Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ERASMUS + edycja Spotkanie informacyjne 13 marca 2014, godz

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ERASMUS + edycja Spotkanie informacyjne 13 marca 2014, godz"— Zapis prezentacji:

1 ERASMUS + edycja 2014-2015 Spotkanie informacyjne 13 marca 2014, godz
ERASMUS + edycja Spotkanie informacyjne 13 marca 2014, godz , s. 432 Apoloniusz Kodura Koordynator Erasmus+ na Wydziale Inżynierii Środowiska e: t: WIŚ pok. 434

2 Ab ovo … Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Celem jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu ( ). kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi. Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme - (LLP)). Od roku akademickiego ERASMUS +

3 ERASMUS+ = mobilność edukacyjna = zagraniczne studia i praktyki
W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia i na praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunków lekarskich) przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane w ramach każdego poziomu studiów – wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).

4 ERASMUS+ = mobilność edukacyjna = wyjazdy absolwentów na praktyki/staże
Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

5 ERASMUS+ = mobilność edukacyjna
Więcej informacji na temat Programu ERASMUS+ znajduje się na stronach internetowych: Wydziałowa strona internetowa – / Dla studentów / Wymiana międzynarodowa / LLP – Erasmus Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - ESN - Erasmus Student Network Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - 27 lutego br na stronie Komisji Europejskiej  została opublikowana nowa wersja przewodnika po programie Dostępna jest również bardziej szczegółowa prezentacja programu pod adresem:

6 Kto może wziąć udział? Student uczelni, która bierze udział w programie, to znaczy ma Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzi wymianę studentów; Student zarejestrowany na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich (lub równoważnych) albo doktoranckich. W programie może wziąć udział student co najmniej 2 roku studiów I stopnia, spełniający określone warunki: W czasie całego pobytu w uczelni przyjmującej być zarejestrowany jako student pierwszego, lub drugiego stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub jako słuchacz studiów doktoranckich Nie może być urlopowany.

7 Dokąd można wyjechać? Na studia – do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta w programie Erasmus+ (uczelnie wysyłająca i przyjmująca muszą mieć podpisaną umowę międzyinstytucjonalną). Na praktykę – do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie. Kraje uczestniczące w programie a. 28 państw członkowskich UE b. Islandia, Liechtenstein, Norwegia c. Szwajcaria (udział Szwajcarii w ERAMUS został zawieszony) d. Turcja e. Była republika Jugosławii Macedonia (FYROM) (w 2014/15 nie można wysyłać do tego kraju studentów)

8 Lista uczelni, z którymi WIŚ ma podpisane umowy
Nazwa uczelni Okres umowy Termin składania aplikacji Liczba miejsc Semestr zimowy Semestr letni HSR Hochschule für Technik Rapperswil 01-maj 30-lis 2x5= 12 mies. Technische Universität Hamburg-Harburg TUHH 15 czerwca 15 stycznia 3 os. x 18 mies. UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA 30-cze 31-paź 3 os. x 9 mies. UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 31-maj 7 os. x 9 mies. Ecole Nationale Supérieure des Mines d'Ales 01-kwi 01-paź 2 os. x 10 mies. Université de Poitiers – Faculty of Sciences 15-maj 15-paź 2 os. x 6 mies. EPF Graduate School of Engineering 3 os. x 10 mies. Ecole des Métiers de l'Environnement 01-lis Universidade de Coimbra 01-cze 2 os. x 18 mies. Instituto Politécnico de Viana do Castelo określana indywidualnie UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – Faculdade de Ciências e Tecnologia 1 os. x 6 mies. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA 5 os. x 5 mies. KTH 15-kwi 5/50 Kocaeli University lipiec grudzień

9 Wysokość stypendium Wysokość stypendium na wyjazdy na studia i na praktyki jest zależna od kraju, do którego się wyjeżdża. W roku 2014/2015. Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy 500 studia (€/m-c), 600 praktyka (€/m-c) Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 400 Studia (€/m-c), 500 praktyka (€/m-c) Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 300 studia (€/m-c), 400 praktyka (€/m-c) Osoby uprawnione do stypendium socjalnego - dodatkowo 200 euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia!

