Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy uczestników konferencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy uczestników konferencji"— Zapis prezentacji:

1 Witamy uczestników konferencji
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań, o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego Wrzesień 2013 r.

2 Konferencja RODN „WOM”: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
PROGRAM KONFERENCJI  Wykład: Nowelizacja rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego  Oferta wspomagania kadry kierowniczej szkół/placówek: Propozycja RODN „WOM” w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014  Przerwa kawowa  Warsztat: Zmiany w nadzorze pedagogicznym. Co z nich wynika dla szkoły/placówki?

3

4 Rozporządzenie weszło w życie po upływie 30 dni
Znowelizowane przepisy rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego weszły w życie w dwóch terminach: 14 czerwca 2013 r. i 1 września 2013 r.

5 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
Dotychczasowe przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego nie uwzględniały sytuacji, gdy w szkole lub placówce oświatowej nie działała rada pedagogiczna.

6 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
§ 8 ust.6 r. n. p dot. przedstawienia przez zespół lub osobę zakresu i harmonogramu ewaluacji zewnętrznej § 9 ust.1 r. n. p dot. przedstawienia przez zespół lub osobę wyników i wstępnych wniosków z ewaluacji zewnętrznej przed sporządzeniem raportu § 22 dot. przedstawienia przez dyrektora szkoły lub placówki wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego

7 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
„ (…) przedstawia się (…) radzie pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki (…) ”

8 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCA TERMINÓW PROWADZENIA EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ: § 8 ust. 9 r. n. p dot. możliwości przedłużenia prowadzonej ewaluacji zewnętrznej przez 5 dni roboczych w ciągu 3 kolejnych tygodni § 9 ust. 2 r. n. p dot. sporządzenia raportu z ewaluacji: całościowej w terminie 25 dni roboczych problemowej 20 dni roboczych

9 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
§ 9 ust. 3 r. n. p dot. przekazania raportu dyrektorowi oraz organowi prowadzącemu w terminie 7 dni roboczych § 9 ust. 3 b r. n. p dot. nałożenia na dyrektora obowiązku poinformowania RR, SU i RSz o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem § 18 ust. 6 r. n. p dot. okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie planowanej ewaluacji; wówczas może ona rozpocząć się nie później niż 14 dni od tego terminu

10 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
ZMIANIE ULEGA TERMIN SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU KONTROLI § 14 ust.1 r.n.p dot. obowiązku sporządzenia przez kontrolującego protokołu w terminie: 3 dni robocze od zakończenia kontroli planowej 7 dni roboczych od zakończenia kontroli doraźnej

11 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca
W § 17 r.n.p dot. form wspomagania udzielanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchylono: pkt 2 upowszechnianie dobrych praktyk pkt 4 organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek

12 Zmiany obowiązujące od 1 września
§ 17a. „Wizytatorzy i starsi wizytatorzy przeprowadzający w szkole lub placówce czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkolny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej państwa.”

13 Zmiany obowiązujące od 14 czerwca

14

15 Zmiany obowiązujące od 1 września
MODYFIKACJA WYMAGAŃ WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK §1 pkt 2 lit. a, b, c wymagania pogrupowane dla poszczególnych typów placówek zniesiony podział wymagań wg obszarów modyfikacja wymagań dla poziomu D i poziomu B

16 Zmiany obowiązujące od 1 września
Zadanie dyrektora od r. Dotychczas Ewaluację wewnętrzną dyrektor szkoły przeprowadza w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności. Jego obowiązkiem było przeprowadzenie ewaluacji również w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań ewaluacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

17 Zmiany obowiązujące od 1 września
Zadanie dyrektora od r. Dotychczas Dyrektor szkoły obowiązany jest do przedstawienia planu nadzoru peda­gogicznego na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły, w któ­rej nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły. Jego obowiązkiem było przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego jedynie radzie pedagogicznej.

18 Zmiany obowiązujące od 1 września
Zadanie dyrektora od r. Dotychczas Dyrektor szkoły obowiązany jest opracować plan nadzoru pedagogicznego z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym. Nie miał obowiązku uwzględnienia wniosków z nad­zoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w po­przednim roku szkolnym.

19 Zmiany obowiązujące od 1 września
Zadanie dyrektora od r. Dotychczas Plan nadzoru pedagogicznego opracowany przez dyrektora szkoły powi­nien zawierać w szczególności: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez na­uczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wycho­wawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, obejmujący organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego oraz przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki nadzoru pedago­gicznego. Plan nadzoru pedagogicznego opracowany przez dy­rektora szkoły zawierał w szczególności: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; 2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowaw­czej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3. tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

20 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Przykład – EWALUACJA WEWNĘTRZNA Lp. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej Termin przeprowadzenia ewaluacji Zespół ds. ewaluacji 1. Efektywność pracy zespołowej nauczycieli Październik 2013 - Marzec 2014 Pani X Pani Y Pani Z Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z 2009 r. poz z póź. zm.

21 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Przykład – KONTROLA Lp. Tematyka kontroli Termin Osoba odpowiedzialna 1. Prowadzenie dokumentacji wycieczek szkolnych Wrzesień 2013 - Listopad 2013 Dyrektor szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Dz.U. z 2001 poz. 1516

22 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Przykład – WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI Lp. Zakres wspomagania Termin Osoba odpowiedzialna 1. Obserwacja zajęć Zgodnie ze szczegółowym wykazem Dyrektor szkoły Wicedyrektor szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. z 2009 r. poz z póź. zm.

23 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Przykład – ORGANIZACJA INNYCH CZYNNOŚCI NADZORU PEDAGOGICZNEGO HARMONOGRAM PRZEBIEGU STAŻU W PROCESIE AWANSU ZAWODOWEGO Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Stanowisko Termin złożenia przez nauczyciela wniosku planu rozwoju zawodowego Termin zatwierdzenia projektu planu rozwoju zawodowego przez dyrektora Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. z 2013 r. poz. 393

24 Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014
Przykład – ORGANIZACJA INNYCH CZYNNOŚCI NADZORU PEDAGOGICZNEGO HARMONOGRAM OCENY PRACY NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Stanowisko Zawiadomienie nauczyciela o terminie dokonania oceny Termin oceny Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Dz.U. z 2012 r. poz. 1538

25 Konferencja RODN „WOM”: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
Warsztaty: Zmiany w nadzorze pedagogicznym. Co z nich wynika dla szkoły/placówki? LEGENDA SAL przedszkole różowy sala 244 szkoła podstawowa zielony sala 231 gimnazjum żółty sala 236 szkoła ponadgimnazjalna niebieski sala 237

26 Dziękuję za uwagę... Opracowanie: Bożena Harasimowicz wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli


Pobierz ppt "Witamy uczestników konferencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google