Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Stan wdrażania ZPORR Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Stan wdrażania ZPORR Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów."— Zapis prezentacji:

1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Stan wdrażania ZPORR Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

2 Okres kwalifikowalności wydatków Komisja Europejska przychylnie odniosła się do wniosku IZ w zakresie wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 do 30 czerwca 2009 roku. KE zachęca do kontraktowania środków mimo, iż nie wydano dotychczas oficjalnej decyzji w ww. sprawie. Obecnie trwają prace prawne w KE w związku z wydaniem tej decyzji – potrwa to około miesiąca.

3 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec grudnia 2008 r.) Alokacja2004-2006 102,4% alokacji 96,0% alokacji 88,3% alokacji

4 Stan wdrażania ZPORR - Priorytety (stan na koniec grudnia 2008 r.)

5

6

7 Stan wdrażania ZPORR (stan na koniec grudnia 2008 r.)

8 Stan wdrażania ZPORR - Płatności (stan na koniec grudnia 2008 r.)

9 Stan wdrażania ZPORR - Priorytety (stan na koniec grudnia 2008 r.)

10 Stan wdrażania ZPORR

11

12 Wybrane wskaźniki postępu rzeczowego w ramach ZPORR (stan na koniec czerwca 2008 r.) W ramach Priorytetu 1 osiągnięto następujący poziom wskaźników: 1. Długość zmodernizowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 1466 km (wobec planowanych 129 km); 2. Długość sieci kanalizacyjnych – 1979 km (wobec 434 km), a sieci rozdzielczej wodociągów – 619 km (wobec 167 km); 3. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla ZOZ – 2333 sztuki (wobec 137 szt.). W zakresie Priorytetu 2 osiągnięto następujące wartości wskaźników: 1. Liczba osób objętych wsparciem – 757 819 (wobec planowanych 466 112 osób); 2. Liczba osób korzystających z projektów stypendialnych – 476 999 (wobec 200 tys. osób); 3. Liczba osób korzystających ze szkoleń lub kursów przekwalifikowujących – 253 338 (wobec ok. 88 tys. osób).

13 Wybrane wskaźniki postępu rzeczowego w ramach ZPORR (stan na koniec czerwca 2008 r.) W ramach Priorytetu 3 osiągnięto następujący poziom wskaźników: 1. Długość sieci rozdzielczej wodociągów – 2665 km (wobec planowanych 436 km); 2. Długość sieci kanalizacyjnych – 2185 km (wobec 650 km); 3. Długość dróg powiatowych i gminnych – 1987 km (wobec 430 km); 4. Liczba zakupionego sprzętu medycznego dla ZOZ – 2304 sztuki (wobec 63 szt.). Wymienione wskaźniki pochodzą z projektów zakończonych rzeczowo i objętych kontrolą na koniec I półrocza 2008 r, przy czym zaznaczyć należy, że już wówczas ich wartości zostały osiągnięte, a nawet przekroczyły założone w Uzupełnieniu ZPORR wartości docelowe.

14 Nadkontraktacja w ramach ZPORR 1. Poziom możliwej nadkontraktacji: W ramach Priorytetu 2 kontraktacja do 103% alokacji. W ramach Priorytetu 1 i 3 kontraktacja do 110% alokacji. IZ ZPORR informuje instytucje zaangażowane we wdrażanie ZPORR o kwotach możliwych do zakontraktowania. 2. Kwoty o których mowa powyżej stanowią różnicę pomiędzy wartością alokacji powiększonej o dopuszczoną nadkontraktację a wartością umów (zgodnie z decyzją IP powiększoną o oszczędności powstałe od września 2008 r.). 3. Zarządy Województw w ramach przyznanej kwoty dokonują wyboru projektów do dofinansowania /zwiększenia dofinansowania.

