Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Sesja letnia 2014r.

2 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu zawodowego
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DzU z 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 124, poz. 860) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r.  w sprawie  warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów   w  szkołach publicznych (Dz.U z r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami ) Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz. 411 ze zmianami – Dz.U. z 2005 r. Nr 66 poz. 580)

3 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

4 Struktura egzaminu zawodowego
ETAP PISEMNY Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Czas trwania etapu pisemnego 120 min. ETAP PRAKTYCZNY Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania etapu praktycznego: 240 min.

5 Harmonogram organizacji egzaminu zawodowego
do 20 grudnia 2013r. - składnie pisemnych deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego zebranie od uczniów opinii/orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej określającej formę i warunki przeprowadzenia egzaminu do 10 stycznia 2014r. - przesłanie do OKE formie elektronicznej danych uczniów i absolwentów na podstawie deklaracji przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie do 17 marzec 2014r. - weryfikacja w szkole danych uczniów przestępujących do egzaminu zawodowego przesłanie do OKE poprawionych list zadających do 21 marca 2014r. - przydział zdających (technikum) do etapu praktycznego na poszczególne na zmiany, 23 czerwca 2014r. - etap pisemny egzaminu zawodowego dla absolwentów TE godz.12.00 24,25,27 czerwca 2014r. - etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów TE 29 sierpnia 2014r. - otrzymanie wyników i dyplomów z suplementami od września 2014r. - udostępnianie na pisemny wniosek zdającego, kart odpowiedzi wraz z wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz pracę egzaminacyjną z dokumentacja zdającego i kartę oceny wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego

6 Standard wymagań egzaminacyjnych
Etap pisemny egzaminu zawodowe obejmuje: część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie absolwent powinien umieć: czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej przetwarzać dane liczbowe i operacyjne bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

7 Standard wymagań egzaminacyjnych
Etap pisemny egzaminu zawodowego obejmuje: część II –  zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Absolwent powinien umieć: 1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.  2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz  podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

8 Standard wymagań egzaminacyjnych
Etap praktyczny egzaminu zawodowego obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym: opracowanie projektu realizacji określonych prac oraz wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”. 

9 Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego
Etap pisemny 23 czerwca 2014. godz. 12:00 Etap praktyczny 24 czerwca 2014r. I zmiana – godz. 9:00 25 czerwca 2014r. 27 czerwca 2014r. Przekazanie przez OKE dyplomów do szkoły – 29 sierpnia 2014 r.

10 Wykaz pomocy dla absolwentów technikum
Na etap praktyczny egzaminu zawodowego zdający przynoszą: długopis z czarnym tuszem kalkulator ołówek gumka linijka temperówka

11

12 Informator zawiera opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, kryteria oceniania, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne.

13 Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej): opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego. Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia. Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.

14 Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego
O wyznaczonej godz. tj. 11:30 zdający wchodzą do sali pojedynczo wg kolejności na liście. Przed wejściem do sali należy okazać dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość, wylosować miejsce egzaminacyjne, odebrać identyfikatory i kody kreskowe. Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnieść żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Etap pisemny egzaminu zawodowego rozpoczyna się punktualnie o godz. 12:00, od rozdania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań należy obowiązkowo zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza. Koniecznie należy sprawdzić kompletności arkuszy i kart odpowiedzi. Zakodować kartę odpowiedzi numeru PESEL, wersją arkusza oraz wpisać symbol cyfrowy zawodu i daty urodzenia Należy posługiwać się tylko długopisem lub piórem z czarnym tuszem /atramentem. Nie wolno podpisywać, zapisywać notatek, niszczyć arkuszy egzaminacyjnych ani kart odpowiedzi Nie wolno używać korektorów, kalkulatorów oraz dodatkowych kartek Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych zdający, którzy się spóźnili nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach decyzję podejmuje przewodniczący SZN.

15 Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego
Do ośrodka egzaminacyjnego należy się zgłosić w dniu egzaminu na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. O wyznaczonej godz. zdający wchodzą do sali pojedynczo wg kolejności na liście. Po okazaniu dokumentu tożsamości, należy wylosować miejsc egzaminacyjne, odbierać identyfikator i kody kreskowe. Nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora CKE. Każdy zdający musi odbyć instruktaż na stanowisku egzaminacyjnym, odbycie którego potwierdza podpisem na liście zdających. Etap praktyczny rozpoczyna się punktualnie o godz. 9:00, od rozdania zadania egzaminacyjnego.

16 Przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego
Po otrzymaniu zadania egzaminacyjnego należy obowiązkowo zapoznać się z „Instrukcją dla Zdającego” oraz sprawdzić kompletności zadania egzaminacyjnego. W ciągu 20 minut należy zapoznać się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do zadania, stanowiskiem egzaminacyjnym i jego wyposażeniem-czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. Należy wpisać swój numer ewidencyjny PESEL i datę urodzenia i przykleić naklejkę z numerem PESEL na karcie pracy egzaminacyjnej. Wpisać swoją datę urodzenia, symbol cyfrowy zawodu, numer zadania, numer ewidencyjny PESEL i przykleić naklejkę z numerem PESEL na karcie oceny. Wykonać samodzielnie zadanie określone w zadaniu egzaminacyjnym. Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego należy zapisać tylko w Karcie Pracy egzaminacyjnej, nie będą wydawane dodatkowe kartki do Karty Pracy egzaminacyjnej.

17 Informacja o stopniu spełnienia przez zdającego wymagań egzaminacyjnych
Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala OKE, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala OKE po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

18 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy Część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów ETAP PRAKTYCZNY

19 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje, umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydaje OKE

20 Wzór dokumentu

21 Ponowne przystąpienie do egzaminu
Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły -dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

22 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2014
P o w o d z e n i a


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google