10 Zmiany ERASMUS+ w stosunku do LLP ERASMUS
Zmiana 1 Możliwość wielokrotnych wyjazdów SM Łączna długości pobytów za granicą: max 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów; max 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich Zmiana 2 Rozliczenie czasu trwania wyjazdów SM Z dokładnością do 1 dnia. Miesiąc = 30 dni Minimalny czas trwania praktyki (SMP) 2 miesiące Wyjazdy absolwentów na praktyki (SMP) Rekrutacja na ostatnim roku studiów; „Kapitał mobilności” przypisany do cyklu, na którym odbywa się rekrutacja; Zakończenie wyjazdu w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów.

11 Zmiany ERASMUS+ w stosunku do LLP ERASMUS
Zmiana 3 Przygotowanie językowe EN, FR, DE, ES, IT: Dla studentów zakwalifikowanych na wyjazd: obowiązkowy test językowy on-line przed wyjazdem => wynik nie wpływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu; obowiązkowy test językowy po powrocie; Licencje dla studentów na kurs on-line. Nowa struktura Learning Agreement sekcja aplikacyjna; sekcja podczas mobilności, sekcja końcowa (TOR) Zmiana 4 Dodatek SMS dla studentów ze stypendium socjalnym 200 €/ miesiąc Stypendyści niepełnosprawni Rozliczenie wg kosztów rzeczywistych

12 Zasady PW - aplikowanie:
Rekrutację studentów na wyjazdy przeprowadzają komisje wydziałowe pod przewodnictwem Dziekanów lub Pełnomocników Dziekanów z udziałem opiekunów podpisanych wcześniej umów o współpracy dwustronnej w ramach Programu LLP - Erasmus. Przy rekrutacji uwzględnia się następujące kryteria: średnia ważona ocen z całego okresu studiów, znajomość języka danego kraju lub języka, w którym student będzie porozumiewał się na danej uczelni, opinia o studencie, zaangażowanie w opiekę nad studentami zagranicznymi w Politechnice Warszawskiej.

13 Zasady PW - rekrutacja:
Listy zakwalifikowanych studentów z podaniem miejsca wyjazdu przesyłane są przez Pełnomocników wydziałowych do Koordynatora Programu ERASMUS+ w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych w terminie do dnia 28 marca 2014, a równolegle przez w/w Pełnomocników do uczelni partnerskich zgodnie z ich wymaganiami, najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. W przypadku braku akceptacji kandydatury na wyjazd na studia w ramach ERASMUS+ student ma prawo odwołania się na piśmie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale.

14 Zasady PW – Learning Agreement:
Opiekunowie z obu uczelni uzgadniają program studiów, tzw. Learning Agreement (LA), uwzględniający możliwości studiowania poszczególnych przedmiotów na uczelni przyjmującej, a więc znajomość: języka, przygotowanie merytoryczne, programy studiów. LA powinien zapewnić studentowi zaliczenie jednego lub dwóch semestrów zgodnych z kierunkiem studiów uwzględniając wymaganą liczbę ECTS i powinien być zatwierdzony przez opiekuna/promotora studenta oraz Dziekana Wydziału. Oryginał LA powinien być przechowywany w aktach studenta w dziekanatach, a Koordynator Uczelniany powinien otrzymać poświadczoną kopię. Za realizację LA odpowiedzialni są opiekunowie i Dziekan Wydziału. Zmiany w LA powinny być dokonane w terminie krótszym niż jeden miesiąc od daty wyjazdu studenta do uczelni przyjmującej określonej w umowie między uczelnią a beneficjentem. W przeciwnym wypadku uczelnia może nie wypłacić studentowi kolejnej transzy stypendium. W celu uniknięcia nieporozumień w zakresie zaliczenia okresu studiów za granicą w ramach Programu ERASMUS wprowadzono Kartę zaliczeń, w której określono odpowiednikami, jakich przedmiotów z programu studiów uczelni macierzystej będą przedmioty wymienione w LA i zaliczone przez studenta w uczelni przyjmującej.

