Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Moja Polska Autor: Marek Kondracki. Polskie Symbole Narodowe S ą one zwi ą zane z tradycj ą historyczn ą i dziejami kraju. Przez poszczególne wieki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Moja Polska Autor: Marek Kondracki. Polskie Symbole Narodowe S ą one zwi ą zane z tradycj ą historyczn ą i dziejami kraju. Przez poszczególne wieki."— Zapis prezentacji:

1 ,,Moja Polska Autor: Marek Kondracki

2 Polskie Symbole Narodowe S ą one zwi ą zane z tradycj ą historyczn ą i dziejami kraju. Przez poszczególne wieki i epoki historyczne charakteryzowa ł y istnienie narodu i pa ń stwa polskiego. Zawsze w dniach zwyci ę stw i kl ę sk stanowi ł y nienaruszaln ą relikwi ę, przemawia ł y silnie do uczu ć patriotycznych i obywatelskich Polaka, pobudza ł y do dzia ł ania w imi ę sprawy narodowej.,, MARSZ D Ą BROWSKIEGO Jeszcze Polska nie zgin ę ła, Kiedy my ż yjemy. Co nam obca przemoc wzi ę ła, Szabl ą odbierzemy. Marsz, marsz D ą browski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem Zł ą czym si ę z narodem.

3 Polska w historii W roku 966 Mieszko I przyj ął chrzest i od tej daty przyj ęł o si ę uznawa ć istnienie Polski jako chrze ś cija ń skiego, niezale ż nego, scentralizowanego pa ń stwa. Ró ż ne by ł y dzieje narodu polskiego za czasów panowania dynastii Piastów i Jagiellonów., w ł adców elekcyjnych. Nasz kraj na przestrzeni dziejów toczy ł wiele wojen. Z niektórych wychodzi ł zwyci ę sko, inne bardzo go os ł abia ł y. Po XVII-wiecznych wojnach sprawami pa ń stwa zacz ę li manipulowa ć magnaci. Zamiast popiera ć reformy i konstytucj ę, pomagaj ą c w odbudowie Polski, woleli zwraca ć si ę o pomoc do obcych mocarstw. I tak z czasem dosz ł o do najtragiczniejszych wydarze ń w dziejach narodu polskiego - kolejnych rozbiorów Polski. Pierwsze ś lady sta ł ego osadnictwa cz ł owieka w Polsce si ę gaj ą czasu mezolitu. Wówczas mieszka ń cy, którzy przybyli na tereny Polski z kr ę gu kultur naddunajskich, zacz ę li zak ł ada ć osady. Z czasem mieszka ń cy ziem dzisiejszej Polski zacz ę li organizowa ć si ę w wi ę ksze grupy spo ł eczne i wznosi ć warowne osady. Przyk ł adem tej formy budownictwa jest gród w Biskupinie po ł o ż ony na wyspie i otoczony wa ł em, w którym mieszka ł o ok. 1000 osób

4 Czasy rozbiorów I Rzeczpospolita utraci ł a niepodleg ł o ść w wyniku rozbiorów dokonanych przez trzech s ą siadów: Rosj ę, Austri ę i Prusy, w latach 1772, 1793 i 1795. Od tamtej pory pa ń stwa polskiego jako takiego nie by ł o na mapach, ale pozosta ł o w ś wiadomo ś ci narodu.

5 Powstanie Listopadowe to polskie, narodowe wyst ą pienie przeciwko Rosji z powodu ł amania przez Rosjan konstytucji Królestwa Polskiego z 1815roku. Za jego pocz ą tek przyjmuje si ę noc z 29 na 30 listopada 1830r - tzw. noc listopadowa. Istotn ą rol ę je ś li chodzi o dzia ł ania zbrojne odegra ł Józef Ch ł opicki, który doskonale poprowadzi ł wojsko polskie, co mia ł o odzwierciedlenie w zwyci ę skim starciu pod Grochowem. Bitwa pod Olszynk ą Grochowsk ą autorstwa Wojciecha Kossaka.

6 Powstanie Styczniowe Najwi ę ksze polskie powstanie narodowe trwaj ą ce w latach 1863- 1864.Jedn ą z przyczyn jego wybuchu by ł a branka, czyli przymusowy pobór do wojska rosyjskiego ludno ś ci polskiej. Zwykle pobór ten odbywa ł si ę losowo, jednak przed powstaniem wybierano Polaków na podstawie imiennych list, tak, aby wyeliminowa ć m ł odzie ż zaanga ż owan ą patriotycznie. Istotn ą rol ę w powstaniu odegra ł Romuald Traugutt, który zas ł yn ął jako dyktator powstania. Niestety z powodu olbrzymiej przewagi wojsk rosyjskich (100-tu tysi ę czna armia przeciwko 6-ciu tysi ą com powsta ń ców) powstanie zako ń czy ł o si ę druzgoc ą c ą kl ę sk ą Polaków.,,Branka Aleksandra Sochaczewskiego

7 Odzyskanie Niepodleg ł o ś ci W 1918 roku 11 Listopada po 123 latach polska odzyskuje niepodleg ł o ść. Na czele nowego rz ą du staje Józef Pi ł sudzki. W 1926r z powodu niestabilnej sytuacji politycznej dochodzi do Przewrotu Majowego. Wtedy zmienia si ę ustrój polityczny Polski z parlamentarnego na prezydencko-autorytarny. W ł adz ę przej ęł a tzw. sanacja. Polska w roku 1918.