15 Nadkontraktacja w ramach ZPORR 4. W związku z wygaśnięciem wszystkich rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej, nie jest możliwe zawieranie nowych umów ani aneksów zwiększających dofinansowanie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. 5. Dofinansowanie może być zwiększone jedynie w przypadku, gdy projekt nie został jeszcze rozliczony. 6. Wybór projektów powinien być poprzedzony ich weryfikacją pod kątem kwalifikowalności wydatków, zgodności z celami Programu, z Prawem Zamówień Publicznych oraz Dyrektywą 85/337/EWG. 7. Projekty dofinansowane w ramach nadkontraktacji nie będą objęte współfinansowaniem z rezerwy celowej budżetu państwa.

16 Nadkontraktacja w ramach ZPORR. Priorytet 1 i 3 W przypadku Priorytetu 1 i 3 ZPORR do dofinansowania mogą być wybierane projekty z list rezerwowych (o ile spełniają ww. warunki). W przypadku Priorytetu 1 i 3 ZPORR do dofinansowania mogą być wybierane projekty z list rezerwowych (o ile spełniają ww. warunki). W przypadku Priorytetu 1 i 3 ZPORR możliwe jest zwiększanie dofinansowania (do poziomu wynikającego z luki finansowej). Należy przy tym mieć na uwadze zasady obowiązujące od początku w Programie, m.in. : W przypadku Priorytetu 1 i 3 ZPORR możliwe jest zwiększanie dofinansowania (do poziomu wynikającego z luki finansowej). Należy przy tym mieć na uwadze zasady obowiązujące od początku w Programie, m.in. : nadwyżki poprzetargowe beneficjent pokrywa z własnych środków; oznacza to, że nie można zwiększyć dofinansowania w sytuacji, gdy na skutek włączenia zwiększeń poprzetargowych do wydatków kwalifikowalnych obniżeniu uległ poziom dofinansowania, nadwyżki poprzetargowe beneficjent pokrywa z własnych środków; oznacza to, że nie można zwiększyć dofinansowania w sytuacji, gdy na skutek włączenia zwiększeń poprzetargowych do wydatków kwalifikowalnych obniżeniu uległ poziom dofinansowania, roboty dodatkowe i uzupełniające są niekwalifikowalne. roboty dodatkowe i uzupełniające są niekwalifikowalne.

17 Stan wdrażania ZPORR – Priorytet 1 (stan na koniec grudnia 2008 r.)

18 Stan wdrażania ZPORR – Priorytet 3 (stan na koniec grudnia 2008 r.)

19 Nadkontraktacja w ramach ZPORR. Priorytet 2 W przypadku Priorytetu 2 ZPORR możliwe jest kontraktowanie środków na projekty wybrane w drodze konkursów (przy zachowaniu całej ścieżki wyboru projektów) lub realizacja przez Samorządy Województw projektów własnych. W przypadku Priorytetu 2 ZPORR możliwe jest kontraktowanie środków na projekty wybrane w drodze konkursów (przy zachowaniu całej ścieżki wyboru projektów) lub realizacja przez Samorządy Województw projektów własnych. Z uwagi na limity czasowe (kwalifikowalność wydatków do 30 czerwca 2009 r.) IZ ZPORR sugeruje w pierwszej kolejności realizację projektów własnych. Z uwagi na limity czasowe (kwalifikowalność wydatków do 30 czerwca 2009 r.) IZ ZPORR sugeruje w pierwszej kolejności realizację projektów własnych.

20 Stan wdrażania ZPORR – Priorytet 2 (stan na koniec grudnia 2008 r.)

21 Zamknięcie ZPORR W związku z wydłużeniem okresu kwalifikowalności wydatków do 30 czerwca 2009 roku, przesunięciu ulega ostateczny termin przekazania do KE dokumentów zamknięcia z 31 lipca 2010 na 30 września 2010 roku. IZ ZPORR planuje przekazać ostatni wniosek o płatność do Instytucji Płatniczej na przełomie 2009 i 2010 roku. Wcześniejsze przekazanie wniosku do Instytucji Płatniczej jest niezbędne z uwagi na konieczność wydania przez Instytucję Audytową poświadczenia zamknięcia pomocy. Termin sporządzenia sprawozdania końcowego przez IZ jest określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości oraz trybu rozliczeń. Sprawozdanie musi zostać przygotowanie w terminie 170 dni od zakończenia Programu, tj. na 17 grudnia 2009 roku.