15 Zasady PW – Karta Zaliczeń:
W przypadku różnic programowych Karta zaliczeń określa niezbędne uzupełnienia przed wyjazdem studenta na studia za granicę. Realizacja programu studiów objętego LA obowiązuje również studentów, którzy zdobyli awansem zaliczenie kolejnego semestru przed wyjazdem za granicę. Przyjazd bez zdobycia określonej przez Wydział minimalnej liczby punktów kredytowych (ok. 20) za granicą prowadzi do zwrotu stypendium, za wyjątkiem udokumentowanego przypadku tzw. siły wyższej. W przypadku zdobycia tylko części punktów kredytowych Dziekan Wydziału, po uzgodnieniu z Koordynatorem Uczelnianym Programu ERASMUS+ i z Samorządem Studentów może zadecydować, iż stypendium nie zostanie zwrócone przez studenta. Wykaz dotychczasowych zaliczeń dla wyjeżdżających studentów przygotowują dziekanaty a podpisują Dziekani lub Prodziekani ds. nauczania. Dokument ten stanowi część tzw. Student Application Form, który jest wysyłany do uczelni partnerskiej wraz z LA.

16 Zasady PW – po zakwalifikowaniu:
Po uzyskaniu zgody Dziekana opiekunowie poszczególnych umów lub sami studenci wysyłają wnioski do uczelni partnerskich zgodnie z formularzami wymaganymi przez te uczelnie lub rejestrują się on-line zgodnie z przyjętymi zasadami na uczelni przyjmującej. Jednakże LA wymagane jest w wersji standardowej umieszczonej w instrukcji z oryginalnymi podpisami Dziekana (Prodziekana) danego wydziału i osoby upoważnionej do tej czynności w uczelni zagranicznej. Studenci, zakwalifikowani do udziału w programie ERASMUS, składają obowiązujące dokumenty (opisane w Instrukcji) Koordynatorowi Uczelnianemu Programu ERASMUS i podpisują z uczelnią reprezentowaną przez Koordynatora Programu umowę finansową, której przestrzeganie przez danego studenta jest obowiązkowe. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus otrzyma Kartę Studenta Erasmusa. Studenci wyjeżdżający na pierwszy semestr zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów co najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem semestru. Nie złożenie dokumentów w podanym terminie, automatycznie powoduje skreślenie z listy wyjeżdżających, a Wydziały mają wówczas prawo na to miejsce skierować na wyjazd osoby z listy rezerwowej lub ogłosić nową rekrutację. Student zobowiązany jest do uzyskania ubezpieczenia i dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

17 Zasady PW – po powrocie:
Po zakończeniu ustalonego okresu studiów student otrzymuje wykaz zaliczeń, tzw. Transcript of Records wraz ze zdobytymi punktami ECTS, podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację programu studiów na uczelni partnerskiej, na podstawie którego Dziekan dokonuje zaliczenia okresu studiów realizowanych za granicą. Oryginał tego dokumentu zostaje w aktach studenta w dziekanacie. Po powrocie z uczelni partnerskiej student składa w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych następujące dokumenty: Potwierdzenie pobytu w uczelni partnerskiej, co stanowi podstawę jego rozliczenia finansowego Obliczenie długości pobytu studenta będzie miało miejsce bez wyjątków zgodnie z opisem w Pkt 22. Transcript of Records, Wypełniona on-line ankieta dla stypendystów ERASMUS roku akademickiego 2011/12. Nie przyjmowane będą wersje papierowe. Informację na temat uczelni i studiów do umieszczenia na stronach internetowych Politechniki Warszawskiej  Zaświadczenie o zaliczeniu okresu studiów podpisane przez Dziekana/Prodziekana ds. Studiów na danym Wydziale/jednostce Formularz: Dane studenta i informacja o wyjeździe. Wypłata stypendiów krajowych (socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Po powrocie do uczelni macierzystej student ma prawo do ubiegania się o stypendia krajowe. Więcej szczegółowych informacji na temat wymiany studenckiej znajduje się w Dokumencie „Przewodnik Beneficjenta”.

