Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rozwoju Miasta

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rozwoju Miasta"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rozwoju Miasta Email: daniel.wolny@um.katowice.pl
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Daniel WOLNY Urząd Miasta Katowice Wydział Rozwoju Miasta ul. Warszawska 4 Katowice Tel 1

2 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Stan istniejący: Zgodnie z art.19 ustawy z dnia r. Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Katowice Uchwałą Nr XXXVI/478/01 R z dnia 21 czerwca 2001 r. przyjęła “Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice”. Jako częściowe wykonanie powyższej uchwały opracowano dokument: „Monitorowanie podaży i zapotrzebowania energii cieplnej, energii elektrycznej i paliw gazowychw mieście Katowice”, Katowice, grudzień 2004 r. W chwili obecnej jest to najbardziej aktualny dokument na temat bilansów energetycznych i ekologicznych oraz bieżącej sytuacji i możliwości rozwoju miasta Katowice pod względem systemów zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe. Ze względu na znaczne zmiany jakie zaszły w strukturach przedsiębiorstw energetycznych oraz wyznaczania coraz to nowych obszarów inwestycyjnych na terenie miasta Katowice, planowana jest aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice” oraz, w razie konieczności, opracowanie ewentualnych „Planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice”. 2

3 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Stan istniejący: Podstawa do uporządkowania spraw związanych z zarządzaniem energią i planowaniem energetycznym na terenie miasta Katowice: - Zatrudnienie inspektora ds. energetyki i ochrony środowiska Efekt starań Wydziału Rozwoju Miasta: - przystąpienie miasta Katowice, we współpracy z Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (koordynator projektu), do dwóch międzynarodowych projektów współfinasowanych przez Unię Europejską w programie Intelligent Energy Europe IEE/EU: „SEC – BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych” Sustainable Energy Communities – Benchmarking of Energy and Climate Performance Indicators on the Web - „PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach” Partnership Energy Planning as a tool for realising European Sustainable Energy Communities 3

4 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Krótki opis projektów: „SEC – BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych” Zadaniem projektu jest porównanie Gmin europejskich pod względem opracowanych w ramach projektu wskaźników dotyczących energii i zmiany klimatu Ziemi. Jest to projekt o znaczeniu prestiżowym. Kraje: Norwegia, Grecja, Słowenia, Portugalia, Dania, Bułgaria, Włochy, Polska „PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach” Zadaniem projektu PEPESEC jest zebranie dotychczasowych doświadczeń i narzędzi oraz wykorzystanie ich praktyczne w planowaniu energetycznym. Innowacja polega na równoległym prowadzeniu prac w tym zakresie przez samorządy lokalne z różnych państw europejskich, ciągłej wymianie doświadczeń i wzajemnym wspieraniu i inspiracji w rozwiązywaniu problemów. Kraje: Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Grecja, Polska 4

5 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Realizacja projektów: „SEC – BENCH, Miasta i gminy zrównoważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na stronach internetowych” - Opracowanie dokumentu „Wizja i strategia rozwoju systemów energetycznych miasta Katowice”, - Opracowanie dokumentu „Benchmarking miasta Katowice i metodyka samooceny w procesach planistycznych i monitoringu”, - Opracowanie i uruchomienie portalu o tematyce zarządzania energią i planowania energetycznego 5

6 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Realizacja projektów: „PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach” I. Prowadzenie szkoleń i opracowanie procedur na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście Katowice: a)szkolenie specjalisty ds. zarządzania energią i środowiskiem w zakresie planowania energetycznego, programów wykonawczych, zarządzania kosztami energii, opiniowania przedsięwzięć, finansowanie kosztów podróży specjalisty w wizytach studialnych w projekcie PEPESEC, opracowanie propozycji karty stanowiskowej specjalisty ds. zarządzania energią i środowiskiem: zakres obowiązków, kompetencji, funkcjonalnych powiązań i koordynacji działań z jednostkami organizacyjnymi i wydziałami Urzędu Miasta Katowice; b) przeprowadzenie 3 szkoleń zaproszonych decydentów oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice i Przedstawicieli Rady Miasta Katowice w zakresie zadań i sposobów realizacji polityki energetycznej i środowiskowej Unii Europejskiej i Polski; c) opracowanie założeń do „Programu termomodernizacji obiektów i budynków miasta Katowice”. 6

7 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Realizacja projektów: „PEPESEC- Partnerstwo w planowaniu energetycznym narzędziem dla realizacji zrównoważonej energii w miastach i gminach” II. Opracowanie nowych metod i podejścia do planowania zaopatrzenia miasta Katowice w paliwa i energię w kryteriach zrównoważonego rozwoju: a) opracowanie raportu „Ocena realizacji istniejących założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”; b) opracowanie dokumentu „Matryca strukturalna nowego standardu założeń do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”; c) opracowanie dokumentu „Zadania i sposoby współpracy podmiotów w tworzeniu i realizacji wizji „Katowice – Miasto zrównoważonej gospodarki energetycznej” zawierającego propozycję składu i regulaminu pracy „Rady ds. zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej miasta Katowice”. 7

8 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: W ramach zobowiązań wynikających z projektu „PEPESEC” miasto Katowice przygotowało krótki opis trzech “Dobrych praktyk”, które mogą zostać wykorzystane przez inne instytucje i jednostki samorządowe w swoich działaniach. Opracowanie - Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej Kopalni „Katowice” Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE) System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice 8