22 Zamknięcie ZPORR Składanie wniosków o płatność przez instytucje wdrażające do instytucji pośredniczących (dotyczy działań 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.4) Ostatecznym terminem złożenia wniosków o płatność od IW do IPoś jest 30 czerwca 2009 roku. Wynika on bezpośrednio z terminu zakończenia kwalifikowalności wydatków. Okres kwalifikowalności wydatków odnosi się do beneficjenta końcowego i oznacza: w ramach Priorytetu 2 – poświadczenie przez beneficjenta końcowego (Instytucję Wdrażającą) wydatków wykazanych we wnioskach o płatność przedłożonych przez ostatecznych odbiorców/projektodawców lub poniesienie wydatków przez beneficjenta końcowego w przypadku projektów własnych, w ramach Działania 3.4 – poświadczenie przez beneficjenta końcowego wydatków wykazanych we wnioskach o płatność przedłożonych przez ostatecznych odbiorców i dokonanie przelewu środków na rachunek ostatecznego odbiorcy. Ostateczni odbiorcy (beneficjenci) powinni zatem zakończyć projekty w terminie umożliwiającym poświadczenie wydatków przez instytucje wdrażające, przekazanie wniosku od Instytucji Wdrażającej do Instytucji Pośredniczącej, refundację z rachunku Instytucji Pośredniczącej na rachunek Instytucji Wdrażającej oraz refundację z rachunku Instytucji Wdrażającej na rachunek ostatecznego odbiorcy do 30 czerwca 2009 r.

23 Zamknięcie ZPORR Składanie sprawozdań końcowych z realizacji działania przez IW do IPoś przekazanie do IPoś sprawozdania końcowego z realizacji działania powinno nastąpić w terminie 50 dni od daty zakończenia działania wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do 30 czerwca 2009 powoduje, iż ostateczny termin na złożenie sprawozdania z realizacji działania przypada na dzień 19 sierpnia 2009 r.

24 Zamknięcie ZPORR Odzyskiwanie środków Odzyskiwanie środków w ramach ZPORR po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków będzie się odbywać na dotychczas obowiązujących zasadach określonych przez IZ ZPORR. Odzyskiwanie środków jest procesem ciągłym i niezależnym od zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków oraz przekazania do KE dokumentów zamknięcia. Za nieściągalne należności instytucje mogą uznać jedynie środki, których nie udało się odzyskać od beneficjentów mimo wykorzystania wszystkich dostępnych środków prawnych. Środki odzyskane są od początku realizacji Programu na bieżąco uwzględniane we wnioskach o płatność składanych przez poszczególne instytucje poprzez pomniejszenie zestawienia wydatków. W sytuacji, gdy dana instytucja nie poświadcza już żadnych wydatków, przekazuje do instytucji znajdującej się wyżej w strukturze wdrażania Programu tabelę środków odzyskanych uzupełnioną w zakresie środków odzyskanych i/lub środków do odzyskania oraz dane na temat kwot, o które należy pomniejszyć zestawienie wydatków (ze znakiem minus - w układzie określonym we wniosku o płatność). IZ ZPORR zaleca, aby środki nieodzyskane do końca 2008 roku były na bieżąco uwzględniane we wnioskach o płatność przekazywanych przez poszczególne instytucje poprzez pomniejszenie zestawienia wydatków. Działanie to ma na celu usunięcie brudnych wydatków (wydatków poniesionych z naruszeniem prawa) z deklaracji wydatków przekazywanych do KE.

