polityczny RP opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej (Sejm i Senat), władzy wykonawczej (Prezydent RP i Rada Ministrów) i władzy sądowniczej (sądy i trybunały). Podstawą ustroju gospodarczego jest gospodarka rynkowa, oparta na wolności działalności gospodarczej i własności prywatnej. 25 maja 1997 r. w referendum konstytucyjnym Polacy wyrazili zgodę na wejście w życie konstytucji – za głosowało 52,71% (frekwencja wyniosła 42,86%).

23 Wstąpienie Polski do NATO
12 marca po wielu latach starań i zabiegów dyplomatycznych Polska została przyjęta do NATO.

24 1999 – 4 reformy Program czterech reform – opracowany i wprowadzony przez rząd Jerzego Buzka program złożony z czterech reform: oświatowej, emerytalnej, administracyjnej i zdrowotnej Reforma służby zdrowia: decentralizowała system ubezpieczeń zdrowotnych i wprowadzała kasy chorych, regionalne lub branżowe instytucje podpisujące umowy o finansowaniu z zakładami opieki zdrowotnej. Wprowadzała także instytucję lekarza rodzinnego. Reforma administracji: zastąpiła dawny dwustopniowy podział administracyjny (gminy i 49 województw) nowym, trójstopniowym podziałem na  gminy, powiaty i 16 województw.

25 Reforma oświatowa: Reforma oświatowa miała na celu upowszechnienie średniego wykształcenia i podniesienie jego poziomu. Zakładała zmiany strukturalne w systemie oświaty oraz programowe. Skrócono czas nauki w szkole podstawowej i wprowadzono nowy typ szkoły gimnazjum. Sieć szkół ponadgimnazjalnych tworzyły: trzyletnie licea ogólnokształcące, czteroletnie  technika, dwuletnie lub trzyletnie szkoły zawodowe (czas trwania nauki zależny jest od wybranego przez ucznia zawodu) oraz nowy typ szkoły – trzyletnie licea profilowane. Reforma emerytalna: miała doprowadzić do stworzenia systemu powszechnego, to znaczy łączącego wszystkie grupy zawodowe wraz z likwidacją rozmaitych przywilejów np.. służb mundurowych, górników oraz sędziów i prokuratorów.

26 Wejście Polski do UE 7 i 8 czerwca 2003 Polacy w referendum wyrazili zgodę na wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 rząd Leszka Millera formalnie wprowadził Polskę do UE 13 czerwca 2004 odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego, które wygrała Platforma Obywatelska.  Polska otrzymała w Parlamencie Europejskim kilka stanowisk takich jak: wiceprzewodniczący (Jacek Saryusz-Wolski z PO i Janusz Onyszkiewicz z UW), kwestor (Genowefa Grabowska z SdPl) oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji.

27 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ
KORZYŚCI: Przemysł - wzrost obrotów handlowych z krajami unii przez przedsiębiorstwa produkujące artykuły wysokiej jakości, zintegrowanie rynków kapitałowych unii i zniknięcie ryzyka kursowego gdy wprowadzone zostanie euro oraz obniżka transferów bankowych Rolnictwo – miliony euro z budżetu Unii dla polskiego rolnictwa zagwarantowały wzmożony eksport zdrowej i ekologicznej żywności z Polski do krajów wspólnoty Edukacja i kultura - kształcenie języków obcych, możliwość wyboru miejsca nauki w krajach UE, możliwość swobodnego poruszania się na obszarze Unii bez kontroli granicznej dzięki czemu łatwiej podróżujemy po krajach zrzeszonych (podróże dostarczają nam też wiedzy m.in. o kulturze danego kraju)

28 PAMIĘĆ O BOHATERACH

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "DROGA KU WOLNOŚCI Natalia Wolińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google