Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Selektywna zbiórka odpadów w Koszalinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Selektywna zbiórka odpadów w Koszalinie"— Zapis prezentacji:

1 Selektywna zbiórka odpadów w Koszalinie
Odpady pod kontrolą Selektywna zbiórka odpadów w Koszalinie

2 System gospodarki odpadami w Koszalinie
W Koszalinie  nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte zostały nieruchomości zamieszkałe (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) - budynki przeznaczone wyłącznie na cele mieszkaniowe, w tym nieruchomości mieszane (nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) - budynków przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy natomiast nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe (np. sklepów wielkopowierzchniowych, przedsiębiorstw, szkół i przedszkoli, hoteli, itp.).

3 Metoda i stawka opłaty śmieciowej
Do wyliczenia opłaty przyjęta została metoda od powierzchni nieruchomości a ustalona stawka opłaty wynosi: 1) w przypadku nieselektywnego zbierania odpadów - 0,90 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, 2) w przypadku selektywnego zbierania odpadów - 0,60 zł za 1 m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, przy czym: a) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 80 m2 opłata stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącej 80 m2 i stawki opłaty, b) dla lokalu mieszkalnego o powierzchni powyżej 60 m2 zamieszkałego przez dwie osoby, opłata stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącej 60 m2 i stawki opłaty, c) dla lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 25 m2 zamieszkałego przez jedną osobę, opłata stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego wynoszącej 25 m2 i stawki opłaty. Pierwsza deklarację należało złożyć do Urzędu Miejskiego w Koszalinie do 25 czerwca 2013r.

4 Masa odpadów w liczbach

5 Masa odpadów w liczbach

6 Problemy związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami
Zapisy ustawy zobligowały właścicieli nieruchomości (w tym zarządców spółdzielni i wspólnot) do składania aktualizacji deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany będącej postawą naliczenia opłaty. Miasto wprowadziło zwolnienia przedmiotowe, które wiążą metodę od powierzchni z ilością zamieszkujących na nieruchomości osób. W rezultacie zarządcy bez przerwy aktualizują deklaracje mając przy tym poważne zastrzeżenia co do oświadczeń składanych przez lokatorów oraz do swoich kompetencji co do weryfikacji tych oświadczeń. Gmina nie ma narzędzi do egzekwowania właściwego sposobu gromadzenia odpadów np. kartony powinny być zgniatane i wrzucane do pojemnika, mieszkańcy wrzucają kartony w całości powodując natychmiastowe przepełnianie zarówno pojemników na makulaturę jak i samych osłon. Zgodnie z przyjętym regulaminem ucipg w Koszalinie: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych musi bezpłatnie przyjąć każdą ilość odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z ucipg właścicielem jest także spółdzielnia, która dostarcza bardzo dużą ilość odpadów zielonych, które przekraczają możliwości przerobowe PSZOK-u.

7 Problemy związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarki odpadami cd.
odpady powstające w garażach wolnostojących nie są objęte systemem. Wobec powyższego właściciele nie mają obowiązku posiadania odrębnej umowy na wywóz odpadów. Straż Miejska nie może także jej żądać, a w konsekwencji powstają dzikie wysypiska odpadów osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym samym domu, który zamieszkują tj. np. warsztat samochodowy, gabinet lekarski zobligowane są do posiadania odrębnych umów na wywóz odpadów niebezpiecznych powstających w ramach działalności oraz do zadeklarowania powierzchni użytkowej w ramach opłaty pobieranej przez Miasto. wielu mieszkańców ma nieuregulowaną sytuację prawną mieszkań w wyniku trwających postępowań spadkowych lub rozwodowych, w wyniku czego na daną nieruchomość żadna ze stron nie złożyła deklaracji