18 Zasady WIŚ - aplikowanie:
Studenci Wydziału Inżynierii Środowiska mogą uczestniczyć w wymianie studenckiej w Programie Erasmus+ w ramach porozumień dwustronnych podpisanych na dany rok akademicki przez WIŚ z uczelniami zagranicznymi. W wyjątkowych przypadkach student WIŚ może wyjechać na stypendium zagraniczne w ramach porozumienia podpisanego przez inny Wydział po uzyskaniu zgody Dziekanów obu Wydziałów. Uprawnionymi do wymiany zagranicznej są studenci, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów I stopnia oraz doktoranci. Studenci zgłaszający się do programu Erasmus+ powinni spełniać następujące kryteria: średnia ocen z całego okresu studiów co najmniej 4.0, dobra znajomość języka obcego wymaganego na wybranej uczelni zagranicznej potwierdzona odpowiednim certyfikatem językowym lub egzaminem w SJO PW, zaliczenie przed wyjazdem wszystkich przedmiotów wymaganych programem studiów, odpowiednia motywacja.

19 Zasady WIŚ - rekrutacja:
Proces rekrutacji na stypendia zagraniczne na następny rok akademicki rozpoczyna się na Wydziale od spotkania informacyjnego organizowanego przez Pełnomocnika Dziekana ds. programu Erasmus, na którym podawane są informacje dotyczące aktualnej oferty stypendialnej oraz terminarz rekrutacji. Informacje te są ogłaszane również na wydziałowej stronie internetowej. Spotkanie odbywa się na początku semestru letniego. W terminie podanym w terminarzu zainteresowani studenci powinni złożyć w Dziekanacie lub u Pełnomocnika Dziekana podanie wg określonego wzoru. Rekrutację przeprowadza Komisja złożona z: Pełnomocnika ds. Programu Erasmus, Prodziekana ds. Studiów, Przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Komisja sporządza wstępną listę zakwalifikowanych na wyjazd do poszczególnych uczelni oraz listę rezerwową w oparciu o następujące kryteria: wyniki w nauce z poprzednich lat studiów, znajomość języków obcych, opinię o studencie, zaangażowanie w opiekę nad studentami zagranicznymi studiującymi w PW, motywację studenta

20 Harmonogram 13 marca 2014 – spotkanie informacyjne
25 marca 2014 – złożenie wniosków o udział w programie 27 marca 2014 – lista osób zakwalifikowanych 28 marca 2014 – przekazanie listy osób zakwalifikowanych do CWM Po 28 marca 2014 – złożenie pozostałych dokumentów

21 Jak aplikować? Należy złożyć w pok. 136 wniosek wyjazdowy – wzór do pobrania na stronie w zakładce Dla studentów/Wymiana międzynarodowa/LLP ERASMUS Wniosek – podajemy uczelnię, na którą chcemy pojechać oraz dwie alternatywne – należy pamiętać, o konieczności zachowania procesu nauczania – dobór przedmiotów zgodny z kierunkiem studiów na WIŚ. Po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych należy przygotować kolejne dokumenty zgodnie z wymogami uczelni goszczącej

22 Dokumenty przed wyjazdem:
Poniższe dokumenty należy złożyć w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój L3 - ul. Noakowskiego 18/20, Klatka B, w godzinach – 15.30)  Dokument 1 STUDENT APPLICATION FORM - podpisana przez uczelnię przyjmująca (3 str.) z pieczęcią zagranicznego Uniwersytetu, wypełniona wg załączonego wzoru. Dokument 2 LEARNING AGREEMENT - podpisana przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału oraz odpowiedników tych osób na uczelni zagranicznej (z pieczęcią uczelni zagranicznej), wypełnione wg załączonego wzoru. Dokument 3 KARTA ZALICZEŃ – podpisana przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału. Karta zaliczeń umożliwia porównanie przedmiotów realizowanych na uczelni zagranicznej z przedmiotami realizowanymi zgodnie z tokiem studiów na uczelni macierzystej podczas pobytu za granicą w ramach Programu LLP-Erasmus Dokument 4 WNIOSEK - SKIEROWANIE ZA GRANICĘ STUDENTA LUB UCZESTNIKA STUDIUM DOKTORANCKIEGO - wypełniony według załączonego wzoru, podpisany przez opiekuna i Dziekana danego Wydziału. Tylko w przypadku świadczeń na rzecz studenta/doktoranta finansowanych przez Wydział wymagany jest podpis Głównej Księgowej na Wydziale przy pozycji pokrywanej z funduszy Wydziału, która nie powinna znaleźć się w polu podpisu Kwestor PW.

