Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2005/2006. Termin: 27 stycznia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2005/2006. Termin: 27 stycznia."— Zapis prezentacji:

1

2 TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2005/2006. Termin: 27 stycznia 2006 r.

3 Pytanie nr 1. Obszar pamięci (zasobów) komputera wydzielony do dyspozycji użytkownika to: A. Zdalny terminal sieciowy. B. Lokalny terminal sieciowy. C. Konto użytkownika. D. Żadna z powyższych ewentualności

4 Pytanie nr 2. Obszar pamięci (szerzej: zasobów) komputera oddany (wydzielony) dla potrzeb użytkownika to: A. Rejestr systemu. B. Konto użytkownika. C. Usługa sieciowa. D. Żadna z powyższych ewentualności

5 Pytanie nr 3. Do grona usług pozwalają- cych lepiej wykorzysty- wać Sieć do pracy zespołowej zaliczamy: A. telnet; B. grupy dyskusyjne; C. FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności

6 Pytanie nr 4. Filozoficz- nym funda- mentem etyki komputero- wej jest: A. Tomizm. B. Nominalizm. C. Utylitaryzm. D. Żadna z powyższych ewentualności

7 Pytanie nr 5. Telnet A. Jest programem (klientem) telekonferencyjnym. B. Jest przeglądarką dokumentów WWW. C. Jest usługą sieciową. D. Żadna z powyższych ewentualności

8 Pytanie nr 6. Terminhypertext kojarzony winien być z człowiekiem o nazwisku: A. J. von Neumann; B. D. Ritchie C. J. Oikarinen. D. Żadna z powyższych ewentualności

9 Pytanie nr 7. Lista dyskusyjna A. To system zapisów w mechanizmie przydziału kont. B. To nazwa jednej z usług sieciowych. C. To grono moderatorów w USENECIE. D. Żadna z powyższych ewentualności

10 Pytanie nr 8. Pierwsza strona WWW pojawiła się w Sieci na początku: A. Lat 90-tych; B. Lat 80-tych; C. Lat 70-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

11 Pytanie nr 9. Zapis 1800 znaków (format *.txt) na nośniku cyfrowym wymaga przestrzeni A. 200 kB B. 2000 kB C. 20 000 kB D. Żadna z powyższych ewentualności

12 Pytanie nr 10. Logout A. To polecenia zamknięcia sesji na hoście unixowym. B. To polecenie otwarcia sesji na hoście unixowym. C. To polecenie zawieszenia sesji na hoście unixowym. D. Żadna z powyższych ewentualności

13 Pytanie nr 11. Komputer zarządzający pracą węzła systemu sieciowego to: A. Procesor główny. B. Host C. LAN D. Żadna z powyższych ewentualności

14 Pytanie nr 12. Login: A. Jest wezwaniem do otwarcia sesji na hoście unixowym. B. Jest wezwaniem do zamknięcia sesji na hoście unixowym. C. Jest wezwaniem do zawieszenia sesji na hoście unixowym. D. Żadna z powyższych ewentualności

15 Pytanie nr 13. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy struktury hipertekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

16 Pytanie nr 14. Arytmometr i jednostka sterująca to: A. pamięć wewnętrzna B. pamięć zewnętrzna C. procesor systemu D. Żadna z powyższych ewentualności

17 Pytanie nr 15. Nazwisko: Dennis M. Ritchie kojarzone być winno z terminem (lub akronimem): A. HELIX; B. TCP/IP; C. UNIX. D. Żadna z powyższych ewentualności

18 Pytanie nr 16. Tzw. Supernoma -dyzacja społeczeńst- wa (wedle A.Kocikows- kiego) może być skutkiem: A. Małej elastyczności serwisów WWW; B. Złej jakości dostępnych obecnie języków programowania. C. Nieokiełznanego rozwoju technologii cyfrowych. D. Żadna z powyższych ewentualności

19 Pytanie nr 17. Radykalne uproszczenie komunikacji użytkownika z mikrokom- puterem zaw- dzięczamy: A. Wynalazkowi T. Barnersa-Lee; B. Miniaturyzacji elementów terminala sieciowego. C. Wynalazkowi graficznego interfejsu użytkownika. D. Żadna z powyższych ewentualności