8 Historia selektywnej zbiórki odpadów w Koszalinie
Przedsiębiorstwo zaczęło wprowadzać system segregacji odpadów w 1991 roku. W wybranych lokalizacjach w zabudowie jedno- i wielorodzinnej utworzono tzw. „gniazda” na selektywną zbiórkę. Rozpoczęto od pojemników na szkło i tworzywa sztuczne. Ważnym krokiem było wprowadzenie – początkowo pilotażowo – selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, w formie zbiórki workowej. Pilotażowy projekt na terenie Koszalina, za który PGK Sp. z o.o. zostało nagrodzone przez Naczelną Organizację Techniczną, został przyjęty do stałej realizacji. Do systemu przyłączyły się lokalne gminy z Powiatu Koszalińskiego. Wybudowano sortownię odpadów zbieranych selektywnie: makulatury, tworzyw sztucznych i szkła. Następnym etapem było doposażenie osłon w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów, a po wprowadzeniu reformy śmieciowej wszystkie osłony są wyposażane w pojemniki na szkło, makulaturę i tzw. plastiki.

9 Historia selektywnej zbiórki odpadów w Koszalinie cd.
Duże znaczenie dla środowiska ma prowadzona przez PGK Sp. z o.o. od wielu lat „akcja gabaryty”, tj. zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozwala ona mieszkańcom w prosty sposób – zgodnie z przepisami i zasadami racjonalnej gospodarki odpadami – pozbyć się niepotrzebnych odpadów, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo porzucania odpadów w niedozwolonych miejscach tworząc tzw. dzikie wysypiska. Każda taka zbiórka na terenie Koszalina to około 200 – 250 m3 zebranych odpadów. PGK Sp. z o.o. uczestniczy również w zbiórkach odpadów organizowanych na terenie obsługiwanych gmin, wspierają cykliczne akcje „Sprzątanie świata” oraz „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek”.

10

11 Edukacja ekologiczna mieszkańców
Od początku procesu wdrażania selektywnej zbiórki odpadów PGK Sp. z o.o. we współpracy z UM w Koszalinie prowadziło edukację ekologiczną mieszkańców poprzez: 1. prowadzenie prelekcji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na temat potrzeby wdrożenia i zasad selektywnej zbiórki odpadów 2. przy siedzibie PGK Sp. z o.o. utworzono centrum edukacji ekologicznej w którym prowadzono lekcje i warsztaty ekologiczne dla dzieci i dorosłych 3. szkolono nauczycieli w zakresie ekologii Obecnie we wszystkich typach szkół koszalińskich oraz Powiatu Koszalińskiego nauczyciele prowadzą szeroko zakrojone działania edukacyjne dla uczniów ze wsparciem UM i PGK. Na działania te pozyskiwane są środki z WFOŚiGW w Szczecinie.

12 Edukacja ekologiczna mieszkańców
Kampania informacyjno-edukacyjna w projekcie pn. Uczestnictwo gospodarstw domowych w zarządzaniu Odpadami w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk Realizacja projektu: od 01 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2012 r. Liderem projektu był Region Skane/Szwecja. W projekcie uczestniczyli także partnerzy z Polski, Niemiec, Rosji- samorządy, uniwersytety , jak i spółki komunalne.

13 Wizyty studyjne Dwie wizyty studyjne w Szwecji: październik 2010 r. i czerwiec Uczestnicy: reprezentanci UM, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Koszalinie, Rad osiedli, Radnych Miejskich, nauczyciele, dziennikarze.

14 Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul
Doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie 4 kontenery na odpady wielkogabarytowe 3 zestawy pojemników do selektywnej zbiórki Opadów Edukacyjne kosze dla dzieci 6 zestawów koszy ekologicznych przekazano do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych

15 Film i spoty Film pt. „Od odpadów do zasobów” został wyprodukowany w ilości kopii. Został zaprezentowany uczniom w wieku lat all w Powiecie i Mieście Koszalin : w 76 szkołach podstawowych, gimnazjach, szkłach średnich. Wiosną blisko uczniów obejrzało ten film. były wyświetlane w największym koszalińskim multipleksie kinowym w ramach bloków reklamowych przed seansami i ocenia się, że obejrzało je tam 50 tysięcy widzów. You Tube: ponad osób obejrzało film Film otrzymał II nagrodę ex aequo w ogólnopolskim konkursie filmów o tematyce odpadowej pn. „Śmieci(i)MY” na Targach POL-Eko w Poznaniu, w 2011 r.”.

