Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sesja egzaminacyjna w 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 Sesja egzaminacyjna w 2014 roku

2 Program spotkania 1. Podstawy prawne sprawdzianu.
2. Terminarz dyrektora. 3. Ważne elementy z rozporządzenia i procedur. 4. Jak sobie poradzić z dostosowaniami? 5. Dysleksja w szkole podstawowej 6. Analiza wyników sprawdzianu w latach 7. Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku.

3 Podstawy prawne sprawdzianu
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz.562 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Poz. 520) Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 r.

4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych § 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r., z wyjątkiem: 1) § 1 pkt 1, 3, 5, 6, 29, 67–70, pkt 73 lit. a i lit. b w zakresie dotyczącym § 138 ust. 2 i 5 oraz pkt 74 lit. d w zakresie dotyczącym § 146 ust. 5, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2013 r.; 2) § 1 pkt 2, pkt 13 lit. a, pkt 18 w zakresie dotyczącym § 47c, pkt 28 lit. a i b, pkt 33, 60 i 75 oraz § 2–10 niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.

5 Przeanalizować na początku roku szkolnego należy :
Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej przypomnieć adresy internetowe stron, gdzie zamieszczono procedury egzaminacyjne i komunikaty dyrektora CKE omówić możliwości dostosowania warunków egzaminacyjnych do potrzeb uczniów Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

6 Terminarz dyrektora do 30 września
Zapoznać rodziców z dostosowaniami warunków i form egzaminu. do 15 października Zebrać opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie. od 14 do 18 października Wprowadzić dane uczniów za pośrednictwem Panelu dla Szkół (dla sesji zimowej) do 30 października Porozumieć się z OKE w szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE w sprawie dostosowań (na drodze wymiany pism). od 1 do 30 listopada Wprowadzić dane uczniów za pośrednictwem Panelu dla Szkół (dla sesji wiosennej).

7 do 25 listopada Poinformować rodziców na piśmie (Załącznik nr 11) o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu. do 30 listopada Zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych słuchaczowi/uczniowi dostosowań (również w załączniku nr 11 z procedur). do 31 grudnia Zgłosić zapotrzebowania na arkusze niestandardowe i arkusze dodatkowe dla nauczycieli wspomagających. 31 stycznia Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w styczniu. do 1 lutego Powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

8 luty – marzec Wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez OKE i pobrać dokumentację. do 1 marca Powołać członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego. czerwiec Przeprowadzić egzamin w terminie dodatkowym. 18 czerwca Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 27 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

9 Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
1. Uczeń powtarzający ostatnią klasę, przystępuje ponownie do sprawdzianu. 2. Uczniowie, którym przerwano i unieważniono sprawdzian z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przebiegu sprawdzianu, przystępują do sprawdzianu w terminie dodatkowym.

10 Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
3. Uczniowie, którym w terminie dodatkowym przerwano i unieważniono sprawdzian z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego lub zakłócania przebiegu egzaminu, na zaświadczeniu wpisuje się Uczniowie zwolnieni ze sprawdzianu w szczególnych przypadkach losowych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności otrzymują za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu. Nie otrzymują zaświadczenia o wynikach.

11 Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
5. Uczeń z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera otrzymuje dostosowanie w formie arkusza A Nauczyciel wspomagający uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera kieruje uwagę ucznia na konieczność pracy z zestawem zadań, jeśli zauważy, że uczeń jest zdekoncentrowany.

12 Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
7. Członek zespołu nadzorującego (nie: nauczyciel wspomagający) uczniom z głęboką dysleksją odczytuje jeden raz głośno wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej. Nie odczytuje zadań. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym zapisuje się po skończeniu tej czynności. Na jednej sali nie łączymy uczniów z głęboką dysleksją i dysleksją. 8. Rejestrowanie sprawdzianu odbywa się tylko w przypadku korzystania z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu albo pisaniu i czytaniu.

13 Wybrane elementy z rozporządzenia i procedur
9. Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora. 10. Członkowie zespołów nadzorujących nie wnoszą do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

14 Zwalnianie uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu z przyczyn losowych i zdrowotnych
Na podstawie § 49 ust. 4 Rozporządzenia (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia (słuchacza) z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo słuchaczem.

15 Załącznik 1 na podstawie § 49 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r

16 Zwalnianie uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami Na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.) Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

17 Załącznik 2 Na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

18 Przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła
Punkt 24. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r. W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła (np. w domu, szpitalu). Zgodę na przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła, dyrektor właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej może wyrazić na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły – przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole. (załącznik 12)

19 Przeprowadzenie egzaminu w innym miejscu niż szkoła

20 Dostosowanie warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013 r uprawnieni do dostosowania i sposoby dostosowania znajdują się w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE

21 Jak sobie poradzić z dostosowaniami?
zebrać opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie do 15 października przeanalizować wraz z Radą Pedagogiczną sytuację uczniów posiadających dokumenty uprawniające do dostosowań oraz uczniów wskazanych przez wychowawców lub nauczycieli ustalić, którzy uczniowie wpisują się w Tabelę 1. Komunikatu Dyrektora CKE – zaproponować wraz z Radą Pedagogiczną dostosowania porozumieć się z OKE w szczególnych przypadkach nieujętych w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE do 30 października

