Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice 1 Daniel WOLNY Urząd Miasta Katowice Wydział Rozwoju Miasta ul. Warszawska 4 40-098 Katowice Tel. 032 25 93 822 Email: daniel.wolny@um.katowice.pl

2 Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr XXXVI/478/01 R z dnia 21 czerwca 2001 r. przyjęła Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice. 2 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Stan istniejący: Jako częściowe wykonanie powyższej uchwały opracowano dokument: Monitorowanie podaży i zapotrzebowania energii cieplnej, energii elektrycznej i paliw gazowychw mieście Katowice, Katowice, grudzień 2004 r. W chwili obecnej jest to najbardziej aktualny dokument na temat bilansów energetycznych i ekologicznych oraz bieżącej sytuacji i możliwości rozwoju miasta Katowice pod względem systemów zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe. Ze względu na znaczne zmiany jakie zaszły w strukturach przedsiębiorstw energetycznych oraz wyznaczania coraz to nowych obszarów inwestycyjnych na terenie miasta Katowice, planowana jest aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice oraz, w razie konieczności, opracowanie ewentualnych Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice. Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

3 3 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Stan istniejący: Efekt starań Wydziału Rozwoju Miasta: - przystąpienie miasta Katowice, we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (koordynator projektu), do dwóch międzynarodowych projektów współfinasowanych przez Unię Europejską w programie Intelligent Energy Europe IEE/EU: SEC – BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych Sustainable Energy Communities – Benchmarking of Energy and Climate Performance Indicators on the Web - http://www.sec-bench.eu/ PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach Partnership Energy Planning as a tool for realising European Sustainable Energy Communities http://www.pepesec.eu/ - Zatrudnienie inspektora ds. energetyki i ochrony środowiska P odstawa do uporządkowania spraw związanych z zarządzaniem energią i planowaniem energetycznym na terenie miasta Katowice: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

4 4 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Krótki opis projektów: SEC – BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych Zadaniem projektu jest porównanie Gmin europejskich pod względem opracowanych w ramach projektu wskaźników dotyczących energii i zmiany klimatu Ziemi. Jest to projekt o znaczeniu prestiżowym. PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach Zadaniem projektu PEPESEC jest zebranie dotychczasowych doświadczeń i narzędzi oraz wykorzystanie ich praktyczne w planowaniu energetycznym. Innowacja polega na równoległym prowadzeniu prac w tym zakresie przez samorządy lokalne z różnych państw europejskich, ciągłej wymianie doświadczeń i wzajemnym wspieraniu i inspiracji w rozwiązywaniu problemów. Kraje: Norwegia, Grecja, Słowenia, Portugalia, Dania, Bułgaria, Włochy, Polska Kraje: Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Grecja, Polska Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

5 5 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Realizacja projektów: SEC – BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych - Opracowanie dokumentu Wizja i strategia rozwoju systemów energetycznych miasta Katowice, - Opracowanie dokumentu Benchmarking miasta Katowice i metodyka samooceny w procesach planistycznych i monitoringu, - Opracowanie i uruchomienie portalu o tematyce zarządzania energią i planowania energetycznego www.katowice.energiaisrodowisko.pl. Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

6 6 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Realizacja projektów: PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach a)szkolenie specjalisty ds. zarządzania energią i środowiskiem w zakresie planowania energetycznego, programów wykonawczych, zarządzania kosztami energii, opiniowania przedsięwzięć, b) przeprowadzenie 3 szkoleń zaproszonych decydentów oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice i Przedstawicieli Rady Miasta Katowice w zakresie zadań i sposobów realizacji polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski; c) opracowanie założeń do Programu termomodernizacji obiektów i budynków miasta Katowice. I. Prowadzenie szkoleń i opracowanie procedur na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl finansowanie kosztów podróży specjalisty w wizytach studialnych w projekcie PEPESEC, opracowanie propozycji karty stanowiskowej specjalisty ds. zarządzania energią i środowiskiem: zakres obowiązków, kompetencji, funkcjonalnych powiązań i koordynacji działań z jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu Miasta Katowice;

7 7 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Realizacja projektów: PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach a) opracowanie raportu Ocena realizacji istniejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; b) opracowanie dokumentu Matryca strukturalna nowego standardu założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe; c) opracowanie dokumentu Zadania i sposoby współpracy podmiotów w tworzeniu i realizacji wizji Katowice – Miasto zrównoważonej gospodarki energetycznej zawierającego propozycję składu i regulaminu pracy Rady ds. zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Katowice. II. Opracowanie nowych metod i podejścia do planowania zaopatrzenia miasta Katowice w paliwa i energię w kryteriach zrównoważonego rozwoju: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

8 8 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: Opracowanie - Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej Kopalni Katowice Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE) System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice W ramach zobowiązań wynikających z projektu PEPESEC miasto Katowice przygotowało krótki opis trzech Dobrych praktyk, które mogą zostać wykorzystane przez inne instytucje i jednostki samorządowe w swoich działaniach. Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