23 Dokumenty przed wyjazdem:
Dokument 5 WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU Dokument 6 Kseropia EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO więcej informacji w Internecie ( -> nasze zdrowie w UE) Dokument 7 UPOWAŻNIENIE (o ile zachodzi konieczność) UWAGA: Dokumenty Nr 1 i 2 należy razem wysłać do uczelni przyjmującej celem uzyskania podpisu i pieczęci uczelni partnerskiej. Następnie należy zgłosić się z nimi wraz z pozostałymi dokumentami (Dokumenty Nr 3-6, ewentualnie Nr 7) do Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych Centrum Współpracy Międzynarodowej (pokój L3 - ul. Noakowskiego 18/20, Klatka B, w godzinach – 15.30)

24 Dokumenty po powrocie:
Dokument 9 TRANSCRIPT OF RECORDS Dokument składa się w dziekanacie w celu zaliczenia przez Dziekana uzyskanych wyników studiów za granicą. Zatwierdzona kopia tego dokumentu powinna zostać przekazana do Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych i do Pełnomocnika Dziekana ds. ERASMUSa na danym Wydziale. Dokument 10 ZAŚWIADCZENIE O DŁUGOśCI OKRESU STUDIÓW Dokument składa się w Uczelnianej Agencji Programów Edukacyjnych, w ciągu 10 dni. Oświadczenie wystawiane jest przez zagraniczną uczelnię, na której studiował o długości pobytu na studiach (dokładne daty od... do...) z włączeniem okresu, w którym otrzymywał zaliczenia, zdawał egzaminy lub uczestniczył w kursie językowym. Zaświadczenie powinno zostać wystawione nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed zakończeniem pobytu na uczelni zagranicznej. Dokument 11 ZAŚWIADCZENIE O UZNANIU OKRESU STUDIÓW ZA GRANICĄ – podpisana przez Dziekana danego Wydziału.

25 Dokumenty po powrocie:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE GRANTU - wypełniony ELEKTRONICZNIE ANKIETA DLA STYPENDYSTY Programu ERASMUS Od roku akademickiego 2000/2001 studenci zobowiązani są na mocy Umowy między Beneficjentem a Uczelnią do wypełnie nia ankiety. Ankieta dostępna jest w wersji on-line pod adresem: Dane, potrzebne do zarejestrowania się na stronie, to:     - nazwa użytkownika: "student"     - hasło: "erazm"     - kod Uczelni macierzystej (PL WARSZAW02)     - kod Uczelni zagranicznej, na której odbywaliście studia w ramach Programu Sokrates     - numer umowy między Uczelnią a beneficjentem       (znajduje się w nagłówku Umowy, którą podpisaliście przed wyjazdem)     - dokładne daty pobytu na Uczelni zagranicznej. DANE OSOBOWE STUDENTA I INFORMACJA O STUDIACH ZA GRANICĄ wypełnione ELEKTRONICZNIE WRAŻENIA Z POBYTU ZA GRANICĄ tekst na co najmniej 1 stronę formatu A4 z polskimi znakami W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. Stypendysta Erasmusa przedstawia w nich dane o uczelni i zapoznaje kolegów z niezbędnymi formalnościami do załatwienia przez przyszłych studentów LLP-ERASMUSa na danym uniwersytecie. Podobne informacje można znaleźć w części "realizacja„.

26 Dokumenty po powrocie:
UWAGA: Niedopełnienie tych formalności stanowi podstawę żądania zwrotu otrzymanego grantu. Jeśli pobyt na studiach uległ skróceniu, np. student otrzymał stypendium na studia 6-miesięczne, a przebywał na studiach zagranicą 5 miesięcy i 3 dni, wówczas zobowiązany będzie do zwrotu równowartości stypendium za jeden studento-miesiąc, itp. Szczegóły dotyczące tej sprawy opisane są w UMOWIE MIĘDZY PW A BENEFICJENTEM oraz spowoduje skreślenie z listy kandydatów oczekujących na ewentualne dofinansowanie (dodatek do otrzymanego stypendium) pod koniec roku akademickiego bez możliwości odwołania.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ERASMUS + edycja Spotkanie informacyjne 13 marca 2014, godz"

Podobne prezentacje


Reklamy Google