Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja przedszkolna – problemem czy powinnością państwa? Warszawa, październik 2007 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja przedszkolna – problemem czy powinnością państwa? Warszawa, październik 2007 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja przedszkolna – problemem czy powinnością państwa? Warszawa, październik 2007 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny

2 Edukacja przedszkolna powinnością państwa Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka- z preambuły do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 1) 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; Art. 2. System oświaty obejmuje: 1) 1) przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne

3 Edukacja przedszkolna powinnością państwa W celu zapewnienia dzieciom odpowiedniego poziomu zdrowia, wysokiej jakości edukacji, godnych warunków życia w rodzinie, ochrony przed przemocą, wyznaczono cele i kierunki działań w czterech obszarach Promowanie zdrowego trybu życia Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji – aby wszystkie dzieci wliczając najbiedniejsze i te w trudnych sytuacjach życiowych miały zapewniony równy dostęp do najwyższej jakości edukacji Pomoc i wsparcie dla rodziny Ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą Z Narodowego Planu Działań na Rzecz Dzieci Polska dla Dzieci

4 Skala likwidacji placówek przedszkolnych Placówki przedszkolne 1990/ /06 – MiastoWieś 1990/ / / / Ogółem: 1885 (26,8 %) 2715 (51,2%)

5 Czy rok 2006 potwierdza tendencję głębokiego regresu wychowania przedszkolnego? Placówki przedszkolne: 2005 – – 7811 Wzrost +73 Miasto Wieś

6 Jak kształtuje się struktura placówek wychowania przedszkolnego z rozbiciem na miasto i wieś Rodzaj placówki MiastoWieś Przedszkola Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Ta struktura pokazuje, że w przypadku wsi możemy mówić jedynie o edukacji przedszkolnej dzieci 6 letnich ( w 2003 r. ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci letnich)

7 Edukacja przedszkolna W roku szkolnym 2005/2006 wychowaniem przedszkolnym objętych było dzieci z tego wynika, iż poza systemem pozostaje głównie w wieku 3-5 lat. * w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych * w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych WiekOgółem liczba dzieci Liczba dzieci objęta edukacją * Procent % 3 latki ,7 4 latki ,2 5 latki ,2 6 latki ,6

8 Finansowanie Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) zadania związane z: a) a) Prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi w szkołach podstawowych) i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach integracyjnych b) b) Dowożeniem: - dzieci 6 letnich do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (art.14a ust.3 ustawy o systemie oświaty) są finansowane wyłącznie z dochodów własnych gmin oraz udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

9 Koszty utrzymania Analiza sprawozdań budżetowych za rok 2005 wskazała na istotne różnice w przeciętnym poziomie wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia: Ta wiedza pozwala odpowiedzieć na pytanie dlaczego na wsiach dominują głównie oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Źródło: Pismo MEN z dnia 3 kwietnia 2007 r. do wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków województw. Przedszkola5.381 zł Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych2.315 zł

10 Kondycja finansowa gmin Gminy Powiaty 314 Miasta na prawach powiatu 65 Województwa Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2006 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymało 1959 gmin.

11 Czy inne formy wychowania przedszkolnego są rozwiązaniem problemu? 7 września 2007 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty, która do rozwiązań ustawowych wprowadziła inną formę wychowania przedszkolnego: Art.. 5 ust. 5 otrzymał brzmienie: Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego o których mowa w art.14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

12 Czy inne formy wychowania przedszkolnego są rozwiązaniem problemu? W artykule 6 dotychczasowa treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu: 2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art.. 14a ust.1a, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej, lub w zakresie wybranej części tej podstawy, prowadzonej przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności.

13 Czy inne formy wychowania przedszkolnego są rozwiązaniem problemu W art.. 14a po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. i dodaje się ust.5-7, z których ust.7 w brzmieniu; 7. Minister właściwy do spraw oświaty i o wychowania określi w drodze Rozporządzenia rodzaje innych form wychowania przedszkolnego oraz sposób ich działania, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji potrzeb lokalnych, minimalny dzienny wymiar zajęć, w których realizowania jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego lub wybrane części tej podstawy, a także możliwość prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.

14 Propozycja Związku Nauczycielstwa Polskiego Uchwała ZG ZNP z dnia 11 września r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez obywateli w zakresie zmiany ustawy i o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Realizując uchwałę XXXIX Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarząd Główny ZNP podejmuje decyzję o przystąpieniu do realizacji obywatelskiej inicjatywy w zakresie: objęcia obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-cio letnich, tym samym obniżenia wieku rozpoczynania nauki w szkole od lat 6 oraz nałożenia na państwo obowiązku zagwarantowania środków finansowych na prowadzenie publicznego przedszkola, w tym na wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

15 Co chcemy osiągnąć realizując Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą wyrównać szanse edukacyjne dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu materialnego rodziców i zasobności finansowej jednostki samorządu terytorialnego objąć częścią oświatową subwencji ogólnej prowadzenie przeszkoli w tym wynagrodzenia zatrudnionych tam pracowników zlikiwidować czesne – opłaty ograniczą się jedynie do kosztów wyżywienia dziecka w publicznym przedszkolu odtworzyć infrastrukturę przedszkolną szczególnie na terenach defaworyzowanych zwiększyć udział dzieci 3 i 4 letnich w edukacji przedszkolnej objąć obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5 letnie- to podwoi udział tych dzieci w wychowaniu przedszkolnym( obecnie 51%)

16 Co chcemy osiągnąć realizując Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą stworzyć młodym matkom możliwość uczestnictwa w rynku pracy oraz stworzyć nowe miejsca pracy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego obniżyć wiek rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego od 6 roku życia wprowadzić ustawowy obowiązek realizacji w innych formach wychowania przedszkolnego pełnej podstawy programowej.

17 Skąd pieniądze? W 2006 r. jednostki samorządu terytorialnego wydatkowały ze swoich budżetów na realizację zadań oświatowych środki w łącznej wysokości tys., bilansując poniesione w omawianym zakresie wydatki z: - Części oświatowej subwencji ogólnej – tys. (65,3%) - Dotacji celowych na zadania bieżące tys. (1,6%) - Dotacji celowych na zadania majątkowe tys. (0,1%) - Innych źródeł – tys. (33%) Klin podatkowy pochłonie 19 mld złotych przysparzając pieniędzy najbogatszym.


Pobierz ppt "Edukacja przedszkolna – problemem czy powinnością państwa? Warszawa, październik 2007 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google