22 Jak sobie poradzić z dostosowaniami?
zapoznać rodziców z zaproponowanymi dostosowaniami na załączniku 11 do 25 listopada zebrać oświadczenia o skorzystaniu lub rezygnacji z dostosowania na załączniku 11 do 30 listopada w przypadkach losowych zaistniałych po 15 listopada decyzję o dostosowaniach podejmuje po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną – dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorem OKE

23 Jak postępować w przypadku ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się?
otrzymujemy opinię PPP sprawdzamy komunikat Dyrektora CKE wybieramy z 6 sposobów dostosowań wypełniamy załącznik 11 odbieramy zgodę lub rezygnację od rodziców na załączniku 11 uzupełniamy dane w panelu dla szkół

24 Przykłady Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi z dysortografią? nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi przedłużenie czasu zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych

25 Przykłady Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi z głęboką dysleksją rozwojową? nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi przedłużenie czasu zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania zadań otwartych odczytanie tekstów liczących powyżej 250 słów (osobna sala)

26 Przykłady Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi z upośledzeniem w stopniu lekkim? arkusz A8, który uwzględnia przedłużenie czasu nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi obecność specjalisty z zakresu niepełnosprawności (członka zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem i pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych

27 Odpowiedź OKE: arkusz A8
Przykłady Jakie dostosowania możemy przyznać uczniowi z upośledzeniem w stopniu lekkim i niedosłuchem? Przypadek nieujęty w Tabeli 1. Komunikatu Dyrektora CKE, należy porozumieć się z OKE do 30 października. Pytania do rozważenia: Czy uczeń rokuje dalszą naukę? Jakie jest stanowisko rodziców? Odpowiedź OKE: arkusz A8

28 Przykłady przyznanych dostosowań
uczeń słabowidzący z niedowładem rąk DECYZJA W POROZUMIENIU Z OKE A1 z czcionką Arial 16 pkt uczeń niesłyszący i słabowidzący A7 z czcionką Arial 24 pkt uczeń z niesprawnością rąk przedłużenie czasu

29 Przedłużenie czasu arkusze dostosowane uwzględniają przedłużenie czasu

30 Rodzaje arkuszy i czas pracy z arkuszem
Rodzaj arkusza/symbol Przeznaczenie Czas rozwiązywania S1 zestaw standardowy 60 S2 zestaw dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera do 90 S4, S5 zestaw dla osób słabowidzących S6 zestaw dla osób niewidomych S7 zestaw dla osób słabosłyszących i niesłyszących S8 zestaw dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

31 Telefony do WBiA: Krzysztof Jurek 42 664 80 56
Ważne informacje opinia o obniżeniu wymagań edukacyjnych nie uprawnia do obniżenia wymagań egzaminacyjnych Panel Dyrektora jest otwarty do dnia egzaminu, zmiany należy wprowadzać niezwłocznie naklejki powinny migrować z uczniem Telefony do WBiA: Krzysztof Jurek Mariusz Jarosz

32 Wyniki sprawdzianu

33

34

35

36 średnia

37

38 Analiza wyników w latach 2011-13

39 Analiza wyników w latach 2011-13
ŚREDNIA 2013

40 Analiza wyników w latach 2011-13
porównanie ŚREDNIA 2013

41 Analiza wyników w latach 2011-13
porównanie ŚREDNIA 2013

42 Analiza wyników w latach 2011-13

43

44 Średnie wyniki w obszarach umiejętności - woj. świętokrzyskie

45 DYSLEKSJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

46 Dysleksja w szkole podstawowej

47 Dysleksja w szkole podstawowej
Zadania otwarte - różnica łatwości zadań dla dyslektyków i łatwości dla uczniów bez dysleksji

48 Dysleksja w szkole podstawowej

49 Procentowy udział uczniów z dysleksją w powiatach województwa łódzkiego

50 Procentowy udział uczniów z dysleksją w powiatach województwa świętokrzyskiego

51 ZMIANY OD ROKU 2015

52 ZMIANY OD ROKU 2015

53 Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku

54 Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku

55 Zmiany w sprawdzianie od 2015 roku

56 ZMIANY !!! Zadania w arkuszach egzaminacyjnym mogą odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych: etapu III (gimnazjum), etapu II (szkoła podstawowa kl.: IV-VI). !

57 ZMIANY !!!

58 Sprawdzian 2015

59 Sprawdzian 2015

60 Sprawdzian 2015

61 Ważne telefony WSEGiM Kierownik Andrzej Chruściany ; Zastępca kierownika Joanna Kowalska Sprawdzian Marek Zapieraczyński Jacek Kozieł Egzamin gimnazjalny Małgorzata Michalska Sławomir Sapanowski Sekretariat wydziału Karolina Roszkowska

62 Dziękujemy za uwagę! Joanna Kowalska Andrzej Chruściany


Pobierz ppt "Sesja egzaminacyjna w 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google