16 Warsztaty ekologiczne na rzecz środowiska
W warsztatach wzięli udział nauczyciele, uczniowie, radni i członkowie wspólnot mieszkaniowych – łącznie ponad 400 osób. Program obejmował między innymi następujące zagadnienia: nowoczesne metody zagospodarowania odpadów zasady selektywnej zbiórki odpadów wykorzystanie odpadów jako źródła energii odnawialnej

17 Publikacje ekologiczne
Kolejnym elementem kampanii było wydanie publikacji nt. postępowania z odpadami w dwóch edycjach-w i 2012r. Dużym powodzeniem cieszyła się kolorowanka dla dzieci wykonana na papierze z recykling pn. „Co robić z odpadami”. Osobna broszura odnosiła się do odpadów jako energii odnawialnej. Całkowity nakład wyniósł egz.

18 Wyjazdy studyjne dla uczniów
Wyjazdy studyjne dla dzieci i młodzieży do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie(2010, 2011, 2012). 21 wyjazdów, średnio w jednej wizycie wzięło udział 40 osób.

19 Gadżety z recyklingu Uczniowie, nauczyciele biorący udział w imprezach ekologicznych otrzymywali upominki z materiałów z odzysku.

20 Kampania informacyjna o odpadach
Kampania prowadzona była etapowo. Miasto Koszalin pozyskało na ten cel środki z WFOŚiGW w Szczecinie: W październiku i listopadzie 2012r. przeprowadzono cykl spotkań z mieszkańcami nt. konieczności wdrożenia od 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jego zasadach, w szczególności wadach i zaletach każdej z ustawowych metod naliczania opłaty śmieciowej. Wydano ulotkę informacyjną oraz emitowano audycje radiowe i telewizyjne (telewizja lokalna) nt. konieczności podjęciach wielu uchwał wynikających ze znowelizowanej ustawy u.c.p.g. W czerwcu 2013 celem kampanii było zapoznanie mieszkańców z przyjętymi przez Koszalin zasadami gospodarki odpadami komunalnymi oraz mobilizowanie mieszkańców do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty „śmieciowej” W tym celu wydano ulotkę, w której wyjaśniono nowo obowiązujące zasady, a także zawarto instrukcję jak należy segregować odpady. Ulotka została dostarczona mieszkańcom każdego domu i mieszkania w Koszalinie. W prasie i lokalnej telewizji natomiast pojawiły się wzory jak należy wypełniać deklarację i segregować odpady.

21

22 Kampania informacyjna o odpadach cd.
W grudniu 2013r. wydano ulotkę pt. „Odpady problemowe-bez problemu”, broszurę- komiks "Bądź EKO" dla dzieci nt. prawidłowych zachowań ekologicznych - wydanie skierowane było do dzieci w wieku 6-9 lat i ich rodziców. Nakład 5000 egzemplarzy. Dystrybucja  prowadzona była w szkołach podstawowych, placówkach przedszkolnych, gdzie prowadzone są zajęcia dla 6 latków. Celem publikacji była edukacja przez zabawę i wzrost dbałości o środowisko. Wykonano kolejny odc. filmu nt. sposobu postępowania z odpadami wielkogabarytowymi i problemowymi, informującego o działalności punktu selektywnego zbioru odpadów w Koszalinie. Głównym zadaniem było wykonanie 370 tablic informacyjnych jak należy segregować odpady . Tablice te są obecnie przekazywane do zarządców spółdzielni i wspólnot–szczególnie do tych, gdzie mieszkańcy mają problemy z segregacją odpadów. Wymyślone przez uczniów motto: „ Segreguj dla przyszłości” stało się hasłem tej kampanii.

23

24

25

26 Akcja informacyjna PGK Sp. z o.o. 2013r.

27 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Selektywna zbiórka odpadów w Koszalinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google