25 Zamknięcie ZPORR Projekty niezakończone lub objęte postępowaniem sądowym lub administracyjnym W związku z obowiązkiem zidentyfikowania projektów, które nie będą mogły być ukończone przed upływem ostatecznego terminu kwalifikowalności wydatków, projektów objętych postępowaniem sądowym bądź administracyjnym, IZ ZPORR zaleciła instytucjom zaangażowanym we wdrażanie programu cykliczne sporządzanie listy projektów niezakończonych lub objętych postępowaniem sądowym lub administracyjnym w podziale na poszczególne kategorie: A – Projekty, dla których przewidywane jest ograniczenie zakresu rzeczowego B – Projekty niezakończone, które nie będą współfinansowane ze środków wspólnotowych w następnym okresie programowania C – Projekty niezakończone, dla których przewiduje się współfinansowanie ze środków unijnych w ramach kolejnej perspektywy finansowej D – Projekty zawieszone w związku z postępowaniem sądowym lub administracyjnym

26 Zamknięcie ZPORR Projekty niezakończone lub objęte postępowaniem sądowym lub administracyjnym Zgodnie wytycznymi KE nieukończenie lub nieoddanie do użytku projektu w terminie do 2 lat od daty złożenia sprawozdania końcowego z realizacji programu, skutkować będzie cofnięciem całości dofinansowania z funduszy strukturalnych przyznanego na projekt oraz wycofaniem tej części alokacji KE wyznacza więc dość odległy termin na ukończenie projektów niezakończonych, jednak zachowanie tych projektów w programie skutkowałoby ryzykiem utraty części alokacji w przypadku, gdy nie dojdzie do pomyślnego ich zakończenia. Obarcza też Państwo członkowskie obowiązkiem ścisłej sprawozdawczości w odniesieniu do tych projektów, co może niekorzystnie wpływać na wypłatę salda końcowego dla Programu. IZ ZPORR przewiduje, iż projekty obarczone największym ryzykiem, tj. przedłużające się w czasie oraz takie, których realizacja zgodnie z umową jest istotnie zagrożona bądź jest przedmiotem poważnych wątpliwości, powinny już na wcześniejszym etapie zostać wycofane z Programu w ten sposób. W ramach programu powinny pozostać projekty nie generujące wspomnianego wyżej ryzyka.

27 Zamknięcie ZPORR Projekty niezakończone lub objęte postępowaniem sądowym lub administracyjnym Raport końcowy zawierać musi m.in. tabelę/tabele z listą wszystkich projektów realizowanych w ramach programu (p. 158-159) – zakończonych, niezakończonych oraz objętych postępowaniami sądowymi/administracyjnymi. Dane z dokładnością na poziomie projektów nie są wymagane w przypadku ESF i EAGGF (wystarczy poziom działania), jednakże muszą zostać udostępnione na ew. żądanie KE Lista projektów niezakończonych/nie w pełni operacyjnych musi być sporządzona przed złożeniem raportu końcowego. Momentem identyfikacji projektów niezakończonych/nieoperacyjnych jest końcowa data kwalifikowalności wydatków. Projekty, które zostaną zakończone ze środków krajowych po terminie kwalifikowalności, lecz przed złożeniem raportu końcowego, nie są uwzględniane na liście projektów niezakończonych.

28 Liczba projektów, które nie zostały zakończone do 31.12.2008 r., lub objęte postępowaniem (stan na koniec 2008 roku, koniec okresu kwalifikowalności – 31 grudnia 2008) * Dane wg stanu na koniec listopada ** Bez części projektów z działania 2.5 i 3.4

29 Dziękuję za uwagę Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.zporr.gov.pl


Pobierz ppt "Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Stan wdrażania ZPORR Warszawa, 21 stycznia 2009 r. Departament Koordynacji i Wdrażania Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google