20 Pytanie nr 18. Z jaką usługą sieciową kojarzysz terminpost? A. WWW B. Lista dyskusyjna. C. Poczta elektroniczna. D. Żadna z powyższych ewentualności

21 Pytanie nr 19. Która z usług bezwzględnie wymaga statusuon-line podczas pracy? A. WWW B. Lista dyskusyjna. C. IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

22 Pytanie nr 20. Pierwsze mikrokompu- tery pojawiły się w latach? A. 60-tych. B. 70-tych. C. 80-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

23 Pytanie nr 21. Nad konstrukcją ENIACa pracowali: A. Bool i Shannon B. Ritchie i Wozniak C. Eckert i Mouchly D. Żadna z powyższych ewentualności

24 Pytanie nr 22. Adres pocz- towy w komunikacji elektronicz- nej zawierać musi: A. Adres IP i nickname B. Identyfikator i nazwę hosta. C. Nazwę hosta i adres IP. D. Żadna z powyższych ewentualności

25 Pytanie nr 23. Sieć komputerowa A. To maszyna cyfrowa wraz z systemem operacyjnym. B. To maszyna cyfrowa + banki danych. C. To maszyna cyfrowa+system operacyjny+bank danych. D. Żadna z powyższych ewentualności

26 Pytanie nr 24. Tzw.hipernoma- dyzacja społeczeń- stwa (wedle A.Kocikows- kiego): A. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju TCI. B. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju CTI. C. Może być skutkiem nie- kontrolowanego rozwoju ICT. D. Żadna z powyższych ewentualności

27 Pytanie nr 25. Forte Agent A. To nazwisko twórcy protokołu TCP/IP. B. To nazwa programu-klienta jednej z usług sieciowych. C. To nazwa głównego hosta w sieci AMU-NET. D. Żadna z powyższych ewentualności

28 Pytanie nr 26. nielinearność, brak granic przestrzen- nych, brak porządku (anarchicz- ność), interaktyw- ność... A. To cechy linearnej struktury tekstowej. B. To cechy książki drukowanej. C. To cechy publikacji nie-cyfrowej. D. Żadna z powyższych ewentualności

29 Pytanie nr 27. Kamienie milowe w rozwoju etyki kom- puterowej stawiali: A. M. Wesely, D. Push, J. Weslow. B. N. Wagner, D. Pesly, J. Werdoch. C. N. Wiener, D. Parker, J. Weizen- baum. D. Żadna z powyższych ewentualności

30 Pytanie nr 28. HTTP A. To akronim nazwy głównego serwera WWW. B. To akronim nazwy pewnego języka. C. To nazwa nowego systemu operacyjnego (dla sieci) D. Żadna z powyższych ewentualności

31 Pytanie nr 29. Angielsko- języczna fraza: I seek You kojarzona jest z: A. Systemem operacyjnym. B. Tradycyjnym powitaniem w każdym serwisie IRC. C. Nazwą komputera. D. Żadna z powyższych ewentualności

32 Pytanie nr 30. Kopiowanie danych (plików) z jednego komputera na inny kojarzysz z akronimem: A. NSF. B. BSD C. FTP. D. Żadna z powyższych ewentualności

33 Pytanie nr 31. Termin:grupa dyskusyjna kojarzony być winien z nazwą (ew. akronimem): A. ARPANET; B. NSFNET; C. USENET. D. Żadna z powyższych ewentualności

34 Pytanie nr 32. Pierwsza strona WWW pojawiła się w Sieci na początku: A. Lat 70-tych; B. Lat 80-tych; C. Lat 90-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

35 Pytanie nr 33. Usługą wykorzys- tującą mechanizm poczty elektronicz- nej jest: A. FTP; B. TELNET; C. WWW. D. Żadna z powyższych ewentualności

36 Pytanie nr 34. Termin hypertext interpreto- wany zgodnie z intencją T. Nelsona kojarzony być winien: A. Z określeniem sieć wiązek; B. Z określeniem sieć sieci; C. Z określeniem sieć tekstów. D. Żadna z powyższych ewentualności