9 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: Opracowanie - Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej Kopalni „Katowice” Mając na uwadze występowanie na swoim terenie szybu kopalnianego, z którego w sposób ciągły wypompowywana jest woda z nieczynnych wyrobisk górniczych (o temp. 19 oC), Urząd Miasta Katowice podjął próbę zwrócenia uwagi przyszłemu użytkownikowi terenów - Muzeum Śląskiemu w Katowicach – o możliwości wykorzystania wody zrzucanej do cieku wodnego, jako dolnego niskotemperaturowego źródła ciepła zlecając wykonanie takiego opracowania Efektem pracy miało być przeanalizowanie dostępnych możliwości w zakresie pozyskania ciepła z wód kopalnianych na cele grzewcze (także kogeneracja) nowo projektowanych obiektów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Opracowanie adresowane było dla przyszłego użytkownika obiektu, jako podstawa podjęcia decyzji co do kierunku projektowania nowych instalacji grzewczych. Ze względu na duże koszty inwestycyjne związane z wykorzystaniem wód kopalnianych nie podjęto decyzji co do wyboru wariantu systemu grzewczego. Kluczem do sukcesu – możliwości wykorzystania wód kopalnianych jako dolnego źródła ciepła – jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację takiego wariantu. Bez pozyskania dodatkowych środków inwestycja staje się nieuzasadniona ekonomicznie. 9

10 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: Opracowanie - Studium celowości odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby projektowanych obiektów na terenie zlikwidowanej Kopalni „Katowice” „Dobra pratyka” Przy każdorazowym podejmowaniu decyzji związanych z wyborem systemu grzewczego nowo projektowanego obiektu, przed przystąpieniem do projektowania instalacji, powinno się przeanalizować technicznie uzasadnione systemy grzewcze możliwe do realizacji na danym terenie (także systemy OZE) oraz wszystkie możliwe formy finansowania takich systemów. Koncepcja architektoniczna wyglądu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach – źródło: 10

11 (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE)
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE) Podczas weryfikacji zakresu planowanej inwestycji „ Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach” pracownicy Wydział Rozwoju Miasta „rozdzielili” inwestycję remontu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i przygotowali „Analizę możliwości finansowania inwestycji termomodernizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia nr 14 przy ul. Piastów 20 w Katowicach” wraz z technicznie i ekonomicznie uzasadnioną możliwością zastosowania urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii (GWC). Po przeanalizowaniu problemu, zwrócili uwagę na fakt, że ponad połowa zarezerwowanych środków budżetowych przeznaczona zostanie na termomodernizację obiektu, a co za tym idzie, istnieje możliwość zwrócenia się do lokalnej instytucji – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach – z wnioskiem o udzielenie preferencyjnej pożyczki z częściową możliwością umorzenia oraz o udzielenie częściowej dotacji na wykonanie urządzenia wykorzystującego odnawialne źródło energii. Na podstawie przeprowadzonej analizy szacuje się oszczędności w budżecie miasta, wynikające z częściowej dotacji oraz umorzenia pożyczki, na poziomie zł (budżet na termomodernizację ok zł). 11

12 (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE)
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: Remont budynku – Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach (określenie możliwości finansowania i zastosowanie OZE) „Dobra pratyka” Zwrócenie uwagi osobom podejmującym wiążące decyzje o możliwości dofinansowania poszczególnych inwestycji już w trakcie przygotowywania specyfikacji technicznej na opracowanie dokumentacji projektowej. Umiejętne przygotowanie takiej specyfikacji gwarantuje także wykonanie wszystkich dokumentów wymaganych przez poszczególne instytucje udzielające dofinansowania. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach – filia nr 14 – przy ul. Piastów 20 w Katowicach 12

13 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice” wdrożony został na okres 2 lat w 5 wytypowanych obiektach. Wykonawcą całości systemu została spółka „Reus” Sp. z o. o. specjalizująca się w systemach monitoringu zużycia energii i mediów. Głównym rezultatem projektu ma być zdiagnozowanie i w miarę możliwości szybkie i niskonakładowe obniżenie tzw. bazowych poborów energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz ewentualna korekta mocy zamówionej a co za tym idzie wygenerowanie oszczędności w budżecie miasta Katowice. Na podstawie danych przedstawionych przez Przedstawiciela Spółki na posiedzeniu Komisji Edukacji, szacunkowa oszczędność kosztów w roku 2008 wyniesie ok zł. Zważywszy jednak na fakt, że po zdiagnozowaniu obiektu pod względem struktury zużycia energii i wody stacjonarny system przestaje być użyteczny (poza nielicznymi wyjątkami), proponuje się ,aby diagnostyka budynków w zakresie monitorowania zużycia energii oraz wody była wykonywana w sposób znacznie tańszy z zastosowaniem przenośnych systemów monitorujących przy ciągłym monitoringu faktur za zużycie nośników energii oraz wody. 13

14 Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 40-098 Katowice tel
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice “Dobre praktyki”: System stacjonarnego monitoringu zużycia nośników energii i wody w wybranych obiektach szkolnych na terenie miasta Katowice „Dobra pratyka” Zwrócenie uwagi Wadzom gmin na konieczność monitorowania zużycia nośników energii i wody w budynkach będących własnością Gminy wraz z przedstawieniem realnych korzyści płynących z zamontowania systemu monitoringu. Przykładowe graficzne raporty roczne poboru nośników energii – wg. Reus Sp. z o. o. 14

15 Wydział Rozwoju Miasta Email: daniel.wolny@um.katowice.pl
Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska Katowice tel.: Rola współpracy międzynarodowej w planowaniu energetycznym i wdrażaniu zarządzania energią w mieście Katowice Dziękuję za uwagę Daniel WOLNY Urząd Miasta Katowice Wydział Rozwoju Miasta ul. Warszawska 4 Katowice Tel 15


Pobierz ppt "Wydział Rozwoju Miasta"

Podobne prezentacje


Reklamy Google