8 Polska w geografii Polska to kraj znajduj ą cy si ę w ś rodkowej cz ęś ci Europy o powierzchni 322 577 km2 i d ł ugo ś ci granic 3495 km. Stolic ą Polski jest Warszawa. Z racji po ł o ż enia Polski w centrum Europy liczba pa ń stw s ą siednich jest du ż a i wynosi obecnie 7. S ą to: Litwa, Rosja, Bia ł oru ś, Ukraina, S ł owacja, Czechy, Niemcy. Podstawowe cechy terytorium Polski to: dost ę p do Morza Ba ł tyckiego, po ł o ż enie w dorzeczu dwóch du ż ych rzek: Wis ł y i Odry, wyst ę powanie na po ł udniu kraju gór: Karpat i Sudetów.

9 Ojczyste krajobrazy

10 Polska w liczbach Ludno ść Polski (38,2 mln)stanowi 5,3% ludno ś ci Europy i 0,65% ludno ś ci ś wiata. Wspó ł czesna Polska jest krajem prawie ca ł kowicie jednolitym narodowo ś ciowo. liczebno ść mniejszo ś ci narodowych wynosi 3,26% ogó ł u mieszka ń ców, czyli ok. 1,5 mln osób. Najliczniejsz ą mniejszo ś ci ą narodow ą s ą dzisiaj Niemcy. Liczba osób tej narodowo ś ci oceniana jest na ok. 150 tysi ę cy. Druga grupa to Bia ł orusini i trzecia Ukrai ń cy. Od kilku lat ro ś nie w Polsce wska ź nik trwania d ł ugo ś ci ż ycia, a prognozy napawaj ą optymizmem. Wska ź nik ów u m ęż czyzn z obecnych 69 lat ma wzrosn ąć do 74 lat w 2025 r., a u kobiet - z 78 do 81 lat. Polskie spo ł ecze ń stwo nie jest m ł ode, ale nie mo ż na go jeszcze uzna ć za stare. Statystyczny mieszkaniec kraju ma dzi ś niespe ł na 35 lat (kobieta - 37 lat, m ęż czyzna - 33 lata). Wzrost gospodarczy w Polsce wynosi ł w I kw. 2013 r. 0,5%, inflacja 0,5% r/r, a wska ź nik bezrobocia - 14%. Terytorium naszego pa ń stwa zajmuje powierzchni ę 312,683 tys. km2. Daje to Polsce 9 miejsce w Europie i 63 na ś wiecie. Ogólna d ł ugo ść granic Polski (na l ą dzie i wodach granicznych) wynosi 3496 km. D ł ugo ść granicy z Niemcami (467 km), z Czechami (790) km i S ł owacj ą (541 km), z Ukrain ą (529 km), Bia ł orusi ą (416 km), Litw ą (103 km) i Rosj ą (210 km).

11 Sławni Polacy Maria Sk ł odowska Curie -wybitny fizyk i chemik. Dwukrotnie otrzyma ł a nagrod ę Nobla: z fizyki za badania w dziedzinie promieniotwórczo ś ci i z chemii za wydzielenie czystego radu. W ł adys ł aw Stanis ł aw Reymont - powie ś ciopisarz, nowelista. Zosta ł laureatem nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 1924 za powie ść,,Ch ł opi. Henryk Sienkiewicz - pisarz, publicysta, dzia ł acz spo ł eczny. Jego twórczo ść literacka (,,Qvo vadis,Trylogia) zosta ł uhonorowany nagrod ą Nobla.

12 Czes ł aw Mi ł osz - poeta, prozaik, eseista, t ł umacz. Najwa ż niejsze dzie ł a to: Ocalenie, Ś wiat ł o dzienne, Traktat Poetycki, Miasto bez imienia, Rodzinna Europa. Laureat nagrody Nobla. Wis ł awa Szymborska poetka i krytyk literacki. Najwa ż niejsze zbiory wierszy to: Dlatego ż yjemy, Pytania zadawane sobie Sto pociech Pocz ą tek i koniec. Laureatka nagrody Nobla. Lech Wa łę sa dzia ł acz zwi ą zkowy, polityk, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, laureat pokojowej Nagrody Nobla w 1983r.

13 Najs ł awniejszy Polak na ś wiecie. Karol Wojty ł a. Pó ź niejszy papie ż Jan Pawe ł II.

14 Polska wed ł ug siebie Polska jest cz ł onkiem wielu sojuszy i organizacji mi ę dzynarodowych, takich jak: Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych, NATO. Dlatego te ż wojsko polskie ma specjalne jednostki, które stacjonuj ą w ró ż nych miejscach na ś wiecie np.: Kosowie, Afganistanie. S ą to jednostki elitarne, wyposa ż one w nowoczesny sprz ę t bojowy.


Pobierz ppt ",,Moja Polska Autor: Marek Kondracki. Polskie Symbole Narodowe S ą one zwi ą zane z tradycj ą historyczn ą i dziejami kraju. Przez poszczególne wieki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google