37 Pytanie nr 35. Kopiowanie danych (plików) z jednego komputera na inny kojarzysz z akronimem: A. BSD. B. NSF C. AMD. D. Żadna z powyższych ewentualności

38 Pytanie nr 36. Terminetyka informatycz- na ukuty został w: A. Połowie lat 60-tych; B. Połowie lat 70-tych; C. Połowie lat 80-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

39 Pytanie nr 37. Usługa o nazwieInternet Relay Chat powstała w: A. Holandii; B. Hiszpanii; C. Finlandii. D. Żadna z powyższych ewentualności

40 Pytanie nr 38. Terminetyka kompu- terowa ukuty został w: A. Połowie lat 50-tych; B. Połowie lat 60-tych; C. Połowie lat 90-tych. D. Żadna z powyższych ewentualności

41 Pytanie nr 39. Ogólno- światowy system dyskusyjny, wykorzystu- jący Sieć dla potrzeb transmisji danych to: A. USERID; B. UUCP; C. UART D. Żadna z powyższych ewentualności

42 Pytanie nr 40. Protokół komunika- cyjny A. Reguluje zasady kontaktu między komputerami w sieci. B. Określa kolejność wezwań do podania hasła. C. Zezwala na korzystanie z myszy podczas pracy w sieci. D. Żadna z powyższych ewentualności

43 Pytanie nr 41. Do grona usług pozwalają- cych wykorzysty- wać Sieć do pracy zespołowej zaliczamy: A. telnet; B. FTP; C. listy dyskusyjne. D. Żadna z powyższych ewentualności

44 Pytanie nr 42. Link, hiperłącze, hiperpołą- czenie A. To odnośnik (odniesienie) w dokumencie hipertekstowym. B. To liniowy przełącznik w modemie telefonicznym. C. To związek trzech największych producentów oprogramowania. D. Żadna z powyższych ewentualności

45 Pytanie nr 43. Globalizacja technologii teleinforma- tycznych zagrażać może (wedle A.Kocikows- kiego): A. Nowym merkantylizmem. B. Nowym totalitaryzmem. C. Nowym liberalizmem. D. Żadna z powyższych ewentualności

46 Pytanie nr 44. Jaka para pojęciowa kojarzona być winna z usługą o naz- wie telnet: A. adres IP - adres MAC; B. host lokalny - host odległy; C. download - upload. D. Żadna z powyższych ewentualności

47 Pytanie nr 45. Ile przeciętnych książek cyfrowych - format *.pdf (wykład nr 2) pomieści płyta CD (700 MB) A. 70000 B. 7000 C. 700 D. Żadna z powyższych ewentualności

48 Pytanie nr 46. Akronim TCP/IP kojarzyć należy z: A. Uniwersalnym protokołem dyplomatycznym. B. Uniwersalnym protokołem migracyjnym. C. Uniwersalnym protokołem komunikacyjnym. D. Żadna z powyższych ewentualności

49 Pytanie nr 47. Obszar pamięci (szerzej: zasobów) komputera oddany (wydzielony) dla potrzeb użytkownika to: A. Rejestr systemu. B. Konto użytkownika. C. Usługa sieciowa. D. Żadna z powyższych ewentualności

50 Pytanie nr 48. Język znaczników hiperteksto- wych znanyjest z akronimu: A. TCP/IP; B. HTTP; C. HTML. D. Żadna z powyższych ewentualności

51 Pytanie nr 49. Niepowta- rzalny identyfikator komputera w sieci to: A. Adres IP; B. E-mail; C. Userid. D. Żadna z powyższych ewentualności

52 Pytanie nr 50. Nazwisko Walter Maner kojarzysz z: A. Określeniemsieć tekstów; B. Powstaniem UNIXa; C. Usługą IRC. D. Żadna z powyższych ewentualności

53 KONIEC TESTU


Pobierz ppt "TEST ZALICZENIOWY z przedmiotu Światowy ład informatyczny. Wybrane zagadnienia. Kulturoznawstwo, SS, IV rok. Rok akademicki 2005/2006. Termin: 27 stycznia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google