9 9 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: Mając na uwadze występowanie na swoim terenie szybu kopalnianego, z którego w sposób ciągły wypompowywana jest woda z nieczynnych wyrobisk górniczych (o temp. 19 o C), Urząd Miasta Katowice podjął próbę zwrócenia uwagi przyszłemu użytkownikowi terenów - Muzeum Śląskiemu w Katowicach – o możliwości wykorzystania wody zrzucanej do cieku wodnego, jako dolnego niskotemperaturowego źródła ciepła zlecając wykonanie takiego opracowania Efektem pracy miało być przeanalizowanie dostępnych możliwości w zakresie pozyskania ciepła z wód kopalnianych na cele grzewcze (także kogeneracja) nowo projektowanych obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Opracowanie adresowane było dla przyszłego użytkownika obiektu, jako podstawa podjęcia decyzji co do kierunku projektowania nowych instalacji grzewczych. Ze względu na duże koszty inwestycyjne związane z wykorzystaniem wód kopalnianych nie podjęto decyzji co do wyboru wariantu systemu grzewczego. Kluczem do sukcesu – możliwości wykorzystania wód kopalnianych jako dolnego źródła ciepła – jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację takiego wariantu. Bez pozyskania dodatkowych środków inwestycja staje się nieuzasadniona ekonomicznie. Opracowanie - Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej Kopalni Katowice Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

10 10 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: Dobra pratyka Przy każdorazowym podejmowaniu decyzji związanych z wyborem systemu grzewczego nowo projektowanego obiektu, przed przystąpieniem do projektowania instalacji, powinno się przeanalizować technicznie uzasadnione systemy grzewcze możliwe do realizacji na danym terenie (także systemy OZE) oraz wszystkie możliwe formy finansowania takich systemów. Opracowanie - Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej Kopalni Katowice Koncepcja architektoniczna wyglądu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach – źródło: www.muzeumslaskie.pl/nowygmach.htm Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

11 11 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: Podczas weryfikacji zakresu planowanej inwestycji Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach pracownicy Wydział Rozwoju Miasta rozdzielili inwestycję remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przygotowali Analizę możliwości finansowania inwestycji termomodernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach wraz z technicznie i ekonomicznie uzasadnioną możliwością zastosowania urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii (GWC). Po przeanalizowaniu problemu, zwrócili uwagę na fakt, że ponad połowa zarezerwowanych środków budżetowych przeznaczona zostanie na termomodernizację obiektu, a co za tym idzie, istnieje możliwość zwrócenia się do lokalnej instytucji – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – z wnioskiem o udzielenie preferencyjnej pożyczki z częściową możliwością umorzenia oraz o udzielenie częściowej dotacji na wykonanie urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy szacuje się oszczędności w budżecie miasta, wynikające z częściowej dotacji oraz umorzenia pożyczki, na poziomie 100 000 zł (budżet na termomodernizację ok 400 000 zł). Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE) Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

12 12 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: Dobra pratyka Zwrócenie uwagi osobom podejmującym wiążące decyzje o możliwości dofinansowania poszczególnych inwestycji już w trakcie przygotowywania specyfikacji technicznej na opracowanie dokumentacji projektowej. Umiejętne przygotowanie takiej specyfikacji gwarantuje także wykonanie wszystkich dokumentów wymaganych przez poszczególne instytucje udzielające dofinansowania. Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE) Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach – filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

13 13 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice wdrożony został na okres 2 lat w 5 wytypowanych obiektach. Wykonawcą całości systemu została spółka Reus Sp. z o. o. specjalizująca się w systemach monitoringu zużycia energii i mediów. Głównym rezultatem projektu ma być zdiagnozowanie i w miarę możliwości szybkie i niskonakładowe obniżenie tzw. bazowych poborów energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz ewentualna korekta mocy zamówionej a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności w budżecie miasta Katowice. Na podstawie danych przedstawionych przez Przedstawiciela Spółki na posiedzeniu Komisji Edukacji, szacunkowa oszczędność kosztów w roku 2008 wyniesie ok 100 000 zł. Zważywszy jednak na fakt, że po zdiagnozowaniu obiektu pod względem struktury zużycia energii i wody stacjonarny system przestaje być użyteczny (poza nielicznymi wyjątkami), proponuje się,aby diagnostyka budynków w zakresie monitorowania zużycia energii oraz wody była wykonywana w sposób znacznie tańszy z zastosowaniem przenośnych systemów monitorujących przy ciągłym monitoringu faktur za zużycie nośników energii oraz wody. System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

14 14 Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dobre praktyki: Dobra pratyka Zwrócenie uwagi Wadzom gmin na konieczność monitorowania zużycia nośników energii i wody w budynkach będących własnością Gminy wraz z przedstawieniem realnych korzyści płynących z zamontowania systemu monitoringu. System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice Przykładowe graficzne raporty roczne poboru nośników energii – wg. Reus Sp. z o. o. Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl

15 Dziękuję za uwagę 15 Daniel WOLNY Urząd Miasta Katowice Wydział Rozwoju Miasta ul. Warszawska 4 40-098 Katowice Tel. 032 25 93 822 Email: daniel.wolny@um.katowice.pl Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl


Pobierz ppt "Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel.: 032 25 93 909 www.katowice.pl Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google